Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.

INFORMACJA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOLESZKOWICE

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

 

W związku z art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869)

 

Wójt Gminy Boleszkowice

przedkłada informację z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.

 

Budżet na 2020 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XII/82/2019  z dnia 30 grudnia 2019 roku i wynosił po stronie dochodów 19.513.709,00 zł, zaś po stronie wydatków 22.953.088,81zł.

 

Planowany deficyt budżetu w kwocie 3.439.379,81 zł został przeznaczony na spłatę kredytów, pożyczek i na wydatki.

 

W 2020 roku dokonywano zmian budżetu zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków:

   

 • Zarządzeniem Nr 1/F/2020 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 25 lutego 2020 roku;
 • Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/97/2020 z dnia 18 marca 2020 roku;
 • Zarządzeniem Nr 3/F/2020 Wójta Gminy z dnia 20 kwietnia 2020 roku.
 • Uchwałą Rady Gminy Nr XV/105/2020 z dnia 27 maja 2020 r.
 • Zrządzeniem Nr 5/F/2020 Wójta Gminy z dnia 29 maja 2020 roku;
 • Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/117/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku;
 • Zarządzeniem Nr 8/F/2020 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2020 roku;

 

ZWIĘKSZENIA BUDŻETU NASTĄPIŁY TYTUŁEM:

 

1. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę – 261.263,80 zł w zakresie:

 

- rolnictwa i łowiectwa o kwotę – 217.098,77 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za I okres płatniczy 2020.

 

- w zakresie administracji publicznej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich – 465,00 zł;

- w zakresie urzędy naczelnych organów administracji publicznej (wybory) w kwocie 15.381,00 zł

 

- w zakresie pomocy społecznej zwiększenie planów dochodów:

a) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie – 106,35 zł;

b) na wypłatę wynagrodzenia za prowadzenie Kart Dużej Rodziny – 250,00 zł;  

 

- w zakresie oświaty i wychowania z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 27.962,68 zł ;

 

2. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę – 91.442,00 zł w zakresie:

- edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę – 5.651,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty (Dz. U.  Nr 256 poz.2572 z późniejszymi zmianami);

- oświata i wychowanie w kwocie – 81.771,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego;

- w zakresie pomocy społecznej –

- zwiększenie planu dochodów zasiłki okresowe w kwocie – 4.020,00 zł;

 

3. Zwiększenie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę – 424.275,00 zł .

 

4. Zwiększenie dotacji z funduszy celowych (transport publiczny 12.100,00 zł i zdalna szkoła – 43.453,44 zł ) o łączną kwotę – 55.553,44 zł

 

5. Zwiększenie dochodów własnych w łącznej kwocie – 21.437,00 zł w zakresie:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ZUK) – 21.437,00 zł;

 

 

 

Pozostałe zmiany zostały dokonane w ramach przeniesień kredytów budżetowych. Zmniejszono plan wydatków z zadań, które nie zostały wykonane a zwiększono plan wydatków na zadania, które zostały wykonane, a nie miały odpowiedniego zabezpieczenia w budżecie gminy.

 

     Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

 

DOCHODY:

     -    na plan po zmianach  20.367.680,24 zł

 • wykonanie wynosi       8.349.497,57 zł
 • co stanowi – 40,99 %
WYDATKI:
 • na plan po zmianach  24.003.592,25 zł
 • wykonanie wynosi      13.779.151,41 zł
 • co stanowi -  57,40%

 

Wykonanie dochodów budżetu gminy, według ważniejszych źródeł w I półroczu 2020 roku przedstawia poniższa tabela:

                                                     

Źródła dochodów
Plan
Wykonanie
%

Wykonania

1

2

3

4

I DOCHODY WŁASNE:

7.688.408,00

3.073.657,23

39,98

 1. Podatki

4.428.532,00

1.861.569,70

42,03

 1. od nieruchomości

3.375.532,00

1.457.016,90

43,16

 1. rolny

654.000,00

203.494,30

31,11

 1. leśny

230.000,00

115.726,00

50,31

 1. od środków transportowych

36.000,00

16.952,50

47,09

 1. od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

3.000,00

1.365,00

45,50

 1. od spadków i darowizn

30.000,00

14.820,00

49,40

 1. podatek od czynności cywilno prawnych

100.000,00

52.197,00

52,20

 1. Opłaty

171.941,00

85.321,04

49,62

 1. Skarbowa

20.000,00

4.198,00

20,99

 1. Eksploatacyjna

45.000,00

0

0,00

 1. zajęcie pasa drogowego

40.000,00

41.127,91

102,82

 1. wieczyste użytkowanie gruntów

12.941,00

6.701,16

51,78

      e)   za zezwolenia ze sprzedaży    alkoholu

45.000,00

32.271,39

71,71

      f)   korzystanie ze środowiska

4.000,00

1.022,58

25,56

g) wpływy z różnych opłat

5.000,00

0

0

 1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1.791.148,00

768.672,26

42,91

 1. w podatku dochodowym od osób fizycznych

1.776.148,00

759.655,00

42,77

 1. w podatku dochodowym od osób prawnych

15.000,00

9.017,26

60,11

 1. Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (ZUK, ZS, OPS)

730.150,00

238.029,24

32,60

 1. Dochody z majątku

421.437,00

36.641,40

8,69

 1. Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych

15.000,00

229,42

1,53

 1. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochód gminy

27.200,00

3.070,71

11,29

 1. Odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek

-

-

-

 1. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami

-

-

-

 1. Spadki, zapisy, darowizny

-

-

-

 1. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

103.000,00

80.123,46

77,79

II SUBWENCJE OGÓLNE:
3.378.957,00
1.979.110,00
58,57
 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2.593.719,00

1.586.488,00

61,16

 1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

785.238,00

392.622,00

50,00

 1. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

-

-

-

III DOTACJE:
9.300.315,24
3.296.730,34
35,45
 1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone gminie ustawami

5.744.117,80

2.485.601,90

43,27

 1. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

0,00

0

 1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy

404.169,00

223.901,00

55,40

 1. Dotacje z funduszy celowych

75.553,44

63.553,44

84,12

 1. Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

0

0

0

 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

3.076.475,00

523.674,00

17,02

IV Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł
-
-
-
RAZEM DOCHODY GMINY:
20.367.680,24
8.349.497,57
40,99

 

 

 1. Dochody własne ogółem na plan 7.688.408,00 zł zrealizowano 3.073.647,33 zł, co stanowi 39,98% w tym:

 

 • podatki na plan  4.428.532,00 zł zrealizowano 1.861.569,70 zł, co stanowi 42,03 %,
 • opłaty na plan 171.941,00 zł zrealizowano 85.321,04 zł, co stanowi 49,62%,
 • udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na plan 1.791.148,00 zł zrealizowano 768.672,26 zł, co stanowi  42,91%,
 • dochody jednostki budżetowej na plan 730.150,00 zł zrealizowano 238.029,24 zł, co stanowi 32,60%,
 • dochody z majątku na plan 421.437,00 zł zrealizowano 36.641,40 zł, co stanowi 8,69%,
 • odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych na plan 15.000,00 zł zrealizowano 229,42 zł, co stanowi 1,53%,
 • opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochód gminy na plan 27.200,00 zł zrealizowano 3.070,71 zł, co stanowi 11,29 %,
 • inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów na plan 103.000,00 zł zrealizowano 80.113,56 zł, co stanowi 77,78%.

 

 1. Subwencje ogólne na plan 3.378.957,00 zł zrealizowano  1.979.110,00 zł, co stanowi 58,57%.

 

 1. Dotacje na plan 9.300.315,24 zł zrealizowano 3.296.730,34 zł, co stanowi 35,45%.

 

 1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na plan 0,00 zł zrealizowano 0,00, co stanowi - 0%

 

         Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za I półrocze 2020 roku wynoszą ogółem: 338.302,82 zł i przedstawiają się następująco:

 

 • podatek od nieruchomości 266.629,55,27 (osoby prawne 89.281,74 zł; osoby fizyczne 177.347,81 zł)
 • podatek rolny  55.033,09 (osoby prawne 4.219,30 zł; osoby fizyczne 50.813,79 zł)
 • podatek od środków transportowych 16.640,18 (osoby fizyczne-14.523,72, osoby prawne 2.116,46).

