Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Boleszkowice, dnia 05.04.2018 r.

Nasz znak: OŚGN.DŚ.6220.10.2018.ML

 

 

POSTANOWIENIE

            Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, z późniejszymi zmianami), oraz §  3 ust. 1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) działając na wniosek z dnia 02.01.2018 r. (data wpływu 04.01.2018 r.)  GEOTRANS S.A. ul. Kobierzycka 20BA, 52-315 Wrocław, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie (odzysk) odpadów w instalacji będącej rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęte w miejscowości Boleszkowice na działce o nr ewidencyjnym 1206/1 obręb Boleszkowice, Gmina Boleszkowice” realizowanego w m. Boleszkowice, gmina Boleszkowice, po uzyskaniu wymaganych opinii,

postanawiam

nie stwierdzić konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie (odzysk) odpadów w instalacji będącej rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęte w miejscowości Boleszkowice na działce o nr ewidencyjnym 1206/1 obręb Boleszkowice, Gmina Boleszkowice” realizowanego w m. Boleszkowice, gmina Boleszkowice, powiat myśliborski.

UZASADNIENIE

W dniu 04.01.2018 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek z dnia 02.01.2018 r. Firmy GEOTRANS S.A. ul. Kobierzycka 20BA, 52-315 Wrocław, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przetwarzanie (odzysk) odpadów w instalacji będącej rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęte w miejscowości Boleszkowice na działce o nr ewidencyjnym 1206/1 obręb Boleszkowice, Gmina Boleszkowice” realizowanego w m. Boleszkowice, gmina Boleszkowice, powiat myśliborski.

Zgodnie z §  3 ust. 1 pkt 80 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), planowana inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

W związku z powyższym Wójt Gminy Boleszkowice  wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Boleszkowice zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu i  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie stosownych opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

Zarówno Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu opinią z dnia 22.01.2018 r. znak: PS-N-ZNS/407-2/18 jak i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opinią z dnia 22.02.2018 r. znak: SZ.RZŚ.436.1.35.2018.RK odstąpili od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 29.03.2018 r. znak: WONŚ-OŚ.4220.11.2018.KK również odstąpił od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

Mając powyższe na uwadze powyższe opinie oraz kierując się kryteriami zawartymi w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Organ przeanalizował rodzaj i charakter planowanej inwestycji, jej usytuowanie, jak również rodzaj i skale oddziaływania.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przetwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w ramach rekultywacji technicznej i biologicznej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Boleszkowicach, gm. Boleszkowice. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne położone jest na działce nr 1206/1 obręb Boleszkowice. Zobowiązanym do jego zamknięcia i rekultywacji jest Gmina Boleszkowice, ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice. Data zaprzestania przyjmowania odpadów to 25.06.2002 r. Składowisko do dnia 25.06.2002 r. przyjmowało głównie odpady komunalne niesegregowane. Zeskładowane odpady zajmują powierzchnię ok. 0,65 ha, a miąższość odpadów dochodzi do 3,5 m (średnio 2,4 m). Ogólna ilość zgromadzonych odpadów nie jest znana, szacuje się, że zgromadzono ok. 15 600 m3 odpadów (ok. 10 500 ton). Składowano tu odpady komunalne oraz odpady budowlane (odpady z przeróbki drewna). W warstwach wierzchnich duży jest udział tworzyw sztucznych. Teren składowiska odległy jest od siedziby gminy o około 3,0 km.

            Najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się w odległości od ok. 180 do 300 m na zachód od granicy składowiska w miejscowości Boleszkowice, oraz ok. 500 m na południe od granicy składowiska w Boleszkowicach w przysiółku Wierutno. Otoczenie składowiska stanowią pola uprawne, nieużytki rolnicze, samoistne zadrzewienia oraz tereny poeksploatacyjne po eksploatacji powierzchniowej. W odległości około 250 m na zachód od składowiska przebiega linia kolejowa. Główne elementy charakteryzujące parametry techniczne składowiska odpadów w Boleszkowicach:

 • składowisko jest obiektem typu: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne,
 • powierzchnia całkowita składowiska (przyjęto całą powierzchnię działki nr 1206/1: 27 650 m2,
 • składowisko nie posiada uszczelnienia dna kwatery,
 • na składowisku znajduje się jedna studnia odgazowująca,
 • w system sieci monitoringowej wód podziemnych na składowisku w Boleszkowicach wchodzą 2 piezometry.

Maksymalna masa odpadów wykorzystana do wykonania warstwy wyrównawczej w procesie rekultywacji wyniesie łącznie 7 690 Mg. Ilość ta jest jednocześnie maksymalną roczną ilością odpadów, które będą mogły być wykorzystane w ramach prac rekultywacyjnych. Maksymalna masa odpadów zastosowana do wykonania warstwy biologicznej wyniesie łącznie 61 546 Mg. Zgodnie z załącznikiem nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523) odpady o kodach: 10 01 01, 10 01 02, 10 01 15 i 10 01 80 przed wykorzystaniem należy wymieszać w proporcji 1:1 z odwodnionymi osadami ściekowymi. W wyniku przetwarzania w/w odpadów nie będą powstawać inne odpady.

Celem planowanej rekultywacji jest przywrócenie terenowi składowiska właściwości użytkowej poprzez właściwe zabezpieczenie kwatery w szczególności przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do środowiska naturalnego. Planowanym kierunkiem rekultywacji jest kierunek przyrodniczy z funkcją zieleni niezorganizowanej. Rekultywacja nie spowoduje zmian, które negatywnie mogłyby wpłynąć na teren inwestycji, a wręcz znacząco poprawi jego warunki poprzez nadanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenowi po byłym składowisku odpadów.

            Odpady wykorzystywane będą w procesie rekultywacji technicznej i biologicznej składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Boleszkowicach.

Do przetwarzania odpadów zostaną zastosowane, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, następujące procesy:

 • R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych – rekultywacja techniczna i biologiczna składowiska – wykonanie okrywy rekultywacyjnej,
 • R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)– rekultywacja techniczna i biologiczna składowiska- wykonanie okrywy rekultywacyjnej,
 • R13 Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów).

W ramach prowadzonych prac objętych niniejszym postepowaniem administracyjnym planowane jest wykonanie następujących robót rekultywacyjnych:

 • Przemieszczenie odpadów z sektora nr 4 do sektora nr 5 w celu obniżenia rzędnych wysokościowych kwatery do poziomu około 2,0 m poniżej rzędnych terenów otaczających składowisko,
 • Wykonanie warstwy wyrównującej na całości sektorów 4 i 5 o miąższości 0,25 m w kształcie przyjętym w projekcie z materiałów i/lub odpadów,
 • Wykonanie dodatkowej studni odgazowującej zakończonej biofiltrem w wyznaczonym miejscu sektora nr 5,
 • Przeprowadzenie wycinki drzew i krzewów w obrębie sektora nr 5 oraz do 2/3 wysokości jego skarp,
 • Wykonanie warstwy urodzajnej o miąższości 2,0 m z materiałów i/lub odpadów- w kształcie przyjętym w projekcie – na całej powierzchni Sektorów nr 4 i 5. Ukształtowanie składowiska w nawiązaniu do rzędnych otaczającego terenu powoduje, że zrekultywowane składowisko nie będzie posiadało skarp nadpoziomowych jak i podpoziomowych.
 • Wykonanie prac porządkowych:

- uporządkowanie terenu wokół składowiska oraz w obrębie sektora nr 1,

- przegląd i naprawa ogrodzenia,

 • Wykonanie zabiegów agrotechnicznych oraz przeprowadzenia obsiewów mieszanką traw oraz wykonanie nasadzeń krzewów i drzew na rekultywowanym składowisku. Przyjmuje się również, że pojawiające się samosiejki drzew nie będą usuwane w trakcie zabiegów pielęgnacyjnych.

