Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOLESZKOWICE ZA 2017 ROK

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOLESZKOWICE

ZA 2017 ROK

 

W związku z art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077)

 

Wójt Gminy Boleszkowice

przedkłada sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2017 rok.

 

Budżet na 2017 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXIII/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku i wynosił po stronie dochodów 13.831.975,00 zł, zaś po stronie wydatków 14.736.239,08 zł.

 

Planowany deficyt budżetu w kwocie 862.412,00 zł został przeznaczony na spłatę kredytów, pożyczek i wydatki bieżące.

W 2017 roku dokonywano zmian budżetu zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków:

   

 • Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/160/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku
 • Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/164/2017 z dnia 30 marca 2017 roku;
 • Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/171/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku;
 • Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/179/2017 z dnia 25 maja 2017 roku;
 • Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/183/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku;
 • Uchwała Rady Gminy Nr XXX/201/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku;
 • Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/207/2017 z dnia 28 września 2017 roku;
 • Zarządzenie Wójta Gminy Boleszkowice Nr 9/F/2017 z 30 września 2017 roku;
 • Zarządzenie Wójta Gminy Boleszkowice Nr 10/F/2017 z dnia 30 września 2017 roku;
 • Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/216/2017 z dnia 26 października 2017 roku;
 • Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/224/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku;
 • Zarządzenie Nr 13/F/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 30 listopada 2017 roku;
 • Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/230/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.

 

ZWIĘKSZENIA BUDŻETU NASTĄPIŁY TYTUŁEM:

 

1. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę – 569.841,86zł w zakresie:

- rolnictwa i łowiectwa o kwotę – 230.109,36 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za I i II okres płatniczy 2017r.

- w zakresie administracji publicznej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwocie -15.336,49 zł;

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie – 2.660,00 zł z przeznaczeniem na:

a) przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

-w zakresie pomocy społecznej o kwotę – 280.982,90 zł, z czego:

a) na wypłatę dodatków zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie  - 1.193,90  zł;

b) na pomoc finansową na wypłatę jednorazowego świadczenia oraz koszty jego obsługi zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie  - 4.124,00 zł;

c) na pomoc finansową przeznaczoną na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny wynikająca z ustawy – 165,00 zł;

d) na pomoc finansową związaną z wypłatą świadczeń wychowawczych w kwocie – 170.100,00 zł ;

e) na pomoc społeczną – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w kwocie - 5.400,00 zł

f) na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie – 100.000,00 zł;

- w zakresie oświaty i wychowania z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie – 40.753,11 zł

 

2. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę – 162.729,71 zł w zakresie:

1) edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę – 2.466,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty (Dz. U.  Nr 256 poz.2572 z późniejszymi zmianami);

2) oświata i wychowanie w kwocie – 60.210,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego: w tym  32.036,00 na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach;

- Szkoły Podstawowe z przeznaczeniem na wyposażenia gabinetu pielęgniarki w kwocie 2.990,00 zł;

3) pomocy społecznej:

-  w kwocie 6.895,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze;

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 801,00 zł;

- zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych w kwocie – 55.703,00 zł;

- zwiększenie dotacji na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie – 7.500,00 zł;

- przyznania dotacji w zakresie pomocy społecznej tj. wspieranie rodziny w kwocie 13.797,00 zł;

4) różne rozliczenia z przeznaczeniem na zwrot wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego w 2016 r. w kwocie 12.367,71 zł.

 

3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 35.430,00 zł

 

4. Zwiększenie dochodów własnych w łącznej kwocie – 375.160,00 zł w zakresie:

 

 1. Administracja publiczna - zwiększenie dochodów z tytułu informacji publicznej – 200,00 zł;

2) Różne rozliczenie zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin – 214.760,00 zł

3) oświata i wychowanie –Stołówki szkolne i przedszkolne – 114.000,00 zł;

- szkoły podstawowe par. 0690 – 100,00 zł

4) rodzina zwiększenie planu dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego 21.000,00 zł;

5) leśnictwo – pozostała działalność w kwocie - 2.000,00 zł;

6) gospodarka mieszkaniowa wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie -9.000,00 zł;

7) gospodarka mieszkaniowa – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.000,00 zł

8) dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i innych jedn. – odsetki od nieterminowych wpłat osób prawnych – 4.000,00 zł;

9) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. –wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2.000,00 zł;

10) dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i innych jedn. –wpływy z innych opłat pobieranych przez jst (zajęcie pasa drogowego) – 5.100,00 zł.

