Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko

Boleszkowice, dnia 20.08.2019 r.

Nasz znak: OŚGN.DŚ.6220.37.2019.ML

POSTANOWIENIE

            Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze  zmianami), oraz § 3 ust. 1 pkt 66 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) działając na wniosek z dnia 29.03.2019 r. wraz z uzupełnieniami Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty, ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca, w imieniu której działa Pan Krzysztof Ozga, ul. Budowlanych 10/9, 66-400 Gorzów Wlkp., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch zastawek melioracyjnych zatrzymujących odpływ wody z polderu zalewowego w m. Porzecze, Gmina Boleszkowice” realizowanego w ramach projektu pn. Ochrona lęgów fauny ptaków w Dolinie Odry przez tworzenie miejsc gniazdowych, zapewniających bezpieczna inkubację i wyprowadzanie potomstwa w ramach działania 2.4. Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, na działkach 218/1 i 220/4 obręb Chlewice, Gmina Boleszkowice, Powiat Myślibórz, Województwo Zachodniopomorskie, po uzyskaniu wymaganych opinii,

postanawiam

nie stwierdzić konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch zastawek melioracyjnych zatrzymujących odpływ wody z polderu zalewowego w m. Porzecze, Gmina Boleszkowice” realizowanego w ramach projektu pn. Ochrona lęgów fauny ptaków w Dolinie Odry przez tworzenie miejsc gniazdowych, zapewniających bezpieczna inkubację i wyprowadzanie potomstwa w ramach działania 2.4. Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, na działkach 218/1 i 220/4 obręb Chlewice, Gmina Boleszkowice, Powiat Myślibórz, Województwo Zachodniopomorskie.

UZASADNIENIE

W dniu 01.04.2019 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek z dnia 29.03.2019 r. Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty, ul. 1 Maja 1B, 69-113 Górzyca, w imieniu której działa Pan Krzysztof Ozga, ul. Budowlanych 10/9, 66-400 Gorzów Wlkp., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch zastawek melioracyjnych zatrzymujących odpływ wody z polderu zalewowego w m. Porzecze, Gmina Boleszkowice” realizowanego w ramach projektu pn. Ochrona lęgów fauny ptaków w Dolinie Odry przez tworzenie miejsc gniazdowych, zapewniających bezpieczna inkubację i wyprowadzanie potomstwa w ramach działania 2.4. Oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, na działkach 218/1 i 220/4 obręb Chlewice, Gmina Boleszkowice, Powiat Myślibórz, Województwo Zachodniopomorskie.

Zgodnie z §  3 ust. 1 pkt 66 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), planowana inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

Z uwagi na fakt, iż w/w wniosek posiadał braki formalne wezwaniem znak: OŚGN.DŚ.6220.12.2019 z dnia 03.04.2019 r. i znak: OŚGN.DŚ.6220.13.2019 z dnia 11.04.2019 r. wniesiono o uzupełnienie.

            W dniu 19.04.2019 r. do tut. Urzędu wpłynęły stosowne uzupełnienia tj. czwarty egzemplarz karty informacyjnej przedsięwzięcia i wypisy z rejestru gruntów dla obszaru oddziaływania.

W związku z powyższym Wójt Gminy Boleszkowice w dniu 19.04.2019 r. wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Boleszkowice zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu i  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie stosownych opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu opinią z dnia 13.05.2019 r. znak: PS-N-ZNS/407-5/19 odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji. Również Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, na podstawie analizy wniosku i licznych uzupełnień opinią z dnia 03.07.2019 r. znak: SZ.RZŚ.436.1.187.2019.AG odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska opinią z dnia 02.08.2019 r. znak: WONŚ-OŚ.4220.71.2019.EP.3 również odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji. RDOŚ stanowisko wyraził w oparciu o liczne uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Mając na uwadze powyższe opinie oraz kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Organ przeanalizował rodzaj i charakter planowanej inwestycji, jej usytuowanie, jak również rodzaj i skale oddziaływania.

