Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko

Boleszkowice, dnia 23.07.2019 r.

 

Nasz znak: OŚGN.DŚ.6220.32.2019.ML

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze zmianami), oraz § 3 ust. 1 pkt 102 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) działając na wniosek z dnia 08.05.2019 r. (data wpływu 08.05.2019 r.) Pani Moniki Żurawskiej, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie hodowli bydła w gospodarstwie rolnym do 72,4 DJP” realizowanego na działkach 20, 21, 23, 1716/14, 221, 1716/17, 16, 1716/13, 1732/3 obręb Boleszkowice, Gmina Boleszkowice, Powiat Myślibórz, Województwo Zachodniopomorskie, po uzyskaniu wymaganych opinii,

postanawiam

nie stwierdzić konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. Zwiększenie hodowli bydła w gospodarstwie rolnym do 72,4 DJP” realizowanego na działkach 20, 21, 23, 1716/14, 221, 1716/17, 16, 1716/13, 1732/3 obręb Boleszkowice, Gmina Boleszkowice, Powiat Myślibórz, Województwo Zachodniopomorskie.

UZASADNIENIE

W dniu 08.05.2019 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek z dnia 08.05.2019 r. .) Pani Moniki Żurawskiej ul. Żeromskiego 24C, 74-407 Boleszkowice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie hodowli bydła w gospodarstwie rolnym do 72,4 DJP” realizowanego na działkach 20, 21, 23, 1716/14, 221, 1716/17, 16, 1716/13, 1732/3 obręb Boleszkowice, Gmina Boleszkowice, Powiat Myślibórz, Województwo Zachodniopomorskie.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 66 lit. a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), planowana inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

W związku z powyższym Wójt Gminy Boleszkowice wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Boleszkowice zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie stosownych opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

Zarówno Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu opinią z dnia 23.05.2019 r. znak: PS-N-ZNS/407-6/19 jak i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opinią z dnia 15.07.2019 r. znak: SZ.RZŚ.436.1.216.2019.AG odstąpili od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska opinią z dnia 11.07.2019 r. znak: WONŚ-OŚ.4220.87.2019.MB.3 również odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

Mając powyższe na uwadze powyższe opinie oraz kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Organ przeanalizował rodzaj i charakter planowanej inwestycji, jej usytuowanie, jak również rodzaj i skale oddziaływania.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest zwiększenie skali produkcji bydła mięsnego z 64,23 do 72,40 DJP. Planuje się prowadzenie pastwiskowego systemu chowu bydła bez produkcji gnojowicy i gnojówki. Skala przedsięwzięcia będzie miała charakter lokalny, ograniczony do terenu gospodarstwa rolnego należącego do inwestora i realizowana będzie w miejscowości Boleszkowice, na działkach nr: 20, 21, 23, 1716/14, 221, 1716/7, 16, 1716/13, 1732/3. W ramach przedsięwzięcia użytkowane jest 74,50 ha trwałych użytków zielonych oraz 16,35 ha gruntów ornych zadarnionych mieszankami traw wieloletnich z bobowatymi drobnonasiennymi. Dla terenu przedsięwzięcia nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie będzie zaopatrywane w wodę ze studni kopanej zlokalizowanej na działce o nr ew. 1716/5, obręb Boleszkowice oraz będzie dowożona na kwatery w przeznaczonych do tego beczkowozach z poidłami. Wody opadowe oraz roztopowe wsiąkać będą do gruntu w sposób naturalny - infiltracja.

Teren objęty wnioskiem znajduje się w obszarze zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) kod: RW600018191298 - Dopływ z Boleszkowic. Przedmiotowa JCWP to naturalna część wód charakteryzująca się dobrym stanem ogólnym, dla której nie stwierdzono ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych. Przedmiotowa JCWP nie jest monitorowana. Celami środowiskowymi dla ww. JCWP są utrzymanie dobrego stanu ekologicznego i stanu chemicznego.

Teren objęty wnioskiem znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd} kod: PLGW600023. Przedmiotowa JCWPd charakteryzuje się dobrym stanem chemicznym i ilościowym, dla której nie stwierdzono ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celami środowiskowymi dia ww. JCWPd jest utrzymanie dobrego stanu ilościowego i dobrego stanu chemicznego.

Przedmiotowa inwestycja nie wpłynie na stan wód podziemnych oraz nie wpłynie negatywnie na potencjał ekologiczny i stan chemiczny JCWP, ponieważ nie jest zlokalizowana na ciekach, na obszarze planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się poboru wód podziemnych i powierzchniowych, wody opadowe oraz roztopowe wsiąkać będą do gruntu w sposób naturalny - infiltracja, a obornik będzie zagospodarowany w sposób zrównoważony, nie powodujący nadmiernej koncentracji składników nawozowych w jednym miejscu.

