Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie: wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Boleszkowice i podległych jednostkach.

Zarządzenie Nr 13/2020

Wójta Gminy Boleszkowice

z dnia 24 sierpnia 2020 roku

 

w sprawie: wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Boleszkowice i podległych jednostkach.

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz.351, ze zm. ) oraz art. 53, art. 68 i 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2019 r. poz. 869 ze zm. ), rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać ochrona wartości przechowywanych i transportowych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2010 r. Nr 166, poz.1128 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam do stosowania w Urzędzie Gminy Boleszkowice instrukcję kasową stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r.

 

 

Załącznik Nr 1

Do Zarządzenia Nr 13/2020

 Wójta Gminy Boleszkowice

 z dnia 24.08.2020 r.

 

Instrukcja kasowa w Urzędzie Gminy w Boleszkowicach

§ 1

Podstawa prawna

Instrukcja reguluje zasady funkcjonowania gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy Boleszkowice i została opracowana na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.);
 2. Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 838) wraz z aktami wykonawczymi, tj. rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.793);
 3. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320);
 4. Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.);
 5. Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF z 2009 r. Nr 15, poz. 84).

 

§ 2

Techniczna organizacja kasy

 1. Pomieszczenie kasy jest wydzielone, okna pomieszczenia kasy okratowane i zamykane, drzwi wejściowe obite blachą i zamykane na zamek.
 2. Wydzielone stanowisko kasjera uniemożliwia swobodny dostęp do kasy osobom postronnym. Okratowanie jest tak zainstalowane, aby uniemożliwiało wejście jakiejkolwiek osoby do wnętrza kasy. W pomieszczeniu kasy może być zainstalowane urządzenie alarmowe. W pomieszczeniu znajduje się kasa stalowo-betonowa.
 3. Wartości pieniężne muszą być przechowywane w warunkach zapewniających należytą ochronę przed utratą, zniszczeniem lub zagarnięciem.
 4. Wszelkie uwagi i wątpliwości dotyczące technicznej organizacji kasy, funkcjonowania zabezpieczeń w postaci alarmów, zamków itp. Kasjer natychmiast zgłasza na piśmie kierownikowi jednostki.

 

§ 2

      Wymagania i obowiązki kasjera

Osoby odpowiedzialne za powierzoną gotówkę

 1. Kasjerem może być osoba posiadająca minimum średnie wykształcenie, mająca nienaganną opinię i niekarana za przestępstwo gospodarcze lub za wykroczenia przeciwko mieniu.
 2. W dowód przyjęcia odpowiedzialności materialnej kasjer składa oświadczenie o odpowiedzialności za powierzone mienie oraz o znajomości przepisów w zakresie operacji kasowych, transportu gotówki i jej przechowywania
 3. Do obowiązków kasjera należy:
 1. właściwe przechowywanie i zabezpieczenie gotówki i innych wartości a także zabezpieczenie pomieszczenia kasowego po skończonej pracy,
 2. dokonywanie operacji gotówkowych (wpłaty i wypłaty) na podstawie dokumentów zatwierdzonych i podpisanych przez osoby upoważnione,
 3. dokonywanie wypłat gotówkowych ze środków podjętych z rachunków bankowych na określone potrzeby,
 4. odprowadzanie przyjętych sum do banku w dniu ich przyjęcia, a najdalej w dniu następnym,
 5. niezwłoczne powiadomienie Skarbnika o brakach gotówkowych oraz ewentualnych włamaniach do kasy.

W powierzonym zakresie pełnienia obowiązków, kasjer ponosi odpowiedzialność materialną za:

- nieprzestrzeganie gospodarki kasowej,

- dokonywanie wpłat bez udokumentowania podpisami odbiorców,

- nienależyte zabezpieczenie i przechowywania gotówki,

- wpłacanie gotówki na podstawie niezatwierdzonych dowodów wpłat.