 Przedsięwzięcie polega na budowie dwóch zastawek melioracyjnych w miejscowości Porzecze, gmina Boleszkowice. Inwestycja planowana jest na działkach nr 218/1, 220/4 obręb Chlewice o łącznej powierzchni około 112 ha. Wykonanie dwóch zastawek opóźniających odpływ wody z polderu zalewowego z powrotem do rzeki Odry umożliwi regulację wysokości zwierciadła wody na jego terenie w okresach niższych stanów wody w rzece Odra. Zatrzymanie wody będzie trwało około miesiąca - półtora (w okresie kwiecień - połowa maja).

Głównym celem przedsięwzięcia jest poprawa lęgów fauny ptaków w dolinie Odry poprzez tworzenie miejsc gniazdowych, zapewniających bezpieczną inkubację i wyprowadzenie potomstwa. Przedmiotowy teren jest zalewowy, podmokły, poprzeplatany grząskimi obniżeniami terenu i rowami. Podstawową działalnością realizowaną na części obszaru polderu zalewowego jest użytkowanie rolnicze, jako łąki i pastwiska. Pozostała część terenu działek nie jest użytkowana rolniczo, są to nieużytki, tereny zadrzewione i zakrzewione oraz tereny zalane wodami. Działki inwestycyjne tworzą łąki trwałe (ŁIV, ŁV), grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych (Lzr - ŁV, Lzr - PsV, Lzr - PsVI), grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi (Ws), nieużytki (N), pastwiska trwałe (PsV, PsVI ).

Planuje się wykorzystanie zastawek typu C-4, o wysokości piętrzenia do 0,9 m, długości piętrzenia do 20 m (działka 218/1) oraz do 30 m (działka 220/4). Powierzchnia oddziaływania to około 22 m. Maksymalna wysokość budowli to 2 m, maksymalna długość 20 m (działka 218/1) oraz 30 m (działka 220/4). Powierzchnia zabudowy wynosi 18 m2 (działka 218/1) i 27 m2 (działka 220/4). Przewiduje się montaż metalowych blokad uniemożliwiających demontaż szandorów zastawki przez osoby nieupoważnione.

Planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane na obszarach nie objętych aktualnym Miejscowym Planem Zagospodarowania. Projektant określił wstępnie potencjalnie maksymalny poziom wody na terenie zalewowym na 8,40 m npm, który jest planowany do utrzymania na potrzeby siedliska ptaków wodnych. W przypadku stanów na Odrze przewyższających ww. poziom wód, będą one odpływać przez koronę przelewu zastawki.

Wskazana lokalizacja jest korzystna z uwagi na przesiąki wody z Odry, co pozwala na zasilanie pochodzące w większości z wody podsiąkowej i z opadów atmosferycznych. Nie planuje się budowy urządzeń wodnych służących do całkowitego spustu wody z obszaru objętego opracowaniem. Obecnie wody przedostające się z rzeki Odry na teren polderu mają możliwość odpływu, przez istniejący przepust pod drogą wojewódzką Nr 127, na obszary położone niżej i powrotu do koryta rzeki. W ramach prac nie przewiduje się rozbiórki istniejących obiektów budowlanych. Projektowane zastawki będą zlokalizowane na terenie otwartym i nie ogrodzonym.

Prace budowlane będą wykonywane ręcznie i przy użyciu sprzętu mechanicznego. Do pracy urządzeń budowlanych oraz pojazdów transportujących materiały będzie wykorzystywane paliwo (olej napędowy). Energia elektryczna będzie wytwarzana na miejscu realizacji prac przez agregaty prądotwórcze.

