Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 5/2023 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Boleszkowice

ZARZĄDZENIE NR 5/2023

WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE

 

z dnia 23 stycznia 2023 rok

 

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

w Urzędzie Gminy Boleszkowice

 

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 oraz art. 8 ust. 2 w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. (Dz. U. z 2022 r., poz. 923 ze zm.) Wójt Gminy Boleszkowice zarządza co następuje:

 

§ 1. 1. Wprowadza się Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Boleszkowice uzgodniony z przedstawicielami pracowników i  stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Postanowienia Regulaminu, o którym mowa w ust. 1 mają zastosowanie do pracowników Urzędu Gminy Boleszkowice, Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach oraz Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach na podstawie zawartej umowy z dnia 10 stycznia 2018 r. o prowadzeniu wspólnej działalności socjalnej.

 

§ 2. Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Boleszkowice nr 3/2018 z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Boleszkowice .

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Boleszkowice

Marek Czypar

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2023

Wójta Gminy Boleszkowice

 z dnia 23 stycznia 2023 roku

 

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Urzędu Gminy Boleszkowice


Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Boleszkowice określa:

 1. źródła tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Boleszkowice,
 2. zasady powoływania i działania Komisji Socjalnej,
 3. osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 4. zasady przeznaczania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności,
 5. zasady i warunki korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 6. tryb przyznawania świadczeń socjalnych.

 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. funduszu – rozumieć przez to należy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Boleszkowice, zwanym dalej „ZFŚS”,
 2. pracodawcy – rozumieć przez to należy Wójta Gminy Boleszkowice, Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach, Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach i Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach,
 3. zakładzie pracy – rozumieć przez to należy Urząd Gminy Boleszkowice, Zakład Usług Komunalnych w Boleszkowicach, Ośrodek Pomocy Społecznej w Boleszkowicach, Gminne Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach,
 4. świadczeniach i usługach socjalnych – rozumieć przez to należy świadczenia i usługi finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 5. ustawie – rozumieć przez to należy ustawę z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2022 r., poz. 923 ze zm.),
 6. młodzieży – rozumieć przez to należy dzieci i młodzież uczącą się, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.

 

Rozdział 2
Źródła tworzenia funduszu

§ 3. 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego obliczanego zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Wysokość odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego wynosi 37,5% a na jednego zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach pracy 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

3. Wysokość odpisu podstawowego zwiększa się o 6,25% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 5 ust. 4 ustawy, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

4. Środki funduszu zwiększa się o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do opieki socjalnej ze strony Pracodawcy.

 

§ 4. 1. Odpisy i zwiększenia, o których mowa w § 3 ust 2 – 4, obciążają koszty działalności Pracodawcy i tworzą jeden fundusz.

2. Pracodawca w terminie do dnia 30 września danego roku kalendarzowego przekazuje na odrębny rachunek bankowy funduszu równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń, naliczonych zgodnie z § 3 ust 2 – 4, z tym że do dnia 31 maja tegoż roku przekazuje kwotę stanowiącą 75% odpisów.

3. Niewykorzystane w danym roku środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przechodzą na następny rok.

 

§ 5. 1. Środki funduszu mogą być zwiększone o wpływy z opłat osób korzystających ze świadczeń, odsetki ze środków funduszu, wpływy z oprocentowania pożyczek mieszkaniowych oraz innych środków określonych ustawą.

2. Koszty obsługi Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych obciążają Urząd Gminy Boleszkowice.

3. Projekt budżetu funduszu na rok następny oraz zestawienie wydatków za rok ubiegły, przedstawiane są pracodawcy do akceptacji w formie planu rzeczowo finansowego w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

 

Rozdział 3
Zasady powoływania i działania Komisji Socjalnej

§ 6. 1. Środkami funduszu administruje Wójt Gminy.

2. Przygotowaniem propozycji decyzji w sprawach socjalnych zajmuje się Komisja Socjalna.

3. Członkowie Komisji Socjalnej wybierani są przez ogół pracowników objętych niniejszym Regulaminem spośród zgłoszonych przez nich kandydatów w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów na zebraniu zorganizowanym przez Wójta.

