Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOLESZKOWICE ZA 2016 ROK

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOLESZKOWICE

ZA 2016 ROK

 

W związku z art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn.zm.) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Boleszkowice

przedkłada informację z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2016 rok.

 

Budżet na 2016 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XIII/81/2015 z dnia 30 grudnia  2015 roku wynosił po stronie dochodów 11.040.537,00 zł, zaś po stronie wydatków 11.840.735,00 zł.

 

Planowany deficyt budżetu w kwocie 800.198,00 zł został przeznaczony na spłatę kredytów, pożyczek i wydatki bieżące.

 

W  2016 roku dokonywano zmian budżetu zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków:

   

 • Uchwałą Rady Gminy Nr XIV/93/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku
 • Uchwałą Rady Gminy Nr XV/102/2016 z dnia 31 marca 2016 roku;
 • Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/109/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku;
 • Uchwałą Rady Gminy Nr XVII/111/2016 z dnia 25 maja 2016 roku;
 • Uchwałą Rady Gminy Nr XVIII/116/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku;
 • Uchwała Rady Gminy Nr XIX/125/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku;
 • Uchwała Rady Gminy Nr XX/132/2016 z dnia 29 września 2016 roku;
 • Uchwała Rady Gminy Nr XXI/139/2016 z dnia 27 października 2016 roku;
 • Uchwała Rady Gminy Nr XXII/140/2016 z dnia 24 listopada 2016 roku;
 • Uchwałą Rady Gminy Nr XXIII/145/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku.

 

ZWIĘKSZENIA BUDŻETU NASTĄPIŁY TYTUŁEM:

 

1. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę – 2.147.160,36 zł w zakresie:

 

- rolnictwa i łowiectwa o kwotę – 235.008,73 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za I i II okres płatniczy 2016;

 

- w zakresie administracji publicznej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich – 12.269,00zł;

 

- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa o łącznej kwocie – 7.656,00zł z przeznaczeniem na:

a)  przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy - 4.800,00 zł

b) zakup urn wyborczych zgodnie z uchwałą PKW z dnia 11 kwietnia 2016 r. – w kwocie 2.856,00 zł;  

 

-pomocy społecznej o kwotę – 1.866.975,36 zł, z czego:

a) na wypłatę dodatków zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie  - 1.192,36  zł;

b)  na pomoc finansową dotyczącą opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 29.750,00 zł;

c) na pomoc finansową przeznaczoną na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny wynikająca z ustawy – 100,00 zł;

d) na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi zgodnie z ustawą z dnia 11 luty 2016 r. pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 1.563.700,00 zł;

e) na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego w kwocie 3.000,00 zł;

f) na pomoc finansową dotyczącą wypłat świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 269.233,00 zł;

 

- oświata i wychowanie – dotacja na zakup podręczników do szkoły podstawowej i gimnazjum w łącznej kwocie – 25.251,27 zł;

 

2. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę – 165.063,00 zł w zakresie:

 

-  edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę – 7.632,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty (Dz. U.  Nr 256 poz.2572 z późniejszymi zmianami);

- oświata i wychowanie w kwocie – 93.160,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego w tym  32.036,00 na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach;

-) na pomoc finansową dotyczącą zatrudnienia asystenta rodziny w ramach programu „Asystent rodziny, koordynator rodziny zastępczej”- 17.353,00 zł;

 - pomoc społeczna w kwocie 4.431,00 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych;

- na pomoc finansową dotyczaca wypat zasiłków stałych – 42.487,00 zł;

Zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania własne na kwotę  10.436,00 zł w zakresie:

 - różne rozliczenia finansowe dot. zwrotu z funduszu sołeckiego za 2015 rok – 8.377,00 zł;

- 2.059,00 zł mniejszenie dotacji celowej na opłacenie składek na zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej;

 

3. Zmniejszenie dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin o kwotę 51.424,00 zł.

 

4. Zwiększenie dochodów własnych w łącznej kwocie – 976.289,00 zł:

 

1) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM-  805.224,00 zł w tym:

- zwiększono dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej – 3.000,00 zł;