Obszar objęty opracowaniem ulega zalaniu wodami z pobliskiej rzeki Odry w okresach wyższych poziomów wody w rzece. Szata roślinna działek inwestycyjnych reprezentowana jest głównie przez następujące gatunki, poczynając od siedlisk wodnych ku szuwarowym: rogatek sztywny Ceratophyllum demersum, wywłócznik kłosowy Myriophyllum spicatum, wywłócznik okółkowy Myriophyllum verticillatum, jaskier wodny Ranunculus aąuatilis, salwinia pływająca Salvinia natans, grzybienie białe Nymphea alba, grążel żółty Nuphar lutea, osoka aloesowata Stratiotes aloides, trzcina pospolita Phragmites australis, rzepicha ziemnowodna Rorippa amphibia, turzyca sztywna Carex elata, knieć błotna Caltha palustris, kosaciec żółty Iris pseudacorus, mozga trzcinowata Phalaris arundinacea. Działki porośnięte są również drzewami i krzewami. Planowane przedsięwzięcie nie wiąże się z wycinką żadnego drzewa lub krzewu. Będzie ograniczone do usunięcia roślinności wyłącznie zielnej (i tylko w obrębie budowy zastawek, czyli kilku metrów kwadratowych). Zatrzymanie wody na okres kilku wiosennych tygodni pozwoli na zapobieżenie obecnym i coraz dotkliwszym objawom suszy, co pozytywnie wpłynie na stan szaty roślinnej, w tym drzew oraz roślinność kośną lub spasaną.

Obszar przeznaczony pod inwestycję obecnie jest wykorzystywany przez ptactwo wodne jako tereny lęgowe oraz tereny czasowego pobytu w okresach przelotów. W zależności od poziomu zalewowej wody, przedmiotowy obszar jest wykorzystywany przez wiele gatunków, w liczbie dziesiątek tysięcy osobników, zwłaszcza podczas migracji oraz na zimowisku. Gdy poziom wody na to pozwala, gromadzi się tu jednocześnie do kilkudziesięciu tysięcy ptaków (maksymalnie naliczono w 2012 roku ponad 40 tys. ptaków). Dotyczy to zwłaszcza blaszkodziobych, siewkowych i żurawi. Naliczono tu do 40 tysięcy gęsi zbożowych i białoczelnych, kilkaset łabędzi krzykliwych, setki batalionów i innych migrujących siewkowców oraz do 3300 osobników żurawi. Rozlewisko to uzupełnia się z rozlewiskami Parku Narodowego „Ujście Warty”, kiedy w Parku woda jest za wysoka lub jej brak, ptaki znajdują odpowiednie warunki na łąkach zalewowych Odry tam gdzie nie wybudowano przy niej wału, a na całej jej długości jest to tylko odcinek 42 km pomiędzy Kostrzynem nad Odrą, a Osinowem Dolnym, w tym teren przedmiotowej inwestycji. Ponadto rozlewisko Porzecze - Chlewice stanowi zasadniczą wartość jako niezastąpione miejsce rozrodu szczupaka Esox lucius, lina Tinca tinca, karasia pospolitego Carassius carassius, jazia Leuciscus idus, karpia Cyprinus carpio, wzdręgi Scardinius erythrophthalmus oraz okonia Perca fluviatilis.