§ 3

Przechowywanie i transport wartości pieniężnych

 1. Wartości pieniężne i druki ścisłego zarachowania powinny być przechowywane w warunkach zapewniających należytą ochronę, tj. w szafie metalowej (sejfie). Jeden z kluczy do sejfu przechowuje kasjer, drugi komplet przechowywany jest w innym miejscu.
 2. Przenoszenie wartości pieniężnych na zewnątrz Urzędu odbywa się przez kasjera kufrem z systemem obezwładniająco-alarmowym. W przypadku przenoszenia kwoty wyższej niż 10.000,00 zł kasjerowi towarzyszy pracownik Urzędu Gminy.
 3. Kasjer zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji o terminach i wysokościach kwot przechowywanych i transportowanych wartości pieniężnych.

 

Rozdział II

ZASADY I DOKUMENTACJA OBROTU KASOWEGO

§ 1

Zasady gospodarowania wartościami pieniężnym

 1. W kasie może znajdować się:
 1. niezbędny zapas gotówki na bieżące wydatki (pogotowie kasowe w wysokości  10.000 zł) dla Urzędu Gminy;
 2. gotówka podjęta z rachunku bankowego na pokrycie określonych rodzajów wydatków;
 3. gotówka pochodząca z bieżących wpłat do kasy;
 4. gotówka przechowywana w formie depozytów / depozytu, otrzymana od osób prawnych i fizycznych;
 5. inne wartości pieniężne za pisemną zgodą kierownika jednostki;
 6. wysokość pogotowia kasowego ustala się w wysokości 10.000,00 zł.
 1. Wysokość niezbędnego zapasu gotówki w kasie jest ustalana przez kierownika jednostki, a w zależności od warunków zabezpieczenia gotówki i możliwości jej odprowadzenia na rachunek bankowy.
 2. Przy ustalaniu wysokości niezbędnego zapasu gotówki należy uwzględnić minimum potrzeb w zakresie obrotu gotówkowego wszystkich posiadających w oddziałach banków rachunków pomocniczych, w tym punków sprzedaży detalicznej, placówek usługowych.
 3. Niezbędny zapas gotówki w kasie w miarę wykorzystania może być uzupełniony do ustalonej wysokości pogotowia kasowego.
 4. Znajdująca się w kasie na koniec dnia nadwyżkę gotówki ponad ustaloną wartość jej niezbędnego zapasu, jednostka odprowadza w dniu powstania nadwyżki, a jeżeli posiada warunki odpowiedniego zabezpieczenia przechowywanej gotówki w dniu następnym na rachunek bankowy jednostki lub na rachunki bankowe właściwe dla adresatów.
 5. Gotówkę podjętą z rachunku bankowego na pokrycie określonych rodzajowo wydatków jednostka powinna przeznaczyć na cel określony przy jej podjęciu. Niewykorzystaną cześć gotówki jednostka może również przeznaczyć na inne cele aniżeli określone przy podjęciu z rachunku bankowego.
 6. Gotówka podjęta z rachunku bankowego jednostki na pokrycie określonych rodzajowo wydatków może być przechowywana w kasie jednostki pod warunkiem należytego jej przechowywania. Gotówki tej nie wlicza się do ustalonej dla danej jednostki wielkości niezbędnego zapasu, o którym mowa w  ust. 4.
 7. Jednostka niedokonująca wpłat gotówki z bieżących wpływów własnych do kasy jednostki, odprowadza te wpływy na właściwe rachunki bankowe w dniu przyjęcia wpływów w kasie jednostki, a jeżeli posiada odpowiednie zabezpieczenie przechowywanej gotówki w dniu następnym.
 8. Jednostka gospodarki przyjmująca w kasie gotówkę wpłaty na rzecz innych jednostek odprowadza te wpływy, w terminie ustalonym w ust. 8 na rachunki bankowe adresatów wpłat. Wpłaty te nie mogą być wykorzystywane na pokrycie bieżących wydatków gotówkowych jednostki.
 9. Gotówka przechowywane w kasie jednostki w formie depozytu podlega zwrotowi osobie prawnej lub fizycznej, która depozyt złożyła, nie może być wykorzystywana na pokrycie wydatków jednostki jak również do uzupełnienia niezbędnego zapasu gotówki, a zatem nie jest wliczana do ustalonej dla jednostki wielkości tego zapasu.