-  zwiększono dochody z tytułu podatku od nieruchomości – 741.920,00zł;

- zwiększono dochody z tytułu podatku leśnego w kwocie – 45.304,00 zł

- zwiększono dochody od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5.000,00 zł;

- zwiększono udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych – 10.000,00 zł;

2) RÓŻNE ROZLICZENIA- 171.065,00 zł

- zwiększono subwencję ogólną z budżetu państwa część oświatowa w kwocie 152.852,00 zł;

- otrzymano subwencję na uzupełnienie dochodów gminy w kwocie 18.213,00 zł;

 

5. Zmniejszenie dochodów własnych w łącznej kwocie 155.817,00 zł;

 

1) DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – 68.817,00 zł z tego:

- 900,00 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków od osób prawnych;

- 32.313,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych;

- 28.327,00 zł z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych;

- 5.000,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych;

- 2.277,00 zł z tytułu opłaty ekspoatacyjnej;  

 

2) OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 1.500,00 zł zmniejszenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zwrot odsetek od pożyczki dot. Termomodernizacja.

 

 

3) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- w łącznej kwocie - 85.500,00 zł

- 5.000,00 zł zmniejszenie dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

- 80.500,00 zł zmniejszenie dochodów z tytułu wpływu z usług;

 

Pozostałe zmiany zostały dokonane w ramach przeniesień kredytów budżetowych. Zmniejszono plan wydatków z zadań, które nie zostały wykonane a zwiększono plan wydatków na zadania, które zostały wykonane, a nie miały odpowiedniego zabezpieczenia w budżecie gminy.

 

     Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za 2016 rok przedstawia się następująco:

 

DOCHODY:

     -    na plan po zmianach  14.111.372,36 zł

 • wykonanie wynosi    13.222.367,04 zł
 • co stanowi – 93,70 %

WYDATKI:

 • na plan po zmianach14.962.701,27 zł
 • wykonanie wynosi    13.733.014,37
 • co stanowi -  91,73 %

 

Wykonanie dochodów budżetu gminy, według ważniejszych źródeł w 2016 roku przedstawia poniższa tabela:

                                                      

Źródła dochodów

Plan

Wykonanie

%

Wykonania

1

2

3

4

I DOCHODY WŁASNE:

7.632.440,00

6.969.619,13

91,31

 1. Podatki

4.831.584,00

4.816.362,59

99,68

 • od nieruchomości

4.039.607,00

4.090.002,42

101,24

 • rolny

461.673,00

384.856,59

83,36

 • leśny

215.304,00

225.089,58

104,54

 • od środków transportowych

45.000,00

42.889,00

95,30

 • od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

5.000,00

5.356,00

107,12

 • od spadków i darowizn

15.000,00

4.129,00

27,52

 • podatek od czynności cywilno prawnych

50.000,00

64.040,00

128,08

 1. Opłaty

133.663,00

126.226,49

94,43

 • Skarbowa

10.000,00

8.430,00

84,30

 • Eksploatacyjna

32.723,00

25.543,00

78,05

 • zajęcie pasa drogowego

39.000,00

40.241,51

103,18

 • wieczyste użytkowanie gruntów

1.940,00

1.891,86

97,51

      e)   za zezwolenia ze sprzedaży    alkoholu

45.000,00

45.058,86

100,13

      f)   korzystanie ze środowiska

3.000,00

4.752,26

158,40

g) wpływy z różnych opłat

2.000,00

309,00

15,45

 1. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

1.184.393,00

1.212.701,31

102,39

 • w podatku dochodowym od osób fizycznych

1.174.393,00

1.199.053,00

102,09

 • w podatku dochodowym od osób prawnych

10.000,00

13.648,31

136,48

 1. Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe oraz wpłaty od zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych (ZUK, ZS, OPS)

371.500,00

407.281,46

109,63

 1. Dochody z majątku

1.000.000,00

279.513,42

27,95

 1. Odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych

20.000,00

23.357,80

116,78

 1. Opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochód gminy

13.300,00

13.047,41

98,10

 1. Odsetki i dywidendy od kapitału wniesionego do spółek

-

-

-

 1. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych odrębnymi przepisami

-

-

-

 1. Spadki, zapisy, darowizny

-

-

-

 1. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów

78.000,00

91.128,65

116,83

II SUBWENCJE OGÓLNE:

2.171.804,00

2.171.804,00

100,00

 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2.153.591,00

2.153.591,00

100,00

 1. Uzupełnienie subwencji ogolnej dla jednostek

18.213,00

18.213,00

100,00

 1. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

-

-

-

III DOTACJE:

4.307.128,36

4.080.943,91

94,74

 1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie oraz inne zadania zlecone gminie ustawami

3.550.760,36

3.514.815,23

98,98

 1. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej lub innymi jednostkami samorządu terytorialnego

-

-

-

 1. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy

455.516,00

454.546,05

99,78

 1. Dotacje z funduszy celowych

2.500,00

2.231,38

89,25

 1. Dotacje z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

109.352,00

109.351,25

100,00

 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

189.000,00

-

-

IV Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

-

-

-

RAZEM DOCHODY GMINY:

14.111.372,36

13.222.367,04

93,70

 

 

 • Dochody własne ogółem na plan 7.632.440,00 stanowi 91,31% w tym:

 

 • podatki na plan 4.831.584,00 zrealizowano 4.816.362,59 , co stanowi 99,68 %,
 • opłaty na plan 133.663,00 zł zrealizowano 126.226,49 zł, co stanowi 94,43%,
 • udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na plan 1.184.393,00 zł zrealizowano 1.212.701,31 zł, co stanowi 102,31%,
 • dochody jednostki budżetowej na plan 371.500,00 zł zrealizowano 407.281,46 zł, co stanowi 109,63%,
 • dochody z majątku na plan 1.000.000,00 zł zrealizowano 279.513,42 zł, co stanowi 27,95%,
 • odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych na plan 20.000,00 zł zrealizowano 23.357,80 zł, co stanowi 116,78%,
 • opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochód gminy na plan 13.300,00 zł zrealizowano 13.047,41zł, co stanowi 98,10 %,
 • inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów na plan 78.000,00 zł zrealizowano 91.128,65 zł, co stanowi 116,83%.

 

 • Subwencje ogólne na plan 2.171.804,00 zł zrealizowano 2.171.804,00 zł, co stanowi 100,00%.

 

 • Dotacje na plan 4.307.128,36 zł zrealizowano 4.080.943,91 zł, co stanowi 94,74%.

 

 • Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na plan ----- zł zrealizowano ------, co stanowi 0%

 

         Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za  2015 rok wynoszą ogółem: 1.070.434,05 zł i przedstawiają się następująco:

 

 • podatek od nieruchomości 897.465,85 (osoby prawne 618.523,62 zł; osoby fizyczne 278.942,23 zł)
 • podatek rolny 145.371,44 (osoby prawne 13.895,44 zł; osoby fizyczne 131.476,00 zł)
 • podatek od środków transportowych 27.596,76 (osoby fizyczne).

 

 Za okres sprawozdawczy udzielono odroczenia osobom fizycznym w kwocie 450,04 w tym: podatek od nieruchomości – 450,04 zł. 

 

ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT

 

Rodzaj należności.

Zaległość na 31.12.2015

Zaległość na 31.12.2016

Zmniejsze-nie zaległości

Wzrost zaległości

Uwagi.

 

1

2

3

4

5

6

Wieczyste użytkowanie gruntów

-

43,00

-

43,00

-

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

35.937,30

3.691,03

32.246,27

-

-

Czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe i ścieki

70.990,68

65.126,71

5.863,97

-

-

Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej

8.849,80

5.173,80

3.676,00

-

Należność Urzędu Skarbowego

Podatek od nieruchomości (osoby prawne)

24.533,32

-

24.533,32

-

-

Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)

112.902,09

120.696,35

-

7.794,26

-

Podatek rolny (osoby prawne)

195,00

-

195,00

-

-

Podatek rolny (osoby fizyczne)