4. Komisja Socjalna podejmuje decyzje o podziale lub przyznaniu świadczeń zwykłą większością głosów.

5. Komisja Socjalna liczy 6 członków i spośród siebie wybiera przewodniczącego.

6. Członkowie Komisji Socjalnej są zobowiązani do przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych i konieczności kierowania się zasadami bezstronności, sprawiedliwej oceny oraz właściwej gospodarności środkami.

7. Członkowie Komisji Socjalnej zobowiązani są złożyć oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do Regulaminu.

8. Komisja Socjalna w określonym składzie działa do odwołania.

9. Obrady Komisji Socjalnej zwołuje przewodniczący, w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego.

10. Komisja Socjalna może obradować i podejmować decyzje określone w Regulaminie jeśli na posiedzeniu obecnych jest co najmniej 4 członków.

11. Zadaniem Komisji Socjalnej jest:

a) sporządzenie planu wykorzystania środków funduszu,

b) rozpatrywanie złożonych przez uprawnionych wniosków o udzielenie pomocy socjalnej wraz z wymaganymi dokumentami oraz wnioskowanie w przedmiotowej sprawie,

c) weryfikowanie dokumentów,

d) sporządzanie protokołów z odbytych posiedzeń,

e) rozpatrywanie wniosków o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe,

f) udostępnianie osobom uprawnionym do korzystania z funduszu treści Regulaminu i w razie potrzeby wyjaśniania im zasad korzystania z pomocy w nim określonych,

g) członkowie Komisji Socjalnej zobowiązani są do zachowania tajemnicy przebiegu posiedzeń oraz uzyskanych informacji, informując osoby zainteresowane tylko w końcowych ustaleniach,

h) podejmowane decyzje w sprawach socjalnych są opracowywane w formie protokołów z zebrań i przekazywane pracodawcy do akceptacji w terminie 3 dni od daty zebrania,

i) przyznanie osobom uprawnionym świadczeń z funduszu, należy do decyzji Wójta Gminy na wniosek lub po zaciągnięciu opinii Komisji Socjalnej,

j) komisja rozpatrująca wnioski o przyznanie świadczenia finansowego z funduszu w razie budzących wątpliwości co do wiarygodności danych przedstawionych we wniosku, może żądać do  wglądu od osoby składającej taki wniosek, dokumentów potwierdzających te dane.

 

Rozdział 4
Osoby uprawnione do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

§ 7. 1. Ze świadczeń i usług socjalnych mogą korzystać:

 1. pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,
 2.  pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych, z którymi zakład pracy zawarł umowę o pracę,
 3. pracownicy przebywający ma urlopach wychowawczych,
 4. emeryci i renciści – byli pracownicy zakładu pracy, którzy uzyskali prawo do emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego będąc pracownikami Urzędu,
 5. członkowie rodzin osób, o których mowa w pkt 1 – 4.

2. Członkami rodzin, o których mowa w ust. 1 pkt 5 są:

1)  współmałżonkowie pracowników, emerytów i rencistów,

2) pozostające na utrzymaniu pracownika, emeryta i rencisty dzieci własne lub dzieci przysposobione w wieku do 18 lat, a jeżeli uczą się do czasu ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia, a w przypadku gdy są to osoby niepełnosprawne, niezdolne do samodzielnej egzystencji, bez ograniczenia wiekowego.

 

 Rozdział 5
Zasady przeznaczania środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na poszczególne

cele i rodzaje działalności

 

§ 8. Środki ZFŚS przeznaczone są na następujące świadczenia socjalne, w tym:

 1. bezzwrotne zapomogi, w tym zapomogi losowe,
 2. pożyczka na cele mieszkaniowe,
 3. świadczenie socjalne.

 

§ 9. 1. Bezzwrotne zapomogi, w tym zapomogi losowe, mogą zostać przyznane osobom znajdujących się w szczególnie trudnych warunkach życiowych, materialnych i zdrowotnych oraz dotknięte wypadkami losowymi.

2. Pomoc może być przyznana nie częściej niż raz w roku, w wysokości ustalonej przez Komisję Socjalną lub w kwocie ustalonej w załączniku nr 1 do Regulaminu w zależności od zdarzenia.

