Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/157/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2021 rok.

Uchwała Nr XXII/157/2021

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 27 stycznia 2021 roku

 

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2021 rok.

              Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 ze zm. z 2018 r. poz.1000, poz.1394, poz.1432 )

Uchwala się, co następuje:

 

§ 1.  Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik Nr 1)  w kwocie                             -      17.129.039,41 zł

z tego:

1) dochody bieżące                                                                                                           –    16.099.220,75 zł

2) dochody majątkowe                                                                                                      –      1.029.818,66 zł

 

§ 2.Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w kwocie                                   -    17.954.110,41 zł

z tego:

1) wydatki bieżące                                                                                                          -      16.098.896,64 zł

2) wydatki majątkowe                                                                                                   –         1.855.213,77 zł.

 

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie                                                     -           825.071,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie                                                             -             89.177,00 zł

- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określanymi w odrębnych ustawach                                                                   -           595.894,00 zł

- wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach

 publicznych                                                                                                                     -          140.000,00 zł

 

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)  w kwotach:

1) przychody                                                                                                                  -        1.318.988,00 zł

2) rozchody                                                                                                                    -           493.917,00 zł.

 

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w kwocie                                                                                                       -             18.040,00 zł

2) Celową w kwocie                                                                                                       -             41.885,00 zł

z przeznaczeniem na: 

a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego                                                 -            41.885,00 zł.

 

§ 6.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie  zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

6.2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

 

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych  zgodnie z Załącznikiem  Nr 6 w kwocie  -      196.347,77 zł

 

§ 8.1.Ustala się dochody w kwocie                                                                                         -        42.000,00 zł

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.:

8.2.Ustala się wydatki w kwocie                                                                                             -        40.000,00 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania  problemów alkoholowych ;

8.3. Ustala się wydatki w kwocie                                                                                             -         2.000,00 zł

 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 

§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków  na podstawie art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.)  w kwocie

w kwotach:

1. Dochody  w wysokości  4.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7

2. Wydatki  w wysokości   4.000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 

§ 10. Ustala się dotacje:

  1. Dla jednostek sektora finansów publicznych;
  1. celowa na zadania realizowane na podstawie umów porozumień między jednostki samorządu terytorialnego 27.000 zł (Załącznik Nr 9)
  2. Podmiotowa na działalność gminnych instytucji kultury (Załącznik Nr 10) w kwocie 429.290 zł
  1. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych
  1. celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń (Załącznik Nr 11) w kwocie 20.000 zł.

 

§ 11. Ustala się dochody z tytułu  środków przekazanych przez Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 329.318,66 zł  oraz wydatki na realizację zadań w części  finansowanej tymi środkami w wysokości 329.318,66 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 12.

 

§ 12. Ustala się przychody z tytułu środków przekazanych przez Rządowy  Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 595.894,00 zł  oraz wydatki na realizację zadań w części  finansowanej tymi środkami w 2021 roku w wysokości 595.894,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 13.

 

§ 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

  1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 500.000 zł;
  2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 89.177,00zł.
  3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 493.917,00 zł.

 

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

  1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13, do wysokości kwot w nich określonych.

 

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

     - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

3. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XXII/157/2021 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2021 rok.

 

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany danych do projektu budżetu na 2021 rok.

Zgodnie ze wskazaniami w opinii RIO Szczecin:

 

1. Wyodrębnia się dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych oraz wydatki na jego realizację zadań w części  finansowanej tymi środkami zawarte w załączniku Nr 12.

 

2. Ustala się przychody związane ze środkami otrzymanymi na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych  oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., z 2020 r. poz.568 ze zm.) zawarte w załączniku Nr 13;

 

3. Kwoty wydatków ogółem i wydatków majątkowych  zostały określone w wysokości zgodnej z Załącznikiem nr 2.

4. Dokonano sprostowania planowanego deficytu i przyjęto go w kwocie 825.071 zł, co jest zgodne z Wieloletnią Prognozą Finansową  oraz wykazano właściwą kwotę pokrycia deficytu w wysokości 89.177 zł, również zachodzi zgodność z WPF.

 

5. Dokonano sprostowania  dotyczącego klasyfikacji budżetowej dotyczącej przychodów  zamiast paragrafu 957 wprowadza się par.905.

 

6. Dokonano sprostowania limitów zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zamiast kwoty 825.071 zł wprowadza się kwotę  89.177 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zał. Nr 11.rtf (RTF, 62.30Kb) 2022-04-15 08:32:52 137 razy
2 Zał. Nr 12.docx (DOCX, 15.34Kb) 2022-04-15 08:32:52 143 razy
3 Zał. Nr 13.docx (DOCX, 13.95Kb) 2022-04-15 08:32:52 137 razy
4 Załącznik Nr 6.docx (DOCX, 34.20Kb) 2022-04-15 08:31:53 140 razy
5 Zał. Nr 7.rtf (RTF, 62.77Kb) 2022-04-15 08:31:53 136 razy
6 Zał. Nr 8.rtf (RTF, 62.56Kb) 2022-04-15 08:31:53 138 razy
7 zał. Nr 9.pdf (PDF, 45.63Kb) 2022-04-15 08:31:53 132 razy
8 Zał. Nr 10 (2).rtf (RTF, 82.78Kb) 2022-04-15 08:31:53 139 razy
9 Zał. Nr 1.rtf (RTF, 563.96Kb) 2022-04-15 08:23:28 141 razy
10 Zał. Nr 2.pdf (PDF, 226.70Kb) 2022-04-15 08:23:28 145 razy
11 Załącznik Nr 3.docx (DOCX, 14.14Kb) 2022-04-15 08:23:28 135 razy
12 Zał. Nr 4.rtf (RTF, 33.48Kb) 2022-04-15 08:23:28 257 razy
13 Zał. Nr 5.rtf (RTF, 170.28Kb) 2022-04-15 08:23:28 134 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Barylak 15-04-2022 08:23:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Jakubowska 15-04-2022
Ostatnia aktualizacja: Joanna Barylak 15-04-2022 08:40:15