 

 6. Zmniejszenie dochodów własnych w łącznej kwocie 238.897,49 zł w zakresie:

1) gospodarka mieszkaniowa – pozostałe odsetki – 100,00 zł

2) administracja publiczna urzędy wojewódzkie zmniejszenie dochodów z tytułu informacji adresowej 200,00 zł;

3) rodzina zmniejszenie dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego – 41.000,00 zł;

4) gospodarka mieszkaniowa wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 44.075,00 zł;

5) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych – 20.000,00 zł;

6) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 10.000,00 zł;

7) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. – wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – 40.000,00 zł;

8) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. wpływy z różnych opłat  - 2.000,00 zł

9) zmniejszenie dochodów z tytułu różne rozliczenia wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10.000,00 zł;

-  zakresie oświata i wychowanie gimnazjum zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z funduszy celowych – 2.072,49 zł;

- dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakład Usług Komunalnych wpływy z usług – 69.450,00 zł

 

Pozostałe zmiany zostały dokonane w ramach przeniesień kredytów budżetowych. Zmniejszono plan wydatków z zadań, które nie zostały wykonane a zwiększono plan wydatków na zadania, które zostały wykonane, a nie miały odpowiedniego zabezpieczenia w budżecie gminy.

 

     Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2017 rok przedstawia się następująco:

 

DOCHODY:

     -    na plan po zmianach -  14.736.239,08 zł

 • wykonanie wynosi    -  14.427.362,66 zł
 • co stanowi                               – 97,90 %

WYDATKI:

 • na plan po zmianach  15.598.651,08 zł
 • wykonanie wynosi       13.972.288,04 zł
 • co stanowi                               -  89,57 %

 

Wykonanie dochodów budżetu gminy, według ważniejszych źródeł w 2017 roku przedstawia poniższa tabela:

                                                   

Źródła dochodów

Plan

Wykonanie

%

Wykonania

1

2

3

4

I DOCHODY WŁASNE:

7.210.176,00

6.933.784,51

96,17

 1. Podatki

4.440.000,00

4.294.741,89

96,73

 1. od nieruchomości

3.680.000,00

3.591.311,29

97,59

 1. rolny

433.000,00

379.263,84

87,59

 1. leśny

225.000,00

225.465,00

100,21

 1. od środków transportowych

40.000,00

39.814,40

99,54

 1. od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

2.000,00

3.190,46

159,52

 1. od spadków i darowizn

15.000,00

304,00

2,03

 1. podatek od czynności cywilno prawnych

45.000,00

55.392,90

123,10

 1. Opłaty

150.040,00

152.427,81

101,59

 1. Skarbowa

10.000,00

9.597,00

95,97

 1. Eksploatacyjna

35.000,00

36.108,00

103,17

 1. zajęcie pasa drogowego

44.100,00

44.558,26

101,04

 1. wieczyste użytkowanie gruntów

10.940,00

10.977,98

100,35

      e)   za zezwolenia ze sprzedaży    alkoholu

47.000,00

47.122,54

100,26

      f)   korzystanie ze środowiska

3.000,00

4.064,03

135,47

g) wpływy z różnych opłat

0

0

0

 1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1.500.261,00

1.538.890,57

102,57

 1. w podatku dochodowym od osób fizycznych

1.490.261,00

1.523.449,00

102,23

 1. w podatku dochodowym od osób prawnych

10.000,00

15.441,57

154,42

 1. Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (ZUK, ZS, OPS)

532.650,00

498.093,32

93,51

 1. Dochody z majątku

455.925,00

316.042,74

69,32

 1. Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych

10.000,00

7.985,55

79,86

 1. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochód gminy

19.100,00

14.221,43

74,46

 1. Odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek

-

-

-

 1. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami

-

-

-

 1. Spadki, zapisy, darowizny

-

-

-

 1. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

102.200,00

111.381,20

108,98

II SUBWENCJE OGÓLNE:

3.064.934,00

3.064.934,00

100,00

 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2.420.093,00

2.420.093,00

100,00

 1. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

644.841,00

644.841,00

100,00

 1. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

-

-

-

III DOTACJE:

4.452.164,08

4.419.679,15

99,27

 1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone gminie ustawami

3.983.041,86

3.966.123,67

99,58

 1. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego

-

-

-

 1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy

441.729,71

426.178,00

96,48

 1. Dotacje z funduszy celowych

27.392,51

27.376,68

99,94

 1. Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

-

-

-

 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

-

-

-

IV Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

8.965,00

8.965,00

100,00

RAZEM DOCHODY GMINY:

14.736.239,08

14.427.362,66

97,90

 

 

 1. Dochody własne ogółem na plan 7.210.176,00  zł zrealizowano 6.933.784,51 zł, co stanowi 96,17% w tym:
 • podatki na plan  4.440.000,00 zł zrealizowano 4.294.741,89 zł, co stanowi 96,73 %,
 • opłaty na plan 150.040,00 zł zrealizowano 152.427,81 zł, co stanowi 101,59%,
 • udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na plan 1.500.261,00 zł zrealizowano 1.538.890,57 zł, co stanowi 102,57%,
 • dochody jednostki budżetowej na plan 532.650,00 zł zrealizowano 498.093,32 zł, co stanowi 93,51%,
 • dochody z majątku na plan 455.925,00 zł zrealizowano 316.042,74 zł, co stanowi 69,32%,
 • odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych na plan 10.000,00 zł zrealizowano 7.985,55 zł, co stanowi 79,86%,
 • opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochód gminy na plan 19.100,00 zł zrealizowano 14.221,43 zł, co stanowi 74,46 %,
 • inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów na plan 102.200,00 zł zrealizowano 111.381,20 zł, co stanowi 108,98%.

 

 1. Subwencje ogólne na plan 3.064.934,00 zł zrealizowano  3.064.934,00 zł, co stanowi 100,00%.
 1. Dotacje na plan 4.452.164,08 zł zrealizowano 4.419.679,15 zł, co stanowi 99,27%.
 1. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na plan 8.965,00 zł zrealizowano 8.965,00 co stanowi 100,00%

 

         Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za  2017 rok wynoszą ogółem: 626.294,18ł i przedstawiają się następująco:

 

 • podatek od nieruchomości 476.313,97 zł (osoby prawne 161.499,37 zł; osoby fizyczne 314.814,60 zł)
 • podatek rolny  127.614,02 zł (osoby prawne 12.682,45 zł; osoby fizyczne 114.931,57 zł)
 • podatek od środków transportowych 22.366,19 zł (osoby fizyczne).

 

 Za okres sprawozdawczy udzielono umorzenia podatku rolnego osobom fizycznym w kwocie 469,00 zł oraz odroczenia osobom fizycznym w kwocie 690,00 w tym: podatek od nieruchomości – 276,00 zł.

 

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

 

Rodzaj należności.

Zaległość na 31.12.2016

Zaległość na 31.12.2017

Zmniejsze-nie zaległości

Wzrost zaległości

Uwagi.

 

1

2

3

4

5

6

Wieczyste użytkowanie gruntów

43,00

0,00

43,00

0,00

-

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

3.691,03

3.538,95

152,08

0,00

-

Czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe i ścieki

65.126,71

79.327,00

-

14.200,29

-

Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej

5.173,80

3.190,46

1.983,34

0,00

Należność Urzędu Skarbowego

Podatek od nieruchomości (osoby prawne)

-

-

-

-

-

Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)

120.696,35

114.223,66

6.472,69

-

-

Podatek rolny (osoby prawne)

-

-

-

-

-

Podatek rolny (osoby fizyczne)

39.800,04

38.578,57

1.221,47

0,00

-

Podatek od środków transportowych

4.758,00

-

4.758,00

-

-

Podatek od czynności cywilno prawnych

-

-

-

-

Należność Urzędu Skarbowego

Wpływy z usług i różnych dochodów

3.158,00

3.991,60

0,00

833,60

Dochody z Przedszkola

OGÓŁEM :

242.446,93

242.850,24

14.630,58

15.033,89

-4.341,52

 

Z analizy zestawienia tabelarycznego zaległości z tytułu podatków i opłat wynika, że na dzień 31 grudnia 2017 roku saldo zaległości podatków i opłat ogółem wynosi  242.850,24 zł i zwiększyło się w stosunku do salda zaległości na koniec 2016 roku o kwotę 403,31 zł.

