Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571 )

WÓJT GMINY BOLESZKOWICE

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze działalności pożytku publicznego na terenie Gminy Boleszkowice w 2023 roku, w zakresie:

edukacji, kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży  

 

Nr zadania

Nazwa

Wysokość środków przeznaczonych na realizację z budżetu Gminy w 2023 r.

Informacja o wysokości przekazanej dotacji na

realizację tego samego

rodzaju zadań w

2022 r.

Informacja o wysokości przekazanej dotacji na

realizację tego samego

rodzaju zadań w

2021 r.

 

 

1

Wsparcie realizacji projektów przez organizacje ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Boleszkowice w zakresie rozwoju edukacji, kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynku dzieci
i młodzieży

15.000 zł

0.00 zł

0.00 zł

 

Termin realizacji zadań upływa 31 grudnia 2023r.

I. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634).
 2. Środki finansowe z budżetu Gminy Boleszkowice mogą być przyznane na wsparcie działania organizacji do wniosku, projektu lub oferty, zwanego dalej projektem, realizowanego ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Boleszkowice.
 3. Dofinansowanie może zostać przyznane jedynie na zadanie mieszczące się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt. 1-32a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 4. Możliwe jest dofinansowanie wyłącznie zadań realizowanych w ramach projektów, które kierowane są do mieszkańców Gminy Boleszkowice i służą realizacji zadań publicznych w Gminie Boleszkowice;
 5. Ofertę na pokrycie brakującej części budżetu projektu może złożyć oferent, który:
 1. otrzymał już na realizację projektu środki finansowe spoza budżetu Gminy Boleszkowice,
 2. wnioskuje o środki na realizację projektu ze środków spoza budżetu Gminy Boleszkowice (warunkiem jest złożony projekt, co do którego decyzja
  o finansowaniu musi zostać podjęta do dnia rozpoczęcia oceny merytorycznej wniosku o dotację w ramach konkursu);
 3. w przypadku, gdy Oferent nie uzyska środków finansowych ze źródeł zewnętrznych deklarowanych w ofercie, nie zostanie z nim zawarta umowa na dofinansowanie wkładu własnego z budżetu Gminy Boleszkowice;
 4. maksymalna wartość wnioskowanej dotacji wynosi 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych);
 5. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty projekt o dotację ze środków pozabudżetowych. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski (tłumaczenie zwykłe).
 1. Beneficjenci zadania: Organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na terenie Gminy Boleszkowice.
 2. Koszty pokrywane z dotacji:
 1. niezbędne do realizacji zadania;
 2. przewidziane w projekcie i ujęte w kosztorysie;
 3. wydatki powstałe przed datą podpisania umowy o dotację.
 1. Koszty niekwalifikowalne:
 1. opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów;
 2. nabycie lub dzierżawa gruntów;
 3. koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 4. wydatki nieuwzględnione w ofercie oraz w umowie;
 5. kary i odsetki od zadłużenia oraz zobowiązania wynikające z tytułów wykonawczych;
 6. podatek od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego rozliczenia;
 7. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć.
 1. Jeżeli dany rodzaj kosztu wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie jest równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego kosztu o więcej niż 10%.
 2. Konkurs przeznaczony dla projektów, których:
 1. realizacja rozpoczęła się po 1 stycznia 2023 r. a zakończy najpóźniej 31 grudnia 2023 r.;
 1. W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
  w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące statutową działalność pożytku publicznego w dziedzinie objętej konkursem.
 2. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania należącego do sfery zadań publicznych określonych w ustawie, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości 95% całkowitych kosztów zadania.
 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Warunkiem przyznania podmiotowi dotacji jest wybranie jego oferty w postępowaniu konkursowym oraz zawarcie umowy na realizacje zadania publicznego.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana w ofercie, w takim przypadku istnieje możliwość zmiany przez oferenta zakresu rzeczowego i finansowego zadania i wtedy konieczne jest dostarczenie zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, harmonogramu lub kosztorysu realizacji zadania, stosownie do proponowanej kwoty dotacji lub oferent może wycofać swoja ofertę. Niedostarczenie powyższych dokumentów,
  w wyznaczonym oferentowi terminie, będzie oznaczało rezygnację z jego udziału
  w dalszym postępowaniu konkursowym.

II. Terminy i warunki realizacji zadania:

Termin realizacji zadania: w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2023 r.

Podstawą przekazania dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania publicznego pomiędzy Gminą Boleszkowice a wyłonionym w konkursie podmiotem. Umowa ta określi również szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania.

Dotacje nie mogą być wykorzystywane na:

 1. zadania nie wchodzące w zakres przewidziany umową;
 2. zakup gruntów, budynków lub lokali, nieruchomości;
 3. działalność polityczną;
 4. zakup napojów alkoholowych;
 5. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym;
 6. wynagrodzenia ze stosunku pracy.

III. Tryb i kryteria wyboru oferty:

 1. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2023 r. poz. 571).
 2. Złożone oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym i przekazane Komisji Konkursowej, powołanej zarządzeniem Wójta Gminy Boleszkowice nr 19/2023 z dnia 12 czerwca 2023 r. która dokona oceny merytorycznej.
 3. Komisja dokona oceny merytorycznej ofert oraz przedstawi propozycję wysokości dotacji Wójtowi Gminy Boleszkowice, który podejmie ostateczną decyzję.
 4. Przy ocenie ofert Komisja będzie brała pod uwagę następujące kryteria:

 

Lp.