3. Wnioski o przyznanie zapomogi losowej może złożyć uprawniony, Pracodawcy lub Komisja Socjalna w terminie nieprzekraczającym 1 miesiąca od daty zdarzenia losowego. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zawierać potwierdzenie okoliczności uzasadniających wystąpienie o zapomogę (zaświadczenie lekarskie, kserokopię rachunków za leki, przeprowadzanie badań specjalnych, strat lub nakładów poniesionych w wyniku zdarzenia losowego).

 

§ 10. 1. Pożyczka mieszkaniowa może zostać przyznana na:

 1. zakup lub budowę domu albo lokalu w domu mieszkalnym,
 2. remont lub przebudowę domu albo lokalu mieszkalnego,
 3. przebudowę strychu bądź pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,
 4. uzupełnienie własnego wkładu budowlanego na mieszkanie spółdzielcze przydzielane na warunkach lokatorskiego lub spółdzielczego prawa do lokalu,
 5. uzupełnienie wkładu własnego na budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu mieszkalnym,
 6. pokrycia kosztów wykupu lokali na własność oraz uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany w związku z przekształceniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do zajmowanego lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

2. Pożyczki mieszkaniowe przyznawane są na wniosek (wzór wniosku stanowi załącznik nr  5 do Regulaminu) pracownika, który przepracował w zakładzie pracy wskazanym w § 2  pkt 3 co najmniej 1 rok na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub emeryta, rencisty, który we wniosku wskazuje dwóch żyrantów.

3. Żyrantami pracowników, emerytów i rencistów mogą być wyłącznie pracownicy określeni w § 7 ust. 1  pkt 1.

4. Kwota przyznawanej pożyczki uzależniona jest od możliwości finansowych funduszu oraz ilości złożonych wniosków, jednak nie może być ona wyższa niż 9.000,00 zł.

5. Pożyczka może być przyznana w kwocie:

a) 3.000,00 zł a okres jej spłaty wynosi 1 rok,

b) 6.000,00 zł a okres jej spłaty wynosi 2 lata,

c) 9.000,00 zł a okres jej spłaty wynosi 3 lata.

6. Maksymalna kwota pożyczki przyznawana emerytom i rencistom nie może przekroczyć 4.500,00 zł, jednakże w uzasadnionych przypadkach (tj. gdy wnioskodawca spłaci uprzednio przyznaną pożyczkę terminowo) po uzyskaniu pozytywnej decyzji Wójta Gminy przyznana kwota pożyczki może być udzielona do kwoty 9.000,00 zł.

7. Pożyczka przyznawana jest w wysokości proporcjonalnej do wymiaru etatu na jaki jest zatrudniony pracownik.

8. Pożyczka udzielana pracownikowi, który posiada umowę na czas określony i przepracował w zakładzie pracy wskazanym w § 2  pkt 3 co najmniej rok na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, przyznawana jest proporcjonalnie do okresu trwania zawartej umowy o pracę.

9. O kolejności przyznawania pożyczek mieszkaniowych decydować będzie data złożenia wniosku.

10. Pożyczka może być przyznana raz na rok dla kwoty 3.000,00 zł, raz na dwa lata dla kwoty 6.000,00 zł lub raz na trzy lata dla kwoty 9.000,00 zł, pod warunkiem całkowitej spłaty poprzednio uzyskanej pożyczki.

11. W przypadku wcześniejszej spłaty zaciągniętej pożyczki, za zgodą Komisji pracownik może złożyć wniosek o przyznanie kolejnej pożyczki w terminie krótszym niż wynikającym z ust. 10. Warunkiem uzyskania zgody Komisji jest dostępność środków ZFŚS.

12. Udzielone pożyczki oprocentowane są w wysokości 1% od udzielonej pożyczki, okres spłaty uzależniony jest od woli wnioskodawcy, nie może być jednak dłuższy niż okresy spłaty wskazane w ust. 5 . Warunki spłaty pożyczki ustala umowa, której wzór stanowi załącznik nr  6 do Regulaminu.

13. Z chwilą rozwiązania stosunku pracy lub przejścia na emeryturę czy rentę, pożyczka mieszkaniowa podlega spłacie w całości. W uzasadnionych przypadkach, przy pisemnej zgodzie żyrantów wskazanych w umowie, Wójt Gminy może wyrazić zgodę na spłatę pożyczki na warunkach określonych w zawartej umowie.