 

 Za okres sprawozdawczy udzielano odroczenia podatku od nieruchomości w kwocie 1.668,00 zł oraz podatku rolnego w kwocie 4.625,00 zł.

 

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

 

Rodzaj należności.
Zaległość na 31.12.2019
Zaległość na 30.06.2020
Zmniejsze-nie zaległości
Wzrost zaległości
Uwagi.

 

1

2

3

4

5

6

Wieczyste użytkowanie gruntów
0,00
0,00
-
0,00
-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
3.891,55
11.061,04
-
7.169,49
-
Czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe i ścieki
81.721,68
74.724,26
6.997,42
-
-
Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej
4.925,80
4.925,80
-
-
Należność Urzędu Skarbowego
Wpływy z podatku od spadków i darowizn
60,00
60,00
-
-

 

Podatek od nieruchomości (osoby prawne)
895,00
982,00
-
87,00
-
Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)
122.055,66
151.945,38
-
29.889,72
-
Podatek rolny (osoby prawne)
-
-
-
-
-
Podatek rolny (osoby fizyczne)
25.270,35
70.415,85
-
45.145,50
-
Podatek od środków transportowych
-
8.592,50
-
8.592,50
-
Podatek od czynności cywilno prawnych
-
1.318,30
-
1.318,30
Należność Urzędu Skarbowego
Wpływy z usług i różnych dochodów
3.017,80
2.323,50
694,30
-
Dochody z Przedszkola
OGÓŁEM :
241.837,84
326.348,63
7.691,72
92.202,51
+47.165,61

 

Z analizy zestawienia tabelarycznego zaległości z tytułu podatków i opłat wynika, że na dzień 31 grudnia 2019 roku saldo zaległości podatków i opłat ogółem wynosi  241.837,84 zł i zwiększyło się w stosunku do salda zaległości na koniec 2019 roku o kwotę – 47.165,61 zł.

 

Na podstawie poszczególnych kwot zaległości w podatkach i opłatach stwierdza się, że większą część zaległości posiadają osoby fizyczne.  

Na powyższe zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze oraz prowadzona jest egzekucja sądowa.

Za okres sprawozdawczy Urzędy Skarbowe i Komornik Sądowy zrealizowały wystawione tytuły wykonawcze na zaległości w ogólnej kwocie 2.375,28 zł.
 

Pomimo tych czynności większość zaległości jest nieściągalna. Spowodowane jest to trudną sytuacją finansową poszczególnych grup podatników.

 

 

Nadmienia się, iż w 2014 roku została podjęta uchwała o utworzeniu funduszu sołeckiego. Kwota przeznaczona na wydatki funduszu sołeckiego na 2020 r. wynosi 220.105,84 zł .

 

 

 

 

 

 

 

 Zadania wykonane przez rady sołeckie w I półroczu 2020 roku przedstawia tabela poniżej.

 

 

Sołectwo
Plan
Wykonanie
Wykonanie planu w %
BOLESZKOWICE
54.320,30
14.448,87
99,88

Choinka dla dzieci z paczkami

4.320,30

0

100,00

Dzień rodzinny ( dzień kobiet, dzień dziecka, dzień seniora)

1.000,00

1.000,00

100,00

Dofinansowanie imprez organizowanych przez GCKiBP (warsztaty, przedstawienia teatralne, art. spożywcze

2.000,00

0

100,00

Doposażenie placów zabaw Osiedle Jaśminowe

19.000,00

0

99,99

Organizacja jubileuszu 40-Lecia -Platerówki

3.000,00

0

99,97

Remont garażu OSP

25.000,00

13.448,87

99,62

CHLEWICE
14.829,44
887,11
5,98

Dzień Dziecka

500,00

0

0

Dzień Kobiet

300,00

298,93

99,64

Zabawa Choinkowa wraz z paczkami

700,00

0

97,95

Dzień Babci i dzień Dziadka

300,00

298,18

99,39

Dzień Matki i Ojca

500,00

0

 

