Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 2/2023 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 5 stycznia 2023 roku w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości stanowiących własności Gminy Boleszkowice

ZARZĄDZENIE NR 2/2023

WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 5 stycznia 2023 roku

 

w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości stanowiących własności Gminy Boleszkowice

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Ustalam plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Boleszkowice na lata 2023 - 2025, stanowiący załącznik do zarządzenia.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Boleszkowice

Marek Czypar

 

 

 

 

 

              Załącznik do Zarządzenia nr 2/2023

Wójta Gminy Boleszkowice

z dnia 05.01.2023 r.

 

 

PLAN  WYKORZYSTANIA  GMINNEGO  ZASOBU  NIERUCHOMOŚCI  GMINY BOLESZKOWICE

NA  LATA  2023 - 2025

 

 

I. PODSTAWA PRAWNA

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2011 r. poz. 1899, ze zmianami) do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. Gminnym zasobem nieruchomości Gminy Boleszkowice gospodaruje Wójt Gminy Boleszkowice, w szczególności poprzez:

 1. Ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości,
 2. Zapewnienie wyceny tych nieruchomości,
 3. Sporządzanie planów wykorzystania zasobu,
 4. Zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
 5. Wykonywanie czynności związanych z naliczeniem należności do zasobu,
 6. Wydzierżawienie, wynajmowanie, użyczenie nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
 7. Podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach dotyczących własności lub innych spraw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenie ze stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie, składanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych na nieruchomości Gminy Łochów oraz o wpis w księdze wieczystej.

Wójt Gminy Boleszkowice gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki, kierując się przy tym zaspakajaniem potrzeb społeczności lokalnej i realizację zadań publicznych.

 

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2, w związku z art. 23 ust. 1 pkt. 3i 1d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899) Wójt Gminy Boleszkowice sporządza plan wykorzystania zasobu na okres 3 lat, który powinien zawierać w szczególności:

 1. zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości Gminy Boleszkowice oddanych w użytkowanie wieczyste,
 2. prognozę:

 

 1. dotyczącą udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu,
 2. poziomu wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu,
 3. wpływów osiągniętych z opłat z użytkowania wieczystego oraz aktualizacji w/w opłat,
 4. dotyczącą opłat przekształceniowych prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 5. opłat z tytułu trwałego użytkowania, najmu, dzierżawy,
 1. program zagospodarowania nieruchomości zasobu.

 

                  Przygotowany Plan Wykorzystania Zasobu Nieruchomości Gminy Boleszkowice na lata 2023 - 2025 nakreśla jedynie główne kierunki działań. W stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie i formie jej zagospodarowania będą zapadały indywidualnie. Gminny zasób nieruchomości będzie wykorzystywany zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy gminy ustaleniami, które będą wynikały z uchwał budżetowych, przepisów prawnych oraz zgodnie z innymi uchwałami Rady Gminy Boleszkowice podejmowanymi w sprawach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami dotyczącymi m. in. nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na okres dłuższy niż trzy lata.

 

II. ZESTAWIENIE    POWIERZCHNI    NIERUCHOMOŚCI   ZASOBU ORAZ NIERUCHOMOŚCI ODDANYCH W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Lp.

Wyszczególnienie

Stan na dzień 31.12.2022 r. w (ha)

1

Powierzchnia gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste

2,0078

2

Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Boleszkowice

0,00

3

Powierzchnia gruntów oddanych w trwały zarząd

0,7526

4

Grunty będące w dzierżawie

280,9946

5

Grunty oddane w użyczenie

0,00

 

 

6

Powierzchnia gruntów będąca w zasobie gminy

 

Nieruchomości gruntowe (zabudowane, rolne, nieużytki)

503,1274

Rowy melioracyjne

14,5514

Tereny komunikacyjne (drogi publiczne i wewnętrzne, tereny pod drogi)

137,8298

 