14. Okres urlopu wychowawczego nie wstrzymuje obowiązku spłaty rat miesięcznych pożyczki mieszkaniowej.

15. W przypadku zgonu pożyczkobiorcy, pozostałą do spłaty kwotę umarza się.

 

§ 11. Świadczenie socjalne jest przyznawane dwa razy w roku w związku ze Świętami Wielkanocnymi i Bożego Narodzenia według kryteriów określonych w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 

Rozdział 6
Zasady i warunki korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

§ 12.  1. Przyznawanie świadczeń socjalnych z funduszu oraz ich wysokość uzależnia się do sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Pracodawca ustala maksymalną kwotę dofinansowania świadczeń w zależności od wielkości posiadanych środków oraz od wysokości dochodu na osobę w rodzinie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu.

 1. Sytuacja materialna ustalana jest według kryterium dochodu na jednego członka rodziny osoby uprawnionej.
 2. Podstawą ustalenia średniego dochodu przypadającego na jednego członka rodziny są łącznie wszystkie dochody netto poszczególnych członków rodziny (wynagrodzenie za pracę, w tym wynagrodzenia osiągane za granicą, emerytura, renta lub inne dochody współmałżonka, dochody z gospodarstwa rolnego, itp.).
 3. Osoby uprawnione, które będą korzystały z funduszu składają oświadczenie o dochodach rodziny zgodnie z ust. 3 z całkowitego rocznego dochodu netto w gospodarstwie domowym, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 4. W przypadku sezonowego, okresowego osiągania dochodów, ubiegający się o świadczenie winien jest wyliczyć średni miesięczny dochód z 6 ostatnich miesięcy. Podstawą wyliczenia dochodu z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej jest średni dochód za 3 ostatnie miesiące działalności.
 5. Wnioskodawca, który nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 i 5 jest traktowany jako znajdujący się w kręgu osób o najlepszej sytuacji materialno – bytowej.
 6. Świadczenia socjalne finansowane z Funduszu mają charakter uznaniowy. Uprawnionym, którzy nie skorzystali z przysługujących świadczeń, bądź którym odmówiono przyznanie świadczeń, nie przysługuje roszczenie o ich przyznanie.

 

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

 

§ 13. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych podlega udostępnieniu osobom uprawnionym do korzystania z niego w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu Zakładowego

Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

 

Kryteria przyznawania pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

określonej w § 8 pkt 1 i 3 Regulaminu

 

 

Średni dochód netto na osobę w rodzinie za ostatni miesiąc poprzedzający przyznanie świadczenia

 

Procent świadczenia

 

do 1.000,00 zł

 

100%

 

od 1.001,00 zł do 2.000,00 zł

 

95%

 

od 2.001,00 zł do 3.000,00 zł

 

90%

 

od 3.001,00 zł do 4.000,00 zł

 

85%

 

powyżej 4.001,00 zł

 

80%

 

Emeryci, Renciści

 

30%

 

 

 1. Wysokość kwoty bazowej oblicza się według wzoru:

 

KB = ŚF/LW

 

KB    - kwota bazowa – kwota od której wyliczany będzie przysługujący zgodnie z poniżej wskazanymi kryteriami procent świadczenia

 

ŚF   - posiadane środki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

LW   - liczba złożonych wniosków o wypłatę świadczenia

 

 1. Wysokość świadczenia ustala się według wzoru:

 

WŚ = KB x PŚ

 

WŚ   - wysokość przyznanego świadczenia

 

KB   - kwota bazowa

 

PŚ   - procent świadczenia

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu Zakładowego

Funduszu Świadczeń Socjalnych

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( Imię i nazwisko osoby uprawnionej

do korzystania z ZFŚS w Urzędzie gminy Boleszkowice)                                        

 

OŚWIADCZENIE

złożone dla ustalenia wysokości przychodu na członka rodziny za rok  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

