Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Boleszkowice , dnia 27 lipca 2015 r.

 

Nasz znak: OŚ-DŚ.6220.9.2015

DECZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2, pkt 1, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zmianami) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, ze zmianami) oraz § 2 ust. 1 pkt. 42 i 43 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397, ze zmianami) działając na wniosek z dnia 07.04.2015 r. (data wpływu 13.04.2015 r.) Pana Marcina Opala zam. ul. Lipowa 19A, 74-407 Boleszkowice, w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz miejsc demontażu pojazdów” realizowanego na działce ewidencyjnej nr 768/3 obręb Boleszkowice, Gmina Boleszkowice, powiat Myślibórz, województwo zachodniopomorskie, po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień,

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie „Stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz miejsc demontażu pojazdów” i jednocześnie:

I. Określam:

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie nowej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz miejsc demontażu pojazdów. W szczególności inwestycja polega na przystosowaniu istniejącej hali na zakład demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakupie pojemników do magazynowania odpadów, zakupie separatora substancji ropopochodnych, zakupie wózka widłowego do rozładowywania pojazdów, zakupie ręcznych narzędzi do demontażu pojazdów oraz zakupie elektronarzędzi do demontażu pojazdów. Stacja demontażu pojazdów będzie przyjmowała pojazdy od osób fizycznych i firm. Rocznie planowane jest przyjęcie ok. 2400 sztuk pojazdów osobowych i do 50 sztuk pojazdów innych niż osobowe. Teren stacji demontażu w chwili obecnej jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych (ogrodzony). Stacja demontażu zostanie wyposażona w separator substancji ropopochodnych o przepustowości dostosowanej do wielkości powierzchni objętej systemem odprowadzania ścieków przemysłowych oraz wagę o skali ważenia nie mniej niż 3,5 Mg. Na terenie stacji demontażu będzie znajdowało się pomieszczenie do przyjmowania i obsługi osób przekazujących pojazdy wycofane z eksploatacji, wyposażone w szafę metalową służącą do przechowywania dokumentów pojazdów. Na terenie stacji demontażu organizacyjnie wyodrębni się następujące sektory: przyjmowania pojazdów, magazynowania przyjętych pojazdów, usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów, demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia,  magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów. W/w sektory będą ze sobą łączone. Demontaż ten polega na usunięciu: paliw i płynów eksploatacyjnych za pomocą specjalnego urządzenia, usunięciu gazu z instalacji gazowej następuje na (zlecenie na podstawie podpisanej umowy z zewnętrznym operatorem) oraz wymontowaniu: filtra oleju, akumulatora kwasowo-ołowiowego oraz niklowo - kadmowego, zbiornika gazu (na podstawie podpisanej umowy współpracy). W przypadku zbiornika uszkodzonego (zbiornik zostanie zdemontowany na stacji demontażu przez pracowników stacji) powstanie odpad o kodzie 16 01 16. W przypadku instalacji gazowej szczelnej, demontaż nastąpi przez wyspecjalizowaną firmę na podstawie podpisanej umowy współpracy. Firma demontująca usunie gaz z instalacji a następnie zdemontuje układ instalacji gazowej z zbiornikiem z pojazdu, katalizatora spalin, elementów zawierających rtęć, wymontowaniu elementów zawierających materiały wybuchowe lub unieszkodliwieniu elementów zawierających materiały wybuchowe poprzez ich wyzwolenie w sposób mechaniczny wewnątrz pojazdu lub na zewnątrz pojazdu. Wymontowane przedmioty wyposażenia i części nadające się do bezpośredniego ponownego użycia, traktowane zostaną jako produkty, a niejako odpady. Ponadto, na terenie stacji demontażu prowadzony jest tzw. głęboki demontaż. Przedsięwzięcie realizowane zostanie w istniejących budynkach gospodarczych znajdujących się w Boleszkowicach na działce nr 768/3, obręb Boleszkowice, Gmina Boleszkowice. Ponadto w ramach inwestycji wykonany zostanie zjazd z drogi gminnej publicznej oznaczonej jako działka 759/1 oraz prywatne dojście do terenu inwestycji z terenu działki 768/1 na której znajduje się zabudowa mieszkaniowa.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1) W zakresie środowiska gruntowo-wodnego:

