Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 3/2023 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 05.01.2023 r. w sprawie ustalenia zasad wędkowania w 2023 roku na zbiornikach wodnych administrowanych przez Gminę Boleszkowice

Zarządzenie Nr 3/2023

Wójta Gminy Boleszkowice

z dnia 05.01.2023 r.

 

w sprawie ustalenia zasad wędkowania w 2023 roku na zbiornikach wodnych administrowanych przez Gminę Boleszkowice

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) zarządzam, co następuje:

§1. W 2023 roku udostępnia się do wędkowania:

1. Zbiornik wodny eksploatacyjny w granicach działek 269/2, 286/2, 364/4, 364/3 i 364/2 obręb Chlewice;

2. Zbiorniki wodne w granicach działek 218/1 i 220/4 obręb Chlewice;

§2.1 Wydanie zezwolenia na wędkowanie wiąże się z pobraniem opłaty, którą określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Wprowadza się preferencje cenowe dla mieszkańców gminy Boleszkowice, którzy rozliczają podatek PIT na terenie Gminy Boleszkowice.

§3. Regulamin połowu ryb na obiektach wymienionych w § 1 określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§4. Sprzedaż zezwoleń wraz z wydaniem rejestru połowów, które określa załącznik nr 3, prowadzone będzie w Urzędzie Gminy Boleszkowice.

§5. Prawo kontroli na obiektach wymienionych w § 1 posiadają: Państwowa Straż Rybacka, Policja, Społeczna Straż Rybacka PZW, Straż Ochrony Przyrody oraz osoby upoważnione przez Wójta Gminy Boleszkowice.

§6. Naruszenie przez wędkarza zasad wędkowania określonych w niniejszym zarządzaniu, pociągają za sobą konsekwencje wynikające z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym (t.j.: Dz. U. z 2022 roku, poz. 883), w tym zatrzymanie zezwolenia i niezwłoczne przekazanie do tut. Urzędu.

§7. Wykonanie zarządzenia powierza się uprawnionemu pracownikowi Gminy
w Boleszkowicach.

§8. Tarci moc Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 11.01.2022 r.
w sprawie ustalenia zasad wędkowania w 2022 roku na zbiornikach wodnych administrowanych przez Gminę Boleszkowice.

§9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05.01.2023 r. z mocą obowiązywania od dnia 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

 

Wójt Gminy Boleszkowice

Marek Czypar

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3/2023

Wójta Gminy Boleszkowice

 z dnia 05.01.2023 r.

 

Opłaty za wędkowanie oraz zasady ich poboru:

§1. Ze względu na preferencje, wyróżnia się połów ryb:

 1. z brzegu (naturalny brzeg zbiornika),
 2. ze stanowiska wędkarskiego (tzn. „pomostu").

§2. Jednorazowe opłaty za wędkowanie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

 

 

Jezioro

Dwie wędki zwykłe z brzegu nocą lub ze stanowiska wędkarskiego

 

 

 

Osoby zamieszkałe

na terenie Gminy

Boleszkowice1)

Osoby

nie zamieszkałe

na terenie Gminy Boleszkowice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

Obiekty wymienione
w § 1 zarządzenia

 

30,00 zł

 

40,00 zł

§3. Zarządy Kół PZW i inne organizacje organizujące zawody wędkarskie zobowiązane są do załatwienia stosownych zezwoleń w siedzibie Urzędu Gminy w Boleszkowicach pok. nr 16.

1. Jednorazowa opłata za jednodniowe zawody wynosi 150,00 zł.

§4. Wójt Gminy Boleszkowice ma prawo wydania bezpłatnych zezwoleń wędkarskich. Zezwolenia takie wydawane są osobom szczególnie zaangażowanym w promocję Gminy Boleszkowice oraz wspierającym gminę w wykonywaniu jej zadań ustawowych.

Objaśnienia:

 1. Osobą zamieszkałą na terenie Gminy Boleszkowice jest osoba, która ma miejsce zamieszkania na terenie Gminy Boleszkowice i wykazuje ten fakt w rocznym zeznaniu podatkowym. W przypadku wątpliwości co do miejsca zamieszkania osób, sprzedający zezwolenie wędkarskie ma prawo żądać na potwierdzenie faktu zamieszkania na terenie Gminy Boleszkowice okazania 1 strony kopii zeznania podatkowego za rok ubiegły.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  Nr 3/2023

Wójta Gminy Boleszkowice
z dnia 05.01.2023 r.