   1. Oświadczam, że moja rodzina wraz ze mną składa się z ........ osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe.
   2. Do osób prowadzących ze mną wspólne gospodarstwo domowe należą:
 1. Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  stopień pokrewieństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  stopień pokrewieństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3. Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  stopień pokrewieństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 4. Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  stopień pokrewieństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 5. Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  stopień pokrewieństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 6. Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  stopień pokrewieństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
   1. Łączne przychody w ……..… roku wszystkich członków mojej rodziny wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, wyniosły ........................... zł, co w przeliczeniu na jedną osobę w miesiącu wynosi: ............................ zł, czego potwierdzeniem jest złożone zeznanie podatkowe za poprzedni rok (do wglądu Komisji w celu weryfikacji).*
   2. Oświadczam, że średniomiesięczny przychód na członka rodziny mieści się
    w przedziale powyżej 4.001,00 zł ustalonym w …….…. roku.*

 

Prawdziwość wyżej przedstawionych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności regulaminowej i karnej.

.....................................................

                                                                                            (podpis wnioskodawcy)

* należy skreślić, jeżeli nie dotyczy

Objaśnienia:

 1. W celu ustalenia miesięcznego dochodu na 1 członka rodziny należy całkowity roczny dochód netto w gospodarstwie domowym podzielić przez liczbę członków w rodzinie uprawnionych do korzystania ze świadczeń ZFŚS i wspólnie zamieszkujących w dniu składania wniosku. Tak wyliczony dochód należy podzielić przez 12.
 2. Dochód netto z zeznania rocznego PIT obliczamy następująco: kwota przychodu odjąć koszty uzyskania przychodu odjąć składka na ubezpieczenie społeczne odjąć składka na ubezpieczenie zdrowotne odjąć zaliczka pobrana przez płatnika. W przypadku gdy w zeznaniu rocznym PIT nie została wykazana składka na ubezpieczenie zdrowotne, należy z PIT od pracodawcy składki te przepisać do zeznania rocznego i dołączyć do oświadczenia (do wglądu Komisji w celu weryfikacji).
 3. Gdy w momencie składania informacji zmienia się sytuacja materialna rodziny uprawnionego do pomocy socjalnej, w porównaniu do sytuacji w roku poprzednim (utrata źródła dochodu przez członka rodziny lub uzyskanie nowego źródła dochodu) to zamiast dochodu takiej osoby (której zmieniła się sytuacja materialna) za rok poprzedni podaje się aktualnie osiągany dochód przez tą osobę, a następnie wylicza się średni miesięczny dochód rodziny zgodnie z zasadami podanymi powyżej (tj. dochody pozostałych członków rodziny przyjmuje się z roku poprzedniego). W ten sam sposób ustala się ponownie dochód rodziny w przypadku, gdy zmiana nastąpiła w trakcie roku już po złożeniu niniejszej informacji.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s.1) - dalej jako RODO - informujemy:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z wnioskiem skierowanym do Komisji Socjalnej w Urzędzie Gminy Boleszkowice jest Urząd Gminy Boleszkowice z siedzibą w Boleszkowicach, przy ul. Słonecznej 24, kod pocztowy 74-407, tel. 95 760 61 24, e-mail: boleszkowice@boleszkowice.pl, dalej jako: Administrator.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym w sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: fundusze@boleszkowice.pl lub telefonicznie wybierając numer: 607560160.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania zgodnie ze złożonym wnioskiem o świadczenie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

W zależności od rodzaju złożonego wniosku przetwarzane dane osobowe mogą obejmować w szczególności: imię i nazwisko, datę urodzenia, informacje o stanie zdrowia, stopień pokrewieństwa, informacje o sytuacji majątkowej i rodzinnej (w tym: źródło dochodu oraz przychód uzyskany w roku poprzednim), adres zamieszkania, dane kontaktowe osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Boleszkowice.

Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonania przez Administratora zadania realizowanego w interesie publicznym, określonego w ustawie z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zadania w interesie publicznym jest zgodne z prawem, o czym stanowi art. 6. ust. 1 lit. e RODO.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa udzielenia informacji uniemożliwi przeprowadzenie postępowania zgodnego z Państwa wnioskiem i podjęcia stosownej decyzji.

Administrator może ujawniać Państwa dane osobowe podmiotom współpracującym, w szczególności świadczącym usługi w zakresie obsługi prawnej, archiwizacji; dane osobowe mogą być również ujawniane podmiotom publicznym, jeżeli wynika to z przepisu prawa.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres niezbędny do dochodzenia praw lub roszczeń.