 

Na podstawie poszczególnych kwot zaległości w podatkach i opłatach stwierdza się, że większą część zaległości posiadają osoby fizyczne.  

Na powyższe zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze oraz prowadzona jest egzekucja sądowa.

Za okres sprawozdawczy Urzędy Skarbowe i Komornik Sądowy zrealizowały wystawione tytuły wykonawcze na zaległości w ogólnej kwocie 14.273,76 zł.
Pomimo tych czynności większość zaległości jest nieściągalna. Spowodowane jest to trudną sytuacją finansową poszczególnych grup podatników.

 

Nadmienia się, iż w 2014 roku została podjęta uchwała o utworzeniu funduszu sołeckiego. Kwota przeznaczona na wydatki funduszu sołeckiego na 2017 r. wynosi 157.117,90zł .

 Zadania wykonane przez rady sołeckie w  2017 roku przedstawia tabela poniżej.

 

Sołectwo

Plan

Wykonanie

Wykonanie planu w %

BOLESZKOWICE

37.923,70

35.645,97

93,99

Wiata na stadionie sportowym wraz z ławo stołami

10.000,00

10.000,00

100,00

Doposażenie dla KGW „Gospodarski Krąg”

2.000,00

2.000,00

100,00

Remont garażu OSP Boleszkowice

12.000,00

11.237,57

93,65

Lampa solarowa na ulicy Wojska Polskiego

10.000,00

8.487,00

84,87

Imprezy okolicznościowe i kulturalne, dofinansowanie wycieczek i transportu dla mieszkańców

3.923,70

3.921,40

99,94

CHLEWICE

10.239,40

10.238,40

99,99

Zakup bramy wjazdowej na plac zabaw

1.800,00

1.800,00

100,00

Zakup i położenie kostki brukowej na przystanku autobus

4.739,40

4.739,40

100,00

Zakup pawilonu rozkładanego na potrzeby mieszkańców

600,00

599,00

99,83

Wydatki bieżące (organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców)

300,00

300,00

100,00

Zakup kostki polbruk i obrzeży na wykonanie parkingu przy placu zabaw

2.800,00

2.800,00

100,00

CHWARSZCZANY

16 420,96

16.409,72

99,93

Remont dachu na świetlicy wiejskiej

7.500,00

7.500,00

100,00

Koszty reprezentacyjne (paczki dla dzieci, Dzień Dziecka)

4.600,00

4.597,94

99,96

Remont świetlicy wiejskiej (zakup farby, położenie płytek przed wejściem)

3.320,96

3.311,78

99,72

Utrzymanie terenów zielonych -koszenie

1.000,00

1.000,00

100,00

GUDZISZ

18.317,15

18.308,29

99,95

Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej na organizacje imprez

17 000,00

17.000,00

100,00

Organizacja imprez okolicznościowych

1.317,15

1.308,29

99,33

KALEŃSKO

9.480,93

9.458,44

99,76

Wykonanie toalety w świetlicy wiejskie

9.000,00

8.981,44

99,79

Imprezy okolicznościowe

480,93

477,00

99,18

NAMYŚLIN

19.947,87

19.231,02

96,41

Doposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej

11.000,00

11.028,66

100,26

Uroczystości organizowane przez Radę Sołecką dla mieszkańców oraz organizacja dożynek gminnych

8.947,87

7.971,36

89,09

PORZECZE

9.215,46

8.272,32

89,77

Remont drogi gminnej w m. Porzecze

7.500,00

7.503,00

100,04

Organizacja imprez okolicznościowych

1.715,46

769,32

44,85

RECZYCE

12.894,06

12.675,94

98,31

Doposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej

5.500,00

5.402,46

98,23

Wyposażenie placu zabaw

4.500,00

4.479,13

99,54

Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców

2.894,06

2.794,36

96,56

WYSOKA

22.678,37

22.670,80

99,97

Kształtowanie wizerunku i estetyka wsi, utrzymanie gminnych terenów zielonych

4.388,00

4.383,90

99,91

Doposażenie placu zabaw, budowa altany rekreacyjnej i tablicy ogłoszeń

12.528,00

12.527,99

100,00

Doposażenie świetlicy wiejskiej

2.199,98

2.200,01

100,00

Organizacja imprez kulturalno-sportowych, integracyjnych

3.562,39

3.558,90

99,90

RAZEM

157.117,90

152.910,90

97,32

 