 

Regulamin połowu ryb na obiektach administrowanych przez Gminę Boleszkowice

określonych w §1 niniejszego zarządzenia

§1. Amatorski połów ryb na obiektach administrowanych przez Gminę Boleszkowice, może uprawiać osoba posiadająca aktualnie wykupione zezwolenie oraz kartę wędkarską. Naruszenie przez wędkarza zasad wędkowania zawartych w niniejszym regulaminie, pociąga za sobą konsekwencje wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym, takie jak: pouczenie, mandat karny lub wniosek do Sądu Rejonowego oraz z zarządzenia Wójta Gminy Boleszkowice, polegającym na zatrzymaniu zezwolenia i przekazaniu sprawy do tut. Urzędu.

§2. Prawo do samodzielnego wędkowania ma wędkarz, który ukończył 14 lat. Pod opieką osoby pełnoletniej posiadającej zezwolenie, mogą wędkować dwie osoby w wieku do 14 lat. Przekazanie uprawnień wyklucza z wędkowania opiekuna.

§3. Obowiązuje zakaz jednoczesnego połowu za pomocą jednej lub dwóch wędek zwykłych i łowienia metodą spinningową.

§4. Wędkarz posiadający wykupione aktualne zezwolenie na połów ryb, może udostępnić jedną ze swoich wędek do wędkowania współmałżonkowi w granicach stanowiska i dziennego limitu połowu.

§5. W czasie wędkowania wędki muszą być pod stałym nadzorem ich właściciela. Przed opuszczeniem stanowiska, wędki należy wyjąć z wody.

§6. Obowiązkiem wędkarza jest opuszczenie stanowiska wędkarskiego, jeśli w tym miejscu są rozgrywane zawody wędkarskie.

§7. Wędkarz przed i po wędkowaniu zobowiązany jest uporządkować zajmowane stanowisko (bez względu na stan, jaki zastał na obszarze) w przypadku połowu:

1) „z brzegu" w promieniu 5 m od miejsca wędkowania,

2) „z pomostu":

 1. w promieniu 10 m od wejścia na pomost (w przypadku pomostu stojącego pojedynczo),
 2. w promieniu 54 odległości pomiędzy pomostami stojącymi w grupie, dla skrajnych pomostów w promieniu 10 m od wejścia na pomost.

§8.1. Każdy wędkarz zobowiązany jest do prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb
i zdania odpowiednio wypełnionego rejestru do 31 stycznia następnego roku w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice. Zezwolenie na wędkowanie ważne jest z kartą wędkarską i podpisanym rejestrem połowów.

2. Brak zdania rejestru może wykluczyć z możliwości wykupu zezwolenia w następnym sezonie wędkarskim.

 

§9.1. Wędka używana do łowienia ryb składa się z wędziska o minimalnej długości 30 cm, do którego jest przymocowana linka zakończona:

 1. jednym haczykiem z przynętą, albo
 2. nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą imitującą owada lub jego stadia rozwojowe; przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w ten sam sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
 3. sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż trzy haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm.

2. Zakazuje się połowu ryb za pomocą przynęty holowanej za sprzętem pływającym i za pomocą kuszy.

§10.1. Wędkowanie dozwolone jest:

 1. z brzegu i pomostu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia.
 1. Przez cały rok wędkowanie dozwolone jest w porze dziennej od świtu do zmierzchu (1 godz. przed wschodem i 1 godz. po zachodzie słońca) ponadto w dniach od 1 czerwca do 31 października dopuszcza się wędkowanie w porze nocnej z brzegu lub z pomostu.

 

§11.1. Nie wolno łowić ryb w ustalonych dla nich okresach ochronnych i miejscach ochronnych (tarliska, mateczniki i zimowiska).

2. Obowiązuje zakaz przechowywania i zabierania złowionych ryb, których wymiar jest mniejszy od wymiaru ochronnego oraz stosowania sztucznego światła do lokalizacji i wabienia ryb.

§12.1. Obowiązują następujące wymiary i okresy ochronne ryb oraz limity ilościowe do złowienia:

 

 

Gatunek ryby

Wymiar ochronny

Limit ilościowy

Gatunek ryby

Wymiar ochronny

Limit ilościowy

Okres ochronny

1) płoć

do 15 cm

patrz. § 12 ust. 3

7)szczupak

do 50 cm

2 szt. łącznie

 

 

 

 

od 01/01 do 30/04

2) wzdręga

do 15 cm

8) sandacz

do 50 cm

od 01/01 do 31/05

3) okoń

do 17 cm

9) węgorz

do 60 cm

od 01/12 do 31/03

4) leszcz

do 30 cm

5 szt. łącznie

10) lin

do 30 cm

 

5) karp

do 30 cm

3 szt. łącznie

11) sum

do 70 cm

1 szt. łącznie

od 01/01 do 31/05

6) amur

do 45 cm

 

 

 

4 szt. łącznie

 

 1. Wymiar ochrony wyznacza się mierząc rybę od początku głowy do najdalszego końca płetwy ogonowej.
 2. Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb wymienionych gatunków nie może przekraczać 5 sztuk w ciągu dobowego połowu, a niewymienionych gatunków (bez określonego limitu ilościowego) nie może przekraczać 5 kg.