Koszenie terenów zielonych

1.200,00

0

100,00

Doposażenie placu zabaw

1.329,44

0

100,00

Doposażenie świetlicy wiejskiej

10.000,00

280,00

2,80

CHWARSZCZANY
22.217,00
6.296,95
28,34

Zabawa choinkowa wraz z paczkami

1.500,00

1.484,75

98,98

Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy, zabawa walentynkowa

2.800,00

186,35

6,65

Piknik rodzinny- festyn , turniej sołectw

1.500,00

0

0

Koszenie gminnych terenów zielonych w sołectwie Chwarszczany

1.000,00

0

0

Ogrodzenie całego placu przy świetlicy wiejskiej, zakup dwóch bram i jednej furtki

10.000,00

4.305,85

43,06

Zakup kuchni elektrycznej

1.300,00

0

0

Zakup wyposażenie świetlicy, kuchni

4.117,00

320,00

7,77

GUDZISZ
25.856,46
7.192,88
27,81

Zabawa Choinkowa

600,00

0

0

Dzień Kobiet

500,00

0

0

Dzień Dziecka

100,00

0

0

Doposażenie świetlicy

14.000,00

7.192,88

27,81

Zakup art. na potrzeby świetlicy

256,46

0

0

KALEŃSKO
13.417,11
10.000,00
74,53

Remont dachu na świetlicy

10.000,00

10.000,00

100,00

Wyposażenie świetlicy wiejskiej

3.000,00

0

0

Zabawa Mikołajki

417,11

0

0

NAMYŚLIN
27.920,63
681,64
2,44

Zabawa choinkowa z paczkami

1.500,00

0

0

Dzień kobiet

500,00

496,13

99,23

Dzień dziecka, festyn rodzinny

4.000,00

0

0

Dzień Seniora

500,00

0

0

Zakup materiałów biurowych, gier oraz piłek do siatki

1.520,63

185,51

12,20

Montaż altany oraz zakup ławo-stołów pod altaną

2.700,00

0

0

Ogrodzenie placu zabaw oraz zakup bramy i furtki

3.300,00

0

0

Montaż skrzynki na prąd

3.500,00

0

0

Biesiada Boleszkowicka zakup nagrody dla zespołu

100,00

0

0

Zakup i montaż lampy solarnej przy posesji nr 78 w Namyślinie

9.000,00

0

0

Zakup nożyc do cięcia żywopłotu

1.300,00

0

0

PORZECZE
12.493,67
385,46
3,08

Koszenie gminnych terenów zielonych

1.000,00

0

0

Dzień Kobiet

400,00

385,46

96,36

Dzień Dziecka

600,00

0

0

Mikołajki

400,00

0

0

Piknik rodzinny, zakończenie wakacji

400,00

0

0

Zakup dwóch ławek i kosza na śmieci

1.000,00

0

0

Zakup stojaka na rowery

500,00

0

0

Poprawa drogi przy przystanku autobusowym

8.193,67

0

0

RECZYCE
18.360,26
3.424,71
18,65

Spotkanie noworoczne

300,00

0

0

zabawa choinkowa z paczkami

800,00

0

0

Dzień Babci i dziadka

500,00

506,26

101,25

Dzień Kobiet

400,00

245,50

63,37

Dzień Matki, Ojca i Dziecka

1.000,00

0

0

Grzybobranie i Dzień Seniora

1.000,00

0

0

Zakup produktów żywnościowych na świetlicę podczas organizowania warsztatów kulinarnych

200,00

0

0

Doposażenie kuchnia- chłodziarka, naczynia oraz szafa na świetlicę

3.000,00

2.672,95

89,09

Zakup materiałów na dach

11.160,26

0

0

WYSOKA
30.690,97
13.751,71
44,08

Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej

7.000,00

5.022,93

71,76

Zakup telewizora do świetlicy wiejskiej

5.750,00

5.634,33

98,00

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej poprzez jego utwardzenie

1.440,00

0

0

Modernizacja placu zabaw w Wysokiej wraz z modernizacją boiska sportowego

1.500,00

0

0

Zakup artykułów spożywczych, biurowych , edukacyjnych i sportowych do świetlicy wiejskiej