 

Analizując gospodarkę finansową za 2017 rok stwierdza się, że realizacja wydatków przebiegała w miarę wykonanych dochodów w ramach potrzeb wynikających z założeń budżetowych.

 

Ponadto wzorem lat ubiegłych w ramach oszczędności wydatków budżetowych zatrudniani są pracownicy interwencyjni, publiczni i stażyści przez Zakład Usług Komunalnych i Urząd Gminy. Pracownicy Ci wykonują wszelkie możliwe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, drobne remonty i naprawy, utrzymanie czystości i estetyki na terenie całej gminy.

 

Do ważniejszych zadań wykonanych w  2017 roku należy wymienić zadania wykonane we własnym zakresie oraz zadania wykonane przez firmy prywatne.

 1. Zadania wykonane we własnym zakresie przedstawione są w sprawozdaniu z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach (w załączeniu).

 

2. FIRMY PRYWATNE WYKONAŁY:

 1. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Boleszkowice – Wykonawca Pani Aleksandra Żyluk-Czapiewska Szczecin za kwotę 26.000,00 zł.
 2. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska Gminy Boleszkowice Wykonawca . Pani Aleksandra Żyluk-Czapiewska Szczecin za kwotę 1.500,00 zł.
 3. Wykonano remont chodnika na ul. Osiedle 40-Lecia PRL w Boleszkowicach Wykonawca Spółdzielnia Rzemieślnicza „Rol-Bud” Trzcińsko Zdrój za kwotę 38.745,00 zł.
 4. Zlecono wykonanie Altany wraz z ławo stołami w ramach funduszu soleckiego Wysoka. Wykonawca Heban Drogomyśl za kwotę 9.409,50 zł (w trakcie realizacji- unieważniono).
 5. wykonanie chodnika przy ul. Obodrytów w m. Boleszkowice. Wykonawca Spółdzielnia Rzemieślnicza „Rol-Bud”  Trzcińsko Zdrój za kwotę 144.786,99 zł.
 6. Zakup i montaż urządzeń zabawowych w ramach funduszu sołeckiego dla m. Wysoka i Reczyce. Wykonawca AVIS Spółka z o.o. Lublin za kwotę 8.247,15 zł.
 7. Opracowano projekt budowlany na budowę dwóch wiat na placu przy Urzędzie Gminy Boleszkowice. Wykonawca Waldemar Antczak Dębno za kwotę 7.995,00 zl.
 8. Wykonanie toru rowerowego pumptrack w Boleszkowicach. Wykonawca Pan Piotr Nowak Techramps Kraków za kwotę 83.025,00 zł.
 9. Dokonano wymiany pieca c.o. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Boleszkowicach. Wykonawca Instalatorstwo wod.-kan. c.o. Henryk Rupenthal Dębno za kwotę 19.065,00 zł (w trakcie realizacji).
 10. Wykonanie koncepcji zagospodarowania i przygotowanie decyzji o lokalizacji celu publicznego na zagospodarowanie terenu przy Kaplicy w m. Chwarszczany w celu przejęcia terenu od Agencji Nieruchomości Rolnych. Wykonawca Marek Grzegorzewski Szczecin za kwotę 3.000,00 zł.
 11. Opracowano kosztorys wraz z inwentaryzacją na remont Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach. Wykonawca Biuro Obsługi Inwestycji Kazimierz Prętki Borek za kwotę 3.690,00 zł.
 12. Opracowano kosztorys na remont ujęcia wody w m. Namyślin. Wykonawca Biuro Inwestycji Kazimierz Prętki Borek za kwotę 1.845,00 zł.
 13. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy remoncie chodnika na ul. Obodrytów w m. Boleszkowice Pan Łukasz Szawaryński Szczecin za kwotę 2.460,00 zł.
