Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2021 na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Zakładzie Usług Komunalnych w Boleszkowicach na Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 2/2021

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) Wójt Gminy Boleszkowice ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

KIEROWNIK ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W BOLESZKOWICACH

 1. Nazwa i adres jednostki:

Zakład Usług Komunalnych w Boleszkowicach ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice

 1.  Określenie stanowiska:

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach

III. Określenie wymagań:

    Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. wykształcenie wyższe;
 3. staż pracy co najmniej 3 lata pracy lub wykonanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, w tym co najmniej 2 letni staż na stanowisku kierowniczym;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. niekaralność zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 289);
 6. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego i/lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 7. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wyżej wymienionym stanowisku;  
 8. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej – nie dotyczy obywateli polskich;
 10. nieposzlakowana opinia;
 11. znajomość przepisów wynikających z ustaw: Kodeks cywilny, o samorządzie gminnym, o gospodarce komunalnej, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków, o utrzymaniu porządku i czystości w gminie, Prawo ochrony środowiska, o finansach publicznych, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych;
 12. posiadanie prawa jazdy kat. B.

     Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność organizacji pracy i kierowania zespołem, kreatywność i zaangażowanie;
 2. dobra znajomość terenu gminy Boleszkowice;
 3. preferowane będą kandydatury osób, które pełniły funkcje kierownicze, związane z zarządzaniem w jednostkach samorządu terytorialnego oraz administracji państwowej;
 4. doświadczenie w kierowaniu zasobem ludzkim;
 5. preferowane będą osoby, które mają doświadczenie w koordynowaniu prac grupy ludzi;
 6. samodzielność, kreatywność, dyspozycyjność;
 7. umiejętność pracy w zespole oraz radzenie sobie w sytuacjach stresowych;
 8. umiejętność argumentowania;
 9. umiejętności analityczne;
 10. umiejętność rozwiązywania problemów;                                                                                                                                            
 11. wysoka kultura osobista i umiejętność wypowiadania się;
 12. zdolności organizacyjne i umiejętność zarządzania;
 13. umiejętność skutecznej komunikacji;
 14. zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji;  
 15. znajomość  zasad funkcjonowania jednostek budżetowych;
 16. znajomość zasad planowania i realizacji inwestycji;
 17. obsługa komputera ze znajomością programów wykorzystywanych w administracji. 

IV.  Zakres głównych wykonywanych zadań na stanowisku pracy i warunki pracy: 

1. prowadzenie spraw związanych z gospodarką i eksploatacją gminnej infrastruktury,

2. kierowanie działalnością oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki,

3. opracowywanie planu budżetu jednostki,

4. opracowywanie kalkulacji taryf za wodę i ścieki oraz przedstawianie jej do zatwierdzenia Radzie Gminy,

5. realizowanie zadań gminy wynikających z zakresu gospodarki wodno – ściekowej gminy,

6. utrzymanie w stałej sprawności i gotowości eksploatacyjnej ujęć wody, sieci wodociągowej,

7. udział w opracowywaniu rocznych i wieloletnich planów rozbudowy, budowy nowych i modernizacji urządzeń wodno – kanalizacyjnych,

8. realizacja planów remontów i inwestycji,

9. administrowanie mieszkaniowym zasobem gminy,

10. zarządzanie i utrzymanie gminnych cmentarzy.

V.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: 

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Miejsce pracy – Zakład Usług Komunalnych w Boleszkowicach, ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice.

Praca biurowa, indywidualna, wymagająca zarządzania pracownikami i współdziałania z innymi podmiotami, praca przy stanowisku komputerowym, wyjazdy służbowe na terenie gminy Boleszkowice.

VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu  poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zakładzie Usług Komunalnych w Boleszkowicach w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6%.    

VII.  Wykaz wymaganych dokumentów:

1) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

2) Życiorys (cv);

3) List motywacyjny;

4) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kompetencje zawodowe;

5) Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy;

6) Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

7) Oświadczenie kandydata, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

8) Oświadczenie kandydata o nieposzlakowanej opinii;

9) Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska;

10) Kserokopia prawa jazdy.

11) Klauzula informacyjna.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (cv) i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.), ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) oraz ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).

 

VIII. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór 2/2021 na stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach” w Sekretariacie Urzędu Gminy Boleszkowice, ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice w terminie do dnia 20.10.2021 roku do godz. 14.00.

2. Ofertę można przesłać pocztą – listem poleconym na adres; decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Boleszkowicach, ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice (w terminie do 20.10.2021 r. do godz. 14:00).

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.boleszkowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

INNE INFORMACJE:

Nabór ma charakter II – stopniowy

1) Po upływie terminu 20.10.2021r. komisja konkursowa – dokona otwarcia ofert i przeprowadzi analizę dokumentów aplikacyjnych pod względem formalnoprawnym
i zakwalifikuje kandydatów do kolejnego etapu;

2)  Lista osób spełniających wymagania formalnoprawne podane w ogłoszeniu, zakwalifikowanych do dalszego etapu postępowania zostanie ogłoszona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.boleszkowice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boleszkowice;

3)  Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu zostaną poinformowane telefonicznie o terminie posiedzenia, w trakcie którego przeprowadzona zostanie rozmowa kwalifikacyjna;

4)  Po przeprowadzonym naborze informacja o ostatecznym wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.boleszkowice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boleszkowice;

 5)  Po wyborze kandydata na stanowisko zostanie zawarta umowa o pracę  na czas określony i jeżeli kandydat spełni wymagane oczekiwania może być zawarta umowa na czas nieokreślony – bez ogłaszania kolejnego naboru. 

IX. Załączniki:

1)  kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

2)  oświadczenie kandydata ubiegającego się o zatrudnienie dotyczące spełnienia wymagań do zatrudnienia;

3)  klauzula informacyjna.

 

WÓJT GMINY

BOLESZKOWICE

mgr Marek Czypar

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik nr 1.docx (DOCX, 13.61Kb) 2021-09-20 14:27:42 143 razy
2 Załącznik nr 2.docx (DOCX, 19.69Kb) 2021-09-20 14:27:42 132 razy
3 Załącznik nr 3.docx (DOCX, 20.14Kb) 2021-09-20 14:27:42 141 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woroniak 20-09-2021 14:27:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Walczak 20-09-2021
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woroniak 20-09-2021 14:27:42