Kryteria oceny oraz liczba punktów możliwych do uzyskania

liczba przyznanych punktów od członka komisji

1

merytoryczne (0-10 pkt) — jakość przygotowania projektu: zrozumiały, przejrzysty i kompletny opis działań; czytelnie i realistycznie postawione cele realizacji projektu; dobrze przemyślany i przekonujący plan działania; oryginalność i innowacyjność zgłaszanego projektu;

 

 

2

rezultaty i oddziaływanie społeczne (0-10 pkt) — znaczenie realizacji projektu dla zaspokojenia obiektywnych potrzeb adresatów zadania określonych w ogłoszeniu konkursowym; dostępność realizowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców oraz przewidywana liczba odbiorców; zakładane efekty i ich trwałość, korzyści odnoszone przez beneficjantów zadania;

 

 

 

3

finansowe (0-10 pkt) — realistyczny, rzetelny i efektywny projekt budżetu;  zasadność przedstawionych w projekcie kosztów kwalifikowanych; wysokość wkładu własnego oferenta w kosztach ogólnych zadania oraz współudział innych źródeł finansowania; pozafinansowy wkład własny przewidziany do realizacji zgłaszanego projektu, w tym wkład pracy wolontariuszy;

 

4

kompetencje i możliwości realizacji zadania (0-5 pkt) kompetencje i możliwości wykonania zadania w przewidywanym czasie i przy posiadanych zasobach kadrowych i rzeczowych; dotychczasowe doświadczenia w realizacji

 

5

dotychczasowa współpraca (0-3 pkt) — ocena realizacji zadań zleconych oferentowi przez Gminę Boleszkowice w poprzednich okresach pod kątem rzetelności ich wykonania; prawidłowość wykorzystania oraz rzetelność i terminowość rozliczania przyznanych na ten cel środków finansowych współpraca z innymi miejskimi jednostkami organizacyjnymi.

 

SUMA                                                       (0-38 punktów)

 

 1. Końcowa ocena oferty polega na zsumowaniu punktów przyznanych przez członków Komisji za każde z analizowanych kryteriów wskazanych w ust. 2.
 2. Na podstawie oceny poszczególnych ofert tworzy się listę projektów wraz
  z propozycją dotacji na ich realizację.
 3. Ewentualne wątpliwości Komisja rozstrzyga poprzez głosowanie, przy równej liczbie głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
 4. Po zapoznaniu się z ofertami, Komisja Konkursowa sporządza protokół z posiedzenia wraz z przyznaną punktacją wg ww. kryteriów.

 

IV. Oferty powinny zawierać:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego;
 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
 3. szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
 4. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę, w zakresie, którego dotyczy zadanie, w tym informacje obejmujące dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych zadań;
 5. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł;
 6. informację o zamiarze odpłatnego wykonania zadania publicznego.

Oferty należy składać na druku według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Druk dostępny jest w sekretariacie Urzędu Gminy Boleszkowice lub w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.boleszkowice.pl).

Do wypełnionego czytelnie w/w formularza oferty, podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, należy dołączyć:

 1. aktualny odpis z rejestru (np. KRS) – zgodny ze stanem faktycznym lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
 2. statut w przypadku, gdy organizacja nie podlega obowiązkowemu wpisowi
  w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 3. oświadczenie wolontariackie, w przypadku gdy oferent deklaruje wkład własny
  w postaci wkładu osobowego pod postacią wolontariatu;
 4. oferty należy sporządzić w języku polskim, pisemnie pod rygorem nieważności,
  w formie maszynopisu, tekstu komputerowego lub czytelnym pismem ręcznym;
 5. nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną;
 6. oferty złożone na niewłaściwych drukach lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
 7. oferty mogą być uzupełniane pod względem formalnym w terminie do 3 dni od daty powiadomienia Oferentów wiadomością mailem lub telefonicznie;
 8. oferty, które nie zostaną uzupełnione lub będą nie kompletne zostaną odrzucone
  z przyczyn formalnych.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Boleszkowice w zamkniętych kopertach z napisem

„Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w sferze działalności pożytku publicznego”.

Nazwa własna zadania „Wsparcie realizacji projektów przez organizacje ze środków pochodzących spoza budżetu Gminy Boleszkowice w zakresie rozwoju edukacji, kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży”

w terminie do 3 lipca 2023 r. godz. 15.00

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Boleszkowice ZARZĄDZENIE Nr 20_2023.docx (DOCX, 80.37Kb) 2023-06-12 13:09:30 57 razy
2 Boleszkowice ZARZĄDZENIE Nr 19_2023.docx (DOCX, 14.85Kb) 2023-06-12 13:09:30 51 razy
3 klauzula_informacyjna_dot._przetwarzania_danych_osobowych_konkurs-1.docx (DOCX, 16.20Kb) 2023-06-12 13:09:30 54 razy
4 Wzór oferty.RTF (RTF, 248.26Kb) 2023-06-12 13:09:30 63 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 12-06-2023 12:59:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 12-06-2023
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 06-07-2023 13:46:38