Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy główny księgowy z obowiązkami kadrowymi

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach

ogłasza nabór na stanowisko pracy

 główny księgowy z obowiązkami kadrowymi

 

I. Wymagania formalne:  Spełnienie niżej wymienionych warunków, stosownie do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

5) spełnia jeden z poniższych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny)

 1. znajomość ustawy o pracownikach samorządowych;
 2. znajomość praw pracy /Kodeks Pracy/;
 3. znajomość ustawy o finansach publicznych;
 4. znajomość obsługi programu płacowo-kadrowego VULCAN;
 5. znajomość programów Płatnik, e-PFRON, bankowości elektronicznej
 6. znajomość przepisów dotyczących podatków i płac

 

III. Zakres Obowiązków

 1. sporządzanie list płac wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, nagród uznaniowych itp.;
 2. naliczanie wypłat wynagrodzeń chorobowych i zasiłków chorobowych, macierzyńskich
 3. sporządzanie i wysyłanie przelewów do banku z wypłat i potrąceń;
 4. prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy pracownika;
 5. prowadzenie kartotek zarobkowych;
 6. prowadzenie akt osobowych i spraw kadrowych placówki
 7. wydawanie skierowań na badania okresowe pracowników/kontrola terminu ważności badań/
 8. tworzenie miesięcznego rozliczenia ZUS w tym rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników
 9. wystawianie zaświadczeń o dochodach pracowników
 10. sporządzanie sprawozdań rocznych do Urzędu Skarbowego
 11. sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu ZUS
 12. inne czynności zlecone przez Dyrektora

 

IV warunki zatrudnienia

 1. rodzaj umowy: 1 etat na czas określony, ale nie krótszy niż jeden rok po okresie próbnym. Zatrudnienie od dnia 01.06.2018r;
 2. Miejsce pracy: Gminne Centrum Kultury w Boleszkowicach ul. Poznańska 19 74-407 Boleszkowice,praca w biurze jednoosobowym, w siedzibie Urzędu Gminy, 8 godzin dziennie, przy komputerze.

 

V. Wymagane dokumenty

1. List motywacyjny,
2. Życiorys – CV, uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej,
3. Kserokopie świadectw pracy, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
4. Opinie, referencje (jeśli kandydat takie posiada),
5. Własnoręcznie podpisane oświadczenie o:
a)  posiadaniu obywatelstwa polskiego, lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
b) niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,
c) posiadaniu zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych
d) treści „ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zm.).’’

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie A4 osobiście lub przesłać pocztą, na adres:
Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Boleszkowicach

ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice
z dopiskiem nabór na stanowisko główny księgowy z obowiązkami kadrowymi w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Boleszkowicach.


W terminie: do 25.05.2018 do godziny 13.00
(Dokumenty, które dotrą do siedziby GCKiBP po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane przy rekrutacji.)

Postępowanie naboru obejmuje analizę dokumentów kandydata oraz rozmowy z wybranymi kandydatami.

Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

VII. Procedury naboru
Nadesłane dokumenty będą analizowane pod względem formalnym, następnie wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

 

VIII. Miejsce ogłoszenia naboru i jego wyników

Informacje o naborze na stanowisko główny księgowy z obowiązkami kadrowymi w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Boleszkowicach zostaną opublikowane:
a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boleszkowice
b) na stronie Internetowej GCKiBP- w zakładce BIP
c) w Powiatowym Urzędzie Pracy
d) na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Boleszkowice.

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury

i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach

Piotr Bogusław

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 nabór na stanowisko główny księgowy GCK.docx (DOCX, 20.53Kb) 2018-05-11 11:16:26 472 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Woroniak 11-05-2018 11:16:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Woroniak 11-05-2018
Ostatnia aktualizacja: Justyna Woroniak 11-05-2018 11:20:27