Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 9/2023 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 9 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Boleszkowice

ZARZĄDZENIE NR 9/2023

WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 9 kwietnia 2023 r.

 

w sprawie określenia zasad wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Boleszkowice

 

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023, poz. 40 ze zm.) oraz art. 6720 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Wprowadzam Regulamin określający zasady wykonywania pracy zdalnej w Urzędzie Gminy Boleszkowice, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Boleszkowice

Marek Czypar

 

 

 

Załącznik do ZARZĄDZENIA NR  9/2023

WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 9 kwietnia 2023 r.

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

 

§ 1. Niniejszy regulamin został utworzony na podstawie art. 6720 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) i określa zasady wykonywania pracy zdalnej oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

§ 2. Ilekroć w regulaminie mowa jest o:

 1. pracy zdalnej — należy przez to rozumieć pracę, o której mowa w art. 6718 Kodeksu pracy
  wykonywaną przez pracownika, całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
 2. pracowniku — należy przez to rozumieć osobę zatrudnioną w Urzędzie Gminy Boleszkowice na podstawie umowy o pracę;
 3. pracodawcy — należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Boleszkowicach;
 4. kierowniku Urzędu — należy przez to rozumieć Wójta Gminy Boleszkowice;
 5. urządzeniu — należy przez to rozumieć sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz każde inne urządzenie elektroniczne wykorzystywane do pracy zdalnej, w tym do komunikacji.

 

Rozdział 2
Warunki dopuszczalności pracy zdalnej

 

§ 3. 1. Wykonywanie pracy zdalnej nie może zakłócać właściwej organizacji i porządku pracy przyjętych w Urzędzie i w jego poszczególnych komórkach organizacyjnych, a w szczególności nie może ono kolidować z planem urlopów wypoczynkowych.

 

2. Do obowiązków bezpośrednich przełożonych należy organizacja pracy podległych im pracowników, z zastrzeżeniem, że każdego dnia nie więcej niż 50% stanu osobowego danej komórki organizacyjnej może świadczyć pracę w trybie zdalnym.

 

 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek kierownika referatu pracodawca może dopuścić w komórce organizacyjnej, większy niż określony w ust. 2  stan osobowy  pod warunkiem, że nie zakłóci to właściwej organizacji i porządku pracy.

 

4. Praca zdalna może być wykonywana w grupie pracowników zajmujących stanowiska urzędnicze.

 

§ 4. 1. Wykonywanie pracy zdalnej jest dopuszczalne o ile są spełnione następujące warunki:

 

 1. zakres obowiązków służbowych danego pracownika możliwy jest do wykonania z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość;
 2. pracownik ma odpowiednie umiejętności, a w szczególności wiedzę, doświadczenie i możliwości techniczne oraz lokalowe niezbędne do wykonywania pracy zdalnej;
 3. w przypadku pracowników nowozatrudnionych – pracownik ukończył służbę przygotowawczą.

 

2. Praca zdalna nie może być wykonywana, przez pracowników zatrudnionych na następujących stanowiskach pracy:

 1. kierownik Urzędu Stanu Cywilnego;
 2. pracownik kasy.

 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach praca zdalna może być wykonywana przez pracowników wskazanych w ust. 2.

 

§ 5. 1. Pracownik jest zobowiązany do świadczenia pracy zdalnej w przypadku:

 1. uzyskania zgody i uzgodnienia z pracodawcą zasad świadczenia pracy w trybie zdalnym. Wzór wniosku o umożliwienie wykonywania pracy zdalnej stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.
 2.   otrzymania od pracodawcy polecenia wykonywania pracy zdalnej — przekazanego w formie pisemnej lub elektronicznej. Wzór polecenia stanowi Załącznik nr 2 do regulaminu.

 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powinien być złożony w terminie umożliwiającym właściwą organizację pracy komórki organizacyjnej pracownika składającego wniosek w siedzibie Urzędu i jego stanowiska pracy w miejscu jej zdalnego wykonywania. Co najmniej 14 dni przed uzgadnianym terminem.

