Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 12/2023 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zasad realizacji działań odnoszących się do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Boleszkowice

ZARZĄDZENIE NR 12/2023

WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 7 kwietnia 2023 r.

 

w sprawie określenia zasad realizacji działań odnoszących się do oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Boleszkowice

 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023, poz. 40 ze zm.) oraz art. 6731 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W związku ze zmianą ustawy wprowadzającej obowiązek określenia zasad oceny ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach pracy zdalnej wprowadza się Instrukcję BHP przy realizowaniu pracy zdalnej oraz Analizę ryzyka w pracy zdalnej wykonywanej przez pracowników Urzędu Gminy Boleszkowice stanowiące Załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

     WÓJT GMINY

   BOLESZKOWICE

mgr Marek Czypar

 

 

 

Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 12/2023

WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 7 kwietnia 2023 r.

 

Instrukcja BHP przy realizowaniu pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Gminy Boleszkowice

 

1. Cel

Celem instrukcji jest określenie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, jakie powinien spełniać pracownik podczas wykonywania pracy zdalnej, wykonywanej przy monitorze ekranowym zgodnie z warunkami określonymi przepisami Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. 1998 Nr 148, poz. 973).

 

2. Przedmiot i zakres

Przedmiotem instrukcji są zasady ergonomii i bezpieczeństwa pracy podczas pracy zdalnej przy monitorze ekranowym.

Postanowienia niniejszej instrukcji mają zastosowanie przy wykonywaniu pracy zdalnej przez pracowników Urzędu Gminy Boleszkowice w miejscu wykonywania pracy zdalnej polegającej na pracy przy monitorze ekranowym z użyciem urządzeń elektronicznych.

 

3. Zasady bezpiecznej pracy zdalnej

Do pracy przy monitorze ekranowym może przystąpić pracownik, który posiada przeszkolenie ogólne oraz stanowiskowe BHP, aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku oraz oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.

Przed rozpoczęciem pracy zdalnej należy:

 1. ustalić miejsce wykonywania pracy, stanowisko pracy zdalnej powinno być dobrze oświetlone, z wystarczającą ilością miejsca do ustawienia urządzeń elektronicznych i materiałów pomocniczych wykorzystywanych w trakcie pracy oraz miejscem do wykonywania innych czynności związanych z pracą zdalną;
 2. dostosować wysokość siedziska do indywidualnych potrzeb, tak żeby zapewnić ergonomiczną pozycję ciała, która powinna zapobiegać nadmiernemu narażeniu na przeciążenie układu mięśniowo-szkieletowego podczas pracy; szczególną uwagę należy zwrócić na prawidłowe: podparcie kręgosłupa, ułożenie nóg oraz podparcie rąk i dłoni podczas pracy;
 3. sprawdzić wizualnie stan techniczny gniazdka elektrycznego, do którego zostanie podłączony sprzęt elektroniczny oraz kabli zasilających; gniazdko elektryczne nie powinno być obluzowane, a obudowa powinna być nieuszkodzona, kable niepopękane, wtyczki nieuszkodzone; gniazdo powinno znajdować się w takiej odległości, żeby podłączone przewody elektryczne nie były naprężone i nie leżały w ciągu komunikacyjnym, stwarzając tym samym zagrożenie potknięcia się o nie podczas przemieszczania się;
 4. jeśli zajdzie taka potrzeba – wywietrzyć pomieszczenie pracy zdalnej i zapewnić odpowiednie oświetlenie w tym odpowiednio ustawić monitor ekranowy względem źródła światła celem uniknięcia efektu odbicia czy olśnienia;
 5. przygotować urządzenie do pracy zgodnie z instrukcją obsługi.

W trakcie wykonywania pracy zdalnej należy w miarę możliwości organizować pracę w sposób urozmaicony, zmieniając wykonywane zadania i pozycje ciała; należy pamiętać o zachowaniu 5-cio minutowej przerwy po każdej przepracowanej godzinie przed monitorem ekranowym.

Po zakończeniu pracy zdalnej należy wyłączyć urządzenie oraz sprzęt zasilany energią elektryczną i zabezpieczyć urządzenia przed dostępem osób niepowołanych.

