Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie: przyjęcia zasad ewidencji księgowej operacji dotyczących realizacji projektu grantowego pn. "Cyfrowa Gmina" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

Zarządzenie Nr 5/2022

Wójta Gminy Boleszkowice

z dnia 26 stycznia 2022 roku

 

w sprawie: przyjęcia zasad ewidencji księgowej operacji dotyczących realizacji projektu grantowego pn.„Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.

 

Na podstawie art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 217 ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz.342) Wójt Gminy Boleszkowice

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się zasady ewidencji księgowej operacji dotyczących realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-001/21-00” na wdrożenie operacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 określone w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wójt Gminy Boleszkowice

mgr Marek Czypar

 

 

                                                                                               Załącznik Nr 1

                                                                                               Do Zarządzenia Nr 5/2022

                                                                                               Wójta Gminy Boleszkowice

                                                                                               z dnia 26 stycznia 2022 r.

 

Zasady prowadzenia rachunkowości dla projektu pn. „Cyfrowa Gmina ”realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Gminy Boleszkowice oraz plan kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej zawarto w Zarządzeniu Nr 30/2020 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu Gminy Boleszkowice i jednostek budżetowych.

1. Ewidencja zdarzeń gospodarczych związanych z wykonywaniem w/w zadania następować będzie w księgach rachunkowych na następujących kontach:

Konta Organ – Gmina

133 Rachunek budżetu

222 Rozliczenie dochodów budżetowych

223 Rozliczenie wydatków budżetowych

901 Dochody budżetu

902 Wydatki budżetu

 

Konta Jednostka – Urząd Gminy

130 Rachunek bieżący budżetu jednostki

201 Rachunki z odbiorcami i dostawcami

222 Rozliczenie dochodów budżetowych

223 Rozliczenie wydatków budżetowych

401 Zakup materiałów i energii

402 Usługi obce

720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych

800 Fundusz jednostki

 

Konta pozabilansowe

980 Plan finansowy wydatków budżetowych

  1. Zaangażowanie wydatków roku bieżącego

 

2. Dochody i wydatki projektu ujmuje się w niżej wymienionych podziałach klasyfikacji budżetowej. Oznaczenia obejmują: dział, rozdział, paragraf, pozycja.

Dochody:

Dział: 750 –Administracja publiczna, Rozdział 75023 –Urzędy Gmin, Paragraf, Pozycja:

750-75023-6257 Dotacja celowa w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich.

 

Wydatki

Dział: 750 –Administracja publiczna, Rozdział: 75023 –Urzędy Gmin, Paragraf, Pozycja: 02 – środki UE, 00-środki własne

750-75023-6067-01 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Środki UE;

750-75023-6069-01 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – środki własne

 

Opis szczegółowy klasyfikacji zawiera rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz.1053 z późn.zm.).

 

 

Boleszkowice, dnia 26.01.2022r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Barylak 16-02-2022 09:07:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Jakubowska 16-02-2022
Ostatnia aktualizacja: Joanna Barylak 16-02-2022 09:09:04