Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwiesycyenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice

Boleszkowice, dnia 04.05.2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice”

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 oraz art. 49 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), informuję o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice”.

 

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu stanowi niewielkie modyfikacje przyjętego już dokumentu i dotyczy obszaru jednej gminy. W związku z powyższym Wójt Gminy Boleszkowice wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice”.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w piśmie z dnia 28.04.2017 r. znak WOPN-OS.410.114.2017.MP wyraził opinię, że dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czaplinek” istnieje możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie w piśmie z dnia 21.04.2017 r. znak: NZNS.7040.1.28.2017 wyraził opinię, że dla dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice” nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, oraz to, że:

-przedmiotowy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest opracowaniem  koncepcyjnym, zawierającym m.in.: cele strategiczne i szczegółowe, stan obecny, identyfikacje obszarów problemowych, aspekty organizacyjne i finansowe, wyniki bazowej inwentaryzacji emisji dwutlenku węgla, działania/zadania i środki zaplanowane na cały okres objęty planem,

-działania te mają charakter lokalny i będą realizowane na terenie obszaru mieszczącego się w granicach administracyjnych gminy Boleszkowice,

-przy rozważeniu możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), a mianowicie:

 

  1. charakter działań przewidzianych w projektowanym dokumencie - głównym celem, dla którego opracowano PGN, ma być przyczynienie się do osiągnięcia celów określonych w Pakiecie klimatyczno - energetycznym do roku 2020, tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Wymienione w Planie propozycje działań są powiązane z problemami dotyczącymi ochrony środowiska na terenie gminy i mają za zadanie przedstawić możliwości zmniejszenia negatywnego wpływu związanego z użytkowaniem różnych nośników energii, czy sektora transportu na stan środowiska na rozpatrywanym obszarze gminy Boleszkowice. Zaplanowane działanie w zakresie remontu i modernizacji ul. Artylerzystów w Boleszkowicach, nie jest określone w sposób ścisły i konkretny podający techniczne rozwiązania, nie ma określonej konkretnej długości drogi przeznaczonej do remontu i modernizacji, co powoduje, iż na tym etapie można wyłącznie określić, iż Plan ten może wyznaczać ramy dla późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, jednak nie można skonkretyzować ich oddziaływania na środowisko;
  2. rodzaj i skale oddziaływania na środowisko - realizacja zadań wskazanych w Planie będzie rozłożona w czasie i przestrzeni. Z uwagi na brak konkretnych zapisów dotyczących poszczególnych inwestycji planowanych do realizacji w ramach ustaleń w Planie, gdyż dokument ten wskazuje tylko działania do zrealizowania w celu poprawy środowiska, zwłaszcza w zakresie poprawy jakości powietrza, nie ma możliwości na tym etapie określenia skali oddziaływania na środowisko, nie mniej jednak każde z planowanych działań mogących znacząco oddziaływać na środowisko będzie przechodziło odrębną procedurę oceny oddziaływania na środowisko na kolejnych etapach planistycznych w celu rozpatrzenia jego wpływu na środowisko, w tym obszary chronione;

 

  1. cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko - w granicach terenu gminy Boleszkowice znajdują się obszarowe formy ochrony przyrody, jak: park krajobrazowy „Ujście Warty”, obszar Natura 2000 Dolna Odra PLH320037, Dolina Dolnej Odry PLB320003 oraz w niewielkiej części obszar Natura 2000 Ostoja Witnicko -Dębniańska PLB320015, a także rezerwat przyrody „Cisy Boleszkowickie” i obszar chronionego krajobrazu „A” Dębno - Gorzów, zespół przyrodniczo - krajobrazowy „Porzecze” oraz użytek ekologiczny „Torfowisko Gudzisz”, jak również liczne stanowiska gatunków roślin i zwierząt chronionych oraz siedliska przyrodnicze, jednakże przy tak ogólnych zapisach dokumentu strategicznego można uznać, iż w wyniku realizacji założeń dokumentu nie wystąpią negatywne oddziaływania na środowisko, gdyż głównym celem opracowania jest poprawa stanu środowiska na terenie gminy Boleszkowice oraz poprawa stanu życia ludzi na terenie gminy. Ponadto na dalszych etapach inwestycyjnych poszczególne przedsięwzięcia będą miały, w miarę potrzeb, przeprowadzane oceny oddziaływania na środowisko w celu wykluczenia negatywnego oddziaływania;

 

Wójt Gminy Boleszkowice odstępuje od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice”.

 

Zgodnie z art. 48 ust. 4 informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice” podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Boleszkowice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boleszkowice.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zał. nr 13 Opinia z Sanepidu.pdf (PDF, 929.52Kb) 2017-05-04 13:30:48 509 razy
2 Zał. nr 14 Decyzja RDOŚ.pdf (PDF, 1.24Mb) 2017-05-04 13:30:48 433 razy
3 Zał. nr 5 Baza przedsiębiorstw.pdf (PDF, 332.87Kb) 2017-05-04 13:30:20 473 razy
4 Zał. nr 6 Baza budynków użytecz.....pdf (PDF, 327.47Kb) 2017-05-04 13:30:20 495 razy
5 Zał. nr 7 Ankieta skierowana do mieszkańców.pdf (PDF, 483.79Kb) 2017-05-04 13:30:20 429 razy
6 Zał. nr 8 Ankieta skierowana do przedsiębiorców.pdf (PDF, 544.94Kb) 2017-05-04 13:30:20 425 razy
7 Zał. nr 11 Wzór wniosku o udostępnienie danych- energia elektryczna.pdf (PDF, 463.21Kb) 2017-05-04 13:30:20 533 razy
8 Zał. nr 12 Wzór wniosku o udostępnienie danych- OZE.rar (RAR, 212.38Kb) 2017-05-04 13:30:20 463 razy
9 Boleszkowice Postanowienie OOŚ.docx (DOCX, 18.95Kb) 2017-05-04 13:29:36 491 razy
10 PGN - Boleszkowice.pdf (PDF, 3.02Mb) 2017-05-04 13:29:36 834 razy
11 Zał. nr 1 Wykaz przedsięwzięć.pdf (PDF, 349.75Kb) 2017-05-04 13:29:36 414 razy
12 Zał. nr 2 Wydruk strony internetowej.pdf (PDF, 463.22Kb) 2017-05-04 13:29:36 406 razy
13 Zał. nr 3 Ulotka informacyjna.pdf (PDF, 771.54Kb) 2017-05-04 13:29:36 448 razy
14 Zał. nr 4 Plakat.pdf (PDF, 435.10Kb) 2017-05-04 13:29:36 436 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 04-05-2017 13:29:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 04-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 04-05-2017 13:31:55