Planowane przedsięwzięcie nie wymaga wykorzystania surowców, paliw z wyjątkiem fazy realizacji. Również energia będzie wykorzystywana w czasie realizacji projektu. Na etapie realizacji przewiduje się zużycie paliw silnikowych i materiałów sypkich glina, żwir, piasek, masy ziemne w ilości niezbędnej do wykonania robót. Przewidywane ilości paliw potrzebnych do realizacji budowy ograniczone zostaną do paliwa do sprzętu budowlanego (koparka, spycharka, zagęszczarka, samochód dostawczy). Na etapie realizacji będą wykorzystywane jedynie typowe dla tego rodzaju przedsięwzięcia materiały, surowce oraz paliwa. Energia będzie wykorzystywana w czasie realizacji projektu. Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z koniecznością wykorzystywania zasobów wód powierzchniowych ani podziemnych, jak też surowców mineralnych. Planowane przedsięwzięcie po jego wykonaniu nie będzie wymagało wykorzystania i zabezpieczenia dodatkowych zasobów wody, paliw i energii oraz innych materiałów.

Na obszarze przeznaczonym do rekultywacji (teren składowiska odpadów) nie występują cenne obiekty przyrodnicze: faunistyczne, florystyczne i biocenotyczne. Omawiany teren nie wchodzi w skład żadnego obszaru wyszczególnionego na Listach obszarów NATURA 2000 przesłanych przez Polskę do Komisji Europejskiej, tj. Liście obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO), jak również na Liście specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) wyznaczonych odpowiednio na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków oraz Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory, ani w skład obszarów zgłoszonych do Komisji Europejskiej przez organizacje pozarządowe na tzw. „Shadow List”.

Składowisko zlokalizowane jest poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położone obszar Natura 2000 to PLH3200037 Dolina Odry położony w odległości około 2,7 km na od składowiska. Składowisko odpadów oraz proces jego rekultywacji i zamknięcia nie mają i nie będą miały negatywnego wpływu na te formy ochrony przyrody. Na samym terenie składowiska (działce nr 1206/1) i w sąsiedztwie (między innymi działka nr 1194/1) nie stwierdzono występowania cennych przyrodniczo gatunków roślin i zwierząt. Florę reprezentują popularne gatunki drzew i krzewów (sosna, brzoza, pojedyncze sztuki dębów i klonów czy też robinia akacjowa). Faunę reprezentują powszechnie występujące ptaki otwartego krajobrazu jak skowronek.

Planowana inwestycja nie należy, w rozumieniu art. 135 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 519) do przedsięwzięć wymagających utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Ponadto w oparciu o powyższe oraz nieznaczną odległość od granic państwa ok. 5 km, ustalono, iż realizacja planowanej inwestycji tj. działalność w zakresie przetwarzania odpadów w ramach rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Boleszkowicach, nie będzie wiązała się z transgranicznym oddziaływaniem na środowisko.

 

Analizując powyższe organ uznał, iż zasięg inwestycji zamknie się w granicach działek przeznaczonych pod inwestycję. Planowana inwestycja nie będzie źródłem istotnych dla środowiska oraz zdrowia ludzi emisji i nie będzie w istotny sposób oddziaływać na środowisko, w tym na najbliżej położone obszary chronione. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa publicznego poprzez ostatecznie zakończoną rekultywację nieczynnego składowiska odpadów.

 

Możliwość odstąpienia od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika z przepisu art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy stronie zażalenie.


 

 

Otrzymują:

 1. Geotrans S.A., Ul. Kobierzycka 20BA, 52-315 Wrocław
 2. Pan Jakubowski Zbigniew, Ul. Słoneczna 18, 74-407 Boleszkowice
 3. a/a

 

Do wiadomości:

 1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu;
 3. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 09-04-2018 09:30:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 09-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 09-04-2018 09:30:15