 14. Na demontaż, usunięcie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Wykonawca EKO 24 Barbara Plewko Dębno za kwotę 15.160,93 zł;
 15. Opracowano przetarg na modernizację połączoną z wymianą infrastruktury sportowej w Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Boleszkowicach. Wykonawca PESMENPOL Spółka z o.o. Myślenice za kwotę 17.830,60 zł;
 16. Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej oraz Projektu Programu Rewitalizacji Gminy Boleszkowice. Wykonawca Firma 4CS Sp. z o.o. Zielona Góra za kwotę  26.099,75 zł;
 17. Opracowanie przetargu na wykonanie i montaż altany w m. Wysoka i Gudzisz. Wykonawca DREWEX Mieszkowice za kwotę 25.000,00 zł;
 18. Opracowanie przetargu na rekultywację składowiska odpadów komunalnych. Wykonawca GEOTRANS S.A. Wrocław za kwotę 79.950,00 zł;
 19. Opracowanie przetargu na rekultywację składowiska odpadów komunalnych. Wykonawca GEOTRANS S.A. Wrocław za kwotę 76.260,00 zł;
 20. Opracowano przetarg na wykonanie dwóch altan na boisku LZS Chrobry w Boleszkowicach, Wykonawca Sklep Spożywczo-Przemysłowy usługi stolarskie Krystyna Tatała za kwotę 10.000,00 zł;
 21. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Boleszkowice, Wysoka, Wyszyna. Wykonawca Usługi Projektowe Marek Grzegorzewski Szczecin za kwotę 47.000,00 zł;
 22. Przeprowadzono przetarg  na zakup i dostawę oleju opałowego  na sezon grzewczy 2017/2018  do kotłowni do Urzędu Gminy. Wykonawca Oktan Energy Szczecin za kwotę 80.552,70 zł;
 23. Przeprowadzono przetarg  na zakup i dostawę wegla na sezon grzewczy 2017/2018 do kotłowni administrowanych przez Gmię. Wykonawca Marek Jacura Skład Opału Mar-Trans Dębno za kwotę 115.000,00 zł;
 24. Na zakup energii elektrycznej na lata 2018/2019 dla Gminy Boleszkowice. Wykonawca ENEA S.A. Poznań za kwotę 206.579,02 zł;
 25. Na zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZUK Boleszkowice. Wykonawca Firma Handlowo-Usługowa DWK Lipnik za kwotę 25.830,00 zł;
 26. Przeprowadzono negocjacje na wykonanie Modernizacji ujęcia wody w m. Namyślin. Wykonawca Bud-Mar Marek Skierski Moczkowo za kwotę 400.000,00 zł;
 27. Przeprowadzono przetarg na dowozy dzieci do szkoły na rok szkolny 2018. Wykonawca Autokarowe Usługi Turystyczno-Osobowe Robert Caban za kwotę 100,00 zł brutto za jeden bilet;
 28. Przeprowadzono przetarg na wywóz odpadów komunalnych administrowanych przez Gminę Boleszkowice. Wykonawca Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Dębno;
 29. Przeprowadzono przetarg na usługi geodezyjne w roku 2018. Wykonawca Usługi Geodezyjne Krzysztof Kołodyński Dębno za kwotę 59.778,00 zł;
 30. Zakup rur korugowanych oraz hydrantów p.poż. na potrzeby melioracji. Wykonawca  Firma SANIT-SERWIS Spółka z o.o.  Gliwice za kwotę 63.321,32 zł.
 31. Montaż i dostawa lampy solarowej w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Boleszkowice. Wykonawca RE Solar Energy Power Sp. z o. o. Szczecin za kwotę 8.487,00 zł.