W trakcie prowadzenia robót związanych z budową dwóch zastawek nie przewiduje się wprowadzania do środowiska substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko. Jedynymi rodzajami odpadów i ścieków mogą być odpady i ścieki pochodzenia socjalno-bytowego wytwarzane przez pracowników zatrudnionych do wykonania zadania. Wszystkie odpady powstające na terenie budowy gromadzone będą przez wykonawcę robót i przekazywane do unieszkodliwienia uprawnionym podmiotom. Występująca emisja gazów i pyłów do powietrza pochodzić będzie ze środków transportu oraz używanego sprzętu. Będzie to emisja niezorganizowana. Hałas w fazie budowy związany będzie bezpośrednio z aktualnie wykonywanymi pracami. Wszelkie uciążliwości pochodzące z fazy budowy będą miały charakter okresowy i ustaną wraz z zakończeniem prowadzonych prac. Eksploatacja urządzeń nie spowoduje zapotrzebowania na wodę, energię elektryczną, energię cieplną i paliwa. Użytkowanie nie spowoduje powstania ścieków.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w granicach obszarów chronionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, ze zmianami), tj. Park Krajobrazowy „Ujście Warty”, obszar specjalnej ochrony ptaków „Dolina Dolnej Odry” PLB 320003 oraz w obszarze mającym znaczenie dla Wspólnoty „Dolna Odra” PLH 320037. Zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/647/18 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie Parku Krajobrazowego „Ujście Warty” szczególnymi celami ochrony parku jest ochrona wartości przyrodniczych, ochrona wartości historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie wpisuje się w cel parku. Zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Dolina Dolnej Odry” PLB320003 i jego zmianą (Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 27 kwietnia 2017 r.) przedmiotami ochrony obszaru są: bąk, czapla biała, bocian czarny, łabędź krzykliwy, bielaczek, trzmielojad, kania czarna, kania ruda, bielik, błotniak stawowy, kropiatka, zielonka, derkacz, żuraw, rybitwa rzeczna, rybitwa białoczelna, rybitwa czarna, puchacz, zimorodek, podróżniczek, wodniczka, jarzębatka, mewa czarnogłowa, mewa mała, łabędź niemy, gęś zbożowa, gęś białoczelna, gęgawa, świstun, krakwa, krzyżówka, głowienka, czernica, nurogęś, łyska, czajka, kormoran, rożeniec, ogorzałka. W związku z tym, że głównym celem przedsięwzięcia jest poprawienie warunków bytowych dla ptactwa wodnego bytującego na terenie polderu, nie przewiduje się negatywnego wpływu przedsięwzięcia na przedmioty ochrony ww. obszaru Natura 2000. Zgodnie z Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Dolna Odra” PLH320037 i jego zmianami (Zarządzeniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2015 r. i z dnia 6 grudnia 2016 r.), przedmiotami ochrony tego obszaru są następujące siedliska przyrodnicze: 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis), 3140 Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.), 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z (Nympheion, Potamion), 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników (Ranunculion fluitantis), 3270 Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością (Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p), 4030 Suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio Callunion, Calluno-Arctostaphylion), 6120 Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae), 6210 Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea) i ciepłolubne murawy z (Asplenion septentrionalis Festucion pallentis) 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion), 6430 Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium), 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris), 6440 Łąki selernicowe (Cnidion dubii), 9110 Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum), 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion), 9160 Grąd subatlantycki (Stellario-Carpinetum), 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum), 9190 Kwaśne dąbrowy (Quercion robori-petraeae), 91D0 Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne, 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe, 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum), 91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti petraeae). Ponadto, przedmiotami ochrony są również następujące gatunki zwierząt: 1318 Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme, 1324 Nocek duży Myotis myotis, 1337 Bóbr europejski Castor fiber, 1355 Wydra Lutra Lutra, 1352 Wilk Canis lapus, 1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus, 1188 Kumak nizinny Bombina bombina, 6144 Kiełb białopłetwy Gobio albipinnatus, 1130 Boleń Aspius aspius, 1149 Koza Cobitis taenia, 1083 Jelonek rogacz Lucanus cervus, 1084 Pachnica dębowa Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita), 1088 Kozioróg dębosz Cerambyx cerdo, 4056 Zatoczek łamliwy Anisus vorticulus.

Z Planu zadań ochronnych dla ostoi wynika, że na działkach inwestycyjnych znajdują się siedliska przyrodnicze stanowiące przedmioty ochrony tego obszaru, tj. 2330 wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis), 3150 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion, 91E0 łęgi wierzbowe, topolowe olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae). Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia stanu ochrony wspomnianych siedlisk przyrodniczych.

Montaż zastawek nie zmieni wykształconego przez czynniki naturalne układu siedlisk, a nawet pozwoli go zachować. Możliwości techniczne pozwolą na utrzymanie strefy zalewu o powierzchni wielokrotnie niższej od naturalnej. Nie ma możliwości by poziom zatrzymanej wody był wyższy lub bardziej długotrwały od naturalnego i tym samym nie wpłynie negatywnie na przedmioty obszaru.