58.251,83

39.800,04

18.451,79

-

-

Podatek od środków transportowych

6.956,00

4.758,00

2.198,00

-

-

Podatek od czynności cywilno prawnych

-

-

-

-

Należność Urzędu Skarbowego

Wpływy z usług i różnych dochodów

3.839,80

3.158,00

681,80

-

Dochody z Przedszkola

OGÓŁEM :

322.455,82

242.446,93

87.846,15

7.837,26

-80.008,89

 

Z analizy zestawienia tabelarycznego zaległości z tytułu podatków i opłat wynika, że na dzień 31 grudnia 2016  roku saldo zaległości podatków i opłat ogółem wynosi  242.446,93 zł i zmniejszyło  się w stosunku do salda zaległości na koniec 2015 roku o kwotę 80.008,89 zł. Głównie ujęto i odpisano zaległości  firmy FIDAG Kaleńsko, które stanowiły kwotę 55.394,58 zł (w tym podatek od nieruchomości 24.526,32 zł; czynsz dzierżawy 30.868,26 zł) z powodu ogłoszenia stanu upadłości i uzyskania terminu dokonywania odpisu.

 

Na podstawie poszczególnych kwot zaległości w podatkach i opłatach stwierdza się, że większą część zaległości posiadają osoby fizyczne.

 

Na powyższe zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze oraz prowadzona jest egzekucja sądowa.

Za okres sprawozdawczy Urzędy Skarbowe i Komornik Sądowy zrealizowały wystawione tytuły wykonawcze na zaległości w ogólnej kwocie 8.317,54zł
Pomimo tych czynności większość zaległości jest nieściągalna. Spowodowane jest to trudną sytuacją finansową poszczególnych grup podatników.

 

Nadmienia się, iż w 2014 roku została podjęta uchwała o utworzeniu funduszu sołeckiego na 2016 rok. Kwota przeznaczona na wydatki funduszu sołeckiego wynosi 169.566,31zł .

 Zadania wykonane przez rady sołeckie w  2016 roku przedstawia  tabela poniżej.

 

 

Sołectwo

Plan

Wykonanie

Wykonanie planu w %

BOLESZKOWICE

40.712,20

40.710,03

99,99

Doposażenie placów zabaw na terenie sołectwa Boleszkowice

20.000,00

20.000,00

100,00

Doposażenie dla KGW „Gospodarski Krąg”

1.712,20

1.712,20

100,00

Doposażenie zaplecza kuchennego  OSP Boleszkowice

Postawienie wiaty drewnianej –miejsce do grilowania

4.000,00

4 500,00

112,50

Organizacja dożynek gminnych

5.000,00

5.000,00

100,00

Imprezy okolicznościowe i kulturalne dla mieszkańców (Dzień Dziecka, festyny, dofinansowanie transportu do wycieczek)

10.000,00

9.497,83

94,98

CHLEWICE

11.399,42

11.237,36

98,58

Ogrodzenie placu zabaw od posesji prywatnej

8.500,00

8.500,00

100,00

Zakup sprzętu agd do świetlicy wiejskiej

1.600,00

1.488,99

93,06

Zakup artykułow biurowych  oraz artykułów sportowych dla sołectwa

550,00

297,94

54,17

Wydatki bieżące (organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców)

749,42

876,83

117,00

CHWARSZCZANY

17 669,09

17.620,09

99,72

Zakup wiaty przy świetlicy wiejskiej

5.200,00

5.166,00

99,35

Koszty reprezentacyjne (paczki dla dzieci, Dzień Dziecka, dofinansowanie Turnieju Rycerskiegi)

4.200,00

4.400,56

104,78

Wymiana 4 okien w świetlicy wiejskiej od strony placu zabaw dla dzieci

4.000,00

3.862,71

96,57

Położenie kostki polbruk pod wiatą przy świetlicy wiejskiej

600,00

701,00

116,83

Monitoring na placu zabaw i oświetlenie placu

3.669,09

3.489,82

95,12

GUDZISZ

19 623,28

19.622,72

100,00

Monitoring przy świetlicy wiejskiej

1 000,00

1.800,00

180,00

Ogrodzenie placu przy świetlicy wiejskiej

18.000,00

17.375,85

96,53

Organizacja imprez okolicznościowych

623,28

446,87

71,70

KALEŃSKO

10.218,76

8.982,88

87,91

Zakup wiaty drewnianej

5.000,00

6.008,60

120,17

Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej

5.218,76

3.236,57

62,02

NAMYŚLIN

21.292,48

21.280,59

99,94

Remont świetlicy wiejskiej oraz pomie4szczenia na zaplecze kuchenne dla potrzeb mieszkańców m. Namyslin

