Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 8/2023 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 6 marca 2023 roku w sprawie sprzedaży mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Boleszkowice oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż mienia ruchomego.

Zarządzenie Nr 8/2023

Wójta Gminy Boleszkowice
z dnia 6 marca 2023 roku

 

w sprawie sprzedaży mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Boleszkowice oraz powołania komisji ds. przeprowadzenia przetargu na sprzedaż mienia ruchomego.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 70 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U, z 2020 r. ,poz. 1740 t.j.) zarządzam, co następuje:

§1

Powołuję Komisję przetargową w celu przeprowadzenia procedury przetargowej na sprzedaż mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Boleszkowice – ciągnika rolniczego kołowego marki Ursus C-360 -3P, rok produkcji 1990, nr fabryczny 654540, nr rejestracyjny ZMY 94XN w skład której wchodzą osoby:

 1. Przewodniczący   - Mazur Włodzimierz
 2. Członek Komisji   - Ewa Dardzikowska
 3. Członek Komisji   - Jacek Ciechanowicz

§2

Zadaniem Komisji Przetargowej jest przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z Regulaminem w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Boleszkowice tj. – ciągnika rolniczego kołowego marki Ursus C-360-3P, rok produkcji 1990, nr fabryczny 654540, nr rejestracyjny ZMY 94XN stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Marcinowi Lazerowi – pełniącemu obowiązki Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Boleszkowice

Marek Czypar

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

Wójta Gminy Boleszkowice Nr 8/2023

z dnia 6 marca 2023 roku

 

 

REGULAMIN

w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Boleszkowice tj. ciągnika rolniczego kołowego marki Ursus C-360-3P, rok produkcji 1990, nr fabryczny 654540, nr rejestracyjny ZMY 94XN

 

§1

Regulamin określa tryb przygotowania, organizacji i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż mienia ruchomego stanowiącego własność Gminy Boleszkowice tj. ciągnika rolniczego kołowego marki Ursus C-360-3P, o numerze rejestracyjnym ZMY 94XN , rok produkcji 1990, nr fabryczny 654540 stanowiącego własność Gminy Boleszkowice.

§2

 1. Gmina sprzedaje mienie ruchome określone w §1 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyżej ceny.
 2. Celem przeprowadzenie przetargu jest dokonanie wyboru osoby/podmiotu z którą Gmina zawrze umowę kupna - sprzedaży ( projekt stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu), której przedmiotem jest przeniesienie własności.

§3

 1. Przetarg prowadzi Komisja powołana przez Wójta Gminy Boleszkowice.
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne.
 3. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej oraz małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób wchodzących w skład Komisji.

      §4

 1. Przetarg ma charakter publiczny.
 2. Cenę mienia ruchomego, o którym mowa w §1 ustala się na podstawie opinii technicznej określającej jego wartość, wykonaną przez uprawnioną osobę. Cena oszacowania jest ceną wywoławczą.
 3. Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej, z zastrzeżeniem § 8.
 4. Przetarg przeprowadzony będzie w formie licytacji odbywającej się „ w gorę" poprzez postąpienie.
 5. Postąpienie wynosi niemniej niż 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).
 6. Po ustaniu postąpień i trzykrotnym wywołaniu osiągniętej ceny, przedmiot przetargu uważa się sprzedany.

§5

 1. Niezbędnymi warunkami przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej sprzedawanego mienia ruchomego tytułem zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z przetargu wniesionego w formie pieniądza na konto wskazane w ogłoszeniu.
 2. Wadium wpłaca się do dnia przeprowadzenia przetargu w taki sposób, aby w momencie rozpoczęcia przetargu dysponować potwierdzeniem jego wpłaty.
 3.  Złożenie w dniu przetargu oświadczenia oferenta o zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu (wzór stanowi załącznik do Regulaminu)

§6

1. Wszczęcie niniejszego przetargu następuje poprzez umieszczenie ogłoszenia o przetargu w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice w miejscu ogólnie dostępnym (tablica ogłoszeń) oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy - Boleszkowice, Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boleszkowice – bip.boleszkowice.pl
2. Ogłoszenie o przetargu będzie określać:

 • nazwę Gminy, miejsce i termin przeprowadzenia przetargu,
 • miejsce w którym można obejrzeć sprzedawanie mienie ruchome,
 • adres strony internetowej na której zamieszczone będzie ogłoszenie,
 • sposób i termin wpłacenia wadium.

§7

Przetarg będzie uważany za nierozstrzygnięty, jeżeli:

 1. nikt nie przystąpi do przetargu,
 2. żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

§8

1, Jeżeli przetarg w pierwszym terminie zostanie nierozstrzygnięty, mienie ruchome może być zbyte w drugim terminie. Cena wywoławcza w drugim terminie może być obniżona o 20 % ceny wywoławczej.

2.  Gmina może sprzedać mienie ruchome bez przeprowadzenia przetargu w przypadku, gdy przetarg dwukrotnie nie zostanie rozstrzygnięty.

§9

 1. Z przebiegu przetargu Przewodniczący Komisji Przetargowej sporządza protokół (projekt stanowi załącznik do Regulaminu), który jest podstawą do zawarcia umowy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.
 3. W razie unieważnienia przetargu oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora przetargu.
 4. Wynik postępowania przetargowego zostanie ogłoszony na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Gminy Boleszkowice  oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Boleszkowice.

 

 

Załączniki:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu.
 2. Oświadczenie o znanym stanie technicznym ciągnika
 3. Umowa kupna-sprzedaży (wzór).
 4. Oświadczenie nabywcy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Barylak 07-03-2023 12:39:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Barylak 07-03-2023
Ostatnia aktualizacja: Joanna Barylak 07-03-2023 12:49:32