 

3. W uzasadnionych wypadkach pracownik może złożyć wniosek bez zachowania 14 dniowego terminu.

 

§ 6. 1. W przypadkach, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 regulaminu pracodawca przed faktycznym rozpoczęciem przez pracownika świadczenia pracy zdalnej uzgadnia z pracownikiem w szczególności:

 1. wskazanie okresu wykonywania pracy zdalnej,
 2.  wskazanie miejsca, poprzez wskazanie dokładnego adresu, pod którym będzie wykonywana praca zdalna,
 3. oświadczenie pracownika o spełnieniu wszystkich niezbędnych warunków do zdalnego wykonywania pracy, a w szczególności w zakresie ochrony informacji prawnie chronionych i bhp.

 

2. W przypadkach przewidzianych w art. 67 19 § 6 Kodeksu Pracy na żądanie komórki ds. kadrowych należy okazać dokumenty potwierdzające istnienie okoliczności wskazanych w przepisach.

 

Rozdział 3
Prawa i obowiązki pracodawcy

 

§ 7. Praca zdalna jest wykonywana przez pracownika przez czas określony w poleceniu pracodawcy lub zawartym z nim porozumieniu. Z zastrzeżeniem postanowień art. 6722 § 2 Kodeksu pracy, Pracodawca może dowolnie kształtować okres wykonywania pracy zdalnej uwzględniając w szczególności potrzeby wynikające konieczności właściwej organizacji pracy.

 

§ 8. Pracodawca zobowiązuje się do przekazywania pracownikowi zadań do wykonania, udzielania informacji merytorycznych oraz organizowania procesu pracy w sposób umożliwiający pracownikowi pracę zdalną z zachowaniem przyjętych norm czasu pracy.

 

§ 9. Narzędzia, urządzenia i materiały potrzebne do wykonywania przez pracownika pracy zdalnej ich serwis, konserwację lub naprawę oraz obsługę techniczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca.

 

§ 10. Pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy zdalnej przez pracownika, w szczególności  poprzez:

 1. analizę aktywności w udostępnionych pracownikom systemach informatycznych,
 2. analizę informacji uzyskanych od pracownika,
 3. żądanie sporządzenia przez pracownika wykazu czynności wykonanych w okresie wskazanym w żądaniu.

 

§ 11. Pracodawca ma prawo z co najmniej dwudniowym uprzedzeniem cofnąć polecenie pracy zdalnej.
 

§ 12. Bezpośredni przełożony ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie podległej mu komórki organizacyjnej, w tym za powierzenie pracownikom wykonywania pracy zdalnej oraz rozliczanie ich z jej wykonania.

 

Rozdział 4
Prawa i obowiązki pracownika wykonującego pracę zdalną

 

§ 13. 1. Pracownik ma prawo do:

 1. wykonywania pracy zdalnej w miejscu zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym z pracodawcą;
 2. wykonywania pracy zdalnej z wykorzystaniem urządzenia elektronicznego, udostępnionego przez pracodawcę;
 3. uzyskania od pracodawcy wsparcia technicznego. Pracownik niezwłocznie zgłasza pracodawcy wszelkie uzasadnione potrzeby w tym zakresie, jak również awarie używanego urządzenia.

 