W granicach obszaru inwestycji oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie nie występują obszary wodno-błotne w rozumieniu Konwencji Ramsarskiej, a także siedliska łęgowe oraz ujścia rzek. Planowana inwestycja położona jest poza strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych oraz nie znajduje się w obszarze wybrzeży. Ponadto przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach górskich, leśnych, terenach uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej oraz obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Teren inwestycji nie znajduje się w granicach żadnego z obszarów podlegających ochronie na mocy przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 ze zm.).

W granicach przedsięwzięcia znajduje się budynek wielofunkcyjny pełniący funkcję wiaty z utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożem. Zwierzęta korzystają z wiaty w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych. W obiekcie tym obornik gromadzony jest na głębokiej ściółce i raz w roku (w porze jesiennej) jako nawóz naturalny zagospodarowywany na gruntach należących do gospodarstwa. Zgodnie z dokumentacją, ilość nawozów naturalnych produkowanych w gospodarstwie i zagospodarowanych na użytkach rolnych po zwiększeniu obsady zwierząt nie będzie przekraczać dopuszczalnej ilości wskazanej w ustawie z dnia 10 lipca 2017 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2018 r., poz. 1259 ze zm.).

Podczas hodowli bydła do powietrza atmosferycznego emitowane będą substancje tj.: amoniak, siarkowodór, związki odoroczynne, metan. Emisja będzie miała charakter niezorganizowany i nie wpłynie istotnie na stan powietrza atmosferycznego. Nie przewiduje się również, aby funkcjonowanie inwestycji miało wpływ na ogólną wielkość emisji gazów cieplarnianych, a tym samym na zmiany klimatu. Ocenia się, że postępujące zmiany klimatu i jego potencjalne skutki dla poszczególnych sektorów gospodarki nie będą miały wpływu na planowane przedsięwzięcie.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje zwiększenia ilości powstających ścieków bytowych, które odprowadzane są do szczelnego zbiornika bezodpływowego oraz wód opadowych z dachów odprowadzanych bezpośrednio do gruntu.

Prowadzenie hodowli bydła związane będzie z wytwarzaniem odpadów z grup: 14, 15, 16, 20 sklasyfikowanych wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923). Odpady będą selektywnie magazynowane, a następnie systematycznie przekazywane specjalistycznym firmom do właściwego zagospodarowania. Podczas chowu zwierząt powstawać będą także odpady o kodzie 02 01 80* (zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca), które będą tymczasowo magazynowane w stalowym kontenerze, umieszczonym w zamkniętym i oznakowanym pomieszczeniu i niezwłocznie przekazywane uprawnionemu podmiotowi.

Zgodnie z dokumentacją planowane przedsięwzięcie związane jest z nieznacznym wzrostem pogłowia zwierząt, które hodowane będą na działkach dotychczas wykorzystywanych jako pastwisko. W związku z tym nie przewiduje się wznoszenia dodatkowych obiektów inwentarskich, ponieważ cały inwentarz nadal będzie korzystał z istniejącej na terenie działki nr 1716/5 wiaty. Biorąc pod uwagę skalę przedsięwzięcia oraz bieżący sposób wykorzystywania terenu inwestycji nie przewiduje się istotnego wpływu na środowisko w odniesieniu do krajobrazu i zasobów przyrody, w tym występującej na przedmiotowym terenie ornitofauny i herpetofauny, gleby, powietrza atmosferycznego oraz klimatu akustycznego.

Ze względu na rodzaj inwestycji i zastosowane technologie, nie przewiduje się wystąpienia katastrofy naturalnej i budowlanej podczas funkcjonowania przedsięwzięcia, natomiast z uwagi na charakter planowanej inwestycji oraz aktualne zagospodarowanie terenu, w trakcie jej funkcjonowania nie przewiduje się wystąpienia skumulowanego wpływu z innymi inwestycjami.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodowało transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie swym zakresem nie narusza warunków określonych w rozporządzeniach: Nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (Dz. U. z 2014 r. poz. 2431 ze zm.).

Analizując powyższe organ uznał, iż zasięg inwestycji zamknie się w granicach działek przeznaczonych pod inwestycję. Planowana inwestycja nie będzie źródłem istotnych dla środowiska oraz zdrowia ludzi emisji i nie będzie w istotny sposób oddziaływać na środowisko, w tym na najbliżej położone obszary chronione.

Możliwość odstąpienia od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika z przepisu art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak sentencji.

 

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy stronie zażalenie.

 

Otrzymują:

  1. Pani Monika Żurawska

  2. a/a

 

Do wiadomości:

  1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie;

  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu;

  3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 01-08-2019 07:15:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 01-08-2019
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 01-08-2019 07:18:32