 1. na podstawie rozpoznanych warunków hydrogeologicznych zrealizować i eksploatować przedsięwzięcie w sposób wykluczający przedostawanie się zanieczyszczeń, szczególnie ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego;

 2. podczas realizacji należy stosować maszyny i pojazdy sprawne technicznie;

 3. unikać zanieczyszczeń odpadami stałymi i ciekłymi;

 4. smary, oleje oraz inne płyny eksploatacyjne należy przechowywać w miejscu do tego wyznaczonym na szczelnym podłożu;

 5. w przypadku rozlewu produktów naftowych z maszyn i pojazdów, należy zastosować odpowiednie środki zabezpieczające przedostanie szkodliwych substancji do ziemi;

 6. należy utrzymywać porządek na terenie budowy i jej zaplecza;

 7. nawierzchnia terenu, gdzie zlokalizowane będzie zaplecze budowlane powinna być odpowiednio uszczelniona;

 8. podczas prac należy używać bezpiecznych materiałów, tzn. takich, które nie powodują skażenia środowiska;

i) w trakcie prac związanych z wykonywaniem wykopów pod planowane obiekty i infrastrukturę, nie dopuszczać do zanieczyszczenia wykopów szczególnie substancjami ropopochodnymi;

j) pojazdy magazynowane należy zabezpieczyć przed wyciekiem paliw i płynów eksploatacyjnych;

k) usuwanie paliw i olejów z pojazdów należy prowadzić za pomocą specjalistycznych urządzeń;

l) wszelkie rozlewy cieczy w sektorach przyjmowana i magazynowania należy neutralizować przez odpowiednie sorbenty i przekazywać uprawnionym podmiotom jako odpad;

m) należy wyposażyć stację demontażu pojazdów w środki pochłaniające produkty naftowe w ilości umożliwiającej wchłonięcie substancji ropopochodnych;

n) sektor magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów zlokalizować na utwardzonej powierzchni.

2) W zakresie zapewnienia prawidłowej gospodarki odpadami:

 1. odpady wytworzone podczas realizacji przedsięwzięcia należy w miarę możliwości zagospodarować we własnym zakresie, a w przypadku braku takiej możliwości należy je selektywnie magazynować w sposób i w miejscach do tego przystosowanych i przekazać je podmiotom posiadającym odpowiednie uregulowania prawne w zakresie gospodarowania odpadami;

 2. odpady z fazy eksploatacji należy selektywnie magazynować w sposób i w miejscach do tego przystosowanych;

 3. wszystkie odpady niebezpieczne magazynować w niezależnych, szczelnych pojemnikach, odpowiednio oznakowanych i zamykanych;

 4. mieszanie odpadów niebezpiecznych różnego rodzaju lub odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne jest niedozwolone;

 5. opróżnianie pojemników należy zlecić specjalistycznym przedsiębiorstwom oczyszczania, posiadającym uprawnienie w tym zakresie;

 6. należy zlokalizować miejsca magazynowania odpadów w miejscu zadaszonym gwarantującym zabezpieczenie przed wpływem czynników atmosferycznych (wymywanie, rozwiewanie);

 7. należy prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów;

 8. w przypadku ewentualnego zanieczyszczenia gruntu paliwami w fazie realizacji, zanieczyszczony grunt zebrać do odpowiedniego pojemnika i przekazać do utylizacji uprawnionym podmiotom;

i) ciecze z układów mechanicznych pojazdów należy zbierać selektywnie do odpowiednich pojemników i przekazywać uprawnionym podmiotom jako odpad;

j) części ze zdemontowanych pojazdów należy magazynować w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem oraz uniemożliwiający ewentualne wycieki płynów eksploatacyjnych;

k) pojazdy magazynować należy w sposób zabezpieczający je przed wyciekami paliw i płynów eksploatacyjnych, przy czym niedozwolone jest magazynowanie pojazdów w pozycji na boku i na dachu;