Grunty ogółem

655,5086

 

 

III. PROGNOZA DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIANIA NIERUCHOMOŚCI ZASOBU ORAZ NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU

 

1. Prognoza dotycząca nabywania nieruchomości do zasobu

 

Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Boleszkowice w latach 2023 - 2025 będzie następowało poprzez:

 1. zakup, zamianę, darowiznę,
 2. komunalizację - nabycie własności nieruchomości z mocy prawa lub na wniosek na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r., Nr 32, poz. 191, ze zm.),
 3. nabywanie na podstawie decyzji administracyjnych - wydanych w sprawie nabywania gruntów m.in.: pod drogi zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. 872, ze zm.), na podstawie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899), na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474, ze zm.);
 4. inne czynności prawne jak np. pierwokup, zasiedzenie.

 

Do gminnego zasobu będą nabywane nieruchomości służące realizacji zadań własnych oraz nieruchomości, które podlegają przejęciu na rzecz Gminy Boleszkowice z mocy prawa. Przewiduje się, że w wyniku systematycznie prowadzonej regulacji stanów prawnych nieruchomości w okresie obowiązywania planu, powierzchnia gruntów zwiększy się. Trudno jednak określić o ile, ponieważ uzależnione jest to od wielu czynników, m.in. od czasu trwania postępowań prowadzonych przez Urząd Wojewódzki oraz sądy.

 

2. Prognoza dotycząca udostępniania nieruchomości Gminy Boleszkowice

 

 1. Zbycie nieruchomości:
 1. zbycie nieruchomości w formie przetargów,
 2. sprzedaż w drodze bezprzetargowej;

Nieruchomości gminne zbywane są zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają nieruchomości gminne niezbędne dla realizacji zadań własnych gminy.

 

 

 

 

 1. Oddanie w dzierżawę:

Program gospodarowania nieruchomościami gminnymi zasobu na lata 2023 - 2025 zakłada zakończenie jednej umowy i kontynuację pozostałych. Łączna powierzchnia gruntów oddanych w dzierżawę wynosi (stan na 31.12.2022 r.) – 280,9946 ha.

 1. Oddanie w najem:

Gmina Boleszkowice posiada 4 lokale mieszkalne i 6 lokali użytkowych. W latach 2023 - 2025 nie przewiduje się większych zmian w liczbie oddanych w najem lokali. Zmiana może nastąpić poprzez zawarcie lub rozwiązanie umowy najmu lub sprzedaż lokalu.

 1. Trwały zarząd

Gmina Boleszkowice posiada grunty, które oddane są w trwały zarząd. Trwały zarząd dotyczy placówek oświatowych.

 

VI. PROGNOZA POZIOMU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UDOSTĘPNIENIEM NIERUCHOMOŚCI ZASOBU ORAZ NABYWANIEM NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU

 

Na podstawie analizy lat poprzednich szacuje się, że wydatki związane z udostępnianiem nieruchomości z zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu wyniosą ok 60.000 zł/rocznie. Wyżej wymieniona kwota zostanie przeznaczona m.in. na:

 1. sporządzanie    operatów    szacunkowych    dotyczących    wyceny zbywanych nieruchomości i wszelkiego rodzaju ekspertyz,
 2. ogłoszenia w prasie informacji o przeznaczeniu nieruchomości o sprzedaży oraz ogłoszeń o przetargu,
 3. usługi geodezyjne związane z podziałami geodezyjnymi oraz wznowieniami granic nieruchomości lub rozgraniczeniami nieruchomości komunalnych,
 4. koszty zakupu wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków,
 5. koszty zakupu wypisów z ksiąg wieczystych,
 6. opłaty sądowe oraz koszty sporządzania umów notarialnych,
 7. koszty zaświadczeń i opłat skarbowych.