2. Pracownik zobowiązuje się do:

 1. wykonywania pracy zdalnej zgodnie z treścią umowy o pracę łączącej go z pracodawcą, zakresem swoich obowiązków służbowych oraz w godzinach pracy Urzędu ustalonych przez pracodawcę;
 2. pozostawania w dyspozycji pracodawcy w dniach i godzinach pracy wynikających z obowiązującego pracownika rozkładu czasu pracy oraz przyjmowania do realizacji bieżących zadań przekazywanych pracownikowi w ramach jego zakresu obowiązków służbowych;
 3. wykorzystywania czasu pracy wyłącznie na wykonywanie obowiązków służbowych, w tym poleceń przełożonych, w szczególności na bieżąco sprawdzając korespondencję elektroniczną, odpowiadając na wiadomości, będąc w pełnej dostępności za pomocą telefonu służbowego lub za zgodą pracownika telefonu prywatnego bądź innego uzgodnionego z bezpośrednim przełożonym środka łączności;
 4.  używania w kontaktach zawodowych wyłącznie służbowego konta poczty elektronicznej;
 5. bieżącego informowania o wynikach swojej pracy oraz przedstawiania wyników swojej pracy w sposób ustalony z bezpośrednim przełożonym;
 6. potwierdzania obecności w pracy poprzez punktualne logowanie się do komputera i systemów informatycznych pracodawcy, bądź w inny sposób ustalony z pracodawcą;
 7. uczestnictwa w telekonferencjach organizowanych przez pracodawcę w godzinach pracy Urzędu;
 8. uczestnictwa (także osobiście w siedzibie pracodawcy) w pracach komisji lub zespołów do składu których pracownik został powołany;
 9. wykonywania w siedzibie pracodawcy (biurze) czynności niezbędnych do zapewnienia właściwej organizacji pracy i możliwości prawidłowego załatwienia spraw.

 

Rozdział 5
Ochrona informacji i danych osobowych

 

§ 14. 1. Pracownik zobowiązuje się do zabezpieczania dostępu do przekazanego mu sprzętu służbowego oraz posiadanych danych i informacji, w tym tajemnic prawnie chronionych  przed wszelkimi osobami postronnymi, w tym wspólnie z nim zamieszkującymi.

2. Pracownik wykonujący pracę zdalną zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, w szczególności do zapewnienia ich poufności, integralności i dostępności.

 1. Wykonywanie pracy w formie zdalnej nie zwalnia pracownika z obowiązku przestrzegania przyjętych u pracodawcy polityk bezpieczeństwa informacji zawartych w Polityce Bezpieczeństwa Informacji, ze szczególnym uwzględnieniem procedur ochrony danych osobowych, ustanowionych między innymi w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych Urzędu.
 2. W przypadku kradzieży lub zgubienia przekazanego pracownikowi sprzętu, urządzenia lub zaistnienia incydentu dotyczącego bezpieczeństwa, pracownik jest zobowiązany postępować zgodnie z zapisami Księgi Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, w tym niezwłocznie zawiadomić o zdarzeniu bezpośredniego przełożonego oraz, gdy incydent dotyczy danych osobowych, zawiadomić Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym kontakt jest możliwy pod adresem: fundusze@boleszkowice.pl  lub pod odpowiednim numerem telefonu.

 

§ 15. 1. Pracodawca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli pracownika świadczącego pracę zdalną w miejscu jej wykonywania w zakresie przestrzegania przez niego zasad i procedur ochrony informacji ze szczególnym uwzględnieniem tajemnic prawnie chronionych w tym danych osobowych.

2. O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, pracodawca niezwłocznie poinformuje pracownika, a w przypadku stwierdzenia uchybień w kontrolowanym zakresie, przekaże mu wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie. Pracownik jest do ich niezwłocznego wykonania i powiadomienia o tym pracodawcy.

3.  W przypadku stwierdzenia podczas kontroli naruszenia przez pracownika wykonującego pracę zdalną zasad i procedur ochrony informacji podlegających ochronie, w szczególności danych osobowych, pracodawca uprawiony jest do wystąpienia z wnioskiem o zaprzestanie wykonywania przez pracownika pracy zdalnej i przywrócenia poprzednich warunków wykonywania pracy przez takiego pracownika.

 

§ 16.  Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia poza siedzibę Urzędu, przez pracowników świadczących pracę zdalną, dokumentów służbowych. 

 

Rozdział 6
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasady wykonywania przez pracodawcę kontroli ich przestrzegania przez pracownika świadczącego pracę zdalną

 

§ 17. 1. Pracownik zobowiązuje się zorganizować swoje stanowisko do pracy zdalnej w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W szczególności pracownik zobowiązany jest do:

 1. przestrzegania zasad, z którymi został zaznajomiony przez pracodawcę podczas szkolenia bhp; przestrzegania zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148 poz. 973);
 2. zorganizowania sobie stanowiska pracy zgodnie z wymogami wynikającymi z informacji przekazanej pracownikowi i sporządzonej przez pracodawcę na podstawie dokonanej oceny ryzyka zawodowego pracownika wykonującego pracę zdalną a także w sposób uwzględniający wymagania ergonomii.

