Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Budżet Gminy Boleszkowice na 2023 rok

Uchwała Nr XLV/303/2022

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 28 grudnia 2022 roku

 

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2023rok.

 

              Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz.559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz.1561)

 

Uchwala się, co następuje:

 

§ 1.  Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik Nr 1)  w kwocie                                      -      30 034 152,77 zł

z tego:

1) dochody bieżące                                                                                                                    -     14 157 885,29 zł

2) dochody majątkowe                                                                                                              -      15 876 267,48 zł

 

§ 2.Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w kwocie                                          -      34 343 985,32 zł

z tego:

1) wydatki bieżące                                                                                                                  -        15.729.156,82 zł

2) wydatki majątkowe                                                                                                           -         18 614 828,50 zł.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie                                                            -          4 309 832,55 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie                                                                    -              550 000,00 zł

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach           -           768 970,63 zł                                                                                            

- wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych   -      2 990 861,92 zł.

 

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)  w kwotach:

1) przychody                                                                                                                           -          4 726 767,55 zł

2) rozchody                                                                                                                            -             416 935,00 zł.

   

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w kwocie                                                                                                                -               35.366,00 zł

2) Celową w kwocie                                                                                                                -              33.647,00 zł

z przeznaczeniem na:    

a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego                                                        -               33.647,00 zł.

 

§ 6.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

6.2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

 

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Załącznik Nr 6 w kwocie                            -           244 434,24 zł

 

§ 8.1.Ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 7

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  w kwocie        -         60.000,00 zł 2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie - 58.000,00 zł;

3) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie - 2.000,00 zł.

 

§ 9. Ustala się plan dochodów i  wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą  Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8 w kwotach:

1. dochody w wysokości -  2.000,00 zł;

2. wydatki  w wysokości -  2.000,00 zł.

 

 

 

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie , zgodnie z załącznikiem Nr 9 w kwotach:

1) dochody w wysokości - 600.000,00 zł

2) wydatki w wysokości  - 600.000,00 zł.

 

§ 11. Ustala się dotacje:

  1. Dla jednostek sektora finansów publicznych;
  1. celowa na zadania realizowane na podstawie umów porozumień między jednostki samorządu terytorialnego 32 000 zł (Załącznik Nr 10)
  2. podmiotowa na działalność gminnych instytucji kultury (Załącznik Nr 11) w kwocie 535 311 zł
  1. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych
  1. celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń (Załącznik Nr 12) w kwocie 20.000,00 zł.

 

§ 12. Ustala się  przychody z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości  768.970,63 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 roku w wysokości  768.970,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.

 

§ 13. Ustala się dochody z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości 14 817 534,04 zł oraz wydatki na realizację zadań finansowanych tymi środkami w 2023 roku w kwocie 14 817 534,04 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

 

§14. Ustala się dochody z tytułu środków przekazanych z Funduszu Dopłat w wysokości

108 733,44 zł oraz wydatki na realizację zadań finansowanych tymi środkami w 2023 roku w wysokości 108 733,44 zł zgodnie z załącznikiem Nr 15.

 

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

  1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 500.000 zł;
  2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 550 000,00zł.
  3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 416 935 zł.

 

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

  1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 15, do wysokości kwot w nich określonych.

 

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

     - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

3. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank  prowadzący obsługę budżetu Gminy.

6. dokonywanie zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

7. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych gminy;

8. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Boleszkowice do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

 

 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

                                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zał. Nr 11 do uchwały Nr XLV.303.2022.rtf (RTF, 60.23Kb) 2023-04-25 07:47:04 80 razy
2 Zał. Nr 12 do uchwały Nr XLV.303.2022.rtf (RTF, 60.48Kb) 2023-04-25 07:47:04 74 razy
3 Zał. Nr 13 do uchwały Nr XLV.303.2022.rtf (RTF, 71.99Kb) 2023-04-25 07:47:04 79 razy
4 Zał. Nr 14 do uchwały Nr XLV.303.2022.rtf (RTF, 139.08Kb) 2023-04-25 07:47:04 77 razy
5 Zał. Nr 15 do uchwały Nr XLV.303.2022 ok.rtf (RTF, 81.76Kb) 2023-04-25 07:47:04 81 razy
6 Zał. Nr 6 do uchwały Nr XLV.303.2022.docx (DOCX, 42.71Kb) 2023-04-25 07:45:59 73 razy
7 Zał. Nr 7 do uchwały Nr XLV.303.2022.rtf (RTF, 126.72Kb) 2023-04-25 07:45:59 75 razy
8 Zał. Nr 8 do uchwały ws uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.rtf (RTF, 82.21Kb) 2023-04-25 07:45:59 79 razy
9 Zał. Nr 9 do uchwały ws uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.rtf (RTF, 103.73Kb) 2023-04-25 07:45:59 78 razy
10 Załącznik Nr 10 do uchwały ws uchwalenia budżetu.rtf (RTF, 83.15Kb) 2023-04-25 07:45:59 172 razy
11 Zał. Nr 1 do uchwały Nr XLV.303.2022.rtf (RTF, 192.33Kb) 2023-04-25 07:40:18 77 razy
12 Zał. Nr 2 do uchwały nr XLV.303.2022.pdf (PDF, 242.46Kb) 2023-04-25 07:40:18 74 razy
13 zał. 3 do uchwały Nr XLV.303.2022.rtf (RTF, 67.99Kb) 2023-04-25 07:40:18 78 razy
14 Zał. Nr 4 do uchwały Nr XLV.303.2022.rtf (RTF, 25.79Kb) 2023-04-25 07:40:18 76 razy
15 Zał. Nr 5 do uchwały Nr XLV.303.3022.rtf (RTF, 46.88Kb) 2023-04-25 07:40:18 71 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Barylak 25-04-2023 07:40:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Barylak 25-04-2023
Ostatnia aktualizacja: Joanna Barylak 25-04-2023 07:47:04