§ 2

Dokumentacja kasowa

 1. W kasie używany jest program komputerowy o nazwie RADIX producentem programu jest RADIX KRUGER Poznań. Program funkcjonuje od 01.01.2020 r. Opiekę konserwatorską oraz użytkowania prowadzi Ewa Kardasz. Program chroniony jest hasłem dostępu. Wydruki dokumentów tj. raporty kasowe są przechowywane w teczkach i sejfie.
 2. Wszelkie obroty gotówkowe musza być udokumentowane dowodami kasowymi:

– wpłaty gotówkowe – przychodowymi dowodami kasowymi (KP),

 1. Przechowywane dowody wpłat (Kp) wystawia kasjer w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia):
 1. Oryginał jest dla wpłacającego
 2. Kopia jest przekazywana dla pracowników merytorycznych do akt sprawy,
 1. Wpłata gotówki z kasy może nastąpić na podstawie następujących dowodów:
 1. Lista wypłat wynagrodzeń, nagród, premii, ekwiwalentów, z ZFŚS,
 2. Faktur i rachunków oraz ich zbiorczych zestawień,
 3. Właściwych dowodów źródłowych m. in. Wniosek o zaliczkę, rozliczenie zaliczki, polecenie wyjazdu służbowego, rozliczenie ryczałtu itp.
 1. Dowód wpłaty na rachunek bankowy.
 2. Zbiorcze zestawienie faktur i rachunków gotówkowych sporządza się na druku „rozliczenie zaliczki”. Faktury i rachunki stanowią podstawę sporządzenia zestawienie są do niego załączone.
 3. Własne dowody źródłowe: wnioski o zaliczkę, rozliczenie zaliczek, polecenie wyjazdu służbowego, rozliczenie ryczałtu, sporządzane są w jednym egzemplarzu.
 4. Dowód wpłaty gotówki na rachunek bankowy sporządza się w 4 egzemplarzach:
 1. oryginał do banku;
 2. kopia potwierdzona przez bank załączona do raportu kasowego;
 3. kopia przekazywana pracownikom merytorycznym;
 4. kopia dołączona do wyciągu.
 1. Raport kasowy sporządza i podpisuje kasjer w dwóch egzemplarzach. Oryginał wraz z dowodami po jego sprawdzeniu jest przekazywany do księgowania.
 2. W dowodach kasowych nie można dokonywać żadnych poprawek kwot wpłat lub wypłat, wyrażonych cyframi i słowami. Błąd poprawia się przez anulowanie błędnych dowodów i wystawienie prawidłowych dowodów. Dowody wpłat, wypłat są automatycznie numerowane przez program komputerowy.

§ 3

Przepływ gotówki i obieg dokumentów kasowych

 