W związku z przetwarzaniem danych osobo­wych osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

Osobie, której dane osobowe zostały zebrane w związku z wnioskiem skierowanym do Komisji Socjalnej  nie przysługuje prawo żądania usunięcia jej danych osobowych (art. 17 ust. 1 RODO), ponieważ przetwarzanie jest niezbędne:

 1. do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 2. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych;
 3. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 17 ust. 3 RODO).

Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, gdyż prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), będącego organem nadzorczym w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych.

 

                                                                                                               

 

Załącznik nr 3

do Regulaminu Zakładowego

Funduszu Świadczeń Socjalnych

Boleszkowice, dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

WNIOSEK

o udzielenie pomocy finansowej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

 

Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Adres zamieszkania  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

    

Miejsce pracy i stanowisko  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Zgodnie z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Boleszkowice proszę o udzielenie pomocy finansowej na:

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

* Jednocześnie na potwierdzenie okoliczności o których mowa powyżej, zgodnie z §8 ust. 1 pkt 1 Regulaminu, załączam następujące dokumenty:

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Opinia Komisji: Komisja Socjalna proponuje udzielić bezzwrotnej zapomogi w kwocie . . . . . . . . . . . . . . . /

Komisja Socjalna proponuje odrzucić wniosek o udzielenie bezzwrotnej zapomogi z powodu

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Podpisy członków komisji:

 

 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   4.    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   5.    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   6.    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Decyzja Wójta Gminy: Po rozpatrzeniu wniosku w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . przyznano/nie przyznano***

 

Pani/Panu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dofinansowanie z funduszu, kwotę  . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

słownie złotych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

                                                          

* wypełnić w przypadku udzielana zapomogi bezzwrotnej                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 **/*** niewłaściwe skreślić                                                                                                    (podpis Wójta Gminy)

 

 

 

Załącznik nr 4

do Regulaminu Zakładowego

Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI SOCJALNEJ

 

 

 

 Imię i nazwisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Wszelkie dane osobowe przetwarzane na posiedzeniach Komisji Socjalnej są danymi poufnymi i udostępnianie ich osobom nieupoważnionym jest zakazane. Mowa tu w szczególności o sytuacji rodzinnej, materialnej, zdrowotnej i życiowej, a także kwestiach wynagrodzeń i innych dotyczących pracowników zwracających się o pomoc ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Udostępnianie danych osobowych osobom nieupoważnionym lub przetwarzanie ich w niewłaściwy sposób podlega karze zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych i jest równoznaczne z ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych.

 

 

Jako członek Komisji Socjalnej oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam* się z powyższymi zapisami.

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

data i podpis członka Komisji Socjalnej

 

 

* niewłaściwe skreślić

 

 

 

Załącznik nr 5

do Regulaminu Zakładowego

Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

WNIOSEK

O PRZYZNANIE ZWROTNEJ POŻYCZKI MIESZKANIOWEJ

 

 

Imię i nazwisko osoby występujące o pożyczkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

zajmowane stanowisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

    

dokładny adres zamieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

numer dowodu osobistego/PESEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Zwracam się z prośbą o udzielenie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

w kwocie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , słownie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

którą wykorzystam na  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      

 

Przyznaną pożyczkę zobowiązuję się spłacić w okresie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      

 

Na poręczycieli proponuję:

 

 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(imię i nazwisko)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(dokładny adres zamieszkania)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(numer dowodu osobistego, przez kogo wydany)

 

 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(imię i nazwisko)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(dokładny adres zamieszkania)

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(numer dowodu osobistego, przez kogo wydany)

 

 

numer konta bankowego wnioskodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Boleszkowice, dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                        (data i podpis wnioskodawcy)

 

 

 

 

Miesięczny dochód netto wynosi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

                                                                                                          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do wpisywania zarobków)

Propozycja Komisji Socjalnej:

 

 1. Komisja Socjalna proponuje przydzielić pożyczkę w kwocie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  *

 

 1. Komisja Socjalna proponuje  odrzucić wniosek o udzielenie pożyczki z powodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . *

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Podpisy członków komisji:

 

 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

 

W przypadku rozwiązania stosunku pracy wyrażam zgodę aby w okresie trwania wypowiedzenia umowy, zostały mi potrącane co miesiąc środki finansowe w wysokości 50% mojego miesięcznego wynagrodzenia na poczet spłaty pożyczki mieszkaniowej.