18.000,00

18.313,64

101,74

Organizacja imprez okolicznościowych organizowanych przez Radę Sołecą tj. Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, choinka i  paczki dla dzieci

3.292,48

2.966,95

90,11

PORZECZE

10.015,20

6.826,33

65,72

Zakup wiaty oraz stoliki i ławki

6.000,00

6.008,60

100,14

Postawienie nowego krzyża

3.215,20

-

-

Organizacja imprez okolicznościowych (paczki dla dzieci, piknik rodzinny, taczka, sprzęt sportowy

800,00

817,73

102,22

RECZYCE

13.842,15

13.787,26

99,60

Postawienie wiaty na placu przy świetlicy oraz malowanie świetlicy i zasianie trawy

5.000,00

5.028,29

100,56

Wyposażenie  placu zabaw (huśtawki, karuzela)

6.000,00

6.088,50

101,47

Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców

2.842,15

2.670,47

93,95

WYSOKA

24.793,73

24.551,18

99,02

Dokończenie  ogrodzenia terenu boiska sportowego przez ZUK Boleszkowice

12.000,00

12.000,00

100,00

Zakup osprzętu piłkarskiego, ławek, piłek

1.400,00

1.389,00

99,21

Zakup i montaż ławek na boisku

500,00

450,00

90,00

Zakup sadzonek tuji

700,00

633,20

90,46

Koszenie trawy na boisku sportowym przez ZUK Boleszkowice

500,00

500,00

100,00

Uroczystości organizowane przez Radę Sołecką (sportowe i okolicznościowe, turnieje, wspieranie inicjatyw integracyjnych na rzecz mieszkanców)

6.193,73

6.078,90

98,15

Założenie 3 lamp oświetleniowych na istniejących słupach

2.500,00

2.500,00

100,00

Wyremontowanie wiaty przystankowej

1.000,00

1.000,00

100,00

RAZEM

169.566,31

164.618,44

97,08

 

 

Analizując gospodarkę finansową za 2016 roku stwierdza się, że realizacja wydatków przebiegała w miarę wykonanych dochodów w ramach potrzeb wynikających z założeń budżetowych.

 

Ponadto wzorem lat ubiegłych w ramach oszczędności wydatków budżetowych zatrudniani są pracownicy interwencyjni, publiczni i stażyści przez Zakład Usług Komunalnych i Urząd Gminy. Pracownicy Ci wykonują wszelkie możliwe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, drobne remonty i naprawy, utrzymanie czystości i estetyki na terenie całej gminy.

 

Do ważniejszych zadań wykonanych w   2016 roku należy wymienić zadania wykonane we własnym zakresie oraz zadania wykonane przez firmy prywatne.

 1. Zadania wykonane we własnym zakresie przedstawione są w sprawozdaniu z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach (w załączeniu).

 

2. FIRMY PRYWATNE WYKONAŁY:

 

 1. Zlecono opracowanie inwentaryzacji cmentarza żydowskiego w Boleszkowicach – Wykonawca Pan dr Przemysław Kołosowski za kwotę 492,00 zł.
 2. Zlecono opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu handlowo-usługowego w Boleszkowicach.Wykonawca Pracownia Urbanistyczna w Szczecinie za kwotę 799,50 zł brutto.
 3. Zlecono wymianę uszkodzonego przepustu pod drogą gminną przy jeziorze w m. Wysoka – Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano – Inżynieryjne „KORIMEX” w Dębnie za kwotę 13.325,00 zł.
 4. Zlecono po przeprowadzeniu negocjacji „Remont nawierzchni drogi łączącej ul. Kościuszki z ul. Żeromskiego – Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne ”KORIMEX” w Dębnie za kwotę 2.969,18 zł brutto.
 5. Zlecono opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie pawilonu handlowo-uslugowego w Boleszkowicach – Wykonawca Pracownia Urbanistyczna Szczecin – 492,00 zł
 6. Zlecono naprawę porycia dachowego wraz z ociepleniem stropodachu wełną mineralną na dachu remizy OSP Boleszkowice – Wykonawca Heban Dargomysl za kwotę 6.150,00 zl.