Kwota powyższa nie obejmuje kosztów zakupu nieruchomości. Ewentualne koszty zakupu działek będą określane w uchwale budżetowej oraz akcie notarialnym. Wysokość wydatków będzie zależna od kwot zaplanowanych w uchwale budżetowej. W razie zaistnienia konieczności dokonania niezaplanowanych wykupów nieruchomości, nabycia możliwe będą w przypadku przesunięcia środków na ww. zadania, w ramach ogólnej kwoty przyjętego budżetu.

 

IV. PROGNOZA DOTYCZĄCA WPŁYWÓW OSIĄGNIĘTYCH Z OPŁAT UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, TWAŁEGO ZARZĄDU ORAZ NAJMU

 

Analizując poprzednie lata, prognozowane dochody wynoszą:

 

 

 

 

 

Forma

udostępniania nieruchomości

2023

2024

2025

Obszar [ha]

Planowane dochody [zł]

Obszar [ha]

Planowane dochody [zł]

Obszar [ha]

Planowane dochody [zł]

1

Dzierżawa

276,9896

289,241,48

276,9896

289,241,48

276,9896

289,241,48

2

Najem

-

76.392,43

-

76.392,43

-

76.392,43

3

Trwały zarząd

0,7526

-

0,7526

-

0,7526

-

4

Użytkowanie wieczyste

2,0078

13.530,74

2,0078

13.530,74

2,0078

13.530,74

5

Sprzedaż nieruchomości

2,00

450.000,00

2 ha

450.000,00

2 ha

450.000,00

 

 

 

 

 

V. PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI ZASOBU GMINY BOLESZKOWICE

 

Zagospodarowanie nieruchomości zasobu Gminy Boleszkowice w latach 2023 - 2025 odbywać się będzie zgodnie z zasadami racjonalnej gospodarki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem potrzeb społeczności lokalnej i realizacją zadań publicznych. Dopuszczalna jest zmiana dotychczasowego sposobu zagospodarowania poszczególnych nieruchomości na podstawie decyzji Wójta Gminy Boleszkowice. Oddanie nieruchomości w najem, dzierżawę lub użyczenie następować będzie w formie umowy. Zwiększanie lub udostępnianie zasobu Gminy Boleszkowice odbywać się będzie zgodnie z działem III niniejszego planu oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Program zagospodarowania nieruchomości gminnego zasobu na lata 2023 - 2025 zakłada kontynuowanie dotychczasowych umów najmu i dzierżawy. Nieruchomości, które będą przedmiotem zainteresowania osób będą zbywane, oddawane w najem, dzierżawę lub użyczenie pod warunkiem, że nie będą przewidziane do realizacji zadań własnych gminy.

Powyższy plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Boleszkowice nakreśla i przedstawia jedynie główne kierunki działań związanych z gospodarowaniem mieniem gminnym. W stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcie o sposobie, formie i warunkach jej zagospodarowania będą zapadały indywidualnie, biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania prawne i ekonomiczne. Realizacja programu zagospodarowania nieruchomości będzie następowała zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy ustaleniami, wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz zapisami w uchwale budżetowej i wieloletnich planach inwestycyjnych.

 

VI. UWAGI  I  WYJAŚNIENIA

 

            W wyniku prowadzonych prac geodezyjnych prowadzonych w 2021 r. uregulowano stan ewidencji gruntów. W wyniku prac uporządkowano 71,41 ha gruntów uwidocznionych jako działki gminne, a stanowiące de facto grunty innych instytucji. W wyniku analizy stwierdzono, iż ilościowy stan gruntu na dzień 31.12.2022 r. wynosi 655,5086 ha i tą powierzchnię należy podać jako poprawny stan gruntu. Dodatkowo należy dodać, iż wskazany powyżej stan gruntów nie uwzględnia działek o powierzchni 2,81 ha względem których wszczęto procedury wyjaśniające.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Barylak 30-03-2023 08:05:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Barylak 30-03-2023
Ostatnia aktualizacja: Joanna Barylak 30-03-2023 08:11:57