 

 

 

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2017 ROK KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 

Nazwa

Plan

Wykonanie

%

Wykonania

Inwestycje, z tego:

1.606.316,00

460.362,16

28,66

 • komputeryzacja Urzędu Gminy

66.000,00

29.580,27

44,82

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gudzisz i Reczyce oraz oczyszczalni ścieków w m. Gudzisz /dokumentacja/

221.400,00

0

0

 • Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Boleszkowice

72.000,00

0

0

 • Modernizacja ujęcia wody w m. Namyślin)

340.000,00

1.845,00

0,62

 • Dotacja na drogi publiczne  

8.890,00

0

0

 • Budowa chodnika n ul. Obodrytów w m. Boleszkowice

200.000,00

154.626,99

77,31

 • Udzielenie dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Boleszkowice

 

220.000,00

 

128.104,30

58,23

 • Udzielenie dotacji z budżetu gminy na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla Powiatowej Straży Pożarnej w Myśliborzu

10.000,00

10.000,00

100,00

 • Udzielenie dotacji z budżetu gminy na budowę wieży widokowej w m. Chlewice

30.000,00

30.000,00

100,00

 • Modernizacja i wymiana infrastruktury sportowej w Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Boleszkowicach

20.000,00

17.930,60

89,65

 • Rekultywacja wysypiska śmieci w m. Boleszkowice

210.000,00

0

0

 • Wydatki inwestycyjne ZUK(zakup samochodu, urządzenie do melioracji, wiata)

100.000,00

5.250,00

5,25

 • Utworzenie pumptracku w m. Boleszkowice

83.026,00

83.025,00

100,00

 • Przejęcie nieruchomości w formie darowizny stanowiącej własność Spółdzielni Mieszkaniowej na zasób gminy

25.000,00

0

0

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, honoraria i zakładowy fundusz nagród) w tym:

5.028.207,91

4.924.980,59

97,95

 • wynagrodzenia osobowe pracowników
 • składki ZUS i Fundusz Pracy

4.539.998,00

1.068.229,49

4.461.048,14

1.053.904,17

98,26

98,66

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

199.826,00

199.331,74

99,75

Wydatki na obsługę długu publicznego

50.000,00

46.379,22

92,76

Pozostałe wydatki

8.714.301,17

8.341.234,33

95,72

OGÓŁEM WYDATKI:

15.598.651,08

13.972.288,04

89,57

        

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 570.620,44 zł.

           

 

DŁUG PUBLICZNY:

           

Dług publiczny na początku 2017 roku wynosił  1.474.028,80zł.

 

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 381.324,20 zł, z, czego:

- kredyt długoterminowy w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. w Koszalinie   

  23.302,00 zł.

- kredyt długoterminowy w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A.  w Koszalinie     

  28.000,00 zł,

- kredyt długoterminowy w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A.  w Koszalinie    

  60.036,00 zł,

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w

  Barlinku – 57.600,00zł;

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO SA I/O Dębno –

  54.480,00 zł

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO SA I/O Dębno –

  123.000,00 zł;

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 5.450,00 zł

 - pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 29.456,20 zł

 

         Wobec powyższego dług publiczny na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.092.704,60 zł:

 • kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO SA I/O Dębno – 131.560,00 zł
 • kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO SA I/O Dębno – 297.280,00 zł
 • kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 246.200,00 zł;
 • pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 117.578,60 zł
 • kredyt długoterminowy zaciągnięty w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. Koszalin – 300.086,00 zł.

 

Nadmienia się, że w 2017 roku nie zaciągnięto planowanych kredytów i pożyczek.

 

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW OPERACYJNYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

 1.      Projekt:
  Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gudzisz i Reczyce oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Gudzisz - Gmina Boleszkowice

Okres realizacji: 2017 - 2018 r.

-całkowity koszt: 3.808 978,88 zł

-dofinansowanie: 1.970 449 zł

-własny wkład: 1.838 529,88 zł

- Program: PROW 2014-2020

- Stan:  Projekt w realizacji przez Gminę

 

 1. Projekt:
   
  Utworzenie pumptracku wraz z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych wspartych szkoleniami tematycznymi w tym Marszu na Trasie Nordic Walking, Rajdu Rowerowego oraz Spływu Kajakowego  na terenie gminy Boleszkowice”

Okres realizacji: II - III kwartał 2017 r.

-całkowity koszt: 92.020,00 zł.

-prognozowane dofinansowanie: 58.552,00

-własny wkład: 33.468,00

- Program: PROW 2014-2020
- Stan: po realizacji.

 1.      Projekt:

„Modernizacja ujęcia wody  w miejscowości Namyślin”

- Okres realizacji: II - III kwartał 2017 r.

-całkowity koszt: 411.070,00zł

-dofinansowanie: 169.878,8zł

-własny wkład: 241.191,20 zł

- Program: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

- Stan: Projekt w trakcie realizacji.

