Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Boleszkowice na lata 2017 - 2021"

Boleszkowice, dnia 04.05.2017 r.

 

OBWIESZCZENIE

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Boleszkowice na lata 2017 - 2021”

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 oraz art. 49 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), informuję o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Boleszkowice na lata 2017 - 2021”.

 

Na podstawie art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.) organ opracowujący projekt dokumentu, może po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uzna, że realizacja postanowień danego dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, a projekt dokumentu stanowi niewielkie modyfikacje przyjętego już dokumentu i dotyczy obszaru jednej gminy.

W związku z powyższym, Wójt Gminy Boleszkowice wystąpił z wnioskiem do Zachodniopomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wyrażenie zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Boleszkowice na lata 2017 - 2021”.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w piśmie z dnia 28.04.2017 r. znak: WOPN-OS.410.81.2017.MP wyraził opinię, że dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Boleszkowice na lata 2017 - 2021” istnieje możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Jednocześnie Zachodniopomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Szczecinie w piśmie z dnia 13.04.2017 r. znak: NZNS.7040.1.24.2017 wyraził opinię, że dla dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Boleszkowice na lata 2017 - 2021” nie jest konieczne przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe na uwadze, oraz to, że:

- przedmiotowy Program Ochrony Środowiska dla Gminy Boleszkowice na lata 2017 - 2021 jest opracowaniem  koncepcyjnym, zawierającym m.in.: ramy dla późniejszych przedsięwzięć, cele strategiczne i szczegółowe,

- działania te mają charakter lokalny i będą realizowane na terenie obszaru mieszczącego się w granicach administracyjnych Gminy Boleszkowice,

- przy rozważeniu możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę uwarunkowania wynikające z art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), a mianowicie:

  1. charakter działań przewidzianych w projektowanym dokumencie - Program Ochrony Środowiska dla Gminy Boleszkowice na lata 2017 – 2021 pozwala na osiągniecie celów środowiskowych, których istotnym elementem jest ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody. Przedłożony projekt to dokument strategiczny, powiązany ściśle z innymi Programami… opracowywanymi na różnych szczeblach samorządowych. Dokument ten nie wyznacza konkretnych zadań dla późniejszej realizacji konkretnych inwestycji, a wskazuje jedynie zadania do wykonania, bez wskazywania konkretnych terminów ich realizacji, czy tez usytuowania planowanych inwestycji, bądź rodzaju technologii i zakresu;                
  2. rodzaj i skale oddziaływania na środowisko – biorąc pod uwagę charakter przewidywanych zadań można stwierdzić, iż ich realizacja nie spowoduje wystąpienia trwałych i znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko. Do przedsięwzięć realizowanych w ramach Programu …, które mogą okresowo negatywnie wpływać na środowisko (głownie na etapie budowy), należą zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury drogowej. Potencjalne negatywne oddziaływania w/w inwestycji można ograniczyć poprzez dobór odpowiednich rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Zaznaczyć należy również, iż ustalenia przedmiotowego Programu … w dłuższej perspektywie przyczynia się do poprawy stanu środowiska; 
  3. cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko - w granicach terenu gminy Boleszkowice znajdują się obszarowe formy ochrony przyrody, jak: park krajobrazowy „Ujście Warty”, obszar Natura 2000 Dolna Odra PLH320037, Dolina Dolnej Odry PLB320003 oraz w niewielkiej części obszar Natura 2000 Ostoja Witnicko -Dębniańska PLB320015, a także rezerwat przyrody „Cisy Boleszkowickie” i obszar chronionego krajobrazu „A” Dębno - Gorzów, zespół przyrodniczo - krajobrazowy „Porzecze” oraz użytek ekologiczny „Torfowisko Gudzisz”, jak również liczne stanowiska gatunków roślin i zwierząt chronionych oraz siedliska przyrodnicze. Istotnym jednak jest, iż z uwagi na ogólny sposób formułowania ustaleń dotyczących planowanych kierunków działań, bez wskazania ich zakresu, szczegółowej lokalizacji, w tym położenia względem obszarów chronionych, stwierdza się, iż w analizowanym dokumencie  brak jest danych jednoznacznie wskazujących, że realizacja jego ustaleń spowoduje znaczące oddziaływanie na obszary chronione. Należy mieć także na względzie, że jest to dokument o charakterze strategicznym, który nie przesadza o sposobie i technologii realizacji przedsięwzięć. Ponadto należy dodać, iż na dalszych etapach inwestycyjnych poszczególne przedsięwzięcia będą miały, w miarę potrzeb, przeprowadzane oceny oddziaływania na środowisko w celu wykluczenia negatywnego oddziaływania.

 

Wójt Gminy Boleszkowice odstępuje od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Boleszkowice”.

 

Zgodnie z art. 48 ust. 4 informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Boleszkowice na lata 2017 - 2021” podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Boleszkowice oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boleszkowice.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Boleszkowice Postanowienie OOŚ.docx (DOCX, 19.04Kb) 2017-05-04 13:25:47 470 razy
2 OKŁADKA.pdf (PDF, 231.41Kb) 2017-05-04 13:25:47 451 razy
3 POŚ Gmina Boleszkowice 2017-2021.pdf (PDF, 3.05Mb) 2017-05-04 13:25:47 1007 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 04-05-2017 13:25:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 04-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 04-05-2017 13:25:47