 

Zadania wykonane we własnym zakresie przez Urząd:

 1. Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na „Wykonanie parkingu przy świetlicy wiejskiej w Namyślinie oraz rozbiórkę nawierzchni asfaltowej z wypełnieniem wykopu ziemi przy placu zabaw w Namyślinie”. Wykonawca Spółdzielnia Usług Rolnych Rol-Bud Trzcińsko Zdrój za kwotę 18.890,00 zł brutto.
 2. Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na wykonanie Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2016-2024”. – rozpoznanie unieważniono ze względu na to, że zaproponowana oferta przewyższała kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 3. Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na „Wykonanie Strategii Rozwoju Gminy Boleszkowice na lata 2016-2024”. Wykonawca Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne Spółka z o.o. w Szczecinie /za kwotę 20.000,00 zł brutto/.
 4. Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na „Wykonanie wiaty (podcienia) o wymiarach 20,40 m dl. x 6,00 m szer. przy budynku magazynowym na placu gminnym w Boleszkowicach” /wykonawca Heban-Dargomyśl Arleta Tomala za kwotę 17.500,00 zł brutto/.
 5. Przeprowadzono przetarg na „Remont ulicy Kościuszki w miejscowości Boleszkowice” wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano-Inżynieryjne KORIMEX w Dębnieza kwotę188.191,87 zł brutto.
 6. Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe i wykonano „Dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych w miejscowości Boleszkowice” w ramach funduszu sołeckiego – wykonawca Bartez Sp. J. Kaczmarek, Prabucki Poznań/ za kwotę 20.000,00 zł brutto.
 7. Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na „Remont drogi gminnej gruntowej w m. Reczyce dz. Nr 66, 50/1 wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Beata Michałowska Mieszkowice za kwotę 15.990,00 zł brutto.
 8. Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na „Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2016/2017. Wykonawca Autokarowe Uslugi Turystyczno-Uslugowe Robert Caban Stare Łysogórki za kwote 129.000,00 zł
 9. Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na ‘Wykonanie systemu CCTV w świetlicy wiejskiej w Chwarszczanach – Wykonawca E.P.S. Paweł Soroczyński Boleszkowie za kwotę 3.489,82 zł
 10. Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na dostawę oleju opalowego na sezon grzewczy 2016/2017. Dostawca Oleju opałowego Oktan Energy Szczecin za kwotę 76.235,77 zł
 11. Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na wykonanie wniosku o dofinansowanie w ramach PROW na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gudzisz, Reczyce- wykonawca Komplet Inwest Gorzów za kwotę 23.370,00 zł
 12. Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe i wykonano „Dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych w m. Reczyce w ramach funduszu sołeckiego – wykonawca Grupa Hydro Mosina za kwotę 6.088,50 zł.
 13. Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na dostawe wegla na sezoan grzewczy 2016/2017 – Dostawca Sklad Opału MAR-TRANS M. Jacura Dębno za kwotę 88.600,00 zł.
 14. Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na ‘Wykonanie toru rowerowego typu pumptrack w Boleszkowicach na placu szkolnym – wykonawca Techramps Piotr Nowak Kraków za kwotę 98.400,00 zl
 15. Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na wywóz odpadów komunalnych z budynków administrowanych przez Gminę Boleszkowice w roku 2017 – Wykonawca Przedsiebiorstwo Usług Komunalnych Dębno.
 16. Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na zakup samochodu osobowego typ wywrotka na potrzeby Zakladu Uslug Komunalnych za kwotę 30.750,00 zł dostawca Handel Maszynami Budowlanymi I. Łoś Boleszkowice
 17. Przeprowadzono rozpoznanie ofertowe na wykonanie usług geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby Urzedu Gminy w 2017 roku za kwote 53.505,00 zł – wykonawca Usługi Geodezyjne Krzysztof Kołodyński Dębno
 18. Wyloniono Wykonawcę do opracowania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej” oraz „Programu Ochrony Środowiska – wykonawca A. Żyluk-Czapiewska, Z. Barski Szczecin za kwotę 27.500 zł.