4.      Projekt:

„ Projekt edukacyjny pn. ,, Jestem EKO - dbam o swój świat".”

Okres realizacji:

- Okres realizacji: II kwartał 2017 r.

-całkowity koszt: 8166,47 zł

-dofinansowanie: 5884,50 zł

-własny wkład: 2281,97 zł

- Program: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

- Stan: zrealizowany.

5.      Projekt:

„ Modernizacja połączona z wymianą  infrastruktury sportowej w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Boleszkowicach”

Okres realizacji:

- Okres realizacji: II-IV kwartał 2017 r.

-całkowity koszt: 17.930,60 zł

-dofinansowanie:  8.965,00 zł

-własny wkład:  8.965,60 zł

Program: Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej.- Stan: zrealizowany.

6.      Projekt:

Partycypacyjne opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boleszkowice

Okres realizacji:

- Okres realizacji: II-IV kwartał 2017 r.

-całkowity koszt: 26.099,75  

-dofinansowanie: 23.469,77

-własny wkład:      2.629,99 zł

- Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna (POPT)

Stan: złożona dokumentacja rozliczeniowa.

 1. Projekt

„Utworzenie Centrum Przedsiębiorczo Lokalnej w Boleszkowicach”

Projekt złożony do PROW, który jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców w kierunku rozwoju osobistego, zdobycia nowych umiejętności oraz doskonalenia zawodowego. Przy realizacji projektu zostaną wykorzystane innowacyjne technologie informatyczne i multimedialne oraz nowoczesne metody służące efektywnemu szkoleniu przyszłych przedsiębiorców.

- Okres realizacji: rok 2018

- całkowity koszt – 24.515,04 zł

- dofinansowanie – 15.598,00 zł

- wkład własny   - 8.917,04 zł

- Stan – w trakcie weryfikacji

 

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

 

         Wydatki inwestycyjne za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 460.362,16 zł :

 

W dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1/ Przygotowanie kosztorysu na modernizację ujęcia wody w m. Namyślin za kwotę 1.845,00 zł;

 

W dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1) wykonanie chodnika na ul. Obodrytów w m. Boleszkowice w kwocie 154.626,99 zł ;

 

 - w dz. TURYSTYKA

1) dotacja z budżetu gminy na budowę wieży widokowej w m. Chlewice w kwocie 30.000,00 zł;

 

- w dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1) komputeryzacja Urzędu – 29.580,27 zł.

 

W dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

1) Dofinansowanie zakupu samochody strażackiego dla OSP Boleszkowice w kwocie 128.104,30 zł

2) dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla PSP Oddział Myślibórz w kwocie 10.000,00 zł;

 

W dz. OŚWIATA I WYCHOWANIE

 1. Modernizacja i wymiana infrastruktury sportowej w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Boleszkowicach w kwocie 17.930,60 zł;

 

W dz. GOSPODARKA KOMUNALNA

1) zakupy inwestycje ZUK Boleszkowice w kwocie 5.250,00 zł;

 

W  dz. KULTURA FIZYCZNA

 1. Utworzenie pumptracku w m. Boleszkowice – 83.025,00 zł;

        

Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia tabela załączona na stronie nr 14-15.

W zakresie wydatków pomocy społecznej w 2017 roku wydatkowano łącznie z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej 4.409.614,67 zł /w tym: dodatki mieszkaniowe w kwocie – 9.313,47 zł i prace społeczno-użyteczne w kwocie -  11.583,00 zł/.

 

Szczegółowe wykonanie przedstawia sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach.

W załączaniu również szczegółowe sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów przedstawiają załączone tabele.

 

Boleszkowice, dnia 28.03.2018 rok

 

Sporządziła: Barbara Jakubowska

                     Skarbnik Gminy

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy I pół. 2017 cz.2.doc (DOC, 276.50Kb) 2018-05-22 07:59:51 275 razy
2 Kopia Sprawozdanie z wykonania budzetu_gminy za 2017 r 2.xlsx (XLSX, 104.36Kb) 2018-05-22 07:59:51 289 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woroniak 22-05-2018 07:59:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woroniak 22-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woroniak 22-05-2018 07:59:51