Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 40/2022 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Boleszkowice

 

ZARZĄDZENIE NR 40/2022

WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 13 grudnia 2022 r.

 

w sprawie Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Boleszkowice

 

Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się Regulamin funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Boleszkowice, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się upoważnionemu pracownikowi obsługującemu system monitoringu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

WÓJT GMINY

BOLESZKOWICE

mgr Marek Czypar

 

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia nr 40/2022
Wójta Gminy Boleszkowice

z dnia 13 grudnia 2022 r.

 

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA, OBSŁUGI I EKSPLOATACJI MONITORINGU WIZYJNEGO NA TERENIE URZĘDU GMINY BOLESZKOWICE

 

§ 1. 1. Regulamin normuje zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy Boleszkowice, obszaru należącego do tego Urzędu (zwanego dalej "monitoringiem"). Regulamin określa ponadto  zasady rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.

2. Administratorem systemu monitoringu jest Urząd Gminy Boleszkowice

 

§ 2. Celem instalacji monitoringu w Urzędzie jest:

 1. zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz petentów Urzędu,
 2. ochrona mienia Urzędu,
 3. zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Urząd na szkodę.

 

§3. 1. System monitoringu  wizyjnego obejmuje budynek Urzędu Gminy położony w Boleszkowicach oraz teren wokół budynku.

2. System monitoringu wizyjnego składa się z kamer, rejestratorów, okablowania i oprogramowania monitoringu, a ponadto stanowiska umożliwiającego podgląd obrazu z kamer w czasie rzeczywistym.

3. Urząd Gminy posiada monitoring wewnętrzny (wewnątrz budynku Urzędu) oraz zewnętrzny (obejmujący obszar wokół budynku Urzędu Gminy). Wykaz miejsc, monitorowanych zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu.

4. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych oraz socjalnych w Urzędzie. Ewentualne objęcie powyższych pomieszczeń monitoringiem będzie dopuszczalne w przypadku gdy zostanie ustalone, że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji przyjętych celów monitoringu i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób. Monitoring pomieszczeń sanitarnych wymaga uzyskania uprzedniej zgody przedstawicieli pracowników wybranych w trybie przyjętym w Urzędzie.

5. Miejsca monitorowane oraz teren monitorowany jest oznaczony w sposób czytelny za pomocą znaków.

6. Każdy nowy pracownik Urzędu jest przed dopuszczeniem do pracy informowany o celach, zakresie oraz sposobie stosowania monitoringu.

7. Monitoring podlega nadzorowi przez pracownika Urzędu Gminy Boleszkowice który, na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Boleszkowice, ma dostęp do:

  1. bezpośredniego podglądu obrazów z kamer i rejestratorów;
  2. urządzenia rejestrującego;
  3. zapisów z kamer.

§ 4. 1. Monitoring funkcjonuje 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych podlega tylko obraz z kamer monitoringu wizyjnego bez rejestracji dźwięku.

3. Dane pochodzące z nagrań umożliwiające zidentyfikowanie osoby, zarejestrowane i przechowywane uważane są za dane osobowe, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

4. Nagrania z monitoringu przechowywane są nie dłużej niż 3 miesiące w Urzędzie Gminy. Następnie nagarnia są usuwane. Wyjątkiem od powyższego jest sytuacja kiedy to nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub gdy Urząd powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w takim postępowaniu. Wówczas termin trzymiesięczny ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 

§ 5. 1. Udostępnianie zapisów monitoringu jest możliwe organom lub innym podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie następuje za wiedzą Wójta Gminy Boleszkowice lub w przypadku jego nieobecności przez Sekretarza Gminy Boleszkowice .

 1. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może się zwrócić do Wójta Gminy Rusiec z pisemnym wnioskiem o porządzenie kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.
 2. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniana uprawionym organom. W przypadku bezczynności uprawionych organów kopia jest niszczona po upływie 1 miesiąca od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.
 3. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.

 

 

 

Załącznik nr 1 do regulaminu funkcjonowania, obsługi
i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Urzędu Gminy Boleszkowice

 

Wykaz miejsc monitorowanych w Urzędzie Gminy Boleszkowice

 

  1. monitoring wewnętrzny – kamery:

nr 1 – korytarz na poziomie -1

nr 2 – duży hol

nr 3 – korytarz przy Sali Posiedzeń

nr 4 – korytarz główny I piętro

  1. monitoring zewnętrzny – kamery:

nr 5 – wejście główne

nr 6 – wejście od strony ZUK

nr 7 – parking od strony  zachodniej

nr 8 – parking od strony północnej

nr 9 – plac przy ZUK;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boleszkowice, dnia 13.12.2022 r.

 

Upoważnienie do dostępu do systemu monitoringu wizyjnego

 

Upoważniam Pana Krzysztofa Fira pracownika Urzędu Gminy Boleszkowice do dostępu do systemu monitoringu wizyjnego zainstalowanego w Urzędzie Gminy Boleszkowice. Upoważnienie obejmuje swoim zakresem obserwację ciągłą obrazu z kamer oraz przegląd zapisów na nośnikach od dnia 13 grudnia 2022 r. do odwołania.

Osoba upoważniona ma obowiązek zapoznania się z procedurami funkcjonowania monitoringu wizyjnego oraz zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w trakcie prowadzenia monitoringu oraz tych dotyczących bezpieczeństwa funkcjonowania systemu.

 

……………………………………………………

podpis Wójta Gminy Boleszkowice

 

Przyjmuję do wiadomości:

……………………………………………………

      data i podpis upoważnionego pracownika

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Barylak 07-11-2023 09:14:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Barylak 07-11-2023
Ostatnia aktualizacja: Joanna Barylak 07-11-2023 09:14:13