 1. Wszystkie operacje kasowe muszą być udokumentowane dowodami kasowymi:
 1. kasa przyjmie (KP) oraz kasa wypłaci (KW) lub
 2. dokumentami źródłowymi z, takimi jak: listy płac, wnioski o wypłatę zaliczek, rozliczenia zaliczek, faktury zakupu, rachunki, pokwitowania wpłat itp.
 1. Listę dokumentów, na podstawie których dokonywane są operacje kasowe, szczegółowe wymagania jakie powinny one spełniać, oraz listę osób uprawnionych do kontroli i zatwierdzania tych dokumentów określa instrukcja obiegu dokumentów.
 2. Wpłat gotówkowych dokonuje się na podstawie dowodów kasowych KP. Muszą one być podpisane przez kasjera przyjmującego gotówkę oraz zawierać: numer dowodu KP, datę wpłaty, tytuł dokonanej wpłaty, tytuł dokonanej wpłaty oraz kwotę wpłaty wypisaną cyframi i słownie.
 3. Dowody kasowe wystawiane są przez kasjera w 2 egzemplarzach, z których oryginał przeznaczony jest jako pokwitowanie dla wpłacającego/odbierającego wypłatę a kopia dla księgowości.
 4. Formularze dowodów kasowych muszą być oznaczone nazwą jednostki oraz ponumerowane. Ciągłość numeracji musi być zachowana w całym okresie danego roku sprawozdawczego.
 5. Wypłata gotówki z kasy może być zrealizowana na podstawie źródłowych dowodów kasowych uzasadniających wypłatę tj.:
 1. faktur Vat wystawionych przez kontrahentów;
 2. list płac dotyczących wynagrodzeń, innych wypłat pieniężnych, premii oraz nagród;
 3. dowodów z dokonanych wpłat na własne rachunki bankowe potwierdzonych stemplem bankowym;
 4. własnych dowodów źródłowych realizowanych np. w związku z wypłatą zaliczek do rozliczenia oraz w uzasadnionych przypadkach – dowodów wypłaty KW.
 1. Dowody kasowe powinny zostać okazane / przyjęte? przed dokonaniem wypłaty. Wypłata gotówki może nastąpić na podstawie faktur, rachunków, list wypłat, które uprzednio zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalnym przez zobowiązanych do tych czynności pracowników, którzy potwierdzają ten fakt podpisem i datą oraz zostały zatwierdzone przez księgowego lub osobę upoważnioną przez Wójta lub osobę upoważnioną.
 2. Gotówkę wypłaca się osobie wymienionej w dowodzie kasowym. Odbiorca kwituje odbiór gotówki wpisując kwotę cyframi i słownie oraz zamieszcza datę i własnoręczny podpis. W przypadku wypłaty na podstawie list wypłat różnych świadczeń (np. listy wynagrodzeń, ekwiwalenty) każdy odbiorca kwituje odbiór zamieszczając datę i podpis.
 3. Przy wypłacie gotówki osobie nieznanej kasjer obowiązany jest żądać do wglądu dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość i dokonać odpowiedniego wpisu na dowodzie wpłaty.
 4. Wpłaty gotówki można dokonywać na podstawie upoważnienia wystawionego przez osobę wymienioną w dowodzie kasowym. W upoważnieniu musi być wskazana osoba upoważniona do odbioru gotówki oraz wymienione cechy jej dokumentu tożsamości. Upoważnienie należy dołączyć do rozchodowego dowodu księgowego.

 

§ 4

Zasady przyjmowania gotówki

 1. Przyjęcia gotówki do kasy można dokonać wyłącznie na podstawie zrealizowanego czeku gotówkowego. W Urzędzie wpłaty gotówki obsługiwane są przez program komputerowy, który automatycznie nadaje nr wpłat.
 2. Przyjęte banknoty należy poddać kontroli w celu wyeliminowania fałszywych. W przypadku stwierdzenia fałszerstwa banknotu należy podjąć kroki ograniczające możliwości wprowadzenia banknotu fałszywego do obiegu min. Należy powiadomić policję.

 

§ 5

Zasady sporządzania raportu kasowego

 1. Przychody i rozchody gotówki w kolejnych dniach kasjer wpisuje na bieżąco w raporcie kasowym . Zapisy w raporcie kasowym powinny być dokonywane w ujęciu chronologicznym w dniu, w którym nastąpiły przychód i rozchód.
 2. Zrealizowane dowody obrotu kasowego powinny być oznaczone przez wpisanie na nich daty, numeru i pozycji raportu kasowego, pod którą przychody i rozchody zostaną wpisane.
 3. Raporty kasowe są sporządzane w okresach dziennych lub kilkudniowych nieprzekraczających poza dany miesiąc kalendarzowy.
 4. Wypełnienie raportu kasowego następuje zgodnie sporządzany jest na podstawie zrealizowanych dowodów kasowych, sporządza się go i zamyka codziennie. Zapisy w raporcie kasowym powinny być dokonywane chronologicznie. Dopuszcza się sporządzenie raportu kasowego z wydatków za okres trzech dni.
 5. Raporty kasowe należy oznaczać, oddzielnie od początku roku kalendarzowego. Zrealizowane dowody kasowe należy opatrzeć numerem i pozycją raportu kasowego.
 6. Po wpisaniu do raportu ostatniego dowodu kasowego i ustalaniu salda gotówki w kasie, kasjer ma obowiązek sprawdzenia jej rzeczywistego stanu.
 7. Prowadzone są następujące raporty:

- wydatków i dochodów (Urzędu Gminy),

- szkół (dochodów i wydatków),

- ZFŚS szkół (dochody i wydatki),

- ZFŚS (dochody i wydatki UG),

- depozytowy (dochody i wydatki),

- OPS (dochody i wydatki),

- ZUK (dochody i wydatki),

- Terminal.

 

§ 6

Transakcje bezgotówkowe

 1. Terminal płatniczy, umożliwia dokonywanie transakcji bezgotówkowych,
 2. Transakcje bezgotówkowe udokumentowane są dowodami wpłaty, które kasjer wystawia w dwóch egzemplarzach. Oryginał otrzymuje wpłacający oraz paragon potwierdzający transakcję z terminala, jedną kopię otrzymuje pracownik merytoryczny.
 3. Do transakcji bezgotówkowych prowadzone są oddzielne raporty kasowe.

§7

Zaliczki

 1. Zaliczki gotówkowe udzielane są pracownikom Urzędu na zapłatę za zakup materiałów i usług.
 2. Wypłata zaliczki następuje na podstawie „Wniosku o zaliczkę” sprawdzonego merytorycznie przez zwierzchnika. Pobierający zaliczkę potwierdza własnoręcznym podpisem przyjęcie odpowiedzialności materialnej za powierzoną gotówkę.
 3. Zaliczki doraźne udzielone są na zapłatę rozlicza się w ciągu 14 dni od udzielenia zaliczki. Zaliczki stałe rozlicza się na koniec roku. W przypadkach szczególnych np. zamknięcie ksiąg rachunkowych na inny dzień roku kalendarzowego, rozliczenia zaliczki należy dokonać w terminie wskazanym przez księgowość.
 4. Wszystkie zaliczki muszą być rozliczone, a niewykorzystane kwoty wpłacone do kasy Urzędu do dnia 31 grudnia każdego roku.

 

§ 8

Inwentaryzacja kasy

 1. Inwentaryzację środków pieniężnych przeprowadza się w drodze spisu z natury.
 2. Skład zespołu spisowego określa kierownik jednostki.
 3. Inwentaryzacja w kasie powinna być dokonywana co najmniej:
 1. na dzień kończący rok obrotowy,
 2. przy zmianie kasjera, a także
 3. w innych przypadkach przewidzianych prawem.
 1. Na dzień zmiany osoby odpowiedzialnej materialnie można nie przeprowadzać inwentaryzacji składników majątkowych, jeżeli zmiana następuje na krótki czas (np. choroba, urlop), a osoby ponoszące odpowiedzialność wyraziły pisemną zgodę na dalsze ponoszenie wspólnej odpowiedzialności materialnej za powierzone im mienie bez przeprowadzania inwentaryzacji.
 2. Inwentaryzacja może być przeprowadzona także w dowolnym innym niezapowiedzianym terminie zgodnie z decyzja kierownika jednostki oraz w sytuacjach losowych.
 3. Przed rozpoczęciem spisów z natury zespól spisowy pobiera od osób materialnie odpowiedzialnych oświadczenia wstępne o stanie zabezpieczenia majątku i ujęciu do ewidencji wszystkich operacji gospodarczych, a także o uzgodnieniu tej ewidencji z księgowością.
 4. Rozchód gotówki z kasy nieudokumentowany rozchodowymi dowodami kasowymi, a także fałszywe banknoty i monety ujawnione w kasie stanowią niedobór kasowy, który obciąża kasjera.
 5. Gotówka w kasie nieudokumentowana przychodami kasowymi stanowi nadwyżkę kasową.