2. Pracownik jest obowiązany powstrzymać się od wykonywania pracy w przypadku zaistnienia w miejscu świadczenia pracy zdalnej okoliczności powodującej zagrożenie życia i zdrowia ludzkiego oraz powiadomić o tym bezpośredniego przełożonego w jak najkrótszym terminie od momentu wystąpienia takiej okoliczności. W razie wystąpienia takiej sytuacji pracownik zobowiązany jest zastosować się do poleceń bezpośredniego przełożonego dotyczących dalszego sposobu świadczenia pracy.

3.  Pracownik przed dopuszczeniem do pracy zdalnej w oświadczeniu składanym pracodawcy, potwierdza że:

 1. został zapoznany z oceną ryzyka zawodowego oraz otrzymał informację zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz, że zobowiązuje się do ich przestrzegania;
 2. w miejscu świadczenia pracy zdalnej wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania tej pracy.

4. Pracodawca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu świadczenia przez pracownika pracy zdalnej w zakresie przestrzegania przez pracownika zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 1. O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 4, pracodawca niezwłocznie poinformuje pracownika i jednocześnie w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie. Pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego ich wykonania i powiadomienia o tym pracodawcy.
 2. W przypadku niewykonania przez pracownika obowiązku, o którym mowa w ust. 5 zdanie ostatnie, pracodawca uprawniony jest do wystąpienia z wnioskiem o zaprzestanie wykonywania przez pracownika pracy zdalnej i przywrócenia poprzednich warunków wykonywania pracy przez takiego pracownika, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do regulaminu.

 

Rozdział 7
Zasady instalacji, inwentaryzacji, konserwacji, aktualizacji oprogramowania i serwisu powierzonych pracownikowi narzędzi pracy

 

§ 18. 1. Pracownikowi, który uzyskał zgodę pracodawcy na wykonywanie pracy zdalnej lub otrzymał od pracodawcy polecenie świadczenia pracy zdalnej, pracodawca zapewnia narzędzia lub urządzenia niezbędne do świadczenia pracy zdalnej oraz udziela pracownikowi wsparcia technicznego i wszelkich informacji koniecznych dla prawidłowego zainstalowania urządzeń w tym komputera w miejscu świadczenia pracy zdalnej. W sprawach związanych z zapewnieniem wsparcia technicznego pracownik wykonujący pracę zdalną powinien kontaktować się z komórką organizacyjną właściwą do spraw informatycznych za pośrednictwem systemu zgłoszeń wsparcia technicznego telefonicznie lub za pośrednictwem służbowej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail).

2. Komórka organizacyjna właściwa do spraw informatycznych dokonuje konfiguracji narzędzi lub urządzeń, w tym oprogramowania, przekazywanych pracownikowi jako niezbędnych do świadczenia pracy zdalnej.

3. Instalacji sprzętu komputerowego i pozostałych narzędzi lub urządzeń w miejscu świadczenia pracy zdalnej pracownik dokonuje samodzielnie.

4. W przypadku zaistnienia konieczności naprawy urządzeń, aktualizacji oprogramowania której nie można dokonać zdalnie lub naprawy pozostałych narzędzi wykorzystywanych przez pracownika wykonującego pracę zdalną i przekazanych mu w tym celu przez pracodawcę, pracownik zgłasza ten fakt do komórki organizacyjnej właściwej do spraw informatycznych w trybie wskazanym w ust. 1 i informuje o tym fakcie bezpośredniego przełożonego telefonicznie lub mailem poprzez służbową skrzynkę poczty elektronicznej. Celem umożliwienia wykonania stosownych napraw pracownik postępuje zgodnie z wytycznymi otrzymanymi w odpowiedzi na jego zgłoszenie przekazanej przez pracowników komórki organizacyjnej właściwej do spraw informatycznych.