Teren objęty wnioskiem znajduje się w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie RW600020191299 i nazwie: „Myśla od wypływu z Jez. Myśliborskiego do ujścia". Przedmiotowa JCWP to silnie zmieniona część wód charakteryzująca się złym stanem ogólnym z uwagi na dobry stan chemiczny i umiarkowany potencjał ekologiczny, której wskaźniki determinujące nie zostały określone. Dla przedmiotowej JCWP stwierdzono ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego. Przedmiotowa JCWP jest monitorowana, a celem środowiskowym dla niej jest ochrona potencjału ekologicznego oraz utrzymanie stanu chemicznego, tak aby osiągnąć co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wód powierzchniowych oraz zapobieganie pogorszenia się stanu chemicznego i potencjału ekologicznego. Termin na osiągnięcie wskazanego celu środowiskowego przedłużono do roku 2027, ze względu na brak możliwości technicznych oraz dysproporcjonalne koszty. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mogącej być przyczyną występujących przekroczeń wskaźników jakości. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na potencjał ekologiczny i stan chemiczny JCWP oraz na osiągnięcie celów środowiskowych określonych dla tych wód, ponieważ nie jest zlokalizowana na ciekach, na obszarze planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się zrzutu ścieków do wód powierzchniowych, a wody opadowe i roztopowe wsiąkać będą do gruntu w sposób naturalny. Działania inwestora polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu zastawek mających służyć do spowolnienia odpływu wód powierzchniowych z terenów czasowo zalanych w okresie wysokich stanów wód w rzece Odra nie wpłyną negatywnie na stan ilościowy i jakościowy zasobów wód powierzchniowych. Nie przewiduje się poboru wód powierzchniowych na cele związane z realizacją przedsięwzięcia.

Teren objęty wnioskiem znajduje się w jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600023. Przedmiotowa JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i dobrym stanem ilościowym, dla której nie stwierdzono ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego. Celem środowiskowym dla ww. JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego. Działanie inwestora polegające na spowolnieniu odpływu wód powierzchniowych z terenów czasowo zalanych wodami w okresie wysokich stanów na rzece Odra nie wpłynie negatywnie na stan ilościowy i jakościowy zasobów wód podziemnych. Ponadto inwestycja nie będzie miała wpływu na elementy stanu wód podziemnych i jego składowe, ponieważ na obszarze planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się poboru wód podziemnych, a wody opadowe wsiąkać będą do gruntu w sposób naturalny.

Ponadto planowana inwestycja położona jest poza obszarem stref ochronnych ujęć wód, poza obszarem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych i poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Przedsięwzięcie swym zakresem nie narusza warunków określonych w Rozporządzeniu Nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (Dz. Urz. Woj. Zach. 2014r. poz. 2431; Dz. Urz. Woj. Lub. 2014r., poz. 1139; Dz. Urz. Woj. Pom. 2014r., poz. 2237 ze zmianami).

Budowa zastawek planowana jest na działkach usytuowanych około 240 m od granicy Państwa, jednak z uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje się także możliwości wystąpienia oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Mając na uwadze fakt, że celem przedmiotowego przedsięwzięcia jest zachowanie wartości przyrodniczej wspomnianych siedlisk, stwierdza się, iż nie wystąpi negatywny wpływ na ww. obszary Natura 2000, w tym na ich spójność i integralność.

W związku z powyższym, mając na uwadze skalę, usytuowanie inwestycji oraz potencjalne uciążliwości związane z realizacją i eksploatacją planowanego przedsięwzięcia stwierdzono, że przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest uzasadnione. Planowana inwestycja nie będzie źródłem istotnych dla środowiska oraz zdrowia ludzi emisji i nie będzie w istotny sposób oddziaływać na środowisko.

Możliwość odstąpienia od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika z przepisu art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak sentencji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie nie służy stronie zażalenie.


Otrzymują:

 1. Pan Krzysztof Ozga, Ul. Budowalnych 10/9, 66-400 Gorzów Wlkp.
 2. Pan Tadeusz Jerzyński
 3. Pan Magdalena i Michał Wojciechowscy
 4. Pan Bartosz Biały
 5. Pan Krystyna i Kazimierz Biały
 6. Pan Adrian Wieczorek
 7. Nadleśnictwo Dębno, Ul. Racławicka 33, 74-400 Dębno
 8. PGW Wody Polskie, Ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
 9. ZZDW Koszalin, Ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin
 10. a/a

 

Do wiadomości:

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Ul. T. Firlika 20, 71-637 Szczecin
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu, Ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz
 3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 23-08-2019 12:06:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 23-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 23-08-2019 12:06:32