Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o I rokowaniach na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Gudzisz, zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej

WÓJT GMINY BOLESZKOWICE

na podstawie § 25 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490),

OGŁASZA

pierwsze rokowania na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w miejscowości Gudzisz będącej własnością GMINY BOLESZKOWICE.

1. Położenie nieruchomości gruntowej- m. Gudzisz;

2. Działka- nr 105/8 o pow. 0,6589 ha;

3. Nr Księgi Wieczystej- SZ1M/00027840/2;

4. Działka zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej;

5. Powierzchnia użytkowa budynku: 670,50 m2;

6. Cena wywoławcza: 194.000,00 zł;

7. Przedmiotową sprzedaż zwolniono z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zmianami);

8. Zaliczka w wysokości - 20.000,00 zł  ;

8. Przetargi ustne nieograniczone zakończyły się wynikiem negatywnym w dniach: 20.07.2015 r., 23.09.2015 r. i 24.11.2015 r.;

9. Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zamkniętej kopercie, opisanej „Rokowania- działka 105/8 w m. Gudzisz”, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice, pok. nr 6, w terminie do dnia 07.04.2016 do godziny 1500;

10. Pisemne zgłoszenie, o którym mowa w pkt 9 powinno zawierać:

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,
  • datę sporządzenia zgłoszenia,
  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,
  • proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań: określenie planowanego przeznaczenia nabytej nieruchomości;

Do zgłoszenia należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki wraz z podaniem numeru konta na które zaliczka zostanie zwrócona, w przypadku zaistnienia konieczności jej zwrotu.

11. Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice obowiązywał do dnia 31.12.2002 r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalonego uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku teren objęty działką nr 105/8 w m. Gudzisz stanowi strefę istniejącego zainwestowania- terenów istniejącej zabudowy miejscowości, kolonii i przysiółków oraz terenów użytkowanych gospodarczo i produkcyjnie- uzupełnienia i adaptacja istniejących układów przestrzennych;

12. Część jawna rokowań odbędzie się w dniu 12.04.2016 r. o godz. 830 w Sali Posiedzeń Urzędu Gminy Boleszkowice.

13. Ustna część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowaną do udziału w tej części odbędzie się po części jawnej o godz. 900.

 

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest wpłacenie zaliczki jako zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy notarialnej. Zaliczkę należy wpłacić na konto Gminy Boleszkowice: Bank PEKAO S.A. I O/ Dębno 30124035521111000040464709 najpóźniej do dnia 05.04.2016 r. Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona uczestnikowi rokowań, który zostanie ustalony na nabywcę, na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom rokowań zaliczka zostanie zwrócona na podane w zgłoszeniu konto.

Osoby fizyczne zobowiązane są do przedstawienia Komisji dokumentów stwierdzających ich tożsamość, natomiast osoby prawne aktualny odpis z właściwego rejestru (oryginał lub poświadczoną z oryginałem kopię) oraz stosowne pełnomocnictwa dla osoby reprezentującej dany podmiot.

Koszty notarialne ponosi nabywca nieruchomości.

Rokowania zostaną przeprowadzone, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r., Nr 167, poz. 1758, ze zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości, nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów ww. ustawy.  

Wójt Gminy Boleszkowice zastrzega sobie prawo unieważnienia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką, ani zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice przy ul. Świerczewskiego 24 osobiście lub telefonicznie tel. 0957606124 wew. 36.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

dnia 07.03.2016 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

dnia .............................................

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Inwentaryzacja.pdf (PDF, 444.62Kb) 2016-03-08 08:57:12 259 razy
2 rzut 1.pdf (PDF, 812.27Kb) 2016-03-08 08:57:12 252 razy
3 rzut 2.pdf (PDF, 445.94Kb) 2016-03-08 08:57:12 248 razy
4 rzut 3.pdf (PDF, 471.42Kb) 2016-03-08 08:57:12 250 razy
5 Mapa.bmp (BMP, 2.10Mb) 2016-03-08 08:56:41 276 razy
6 Fot. 1.JPG (JPG, 1.22Mb) 2016-03-08 08:56:41 230 razy
7 Fot. 2.jpg (JPG, 90.53Kb) 2016-03-08 08:56:41 243 razy
8 Fot. 3.jpg (JPG, 102.87Kb) 2016-03-08 08:56:41 279 razy
9 Fot. 4.jpg (JPG, 73.63Kb) 2016-03-08 08:56:41 249 razy
10 Fot. 5.jpg (JPG, 84.28Kb) 2016-03-08 08:56:41 236 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 08-03-2016 08:56:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 08-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 08-03-2016 08:57:12