Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIV/232/2017 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok

                         

Uchwała Nr XXXIV/232/2017

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 28 grudnia 2017 roku

 

 

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2018 rok.

 

              Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875)

 

Uchwala się, co następuje:

 

§ 1.  Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik Nr 1)  w kwocie                  -      16.671.047 zł

 z tego:

1) dochody bieżące                                                                                                –    13.939.686 zł

2) dochody majątkowe                                                                                            –     2.731.361 zł

 

§ 2.Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w kwocie                          -  18.797.974 zł

z tego:

1) wydatki bieżące                                                                                                -      13.866.408 zł

2) wydatki majątkowe                                                                                         –         4.931.556 zł.

 

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie                                           -        2.126.927 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

zaciągniętych kredytów i  pożyczek w kwocie                                                     -        1.864.869 zł

wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach

publicznych    w kwocie                                                                                                    262.058 zł                                                                                    

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)  w kwotach:

1) przychody                                                                                                        -        2.451.500 zł

2) rozchody                                                                                                          -           324.573 zł.

 

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie                                                                                             -             18.799 zł

2) celową w kwocie                                                                                             -             37.075 zł 

z przeznaczeniem na: 

a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego                                         -          37.075 zł.

 

§ 6.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

6.2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

 

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych  Załącznik Nr 6 w kwocie                - 181.834 zł

 

§ 8.1.Ustala się dochody w kwocie                                                                            -     47.000 zł

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

8.2. Ustala się wydatki w kwocie                                                                               -     47.000 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

8.3. Ustala się wydatki w kwocie                                                                            -         2.000 zł

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 

§ 9. Ustala się dochody i wydatki na podstawie art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zm.)  w kwocie:

1. Dochody  - 4.000 zł  zgodnie z Załącznikiem  Nr 7;

2. Wydatki –  4.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

 

§ 10. Ustala się dotacje:

  1. Dla jednostek sektora finansów publicznych;
  1. celowa na zadania realizowane  na podstawie umów porozumień między jednostki samorządu terytorialnego 26.500 zł (Załącznik Nr 9)
  2. Podmiotowa na działalność gminnych instytucji kultury (Załącznik Nr 10) w kwocie 426.637 zł
  1. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych
  1. celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń (Załącznik Nr 11) w kwocie 30.000 zł.

 

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

  1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 350.000 zł;
  2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 2.126.927 zł.
  3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 324.573 zł.

 

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

  1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11, do wysokości kwot w nich określonych.

 

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków:

          a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

          b) majątkowych,

     - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

3. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

                                                                                                       

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Stoparek

                                                                                  

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV.docx (DOCX, 14.63Kb) 2018-01-04 13:05:16 202 razy
2 Załącznik Nr 7 do 232.pdf (PDF, 63.83Kb) 2018-01-04 13:05:16 202 razy
3 Załącznik Nr 8 do 232.pdf (PDF, 63.35Kb) 2018-01-04 13:05:16 171 razy
4 Załącznik Nr 9.pdf (PDF, 73.53Kb) 2018-01-04 13:05:16 187 razy
5 Załącznik Nr 10.pdf (PDF, 64.78Kb) 2018-01-04 13:05:16 182 razy
6 Załącznik Nr 11 do 232.pdf (PDF, 63.04Kb) 2018-01-04 13:05:16 170 razy
7 Uchwała Nr XXXIV.docx (DOCX, 18.12Kb) 2018-01-04 13:04:27 189 razy
8 Załacznik Nr 1 do 232.pdf (PDF, 139.65Kb) 2018-01-04 13:04:27 199 razy
9 Załącznik Nr 2 do 232.pdf (PDF, 243.54Kb) 2018-01-04 13:04:27 181 razy
10 Załącznik Nr 3 do 232.pdf (PDF, 59.76Kb) 2018-01-04 13:04:27 173 razy
11 Załącznik Nr 4 do 232.pdf (PDF, 80.65Kb) 2018-01-04 13:04:27 178 razy
12 Załącznik Nr 5 do 232.pdf (PDF, 89.51Kb) 2018-01-04 13:04:27 197 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woroniak 04-01-2018 13:04:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woroniak 04-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woroniak 04-01-2018 13:05:16