600,00

99,90

16,65

Zakup odkurzacza piorącego

1.400,00

0

0

Zakup mikrofonów

600,00

0

0

Remonty i wyposażenie obiektów gminnych

1.700,00

290,42

17,08

Dzień Babci, Dziadka, Dziecka

2.000,00

1.735,95

86,80

Festyn rodzinny

5.000,00

0

0

Turniej tenisa stołowego

400

0

0

Mikołajki

1.500,00

0

0

Warsztaty z rękodzieła

500,00

500,00

100,00

Zakup paliwa, części do kosiarek

1.300,97

468,18

35,99

RAZEM
220.105,84
57.069,33
25,93

 

 

Analizując gospodarkę finansową za I półrocze 2020 rok stwierdza się, że realizacja wydatków przebiegała w miarę wykonanych dochodów w ramach potrzeb wynikających z założeń budżetowych.

 

Ponadto wzorem lat ubiegłych w ramach oszczędności wydatków budżetowych zatrudniani są pracownicy interwencyjni, publiczni przez Zakład Usług Komunalnych i Urząd Gminy. Pracownicy Ci wykonują wszelkie możliwe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, drobne remonty i naprawy, utrzymanie czystości i estetyki na terenie całej gminy.

 

Do ważniejszych zadań wykonanych w I półroczu 2020 roku należy wymienić zadania wykonane we własnym zakresie oraz zadania wykonane przez firmy prywatne.

 1. Zadania wykonane we własnym zakresie przedstawione są w sprawozdaniu z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach (w załączeniu).

 

W I półroczu 2020 roku również we własnym zakresie (tj. przez Urząd Gminy) przeprowadzono zapytania ofertowe i przetargi na zadania przedstawione poniżej:

 1. Przeprowadzono przetarg pisemny na sprzedaż samochodu osobowego marki Volkswagen Transporter 9 osobowy nabywca Z.U.H. „ARMOT” Wyszków za kwotę 26.368,00 zł brutto.
 2. Przeprowadzono zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru na zadanie pn: „Przebudowa dróg gminnych ulicy Artylerzystów i ulicy Plac B. Chrobrego w Boleszkowicach” za kwotę 20.000,00 zł brutto.
 3. Wyłoniono na podstawie notatki służbowej wykonawcę przeglądu dróg gminnych – za kwotę 3.690,00 zł brutto.
 4. Przeprowadzono zapytanie ofertowe na dostawę 20 szt fabrycznie nowych komputerów dla szkoły prowadzonej przez Gminę do nauczania zdalnego za kwotę 43.453,44 zł brutto.
 5. Przeprowadzono zapytanie ofertowe na rozbiórkę budynku nie użytkowanego na działce nr 136/2 obręb Namyślin wraz z wywozem i utylizacją gruzu (wyspa) za kwotę 22.140,00 zł brutto.
 6. Przeprowadzono zapytanie ofertowe na wywóz i utylizację gruzu na działce 1206/1 obręb Boleszkowice (wysypisko) za kwotę 19.680,00 zł brutto.
 7. Przeprowadzenie zapytanie ofertowe na wyłonienie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Boleszkowice (opłaty zgodnie z zatwierdzonym taryfikatorem);
 8. Przeprowadzono zapytanie ofertowe na dostawę 19 szt fabrycznie nowych komputerów dla szkoły prowadzonej przez Gminę do nauczania zdalnego za kwotę 44.973,00 zł brutto;
 9. Przeprowadzono zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń zabawowych na Plac zabaw Osiedle Jaśminowe w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 17.146,20 zł brutto;
 10. Przeprowadzono zapytanie ofertowe na dostawę urządzeń zabawowych na plac zabaw w miejscowości Gudzisz  w ramach funduszu sołeckiego za kwotę – 8.677,00 zł;
Zlecenia:
   • Zlecono dostawę i montaż urządzeń zabawowych na Placu Zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Boleszkowicach za kwotę 7.841,00 zł brutto;
   • Zlecono opracowanie projektu i kosztorysu inwestorskiego zagospodarowania Placu Zabaw przy Gminnym Przedszkolu w Boleszkowicach za kwotę 2.538,00 zł brutto;
   • Zlecono opracowanie inwentaryzacji nieczynnego parafialnego cmentarza w m. Namyślin za kwotę 1.500,00 zł brutto;
   • Zlecono wykonanie więźby dachowej wraz z pokryciem na budynku szatni w OSP Boleszkowice za kwotę 10.000,00 zł;
   • Zlecono wymianę murłaty i konserwację więźby dachowej na budynku świetlicy wiejskiej w m. Kaleńsko za kwotę 2.500,00 zł.