 

 

 

                                                                                                          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                          (data i podpis wnioskodawcy)

 

 

* wybrać właściwe

 

 

Załącznik nr 6

do Regulaminu Zakładowego

Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

 

UMOWA

w sprawie zwrotnej pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r., pomiędzy Urzędem Gminy Boleszkowice

 

reprezentowanym przez Wójta Gminy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   zwanym dalej „Pracodawcą”

 

a

 

Panem/Panią* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  zamieszkałym/zamieszkałą* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

legitymującym/legitymującą* się dowodem osobistym seria . . . . . . . . . . . . . . .  numer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

wydanym przez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

zwanym/zwaną*  dalej „Pożyczkobiorcą” została zawarta umowa o następującej treści:

 

§ 1. Na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Boleszkowice została Panu/Pani* przyznana pożyczka mieszkaniowa na

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

oprocentowana 1% od udzielonej pożyczki.

 

Przyznana kwota wynosi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . ).

 

Odsetki wynoszą  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zł ( słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . ).

 

Ogółem do spłaty przypada kwota: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  zł (słownie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .).

 

§ 2. Przyznana pożyczka jest w całości zwrotna na rzecz Pracodawcy. Pożyczka wymaga poręczenia przez dwóch żyrantów, będących pracownikami zatrudnionymi u Pracodawcy na czas określony i nieokreślony na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.

 

§ 3. Pożyczkobiorca zobowiązuje się spłacić kwotę określoną w § 1 umowy w . . . . . . . . . . . . . . .  ratach miesięcznych, przy czym strony ustalają, że spłata rozpocznie się od miesiąca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r.

 

Rata pożyczki wraz z odsetkami miesięcznie wynosi . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   zł, każda.

 

Termin spłaty ostatniej raty przypada na miesiąc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  r.

 

§ 4. Pożyczkobiorca upoważnia Pracodawcę do potrącenia należnych rat pożyczki wraz z odsetkami, zgodnie z § 1 i 3 niniejszej umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę.

 

§ 5. Emeryt bądź rencista zobowiązuje się do wpłacenia pożyczki w kasie Urzędu Gminy lub na jego konto w terminie do dnia 15 – stego każdego miesiąca.

 

§ 6. 1. Pożyczka staje się natychmiast wymagalna w całości w przypadku rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy, bez względu na tryb.

2. W uzasadnionym przypadku, na pisemną prośbę pracownika, z którym rozwiązano stosunek pracy istnieje możliwość spłacenia reszty należności z tytułu pobranej pożyczki, zgodnie z § 1 i 3 niniejszej umowy, po wyrażeniu zgody na piśmie przez żyrantów i Wójta.

 

§ 7. Odejście na urlop macierzyński lub korzystanie z urlopu na wychowanie dziecka nie powoduje zawieszenia spłaty zaciągniętej pożyczki. Pożyczkę w takim przypadku należy wpłacać na konto Urzędu Gminy Boleszkowice.

 

§ 8. Zmiana warunków określonych w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

§ 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Gminy Boleszkowice oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

§ 10. Zgodnie z § 2 niniejszej umowy pożyczkobiorca proponuje na żyrantów następujące osoby:

 

 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zamieszkały/zamieszkała* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

legitymujący się dowodem osobistym seria . . . . . . . . . . . . . . .  numer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .zamieszkały/zamieszkała* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

legitymujący się dowodem osobistym seria . . . . . . . . . . . . . . .  numer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

§ 11. Umowa sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym egzemplarzu otrzymują pożyczkobiorca i referat finansowo – budżetowy Urzędu Gminy Boleszkowice.

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                  (podpis pożyczkobiorcy)

 

                                                                                                          . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                                                                                                              (pieczęć i podpis Wójta Gminy)

 

 

* niewłaściwe skreślić

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Barylak 09-03-2023 07:36:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Barylak 09-03-2023
Ostatnia aktualizacja: Joanna Barylak 09-03-2023 13:50:44