 

 

WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2016 ROK KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:

 

Nazwa

Plan

Wykonanie

%

Wykonania

Inwestycje, z tego:

1.176.800,00

503.535,37

42,79

 • komputeryzacja Urzędu Gminy

25.800,00

25.781,85

99,92

 • Modernizacja ulicy Artylerzystów w m. Boleszkowice

300.000,00

14.600,00

4,87

 • Modernizacja ul. Kościuszki w Boleszkowicach

212.500,00

212.386,73

99,94

 • Zakupy inwestycyjne ZUK Boleszkowice (przyczepa, samochód osobowy, wóz asenizacyjny)

50.000,00

45.706,80

91,41

 • Modernizacja i rozbudowa stacji ujęć wody w Namyślinie / wykonanie wiaty przy budynku magazynowym ZUK Boleszkowice

170.000,00

17.500,00

10,29

 • Remont drogi w stronę cmentarza w m. Gudzisz

152.000,00

151.290,00

99,53

 • Udzielenie dotacjibudżetu gminyna dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Boleszkowice

230.000,00

-

-

 • Zakup pieca c.o. budynek Ośrodka Zdrowia Boleszkowice

11.100,00

11.054,99

99,59

 • Wykonanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacyjnej w m, Gudzisz i Reczyce

23.400,00

23.370,00

97,87

 • Wykonanie dokumentacji na ul. Obodrytów

2.000,00

1.845,00

92,25

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, honoraria i zakładowy fundusz nagród) w tym:

5.629.451,22

5.522.378,94

98,09

 • wynagrodzenia osobowe pracowników
 • składki ZUS i Fundusz Pracy

4.152.897,00

994.051,00

4.090.000,31

967.822,75

98,48

97,36

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

188.369,00

188.369,00

100,00

Wydatki na obsługę długu publicznego

73.000,00

62.174,17

85,17

Pozostałe wydatki

7.895.081,05

7.456.556,89

94,44

OGÓŁEM WYDATKI:

14.962.701,27

13.733.014,37

91,78

        

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 532.794,60 zł.

           

 

DŁUG PUBLICZNY:

           

Dług publiczny na początku 2016 roku wynosił  1.920.601,00zł.

 

W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie  446.572,20 zł, z, czego:

- kredyt długoterminowy w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. w Koszalinie   

  24.000,00 zł.

- kredyt długoterminowy w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A.  w Koszalinie     

  48.000,00 zł,

- kredyt długoterminowy w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A.  w Koszalinie    

  60.036,00 zł,

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w

  Barlinku – 57.600,00zł;

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO SA I/O Dębno –

  54.480,00 zł

- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO SA I/O Dębno –

  123.000,00 zł;

- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie – 50.000,00 zl

- pożyczka w Wojewodzkim Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie – 29.456,20 zł.

 

         Wobec powyższego dług publiczny na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.474.028,80 zł:

 

 • kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO SA I/O Dębno – 186.040,00 zł
 • kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO SA I/O Dębno – 420.280,00 zł
 • pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 5.450,00 zł
 • kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 303.800,00 zł;
 • pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 147.034,80 zł
 • kredyt długoterminowy zaciągnięty w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. Koszalin – 28.000,00 zł,
 • kredyt długoterminowy zaciągnięty w Spółdzielczej Grupie BankowejS.A. Koszalin – 23.302,00 zł,
 • kredyt długoterminowy zaciągnięty w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. Koszalin – 360.122,00 zł.

 

 

REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW OPERACYJNYCH.

 

Informacja o złożonych wnioskach na inwestycje z funduszy Unii Europejskiej w 2016 roku.

 1.  

Rozwoju Gminnej  i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Remont  ul. Kościuszki w miejscowości  Boleszkowice. Łączna wartość projektu – 200.455,73 zł (dofinansowanie w kwocie – 103.241,00 zł”  z Urzędu Wojewódzkiego).