 1. W okresie trwania napraw, o których mowa w ust. 4, pracownik świadczy pracę zdalną na zasadach uzgodnionych z bezpośrednim przełożonym.

 

Rozdział 8
Zasady ustalania i wypłaty ryczałtu, o którym mowa w art. 6724 § 4 Kodeksu pracy

 

§ 19. 1. Pracownikowi wykonującemu pracę zdalnie przysługuje ryczałt na pokrycie ponoszonych przez niego kosztów wykonywania pracy zdalnej.

2. Kwota ryczałtu wynosi 2,5 zł za każdy rozpoczęty dzień pracy zdalnej.

3. Kwota ryczałtu, o którym mowa w ust. 2, obowiązuje na dany rok kalendarzowy i ogłaszana jest zarządzeniem Wójta Gminy Boleszkowice.

4. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, wypłacany jest przez pracodawcę w miesiącu następnym. 

 

Rozdział 9
Postanowienia końcowe

 

 § 20. Przed przystąpieniem do wykonywania pracy zdalnej pracownik zapoznaje się z treścią niniejszego regulaminu, co potwierdza pisemnym oświadczeniem, w którym również zobowiązuje się do jego przestrzegania – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do regulaminu. Oświadczenie dołącza się do akt osobowych pracownika.

 

§ 21. 1. Do okazjonalnej pracy zdalnej o której mowa w art. 6733 Kodeksu pracy stosuje się odpowiednio § 4,  § 5 ust. 1 i 2, § 12, § 14 ust. 2 oraz odpowiednio uregulowania zawarte w rozdziałach 5, 6, 7 niniejszego Regulaminu.

2. Wniosek o okazjonalne wykonywanie pracy zdalnej powinien złożony w terminie umożliwiającym bezpośredniemu przełożonemu właściwą organizację pracy. Wniosek stanowi Załącznik nr 5 do regulaminu.

 

§ 22. 1. Pracownicy wykonujący pracę zdalną nie mogą być z tego powodu dyskryminowani i przysługuje im wynagrodzenie, w tym dodatki specjalne oraz nagrody i inne świadczenia na takich samych zasadach jakie obowiązują pracowników wykonujących pracę w siedzibie pracodawcy.

2. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem stosuje się Regulamin pracy, postanowienia innych wewnętrznych przepisów, które obowiązują u pracodawcy, przepisy Kodeksu pracy oraz inne akty prawne powszechnie obowiązujące.

 

§ 23. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują bezterminowo i podlegają zmianie w trybie właściwym dla ich wprowadzenia określonym w art. 6720 § 1 i 2 Kodeksu pracy.

 

 

 

Załącznik nr 1

wzór wniosku o umożliwienie wykonywania pracy zdalnej

 

………………………………………

Imię i nazwisko pracownika

 

………………………………………

Stanowisko

 

………………………………………

Komórka organizacyjna

 

 

WNIOSEK O UMOŻLIWIENIE WYKONYWANIA PRACY ZDALNEJ

 

Zwracam się z prośbą o umożliwienie mi pracy zdalnej poza miejscem jej stałego wykonywania określonego w umowie o pracę w dniach od …………………………… do ………………..……….. .

 

Oświadczam, że posiadam warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

 

Pracę zdalną będę wykonywał/a z zachowaniem przepisów BHP oraz bezpieczeństwa przekazywanych informacji i ochrony danych osobowych.

 

 

 

……………....…………..

           podpis Pracownika

 

 

 

Załącznik nr 2

wzór polecenia pracodawcy w sprawie pracy zdalnej

                                                     

 

                                                                 Boleszkowice, dnia...............................

..............................................

   (pieczęć Pracodawcy)

 

       Pan/Pani

 

           ..................................................

 

 

POLECENIE PRACODAWCY W SPRAWIE PRACY ZDALNEJ

 

 

Na podstawie art. 6719 § 3 kodeksu pracy ze względu na trwający stan / z powodu ...............................................................................................................................................................

polecam Pani(u) pracę w formie zdalnej na okres od ................................. do ................................... r.

