Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Boleszkowice, dnia 08.05.2018 r.

Nasz znak: OŚGN.DŚ.6220.12.2018.ML

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1, 2 i 3, art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, z późniejszymi zmianami), oraz §  3 ust. 1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.01.2018 r. (data wpływu 04.01.2018 r.)  GEOTRANS S.A. ul. Kobierzycka 20BA, 52-315 Wrocław, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie (odzysk) odpadów w instalacji będącej rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęte w miejscowości Boleszkowice na działce o nr ewidencyjnym 1206/1 obręb Boleszkowice, Gmina Boleszkowice” realizowanego w m. Boleszkowice, gmina Boleszkowice, po uzyskaniu wymaganych opinii,

Wójt Gminy Boleszkowice

ustala środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie (odzysk) odpadów w instalacji będącej rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęte w miejscowości Boleszkowice na działce o nr ewidencyjnym 1206/1 obręb Boleszkowice, Gmina Boleszkowice” realizowanego w m. Boleszkowice, gmina Boleszkowice, w ten sposób, iż orzeka:

1. Brak jest potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie (odzysk) odpadów w instalacji będącej rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęte w miejscowości Boleszkowice na działce o nr ewidencyjnym 1206/1 obręb Boleszkowice, Gmina Boleszkowice” realizowanego w m. Boleszkowice, gmina Boleszkowice.

2. Na etapie realizacji, eksploatacji i użytkowania przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

 1. rekultywację składowiska należy przeprowadzić w taki sposób oraz przy zachowaniu takiej technologii aby całkowicie wykluczyć możliwość zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych, zanieczyszczonymi wodami odciekowymi pochodzącymi ze składowiska;
 2. podczas rekultywacji składowiska należy zastosować rozwiązania techniczne i technologiczne pozwalające na wyeliminowanie, zarówno w fazie realizacji przedsięwzięcia jak i po jego zakończeniu, zagrożeń związanych z potencjalnym oddziaływaniem wykorzystanych do rekultywacji odpadów na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych, a co za tym idzie ich negatywnego wpływu na stan tych wód i możliwość osiągnięcia celów środowiskowych wskazanych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”;
 3. przed rozpoczęciem prac związanych z wycinką drzew i krzewów, należy zweryfikować możliwość wystąpienia gatunków chronionych na drzewach planowanych do usunięcia, a w przypadku stwierdzenia ich występowania, uzyskać stosowne zezwolenie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 142).

Uzasadnienie

W dniu 04.01.2018 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek z dnia 02.01.2018 r. Firmy GEOTRANS S.A. ul. Kobierzycka 20BA, 52-315 Wrocław, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie (odzysk) odpadów w instalacji będącej rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęte w miejscowości Boleszkowice na działce o nr ewidencyjnym 1206/1 obręb Boleszkowice, Gmina Boleszkowice” realizowanego w m. Boleszkowice, gmina Boleszkowice, powiat myśliborski.

Podstawę prawną do wydania niniejszej decyzji stanowi art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zgodnie z którym uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z §  3 ust. 1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), planowana inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

W związku z powyższym Wójt Gminy Boleszkowice  wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Boleszkowice zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu i  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie stosownych opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

Zarówno Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu opinią z dnia 22.01.2018 r. znak: PS-N-ZNS/407-2/18 jak i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opinią z dnia 22.02.2018 r. znak: SZ.RZŚ.436.1.35.2018.RK odstąpili od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 29.03.2018 r. znak: WONŚ-OŚ.4220.11.2018.KK również odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

W związku z powyższym, mając na uwadze w/w opinie i uzgodnienia, na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko postanowieniem z dnia 05.04.2018 r. znak: OŚGN.DŚ.6220.10.2018.ML Wójt Gminy Boleszkowice stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko organ – Wójt Gminy Boleszkowice stwierdził na podstawie wnikliwej analizy sprawy uwzględniając przy tym szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, z późniejszymi zmianami) tj.:

I. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w ramach rekultywacji technicznej i biologicznej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Boleszkowicach, gm. Boleszkowice. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położone jest na działce nr 1206/1 obręb Boleszkowice. Zobowiązanym do jego zamknięcia i rekultywacji jest Gmina Boleszkowice, ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice. Data zaprzestania przyjmowania odpadów to 25.06.2002 r. Składowisko do dnia 25.06.2002 r. przyjmowało głównie odpady komunalne niesegregowane. Zeskładowane odpady zajmują powierzchnię ok. 0,65 ha, a miąższość odpadów dochodzi do 3,5 m (średnio 2,4 m). Ogólna ilość zgromadzonych odpadów nie jest znana, szacuje się, że zgromadzono ok. 15 600 m3 odpadów (ok. 10 500 ton). Składowano tu odpady komunalne oraz odpady budowlane (odpady z przeróbki drewna). W warstwach wierzchnich duży jest udział tworzyw sztucznych. Teren składowiska odległy jest od siedziby gminy o około 3,0 km.

            Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości od ok. 180 do 300 m na zachód od granicy składowiska w miejscowości Boleszkowice, oraz ok. 500 m na południe od granicy składowiska w Boleszkowicach w przysiółku Wierutno. Otoczenie składowiska stanowią pola uprawne, nieużytki rolnicze, samoistne zadrzewienia oraz tereny poeksploatacyjne po eksploatacji powierzchniowej. W odległości około 250 m na zachód od składowiska przebiega linia kolejowa. Główne elementy charakteryzujące parametry techniczne składowiska odpadów w Boleszkowicach:

 • składowisko jest obiektem typu: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
 • powierzchnia całkowita składowiska (przyjęto całą powierzchnię działki nr 1206/1: 27 650 m2,
 • składowisko nie posiada uszczelnienia dna kwatery,
 • na składowisku znajduje się jedna studnia odgazowująca,
 • w system sieci monitoringowej wód podziemnych na składowisku w Boleszkowicach wchodzą 2 piezometry.

Maksymalna masa odpadów wykorzystana do wykonania warstwy wyrównawczej w procesie rekultywacji wyniesie łącznie 7 690 Mg. Ilość ta jest jednocześnie maksymalną roczną ilością odpadów, które będą mogły być wykorzystane w ramach prac rekultywacyjnych. Maksymalna masa odpadów zastosowana do wykonania warstwy biologicznej wyniesie łącznie 61 546 Mg. Zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523) odpady o kodach: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15 i 10 01 80 przed wykorzystaniem należy wymieszać w proporcji 1:1 z odwodnionymi osadami ściekowymi. W wyniku przetwarzania w/w odpadów nie będą powstawać inne odpady.

Celem planowanej rekultywacji jest przywrócenie terenowi składowiska właściwości użytkowej poprzez właściwe zabezpieczenie kwatery w szczególności przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. Planowanym kierunkiem rekultywacji jest kierunek przyrodniczy z funkcją zieleni niezorganizowanej. Rekultywacja nie spowoduje zmian, które negatywnie mogłyby wpłynąć na teren inwestycji, a wręcz znacząco poprawi jego warunki poprzez nadanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenowi po byłym składowisku odpadów.

            Odpady wykorzystywane będą w procesie rekultywacji technicznej i biologicznej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Boleszkowicach.

Do przetwarzania odpadów zostaną zastosowane, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, następujące procesy:

 • R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych – rekultywacja techniczna i biologiczna składowiska – wykonanie okrywy rekultywacyjnej,
 • R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)– rekultywacja techniczna i biologiczna składowiska- wykonanie okrywy rekultywacyjnej,
 • R13 Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).

W ramach prowadzonych prac objętych niniejszym postepowaniem administracyjnym planowane jest wykonanie następujących robót rekultywacyjnych:

 • Przemieszczenie odpadów z sektora nr 4 do sektora nr 5 w celu obniżenia rzędnych wysokościowych kwatery do poziomu około 2,0 m poniżej rzędnych terenów otaczających składowisko,
 • Wykonanie warstwy wyrównującej na całości sektorów 4 i 5 o miąższości 0,25 m w kształcie przyjętym w projekcie z materiałów i/lub odpadów,
 • Wykonanie dodatkowej studni odgazowującej zakończonej biofiltrem w wyznaczonym miejscu sektora nr 5,
 • Przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów w obrębie sektora nr 5 oraz do 2/3 wysokości jego skarp,
 • Wykonanie warstwy urodzajnej o miąższości 2,0 m z materiałów i/lub odpadów- w kształcie przyjętym w projekcie – na całej powierzchni Sektorów nr 4 i 5. Ukształtowanie składowiska w nawiązaniu do rzędnych otaczającego terenu powoduje, że zrekultywowane składowisko nie będzie posiadało skarp nadpoziomowych jak i podpoziomowych.
 • Wykonanie prac porządkowych:

- uporządkowanie terenu wokół składowiska oraz w obrębie sektora nr 1,

- przegląd i naprawa ogrodzenia,

 • Wykonanie zabiegów agrotechnicznych oraz przeprowadzenia obsiewów mieszanką traw oraz wykonanie nasadzeń krzewów i drzew na rekultywowanym składowisku. Przyjmuje się również, że pojawiające się samosiejki drzew nie będą usuwane w trakcie zabiegów pielęgnacyjnych.