 

§ 9

 1. W razie przedstawienia w kasie sfałszowanego lub budzącego wątpliwości co do autentyczności znaku pieniężnego kasjer obowiązany jest zatrzymać i sporządzić protokół o zatrzymaniu w trzech egzemplarzach.
 2. Protokół powinien zawierać:
 1. Znak pieniężny z zaznaczeniem nazwiska imienia i adresu;
 2. Wartość nominalną i datę emisji zatrzymanego znaku pieniężnego a ponadto serię i numer jeżeli jest to banknot;
 3. Podpis osoby, która znak przedstawiła i osoby zatrzymującej znak pieniężny.
 1. W razie niemożności ustalenia, przez kogo znak został wpłacony, kasjer obowiązany jest zatrzymać znak i sporządzić protokół w dwóch egzemplarzach. Zatrzymany znak pieniężny jednostka przesyła niezwłocznie wraz z oryginałem protokołu właściwej terytorialnie jednostce policji. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że zatrzymany znak pieniężny został sfałszowany przez osobę przedstawiającą znak lub jeżeli nasuwa się przypuszczenie, że osoba ta rozmyślnie puszcza w obieg sfałszowane znaki pieniężne, jednostka obowiązana jest zatrzymać znak pieniężny i niezwłocznie wezwać organy policji.

 

§10

Postanowienia końcowe

W dowodach kasowych nie można dokonywać żadnych poprawek kwot wypłat i wpłat. Błędy poprawia się poprzez anulowanie dowodów i wystawianie nowego dowodu wpłaty lub wypłaty). Błąd w wypełnianiu czeku powoduje konieczność jego anulowania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

 

………………………………………..

                       Pieczątka jednostki

 

 

PROTOKÓŁ

z przekazania – przyjęcia kasy w dniu  ………………………………………..

 

 

Przekazujący   …………………………

Przyjmujący    …………………………

 

 1. Rachunki wypłacone na ogólną kwotę: ……………..
 2. Numer ostatniego pobranego czeku gotówkowego   ………..……………
 3. Raport kasowy wypłat Nr ……………….. .. na kwotę ………..…………
 4. Raport kasowy wypłat Nr …………………. na kwotę …….………….…
 5. Raport kasowy wypłat Nr ………...……….. na kwotę …….…………….
 6. Raport kasowy wypłat Nr …………………. na kwotę ……..……………
 7. Raport kasowy wypłat Nr ………………....  na kwotę  …….……………
 8. Raport kasowy wypłat Nr …………………. na kwotę ……..……………

 

Inne przekazane -  przyjęte wartości i druki …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Podpisy

Przekazujący                                                                                   Przyjmujący

 

…………………………….                                                       ……………………………….

 

 

 

 

                                                                                                                    Załącznik Nr 2

 

OŚWIADCZENIE

Kasjerki (kasjera) o przyjęciu kasy z pełną odpowiedzialnością materialną

Ja niżej podpisana(ny)  …………………………………………………………………….

                                                    ( imię i nazwisko)

Zam. w ……………………………………………………………………………………...

Zatrudniona (ny) jako kasjerka (kasjer) od dnia ……………………………. na podstawie

umowy o pracę oświadczam, co następuje:

 1. Przyjmuję na siebie pełną odpowiedzialność materialną z obowiązkiem wyliczenia się za powierzone mi składniki majątkowe, przyjęte protokołem przekazania – przyjęcia kasy na podstawie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej przeprowadzone metodą spisu z natury w dniu ……………….. oraz za wszelkie składniki mienia przyjęte w czasie wykonywania obowiązków kasjerki (kasjera). W szczególności przyjmuję całkowitą odpowiedzialność materialną za powierzone mi pieniądze, papiery wartościowe i inne kosztowności, z których zobowiązuje się rozliczyć w każdym czasie i na żądanie pracodawcy.
 2. Przyjmuję obowiązek pokrycia wszelkiej szkody (straty) jak wyniknie dla jednostki na wskutek powstałego niedoboru, zniszczenia lub uszkodzenia środków pieniężnych i innych powierzonych mi składników majątkowych. Od obowiązku pokrycia straty będę zwolniona (-ny) w takim zakresie, w jakim udowodnię, że niedobór, zniszczenie lub uszkodzenie powstały nie z mojej widny, ale na skutek zdarzeń i okoliczności, za które, stosownie do ogólnych przepisów prawa, nie może mi być przypisana wina.
 3. Nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń do warunków pracy i zabezpieczeń w kasie, w której mam wykonywać czynności kasjerki (kasjera) jako osoba materialnie odpowiedzialna.
 4. Zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia pracodawcy o wszelkich przeszkodach, zdarzeniach i okolicznościach mających wpływ wykonywanie pracy kasjerki (kasjera).
 5. Zostałam (em) zapoznana (ny) z przepisami o odpowiedzialności materialnej, a w szczególności znane mi są zasady określone w art.114-127 Kodeksu Pracy.
 6. Zobowiązuje się, w razie zaistnienie niedoboru lub szkody w kasie, do niezwłocznego wpłacenia równowartości w gotówce, jeżeli nie udowodnię braku mojej winy.

Kwituję odbiór następujących regulaminów, instrukcji i zarządzeń pracodawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                          Potwierdzam przyjęcie oświadczenia

                                                                                     ………………………………………

………………………………………………………

            (data i czytelny podpis składającego oświadczenie)

 

                                                                                                                      Załącznik Nr 3

 

 

Wykaz dokumentacji kasowej

 

 1. Dokumenty operacyjne kasy:
 1. Raport kasowy „RK”;
 2. Dowód wpłaty „KP”;
 3. Dowód wpłaty „KW”;
 4. Czek gotówkowy;
 5. Bankowy dowód wpłaty;
 6. Kwitariusze przychodowe K 103;
 1. Dokumenty źródłowe – dyspozycyjne:
 1. Dowody zakupu – faktury, rachunki,
 2. Dowody sprzedaży;
 3. Wnioski o zaliczkę;
 4. Rozliczenie zaliczki;
 5. Rozliczenie delegacji służbowej;
 6. Listy płac;
 7. Listy wypłat, premii, zasiłków.
 8. Rachunki za prace wykonane na podstawie umów zleceń lub umów o dzieło;
 9. Oświadczenia zawierające wyliczenie kosztów używania pojazdu prywatnego do celów służbowych w jazdach lokalnych;
 10.  Inne zatwierdzone przez kierownika jednostki lub osobę upoważnioną;
 1. Dokumenty organizacyjne kasy:
 1. instrukcja kasowa;
 2. instrukcja sporządzania , obiegu i kontroli dowodów księgowych;
 3. dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości;
 4. oświadczenie o odpowiedzialności materialnej,
 5. zakres czynności kasjera
 6. wykaz osób upoważnionych do dysponowania pieniężnymi składnikami majątkowymi z wzorami podpisów;
 7. protokoły przyjęcia – przekazania kasy;
 8. protokoły kontroli kasy;
 9. protokoły inwentaryzacyjne;
 1. dokumenty sporządzane przez kasjera: ( w miarę potrzeby)
 1. rejestr przechowywanych depozytów;
 2. rejestr papierów wartościowych;
 3. zestawienie niepodjętych w terminie wynagrodzeń i innych należności objętych listami płac;
 4. inne rejestry.

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie Nr 13 instruk. kasowa.docx (DOCX, 37.19Kb) 2020-08-28 08:07:59 179 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 28-08-2020 08:07:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 28-08-2020
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 28-08-2020 08:07:59