Jednocześnie zobowiązuję Panią (Pana) do przestrzegania zasad organizacyjnych, w tym bhp, ochrony danych osobowych i potwierdzenia obecności określonych w Regulaminie pracy zdalnej, obowiązującym u Pracodawcy.

 

 

 

                                                                                                                                     .........................................

podpis Pracodawcy/osoby upoważnionej przez Pracodawcę

 

 

 

Załącznik nr 3 

wzór wniosku o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej

 

 

………………………………………

Imię i nazwisko pracownika

 

………………………………………

Stanowisko

 

………………………………………

Komórka organizacyjna

………………………………………

………………………………………

                                                                                                                                                                                                                                              (oznaczenie pracodawcy)

 

 

WNIOSEK O ZAPRZESTANIE WYKONYWANIA PRACY ZDALNEJ

 

Na podstawie art. 6722 § 1 Kodeksu pracy, wnoszę o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej i powrót do poprzednich warunków wykonywania pracy. Jako termin przywrócenia poprzednich warunków zatrudnienia proponuję ………………………………………. r.*

 

Wniosek swój uzasadniam**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

          ………………r., ………………..……………..

                (data, podpis Pracownika)

 

Sposób rozpatrzenia wniosku:

…………………………………

…………… r.,……………………………
(data, podpis Pracodawcy/osoby upoważnionej przez Pracodawcę

 


*Ustalony przez strony termin przywrócenia poprzednich warunków wykonywania pracy powinien być nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku; w razie braku porozumienia przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy następuje w dniu następującym po upływie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

** Określić przyczyny będące podstawą wniosku o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej.
 

 

Załącznik nr 4

wzór oświadczenia pracownika

 

 

Boleszkowice, dnia ………………………………..

 

 

OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

 

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem pracy zdalnej oraz procedurą przetwarzania danych osobowych w pracy zdalnej, obowiązującymi u pracodawcy oraz zobowiązuję się do ich przestrzegania.

 

 

……………………………..

    podpis Pracownika

 

 

 

 Załącznik nr 5 

wzór wniosku o okazjonalne wykonywanie pracy zdalnej

 

Boleszkowice, dnia ……………………………r.

………………………………………

Imię i nazwisko pracownika

 

………………………………………

Stanowisko

 

………………………………………

Komórka organizacyjna

 

WNIOSEK O OKAZJONALNE WYKONYWANIE PRACY ZDALNEJ

 

Na podstawie art. 6733 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) wnioskuję o wykonywanie pracy zdalnej okazjonalnej w wymiarze....................dni1.

 

Praca zdalna będzie wykonywana w terminie od.......................................do....................................... .

 

Oświadczenie pracownika:

 

Oświadczam, że:

− w roku.................... nie wykonywałem pracy zdalnej okazjonalnej/wykonywałem pracę okazjonalną w wymiarze.................................;

− przyjmuję do wiadomości i stosowania podczas pracy okazjonalnej wprowadzone przez pracodawcę Procedury ochrony danych osobowych podczas pracy zdalnej;

− zobowiązuję się do aktywnego uczestnictwa w instruktażu z zakresu systemów informatycznych wykorzystywanych w pracy zdalnej, zasad dostępu do nich i zapewnienia bezpieczeństwa podczas zdalnego dostępu do danych osobowych;

− zobowiązuję się do dochowania szczególnej ostrożności podczas transportu powierzonego sprzętu, narzędzi i informacji do miejsca wykonywania pracy zdalnej;

− wiem, że pracodawca ma prawo przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy zdalnej, kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub kontrolę przestrzegania wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych, w sposób uzgodniony z pracownikiem.

 

........................................

       (podpis Pracownika)

Oświadczenie pracodawcy:

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na wykonywanie pracy zdalnej okazjonalnej.

 

........................................

        (podpis Pracodawcy)

*niewłaściwe skreślić

1Okazjonalna praca zdalna nie może przekraczać 24 dni w roku kalendarzowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Barylak 18-04-2023 09:25:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Barylak 18-04-2023
Ostatnia aktualizacja: Joanna Barylak 18-04-2023 09:42:53