Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 złotych netto - "Wykonanie usługi polegającej na kompleksowej modernizacji serwerowni w Urzędzie Gminy Boleszkowice"

           

 Boleszkowice, 13.04.2022 r.

ZP.271.7.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

dla zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 złotych netto (art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych – Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późniejszymi zmianami )

 

 1. Zamawiający:

Gmina Boleszkowice

ul. Słoneczna 24,

74-407 Boleszkowice

           

Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami

 1. Włodzimierz Mazur, tel: 95 760 6124 wew. 43, email: budowlanka@boleszkowice.pl 
  - w sprawach procedury.
 2. Krzysztof Fira, tel: 95 760 6124 wew. 44, email: fundusze@boleszkowice.pl

- w sprawach przedmiotu zamówienia.

 

 1. Nazwa Zadania

Wykonanie usługi polegającej na kompleksowej modernizacji serwerowni w Urzędzie Gminy Boleszkowice w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, Działania Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

 

 1. Tryb postępowania

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Polska Cyfrowa w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia umieszczony jest w załączniku nr 3, stanowiący  integralną część zapytania ofertowego.

 

 1. Przygotowanie oraz sposób złożenia oferty:
  1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do Zapytania (z podpisem Wykonawcy) wraz ze szczegółową specyfikacją oferowanego sprzętu komputerowego,  oraz dokumentami potwierdzającymi doświadczenie Wykonawcy zgodnie z punktem XII.2 niniejszego Zapytania,

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (z podpisem Wykonawcy) – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

2. Wykonawca jest zobowiązany w Formularzu ofertowym podać cenę netto np. za 1 szt. sprzętu/ urządzenia, ilość sztuk i łączną wartość zamówienia netto/brutto, typ lub model. Cena powinna zostać podana w PLN.

3. Oferty są przygotowywane i składane na koszt Wykonawcy.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zadawania przez Oferentów pytań odnośnie pełnego zakresu ogłoszenia o zamówieniu. Pytania mogą być zadawane na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Treść pytań oraz odpowiedzi będą upubliczniane przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega ostateczny termin zadawania pytań do 21.04.2022 do godz.12:00. Pytania zadane po tym terminie pozostaną bez odpowiedzi.

 

 

 1. Termin składania ofert: 28.04.2022 r. do godz. 14:00

Ofertę należy złożyć zgodnie z Formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego w formie pisemnej (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego) :

a) w zamkniętej kopercie na adres:

Gmina Boleszkowice

ul. Słoneczna 24

74-407 Boleszkowice

Z dopiskiem „Cyfrowa Gmina”

lub

b) drogą elektroniczną (skan podpisanego dokumentu lub dokument podpisany elektronicznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) na adres e-mail: boleszkowice@boleszkowice.pl

Z dopiskiem w temacie  „Cyfrowa Gmina”

lub

c) na adres skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /ueg 6640 phm/skrytka

Z dopiskiem w temacie  „Cyfrowa Gmina”

 

d) Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

 

 1. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

 

 1. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

 

 1. Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych od upływu terminu składania ofert. Czas dostawy zostanie określony przez oferenta w złożonej przez niego ofercie i będzie liczony od momentu podpisania umowy z Zamawiającym.

 

 1. Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie, powiat: myśliborski, miejscowość: Boleszkowice

 

 1. Rodzaj zamówienia: Dostawa

 

 1. Kod CPV:

30200000-1 Urządzenia komputerowe

30213100-6 Komputery przenośne

30214000-2 Stacje robocze

30231300-0 Monitory ekranowe

30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

30237280-5 Akcesoria zasilające

30237410-6 Myszka komputerowa

30237460-1 Klawiatury komputerowe

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu

Poniższe warunki udziału w postępowaniu stanowią warunki dostępowe i będą oceniane na podstawie złożonych dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.

1. Dostawca biorący udział w postępowaniu musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej oraz posiadać potencjał techniczny zapewniające terminowe i zgodne
z wymaganiami wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Dostawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu na wzorze określonym w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego.

2. Ponadto Dostawca musi posiadać niezbędną wiedzę i co najmniej 3-letnie doświadczenie
w zakresie świadczenia usług dystrybucji sprzętu komputerowego. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Dostawca dołączy do Formularza Ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, dokumenty potwierdzające minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług dystrybucji sprzętu komputerowego (wykaz usług, odpis KRS, referencje, itp.).

3. Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenia, że powiązanie (w rozumieniu opisanym powyżej) nie występują Oferent składa oświadczenie zawarte w Załączniku nr 2.