 

 

WAŻNIEJSZE ZADANIA WYKONANE PRZEZ FIRMY PRYWATNE

 

I. Kanalizacja sanitarna w m. Gudzisz i Reczyce

Inwestycja pn: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gudzisz i Reczyce oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Gudzisz. – Gmina Boleszkowice.”

Zadanie finansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestuje w Obszary Wiejskie.

Miejscowość Reczyce, Gudzisz,- Oczyszczalnia ścieków lokalna kontenerowa w m. Gudzisz.

Wykonawca - Firma Dankom Daniel Błażkiewicz -Lisie Pole za kwotę 4.880.000,01 zł

brutto, z którą została zawarta umowa na realizację zadania.

Inwestycja przekazana do eksploatacji dnia 10.06.2020 r. (w trakcie realizacji przyłącza kanalizacyjne w m. Reczyce i Gudzisz).

II. Przebudowa dróg gminnych ulicy Artylerzystów oraz ulicy Plac Bolesława Chrobrego

Inwestycja pn: „Przebudowa dróg gminnych ulicy Artylerzystów oraz ulicy Plac Bolesława Chrobrego w miejscowości Boleszkowice.”

Wykonawca – „ROL-BUD” ul. Ceglana 8, 74-510 Trzcińsko Zdrój za kwotę 878.966,12 zł.  brutto. z którą została zawarta umowa na realizację zadania.

Inwestycja przekazana do eksploatacji 08.06.2020 roku.

 

WYDATKI BUDŻETOWE ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 

Nazwa
Plan
Wykonanie
%
Wykonania
Inwestycje, z tego:
6.646.666,81
5.617.963,00
84,52
 • Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i technicznej na  modernizację rowów w m. Boleszkowice

10.000,00

0

0

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gudzisz i Reczyce oraz oczyszczalni ścieków w m. Gudzisz gmina Boleszkowice

4.948.880,01

4.646.314,01

93,88%

 • Opracowanie dokumentacji – plan zagospodarowania przestrzennego

75.250,00

2.214,00

2,94

 •  Komputeryzacja Urzędu Gminy

29.336,00

0

0

 • Przebudowa dróg gminnych ulicy Artylerzystów oraz ulicy Plac B. Chrobrego m. Boleszkowice

900.617,04

898.966,12

99,82%

 • Rekultywacja składowiska odpadów oraz wyrobiska w m. Boleszkowice

125.000,00

41.820,00

33,46

 • Zakup i wymiana pomp przy kanalizacji sanitarnej w m. Boleszkowice (ZUK)

209.240,00

0

0

 • Modernizacja  garażu OSP Boleszkowice

25.000,00

13.448,87

72,15 

 • Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (fundusze sołeckie)

21.161,00

0

0

 • Zakup nawierzchni i placu zabaw –Przedszkole

35.000,00

15.200,00

43,43

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, honoraria i zakładowy fundusz nagród) w tym:
7.502.088,81
3.798.312,85
50,63
 • wynagrodzenia osobowe pracowników
 • składki ZUS i Fundusz Pracy

5.650.765,78

1.269.683,60

2.738.656,12

567.719,26

48,46

44,71

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
229.723,00
171.356,00
74,59
Wydatki na obsługę długu publicznego
155.711,00
23.025,55
14,78
Pozostałe wydatki
9.469.402,63
4.168.494,01
44,02
OGÓŁEM WYDATKI:
24.003.592,25
13.779.151,41
57,40

        

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 374.981,64 zł.

           

DŁUG PUBLICZNY:

           

Dług publiczny na początku 2020 roku wynosił 1.034.256,53 zł:.