 

4. Zasady bezpiecznego wykonywania pracy zdalnej

 1. Użytkować sprzęt zgodnie z przeznaczeniem oraz stosować instrukcje obsługi dla poszczególnych urządzeń.
 2. Zapewnić ustawienie biurka oraz krzesła zgodnie z zasadami ergonomii.
 3. Stosować okulary bądź soczewki podczas pracy przy monitorze ekranowym zgodnie z zaleceniem lekarza, jeśli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania.
 4. Zapewnić drożność ciągów komunikacyjnych – kable, dywany i wykładziny nie powinny odstawać, aby nie przeszkadzać w poruszaniu się po miejscu wykonywania pracy zdalnej.
 5. Zachować ostrożność przy używaniu urządzeń elektrycznych, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości bądź awarii urządzenia – odłączyć od źródła prądu i zapewnić usunięcie nieprawidłowości.
 6. Zapewnić właściwe oświetlenie miejsca pracy zdalnej.
 7. Oddzielić miejsca spożywania posiłków od miejsca pracy zdalnej oraz zachować ostrożność spożywając gorące napoje.

 

5. Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika.

 1. W przypadku awarii urządzenia elektronicznego lub wątpliwości, co do stanu bezpieczeństwa pracy, pracownik musi przerwać pracę i skontaktować się z bezpośrednim przełożonym.
 2. Każdy zaistniały wypadek przy pracy zdalnej w miejscu zamieszkania należy niezwłocznie zgłosić przez poszkodowanego lub członka jego rodziny do bezpośredniego przełożonego pracownika.
 3. W razie zauważenia pożaru podjąć próbę jego ugaszenia, a następnie zaalarmować otoczenie, straż pożarną i przełożonych, a w przypadku ogłoszenia ewakuacji stosować się do wskazówek prowadzącego akcję ratowniczą.

 

Na stanowisku pracy zabrania się:

 1. Pracy na niesprawnych lub niekompletnych urządzeniach.
 2. Pracy na urządzeniach pozbawionych obudów i osłon bezpieczeństwa.
 3. Czyszczenia urządzeń bez odłączania od sieci elektrycznej.
 4. Spożywania posiłków w miejscu wykonywania pracy zdalnej.
 5. Palenia tytoniu i spożywania alkoholu.
 6. Wykonywania samodzielnych napraw urządzeń, zwłaszcza elektrycznych, kabli i instalacji.
 7. Ograniczania swobodnego dojścia do stanowiska pracy.
 8. Obsługi urządzeń elektronicznych przez osoby postronne.

 

Analiza ryzyka w pracy zdalnej wykonywanej przez pracowników Urzędu Gminy Boleszkowice

 

Lp.

Zagrożenie lub czynnik niebezpieczny, szkodliwy, uciążliwy, chemiczny, psychofizyczny

Źródło zagrożenia

Możliwe skutki zagrożeń

1.

2.

3.

4.

I

Czynniki fizyczne

 

Czynniki niebezpieczne

1.

Prąd elektryczny o napięciu do 1 kW

Uszkodzone urządzenia i elementy ochronne urządzeń technicznych, gniazdka, wtyczki, przedłużacze, włączniki, czajnik; niewłaściwa izolacja, brak ochrony przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim; przebicie elektryczne do obudowy urządzenia.

Porażenie prądem, które może powodować ciężkie obrażenia ze skutkami poparzenia, porażenia ze skutkiem śmiertelnym.

2.

Pożar

Zwarcia elektryczne, niewyłączanie z sieci urządzeń elektrycznych na koniec pracy, eksploatowanie niesprawnych urządzeń, palenie papierosów, nagromadzenie materiałów łatwopalnych (dokumentów).

Śmierć, ciężkie obrażenia ciała, oparzenia.

3.

Upadek na niższy poziom

Poruszanie się po schodach.

Złamania kończyn, zwichnięcia, potłuczenia, uszkodzenie kręgosłupa, wstrząśnienie mózgu, urazy.

4.

Potknięcia się, poślizgnięcia się i upadek na tym samym poziomie

Zła organizacja pracy, pośpiech, mokre i śliskie podłogi, pozaginane dywany lub wykładziny, luźno ułożone na podłodze przewody zasilające, bałagan.

