Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie szacowanie szkód łowieckich

Ogłoszenie

szacowanie szkód łowieckich

 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia
22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw,  informuję, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.

Zgodnie z wymienioną ustawą wniosek o oszacowanie szkód zawiera
w szczególności:

1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;

2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;

3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Szacowania szkód łowieckich, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:

1) przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej "przedstawicielem gminy", którym jest: SOŁTYS ;

2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;

3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.

Podstawowe informacje dotyczące szacowania szkód łowieckich:

1. Szacowanie szkody składa się z oględzin oraz szacowania ostatecznego.
(W przypadku szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego.).

2. Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.

3. Oględzin dokonuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

4. O terminie dokonania oględzin, przedstawiciel gminy - SOŁTYS zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

5. Niezwłocznie po zakończeniu oględzin sporządza się protokół do którego każda ze stron ma prawo wnieść zastrzeżenia.

6. Szacowania ostatecznego dokonuje się najpóźniej w dzień sprzętu, przed dokonaniem sprzętu uszkodzonej uprawy, a w przypadkach szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie, dokonuje się wyłącznie szacowania ostatecznego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

7. O terminie planowanego sprzętu uszkodzonej uprawy właściciel albo posiadacz gruntów rolnych jest obowiązany powiadomić organ wykonawczy gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, w formie pisemnej, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem.

8. O terminie dokonania szacowania ostatecznego szkody przedstawiciel gminy zawiadamia właściciela albo posiadacza gruntów rolnych oraz dzierżawcę albo zarządcę obwodu łowieckiego, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia otrzymania informacji, a w przypadkach szkód wyrządzonych w płodach rolnych, szkód wyrządzonych przez dziki na łąkach i pastwiskach oraz szkód w uprawach, jeżeli szkoda powstała i została zgłoszona bezpośrednio przed sprzętem lub w jego trakcie pastwisk w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku.

9. Wypłaty odszkodowania dokonuje dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego
w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.

10. Właścicielowi albo posiadaczowi gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda, oraz dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego przysługuje odwołanie do nadleśniczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu.

11. Oględzin lub szacowania ostatecznego, dokonuje się niezwłocznie, nie później niż
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

12. Decyzja, wydawana jest w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołów,
i jest ostateczna.

13. Wypłata odszkodowania, następuje ze środków dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego, nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Właściciel albo posiadacz gruntów rolnych, na których zostały wyrządzone szkody, a także dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego niezadowolony z decyzji, może, w terminie trzech miesięcy od dnia jej doręczenia, wnieść powództwo do sądu właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

 

Do czasu opracowania i wydania nowych przepisów wykonawczych do znowelizowanej ustawy – Prawo Łowieckie (termin do 6 miesięcy od dnia  wejścia w życie nowelizacji) obowiązują w/w zasady wynikające z przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska  w sprawie sposobu postepowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat za szkody w uprawach i płodach rolnych ( Dz.U. Nr 45, poz. 272).

Druki wniosków, protokołów oględzin, protokołów szacowania ostatecznego dostępne są w Urzędzie Gminy Boleszkowice, pokój nr 16, telefon. 95 7606124 , w godzinach  pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Boleszkowice  www.boleszkowice.pl w zakładce „Koła łowieckie i szacowanie szkód łowieckich”.

 

Boleszkowice, dnia 13.04. 2018 roku

WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD ŁOWIECKICH  I USTALENIE ODSZKODOWANIA - POBIERZ

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Wniosek o oszacowanie Szkód łowieckich.docx (DOCX, 13.17Kb) 2018-04-17 08:13:34 743 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 17-04-2018 08:13:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 17-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 17-04-2018 08:13:34