 

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie  186,199,00 zł, z, czego:

- kredyt długoterminowy w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A.  w Koszalinie    

  30.018,00 zł,

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w

  Barlinku – 28.590,00 zł;

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w

  Barlinku – 10.200,00 zł;

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w

  Barlinku – 13.375,00 zł;

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki        Wodnej w Szczecinie – 30.136,00 zł;

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO SA I/O Dębno –

  22.600,00 zł

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO SA I/O Dębno –

  51.280,00 zł;

W trakcie roku budżetowego zaginięto zobowiązania:

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku w kwocie 890.000,00 zł;

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 2.977.447,01 zł;

- pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w kwocie 1.970.449,00 zł.

 

Wobec powyższego dług publiczny na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 6.685.953,54 zł:

 • kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 101.832,48 zł;
 • pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 58.398,21 zł;
 • kredyt długoterminowy zaciągnięty w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. Koszalin – 149.996,00 zł.
 • Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 90.405,84 zł;
 • Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku w kwocie 193.800,00 zł;
 • Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku w kwocie 253.625,00 zł;
 • Kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku w kwocie 890.000,00 zł;
 • Pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 2.977.447,01 zł;
 • Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie w kwocie 1.970.449,00 zł.

 

 

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW OPERACYJNYCH ZREALIZOWANYCH W 2019 ROKU

 

1. Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej po byłym przystanku autobusowym w miejscowości Namyślin”

- okres realizacji – IV kwartał 2018 – III kwartał 2020.

- całkowity koszt -  12.256,79 zł

- dofinansowanie  - 10.000,00 zł

- koszt własny      -    2.256,79 zł

Program: PROW 2014-2020

- Stan – w trakcie realizacji.

 

2.Projekt „Przebudowa dróg gminnych ulicy Artylerzystów oraz ulicy Plac B. Chrobrego w miejscowości Boleszkowice”

- okres realizacji:  I kwartał 2019 r. - II kwartał 2020 r.

- całkowity koszt – 915.217,04 zł

- dofinansowanie  - 583.353,00 zł

- wkład własny     - 331.865,04 zł

Program: PROW 2014-2020

- stan: inwestycja zrealizowana w m-cu czerwcu 2020 roku.

 

 

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W

I PÓŁROCZU 2020 ROKU W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

 

Wydatki inwestycyjne za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 5.617.963,00 zł  i przedstawiają się jak poniżej::

 

W dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gudzisz i Reczyce oraz oczyszczalni ścieków w m. Gudzisz – 4.646.314,01 ZŁ
W dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:
 1. przebudowa dróg gminnych ulicy Artylerzystów oraz ulicy Plac B. Chrobrego w m. Boleszkowice -898.966,12 zł;
W dz. 710 DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA
 1. opracowanie dokumentacji – plan zagospodarowania przestrzennego – 2.214,00 zł
W dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- wydatki na zakupy inwestycyjne (modernizacja garażu OSP Boleszkowice) – 13.448,87 zł;

W dz. OŚWIATA I WYCHOWANIE
 1. zakup nawierzchni i placu zabaw – Przedszkole Gminne – 15.200,00 zł
W dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- rekultywacja  składowiska odpadów oraz wyrobiska w m. Boleszkowice  - 41.820,00 zł

 

 

Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia tabela załączona na stronie nr 14.

 

W zakresie wydatków pomocy społecznej w I półroczu 2020 r. wydatkowano łącznie z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej 2.681.100,81 zł /w tym: dodatki mieszkaniowe w kwocie – 396,30 zł i prace społeczno-użyteczne w kwocie -  1.623,50 zł/.

 

Szczegółowe wykonanie przedstawia sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach.

W załączaniu również szczegółowe sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów przedstawiają załączone tabele.

 

 

Boleszkowice, dnia 24.08.2020 rok

Sporządziła: Barbara Jakubowska

                     Skarbnik Gminy

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 _informacja_polroczna_objasnienia.rtf (RTF, 56.73Kb) 2020-09-16 08:45:03 88 razy
2 Inormacja z Wykonanie WPF za I pół.2020.xlsx (XLSX, 33.41Kb) 2020-09-16 08:45:03 91 razy
3 Sprawozdanie z wykonania budzetu 2019.xlsx (XLSX, 118.24Kb) 2020-09-16 08:45:03 78 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Pelczarska 16-09-2020 08:24:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Barbara Jakubowska 24-08-2020
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Pelczarska 16-09-2020 08:45:03