Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXVI/233/2021 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2022 rok

UCHWAŁA NR XXXVI/233/2021

RADY GMINY BOLESZKOWICE

 

z dnia 30 grudnia 2021 roku

 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2022 rok

 

 

              Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372) Uchwala się, co następuje:

 

§ 1.  Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik Nr 1)  w kwocie          19.568.611,61 zł

z tego:

1) dochody bieżące                                                                                       14.389.914,00 zł

2) dochody majątkowe                                                                                   5.170.697,61 zł

 

§ 2.Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w kwocie              22.075.098,94 zł

z tego:

1) wydatki bieżące                                                                                        14.835.841,80 zł

2) wydatki majątkowe                                                                                    7.239.257,14 zł.

 

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie                                   2.506.487,33 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie                                               79.177,70 zł

- nadwyżki z lat ubiegłych                                                                            1.878.084,63 zł

- wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach

 Publicznych                                                                                                  549.225,00 zł

 

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)  w kwotach:

1) przychody                                                                                                 3.029.298,17 zł

2) rozchody                                                                                                   522.810,84 zł.

 

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w kwocie                                                                                      22.150,00 zł

2) Celową w kwocie                                                                                     34.800,00 zł

z przeznaczeniem na: 

a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego                              34.800,00 zł.

 

§ 6.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

6.2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

 

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Załącznik Nr 6 w kwocie           222.835,82 zł

 

§ 8.1.Ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 7

1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  w kwocie  - 43.000,00 zł               

2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie - 41.000,00 zł;

3) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie - 2.000,00 zł.

 

§ 9. Ustala się plan dochodów i  wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą  Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8 w kwotach:

1. dochody w wysokości -  2.000,00 zł;

2. wydatki  w wysokości -  2.000,00 zł.

 

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 w kwotach:

1) dochody w wysokości - 600.000,00 zł

2) wydatki w wysokości  - 600.000,00 zł.

 

§ 11. Ustala się dotacje:

  1. Dla jednostek sektora finansów publicznych;
  1. celowa na zadania realizowane na podstawie umów porozumień między jednostki samorządu terytorialnego 27.000 zł (Załącznik Nr 10)
  2. podmiotowa na działalność gminnych instytucji kultury (Załącznik Nr 11) w kwocie 450.022 zł
  1. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych
  1. celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń (Załącznik Nr 12) w kwocie 20.000,00 zł.

 

§ 12. Ustala się  przychody z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości  1.572.484,63 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 roku w wysokości  1.572.484,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.

 

§ 13. Ustala się dochody z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości 4.275.000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań finansowanych tymi środkami w 2022 roku w kwocie 4.275.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

 

§ 14. Ustala się dochody z tytułu środków przekazanych z Funduszu Dopłat w wysokości 259.264,80 zł oraz wydatki na realizację zadań finansowanych tymi środkami w 2022 roku w wysokości 259.264,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

 

§ 15. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

  1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 500.000 zł;
  2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 79.177,70zł.
  3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek 522.810,84 zł.

 

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do:

  1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 14, do wysokości kwot w nich określonych.

 

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

3. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

                                                                                    

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zał Nr 11 budżet 2022 uchwała 233.pdf (PDF, 345.70Kb) 2022-04-15 08:52:57 135 razy
2 Załącznik Nr 12.pdf (PDF, 351.42Kb) 2022-04-15 08:52:57 141 razy
3 Zał. Nr 13.docx (DOCX, 14.31Kb) 2022-04-15 08:52:57 134 razy
4 Zał Nr 14 budżet 2022 uchwała 233.pdf (PDF, 362.25Kb) 2022-04-15 08:52:57 137 razy
5 Załącznik Nr 15 budŻet 2022 uchwała 233.pdf (PDF, 356.69Kb) 2022-04-15 08:52:57 140 razy
6 Zał Nr 6 budżet 2022 uchwała 233.pdf (PDF, 293.48Kb) 2022-04-15 08:51:42 133 razy
7 Zał Nr 7 budżet 2022 uchwała 233.pdf (PDF, 373.59Kb) 2022-04-15 08:51:42 131 razy
8 Załącznik Nr 8 budżet 2022 uchwała 233.pdf (PDF, 359.96Kb) 2022-04-15 08:51:42 141 razy
9 Zał Nr 9 budżet 2022 uchwała 233.pdf (PDF, 184.82Kb) 2022-04-15 08:51:42 153 razy
10 Załącznik Nr 10 budżet 2022 uchwała 233.pdf (PDF, 187.56Kb) 2022-04-15 08:51:42 132 razy
11 Zał Nr 1 - budżet 2022 uchwała 233.pdf (PDF, 489.54Kb) 2022-04-15 08:50:23 149 razy
12 Zał Nr 2 - budżet 2022 uchwała 233.pdf (PDF, 1.24Mb) 2022-04-15 08:50:23 140 razy
13 Załącznik Nr 3 - budżet 2022 uchwała 233.pdf (PDF, 360.94Kb) 2022-04-15 08:50:23 133 razy
14 Zał Nr 4 - budżet 2022 uchwała 233.pdf (PDF, 345.29Kb) 2022-04-15 08:50:23 146 razy
15 Zał Nr 5 - budżet 2022 uchwała 233.pdf (PDF, 394.11Kb) 2022-04-15 08:50:23 145 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Barylak 15-04-2022 08:50:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Jakubowska 15-04-2022
Ostatnia aktualizacja: Joanna Barylak 15-04-2022 08:53:42