 

2. W 2015 roku Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił jeden nabór wniosków dla wszystkich gmin w województwie zachodniopomorskim na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W odpowiedzi na w/w konkurs gmina Boleszkowice złożyła projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych ulicy Artylerzystów oraz ulicy Plac Bolesława Chrobrego w miejscowości Boleszkowice ” na łączną kwotę:  683 012, 65 zł z czego wnioskowano o refundację w wysokości: 434 600,00 zł.

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną, jednak ze względu na ograniczoną alokacje środków przeznaczonych na to działanie znalazł się na drugim miejscu na liście rezerwowej. Co w rezultacie skutkowało nie otrzymaniem dofinansowania.

 

3. „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zostały złożone drugie uzupełninia do wniosku aplikacyjnego, a tym samym kończy to procedurę weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym dokumentacji aplikacyjnej.

Wartość całkowita: 3 808 978,88 zł

Wysokość dofinansowania: 1 970 449,00 zł

Wkład własny: 1 838 529,88 zł. Realizacja w latach 2017 i 2018.

 

4. Operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Obecnie w/w wniosek jest na etapie weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym dokumentacji aplikacyjnej.

„Utworzenie pumptracku wraz z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych wspartych szkoleniami tematycznymi w tym Marszu na Trasie Nordic Walking, Rajdu Rowerowego oraz Spływu Kajakowego  na terenie gminy Boleszkowice”

Wartość całkowita: 107 395,00 zł

Wysokość dofinansowania: 68 335,43 zł

Wkład własny: 39 059,57 zł. Realizacja w roku 2017.

 

5) Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru  Województwa Zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawe infrastruktury sportowej „ Modernizacja połączona z wymianą  infrastruktury sportowej w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Boleszkowicach”

1.      Koszt całkowity zadania  45.000,00zł. Wysokość oczekiwanego dofinansowania: 20.000 zł. Środki własne: 25.000 zł- realizacja w 2017r.

 

 

 

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH

 

         Wydatki inwestycyjne za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 503.535,37 zł

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w . Gudzisz i Reczyce – 23.370,00 zł.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1) remont ul. Kościuszki w m. Boleszkowice na odcinku  150 mb  w kwocie 212.386,73 zł ;

2) remont drogi w stronę cmentarza w Gudziszu o długości 264 mb w kwocie 151.290,00 zł

3) dokumentacja na modernizację ul. Artylerzystów  w m. Boleszkowice  w kwocie 14.600,00 zł;

4) wykonanie dokumentacji „Projektu stałej organizacji ruchu” na ul. Obodrytów w m. Boleszkowice– 1.845,00 zł

 

- w dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1) komputeryzacja Urzędu – 25.781,85 zł.

 

dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

- zakup pieca W  c.o. do budynku Ośrodka Zdrowia w Boleszkowicach – 11.054,99 zł;

 

 - w dziale GOSPODARKA KOMUNALNA

1)      Zakup przyczepy ciężarowej i samochodu osobowego  – 45.706,80 zł;

2) postawienie wiaty drewnianej przy budynku magazynu ZUK Boleszkowice – 17.500,00 zł;

 

        

Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia tabela załączona na stronie nr 14-15.

 

W zakresie wydatków pomocy społecznej w 2016 roku wydatkowano łącznie z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej 3.978.891,73 zł /w tym: dodatki mieszkaniowe  w kwocie –13.352,86  zł i prace społeczno-użyteczne  w kwocie -  7.014,60 zł/.

 

Szczegółowe wykonanie przedstawia sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach.

W załączaniu również szczegółowe sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów przedstawiają załączone tabele.

 

 

 

Boleszkowice, dnia 29.03.2017 rok

 

Sporządziła: Barbara Jakubowska

                     Skarbnik Gminy

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Kopia sprawozdanie z wykonania budzetu gminy za 2016 r.xlsx (XLSX, 97.97Kb) 2017-04-26 11:32:42 529 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 26-04-2017 11:32:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 26-04-2017
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 26-04-2017 11:32:42