 

§13. Wędkarzowi nie wolno sprzedawać złowionych ryb, rozdawać ryb na terenie łowiska, łowić ryb metodą na tzw. „szarpaka", przechowywać złowionych, żywych ryb w siatkach metalowych, a także nie dłużej jak 24 godziny, łowić ryb za pomocą więcej niż dwóch wędek na przynęty naturalne oraz równoczesnego łowienia metodą spinningową.

§14. Wędkarz łowiący ryby metodą pod lodową może używać tylko jednej wędki. Ostrza haków (maksymalnie dwa haki z czterema ostrzami każdy) mogą być rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 20 mm. Zabroniony jest połów na żywą lub martwą rybkę.

§15.1. Pomosty (stanowiska wędkarskie), które nie spełniają podstawowych zasad bezpieczeństwa i estetyki oraz nie wskazują, że są użytkowane i nie są ogólnodostępne będą demontowane.

 1. Odbudowa, budowa pomostu (stanowiska wędkarskiego) wymaga stosownego zezwolenia
  i uzgodnienia.
 2. Odbudowa pomostu (stanowiska wędkarskiego) po demontażu starego, będzie możliwa po spełnieniu łącznie następujących warunków:
 1. odległość między pomostami (stanowiskami wędkarskimi) po odbudowie, nie może być mniejsza niż 30 m;
 2. prace będą wykonane na podstawie zatwierdzonego wzorca pomostu - jednolitego dla całego jeziora. Wzorzec taki opracuje i udostępni Gmina Boleszkowice;
 3. utrzymana będzie linia zabudowy istniejących pomostów sąsiednich lub w przypadku ich braku, najdalej wysunięty fragment pomostu, nie może wychodzić po za linię roślinności wynurzonej (np. trzcinowiska). Gdy wspomniana roślinność nie występuje, pomost wraz z dojściem nie może być dłuższy niż 15 m (w tym pomost o wym. maksymalnym w planie 2,0 x 2,0 m);

4. Pomost musi być ogólnodostępny.

§ 16. 1. Prawo kontroli na zbiornikach wodnych posiadają: Państwowa Straż Rybacka, Policja, Społeczna Straż Rybacka PZW, Straż Ochrony Przyrody oraz osoby upoważnione przez Wójta Gminy Boleszkowice.

2. Na żądanie osób upoważnionych do kontroli wędkarz ma obowiązek okazać dokumenty potwierdzające tożsamość oraz umożliwiające wędkowanie.

3.   Nie stosowanie do regulaminu i nie posiadanie aktualnego zezwolenia na wędkowanie lub karty wędkarskiej, może spowodować zakaz jego sprzedaży-na okres do 2 lat.

 

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 3/2023 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 05.01.2023 r.

 

NUMER

 

DATA

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pieczęć organu wydającego)

 

                  ZEZWOLENIE

NA AMATORSKI POŁÓW RYB

od 1 stycznia -31 grudnia 2023 r.

 

Imię i nazwisko

 

 

Adres zamieszkania

 

 

Jezioro/a

Obiekty wymienione w § 1 Zrządzenia Wójta Gminy Boleszkowice
nr 3/2023 r.  z dnia 05.01.2023 r.

 

Nr karty wędkarskiej

 

 

 

Wartość

złotych

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga! Zezwolenie na wędkowanie ważne jest z kartą

 wędkarską i podpisanym rejestrem połowów.

 

(Podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Brak zdania rejestru może wykluczyć z możliwości

 

wykupu zezwolenia w następnym sezonie wędkarskim.

 

 

 

NUMER

 

DATA

 

 

 

 

 

 

 

(Pieczęć organu wydającego)

 

 

ZEZWOLENIE

NA AMATORSKI POŁÓW RYB

od 1 stycznia -31 grudnia 2023 r.

 

Imię i nazwisko

 

 

Adres zamieszkania

 

 

Jezioro/a

Obiekty wymienione w § 1 Zrządzenia Wójta Gminy Boleszkowice
nr 3/2023 r.  z dnia 05.01.2023 r.

 

Nr karty wędkarskiej

 

 

 

Wartość

złotych

 

 

 

 

 

 

Uwaga! Zezwolenie na wędkowanie ważne jest z kartą

 wędkarską i podpisanym rejestrem połowów.

 

(Podpis i pieczęć osoby upoważnionej)

Brak zdania rejestru może wykluczyć z możliwości

 

wykupu zezwolenia w następnym sezonie wędkarskim.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie 3_2023.pdf (PDF, 240.15Kb) 2023-01-16 12:02:07 75 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 16-01-2023 11:51:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 16-01-2023
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 16-01-2023 12:02:07