 

 1. Ocena oferty

Oferty będą oceniane według kryterium –

cena – 80 %

termin realizacji – 20%

 

 1. Sposób przyznania punktów w kryterium (C) „cena”:

 

cena najniższa

------------------------------------------------ x 100 pkt x znaczenie kryterium 80 %

cena oferty ocenianej

 

 1. Sposób przyznania punktów w kryterium (T) „termin realizacji”

Wysokość przyznanych punktów będzie zależała terminu realizacji przedmiotu zamówienia, licząc od daty zlecenia i/lub podpisania umowy:

Wykonawca otrzyma punkty według poniższego schematu:

 1. Jeżeli Wykonawca wskaże termin realizacji usługi wynoszący 55 dni
   – otrzyma 20 pkt. 
 2. Jeżeli Wykonawca wskaże termin realizacji usługi wynoszący 65 dni
  – otrzyma 10 pkt. 
 3. Jeżeli Wykonawca wskaże termin realizacji usługi wynoszący 75 dni 
  – otrzyma 0 pkt. 

 

Zamawiający oceni oferty sumując iloczyny uzyskane z poszczególnych kryteriów (C+A).

Wygrywa oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100.

Jeżeli cena oferty wyda się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzą, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy kilka ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę korzystniejszą w zakresie dostępności czy oddziaływania na środowisko, na podstawie opisów przedstawionych (na wezwanie Zamawiającego) przez Wykonawców.

 

 1. Dodatkowe informacje

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków określonych w niniejszym Zapytaniu ofertowym. W takim przypadku Zamawiający może oznaczyć inny termin składania ofert.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) postępowania o udzielenie zamówienia bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, na każdym jego etapie, bez uprzedniego informowania Wykonawców oraz bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.

3. W przypadku braków formalnych, oferta podlega jednokrotnemu uzupełnieniu przez Dostawcę na wezwanie Zamawiającego. Nieuzupełnienie oferty w zakresie wskazanym przez Zamawiającego lub w wyznaczonym przez niego terminie skutkować będzie odrzuceniem oferty.

4. Zamawiający nie przewiduje dla uczestników postępowania środków odwoławczych od rozstrzygnięcia Zamawiającego, podejmowanych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Gmina Boleszkowice spełniając obowiązek informacyjny towarzyszący zbieraniu danych osobowych - art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO) informuje, że:

 1. Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Boleszkowice, 74-407 Boleszkowice, ul. Słoneczna 24, e-mail: boleszkowice@boleszkowice.pl – reprezentowany przez Wójta Gminy Boleszkowice.
 2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym kontaktować można się poprzez adres e-mail fundusze@boleszkowice.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu, związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w procedurze zapytania ofertowego (art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.),
 4. dane osobowe będą udostępnianie wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa,
 5. Administrator danych nie planuje przekazywać danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, organizacji międzynarodowej lub do państwa trzeciego, dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane,
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji,
 7. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 8. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
  a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

 

Wójt Gminy Boleszkowice

Marek Czypar

Załączniki:

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 roztrzygniecie_cyfrowa_gmina.pdf (PDF, 89.82Kb) 2022-05-04 12:23:41 127 razy
2 13_04_2022_09_48_12_Zapytanie ofertowe - serwerownia.pdf (PDF, 275.20Kb) 2022-04-13 09:48:12 128 razy
3 Zał. 2 Oświadczenie Oferenta.docx (DOCX, 62.23Kb) 2022-04-13 07:56:50 126 razy
4 Zał. 3 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf (PDF, 479.23Kb) 2022-04-13 07:56:50 122 razy
5 Zał. 4 wzór umowy.pdf (PDF, 226.06Kb) 2022-04-13 07:56:50 295 razy
6 PassMark CPU Benchmarks - Laptop CPUs Performance_22_03_2022_2.pdf (PDF, 352.98Kb) 2022-04-13 07:56:03 124 razy
7 PassMark CPU Benchmarks - Stacja robocza CPUs Performance_22_03_2022.pdf (PDF, 330.18Kb) 2022-04-13 07:56:03 119 razy
8 passmark CPU serwer.pdf (PDF, 2.68Mb) 2022-04-13 07:56:03 123 razy
9 Zapytanie ofertowe - serwerownia.pdf (, 208.84Kb) 2022-04-13 07:56:03 0 razy
10 Zał. 1 Formularz ofertowy.docx (DOCX, 72.08Kb) 2022-04-13 07:56:03 122 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 13-04-2022 07:56:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 13-04-2022
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 04-05-2022 12:23:41