Planowane przedsięwzięcie nie wymaga wykorzystania surowców, paliw z wyjątkiem fazy realizacji. Również energia będzie wykorzystywana w czasie realizacji projektu. Na etapie realizacji przewiduje się zużycie paliw silnikowych i materiałów sypkich glina, żwir, piasek, masy ziemne w ilości niezbędnej do wykonania robót. Przewidywane ilości paliw potrzebnych do realizacji budowy ograniczone zostaną do paliwa do sprzętu budowlanego (koparka, spycharka, zagęszczarka, samochód dostawczy). Na etapie realizacji będą wykorzystywane jedynie typowe dla tego rodzaju przedsięwzięcia materiały, surowce oraz paliwa. Energia będzie wykorzystywana w czasie realizacji projektu. Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z koniecznością wykorzystywania zasobów wód powierzchniowych ani podziemnych, jak też surowców mineralnych. Planowane przedsięwzięcie po jego wykonaniu nie będzie wymagało wykorzystania i zabezpieczenia dodatkowych zasobów wody, paliw i energii oraz innych materiałów. Ponadto uwzględniając lokalizację i skale inwestycji należy założyć, iż hałas pochodzący ze środków transportu i wykorzystywanego sprzętu nie przekroczy obowiązujących norm akustycznych na terenach chronionych. Odziaływanie źródeł hałasu zakończy się wraz z chwilą zakończenia prac związanych z rekultywacją składowiska.

Planowane przedsięwzięcie położone jest na obszarze dla którego brak jest Planu zagospodarowania przestrzennego. Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice obowiązywał do dnia 31.12.2002 roku. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku teren obejmujący planowaną inwestycję stanowi strefę oznaczoną jako P,U a sama działka 1206/1 jako nieczynne składowisko odpadów.

Planowane przedsięwzięcie z uwagi na przyjętą technologię oraz zastosowane substancje i materiały nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Ponadto tego typu inwestycja nie została wymieniona w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2002 r., Nr 58, poz. 5535, z póz zm.).

II. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem:

1. Obszarów wodno - błotnych oraz obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarów wybrzeży, obszarów górskich lub leśnych:

Z analizy przedłożonych dokumentów wynika, iż planowane przedsięwzięcie nie jest usytuowane na obszarach wodno - błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Ponadto z uwagi na dużą odległość od wybrzeża morskiego oraz obszarów górskich, planowana inwestycja usytuowana jest również poza tymi obszarami.

2. Obszarów objętych ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Inwestycja ze względu na swój charakter nie będzie stwarzała zagrożenia dla wód podziemnych. Nie przewiduje się oddziaływania inwestycji na obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

3. Obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Na podstawie danych zawartych w opracowaniu inwestora stwierdzono, iż omawiany teren nie wchodzi w skład żadnego obszaru wyszczególnionego na Listach obszarów NATURA 2000 przesłanych przez Polskę do Komisji Europejskiej, tj. Liście obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO), jak również na Liście specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) wyznaczonych odpowiednio na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków oraz Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, ani w skład obszarów zgłoszonych do Komisji Europejskiej przez organizacje pozarządowe na tzw. „Shadow List”.  Najbliżej położone obszary Natura 2000 to PLH3200037 Dolna Odra położony w odległości około 3 km na od składowiska i PLB 320003 Dolina Dolnej Odry w odległości około 2,7 km na od składowiska. Składowisko odpadów oraz proces jego rekultywacji i zamknięcia nie mają i nie będą miały negatywnego wpływu na te formy ochrony przyrody. Na samym terenie składowiska (działce nr 1206/1) i w sąsiedztwie (między innymi działka nr 1194/1) nie stwierdzono występowania cennych przyrodniczo gatunków roślin i zwierząt. Florę reprezentują popularne gatunki drzew i krzewów (sosna, brzoza, pojedyncze sztuki dębów i klonów czy też robinia akacjowa). Faunę reprezentują powszechnie występujące ptaki otwartego krajobrazu jak skowronek.

4. Obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

Planowane  przedsięwzięcie  nie  znajduje   się  na  obszarach,   na  których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

5. Obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Planowane  przedsięwzięcie  nie  znajduje   się  na  obszarach mających znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

6. Gęstości zaludnienia:

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane w obszarze gęsto zaludnionym, bowiem dotyczy obszarów przede wszystkim wiejskich, które należą do terenów słabo zaludnionych.

Wymienione jednak uciążliwości w stosunku do mieszkańców terenów sąsiednich będą krótkotrwałe i nie wykroczą poza obszar inwestycji.

7. Obszarów przylegających do jezior:

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach przylegających do jezior.

8. Uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej:

Planowana inwestycja nie znajduje się na terenie uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

III. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt I i II, wynikające z:

1. Zasięgu oddziaływania - obszar geograficzny i liczba ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Przedsięwzięcie polegać będzie w głównej mierze na wykonaniu robót zmiennych zmierzających do wykonania rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów. Jak wskazano powyżej, celem planowanej rekultywacji jest przywrócenie terenowi składowiska właściwości użytkowej poprzez właściwe zabezpieczenie kwatery w szczególności przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. Liczba ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać to około 50 osób. Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia wystąpi podczas realizacji inwestycji i będzie ograniczony do terenu objętego inwestycją. Jednakże oddziaływanie to będzie krótkotrwałe.

2. Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Uwzględniając lokalny i stacjonarny zasięg oddziaływania projektowanej inwestycji oraz odległość do najbliższej granicy państwa, transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie będzie miało miejsca.

3. Wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

Zarówno wielkość, jak i złożoność oddziaływania nie wykroczy poza teren, na którym realizowana będzie inwestycja. Na etapie realizacji przedsięwzięcia występować będą przekształcenia terenu, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji. Krótkotrwałą uciążliwością związaną z fazą realizacji inwestycji będzie emisja pyłów oraz hałasu do środowiska, która ustanie niezwłocznie po zakończeniu prac.

4. Prawdopodobieństwa oddziaływania:

Jedynie na etapie realizacji może wystąpić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Oddziaływanie to jest spowodowane głównie pracami ziemnymi, emisją hałasu związanego z pracą maszyn i urządzeń oraz zwiększeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Uciążliwości te będą miały krótkotrwały i odwracalny charakter i ustąpią po zakończeniu budowy. Ponadto powyższe uciążliwości, ograniczone zostaną poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP.

5. Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływań:

Podczas realizacji inwestycji wystąpią oddziaływania krótkotrwałe i lokalne. Ocenia się, że oddziaływanie realizacji inwestycji na jakość powietrza, klimat akustyczny i wody powierzchniowe nie będzie istotne pod warunkiem, że prace budowlane będą wykonywane w porze dziennej oraz poprzez właściwy nadzór i organizację robót budowlanych, co powinno zapobiec ewentualnemu zanieczyszczeniu środowiska przez substancje ropopochodne pochodzące z zastosowanych maszyn i urządzeń budowlanych. Przewidywany czas trwania budowy będzie wynosić około 5 lat.

 

Wójt Gminy Boleszkowice, mając na uwadze treść art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przed wydaniem niniejszej decyzji zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu poprzez umieszczenie zawiadomienia o przeprowadzeniu postępowania w niniejszej sprawie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Boleszkowice oraz powiadomiono strony postepowania o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym oraz wniesienia uwag. Żadna ze stron postępowania ani mieszkańcy nie wnieśli uwag w przedmiotowej sprawie.

Analizując powyższe organ uznał, iż zasięg inwestycji zamknie się w granicach działki przeznaczonej pod inwestycję. Planowana inwestycja nie będzie źródłem istotnych dla środowiska oraz zdrowia ludzi emisji i nie będzie w istotny sposób oddziaływać na środowisko, w tym na najbliżej położone obszary chronione. Realizacja inwestycji przyczyni się do wyeliminowania negatywnego oddziaływania na środowisko obecnie niezrekultywowanego składowiska odpadów.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Zgodnie z przepisem art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego - w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Załączniki:

 1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

 

Otrzymują:

 1. Geotrans S.A., Ul. Kobierzycka 20BA, 52-315 Wrocław
 2. a/a

 

Do wiadomości:

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie;
 2. Państwowy PowiatowyInspektor Sanitarny w Myśliborzu;
 3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polsk

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik do decyzji.docx (DOCX, 26.74Kb) 2018-05-09 10:40:47 185 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 09-05-2018 10:40:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 09-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 09-05-2018 10:40:47