Urazy kończyn (skręcenia stawów, zwichnięcia, złamania lub stłuczenia), urazy wewnętrzne, wstrząśnienie mózgu powodujące niezdolność do pracy.

5.

Uderzenie o nieruchome elementy wyposażenia

Ograniczona przestrzeń, zatarasowane przejścia, źle ustawione biurko, pośpiech.

Stłuczenia, lekkie obrażenia całego ciała, siniaki, guzy.

6.

Uderzenie, przygniecenie spadającymi przedmiotami

Brak porządku w miejscu pracy, np. niewłaściwie ustawione segregatory w szafach i inne przedmioty wyposażenia.

Stłuczenia, lekkie obrażenia całego ciała, guzy, siniaki.

7.

Gorące płyny i powierzchnie

Przygotowywanie posiłków i gorących napojów.

Oparzenia nieosłoniętych części ciała pierwszego i drugiego stopnia powodujące niezdolność do pracy.

8.

Skaleczenia ostrymi narzędziami

Zszywacze biurowe, nożyczki, niszczarka.

Rany kłute, zakłucia, rany cięte.

 

Czynniki szkodliwe i uciążliwe

1.

Hałas

Urządzenia wykorzystywane w pracy, odgłosy dochodzące z zewnątrz.

Napięcie nerwowe, zmęczenie psychiczne, uszczerbek słuchu.

2.

Promieniowanie elektromagnetyczne monitora ekranowego

Monitor ekranowy.

Choroby układu nerwowego, choroby nowotworowe, zaczerwienienie skóry twarzy, wysypka.

3.

Niewłaściwe warunki mikroklimatyczne

Temperatura w pomieszczeniu przekracza zakres ustalony dla komfortu cieplnego, nieodpowiednia wilgotność, zła wentylacja.

Przeziębienia lub przegrzania, choroby układu oddechowego.

II.

Czynniki chemiczne

1.

Substancje chemiczne - trucizny

Wydzielanie się ozonu i tlenków azotu z kserokopiarki i drukarki laserowej.

Bóle głowy, zatrucia, podrażnienia górnych dróg oddechowych, zmiany w płucach.

III.

Czynniki psychofizyczne

1.

Przeciążenie narządu ruchu (układu mięśniowo-szkieletowego) wskutek wymuszonej pozycji ciała

Praca przy komputerze, brak przerw w pracy, w tym:

- długie siedzenie bez możliwości zmiany pozycji;

- za wysokie biurko;

- nieprawidłowa pozycja na skutek złej widoczności szczegółów na ekranie;

- nieprawidłowo wyregulowane siedzisko;

- nieodpowiednio wyprofilowane krawędzie siedziska;

- klawiatura zbyt blisko brzegu biurka.

Bóle mięśniowe, zwyrodnienia kręgosłupa i stawów, urazy kręgosłupa, bóle szyi i karku, barków, cierpnięcie nóg, bóle nadgarstka i przedramion.

2.

Przeciążenie narządu wzroku

Zbyt intensywna praca przy monitorze ekranowym, słabe oświetlenie – niedoświetlenie stanowiska pracy, zbyt mały kontrast na monitorze, monitor na tle okna, zbyt jaskrawe kolory obrazu na ekranie monitora, ładunki elektrostatyczne powodujące szybkie osadzanie się kurzu, suche powietrze w pomieszczeniu – niewłaściwa wilgotność.

Osłabienie narządu wzroku, bóle oczu, zapalenia spojówek, podrażnienie, pieczenie, łzawienie, podrażnienie błony śluzowej, zmiany skórne, alergie.

3.

Obciążenie psychofizyczne, psychonerwowe

Narzucone tempo pracy, monotonia pracy, poczucie izolacji, stres, depresja, odpowiedzialność za wykonywaną pracę i podejmowane decyzje, obawa przed zwolnieniem z pracy, trudne rozmowy z petentami i przełożonymi.

Choroby układu nerwowego (nerwice, bezsenność), choroby serca i układu pokarmowego.

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Barylak 18-04-2023 10:06:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Barylak 18-04-2023
Ostatnia aktualizacja: Joanna Barylak 18-04-2023 10:08:32