3) W zakresie zminimalizowania emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza i ograniczenia emisji hałasu do środowiska:

 1. należy prowadzić głośne prace budowlane tylko w porze dziennej, tj. między godziną 600, a godziną 2200, oraz ograniczać ich wykonywanie w godzinach wieczornych, tj. między godziną I800 a godziną 2200;

 2. stosować maszyny i urządzenia budowlane o niskim poziomie emisji hałasu;

 3. stosować odpowiednio wyciszony i sprawny technicznie sprzęt oraz najmniej uciążliwą pod względem akustycznym technologię prowadzenia prac budowlanych;

 4. wyłączać zbędne, nieużywane w danym momencie urządzenia, maszyny i narzędzia emitujące hałas;

 5. unikać nakładania się i sumowania oddziaływań o jednym charakterze;

f) w fazie eksploatacji należy dbać o właściwy stan techniczny urządzeń, zwłaszcza tych stanowiących istotne źródła hałasu na tym terenie;

 1. pracę zakładu ograniczyć do 8 godzin w porze dziennej;

 2. prace związane z demontażem pojazdów na zewnątrz ograniczyć jedynie do ważenia, pozostałe czynności należy przeprowadzać w sektorze demontażu wewnątrz hali przy zamkniętych drzwiach i oknach;

 3. planowane przedsięwzięcie należy eksploatować w taki sposób, aby poziom hałasu przenikającego do środowiska na tereny chronione akustycznie, nie przekraczał wartości dopuszczalnych, z uwzględnieniem innych źródeł hałasu występujących w otoczeniu.

4) W zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej:

 1. wody opadowe i roztopowe z terenu dachu odprowadzać na tereny zielone będące własnością inwestora;

 2. ścieki sanitarne z zaplecza socjalnego kierować do kanalizacji sanitarnej znajdującej się wzdłuż ul. Lipowej;

 3. ścieki przemysłowe ujmować w system kanalizacji przemysłowej wyposażonej w separator substancji ropopochodnych, a następnie do szczelnego zbiornika bezodpływowego, a docelowo, w przypadku zaistnienia takiej możliwości, do kanalizacji sanitarnej.

 

5) W zakresie ochrony przyrody, w celu zminimalizowania znaczącego wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze oraz wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji:

a) podczas prac realizacyjnych nie zniszczyć roślinności znajdującej się poza terenem objętym inwestycją.

3. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 pkt. 1-14 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1) W opisie prowadzonych robót należy uwzględnić warunki zawarte w punkcie I decyzji.

2) Przedsięwzięcie zaprojektować w sposób wykluczający przedostanie się jakichkolwiek zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego poprzez wykonanie powierzchni utwardzonych i posadzek jako szczelnych, umożliwiających ujęcie ścieków przemysłowych i kierowanie ich do wewnętrznej kanalizacji ścieków przemysłowych.

3) Na terenie stacji demontażu organizacyjnie należy wyodrębnić następujące sektory:

 • przyjmowania pojazdów;

 • magazynowania przyjętych pojazdów;

 • usuwania z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, w tym płynów;

 • demontażu z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia oraz elementów, w tym odpadów, nadających się do odzysku lub recyklingu albo unieszkodliwienia;

 • magazynowania wymontowanych z pojazdów przedmiotów wyposażenia i części nadających się do ponownego użycia;

 • magazynowania odpadów pochodzących z demontażu pojazdów.

4) Przedsięwzięcie wyposażyć w wagę o skali ważenia umożliwiającej prowadzenie działalności.

5) Sektor magazynowania przyjętych pojazdów zaprojektować i wykonać na powierzchni nie mniejszej niż 200 m2, z zachowaniem pola manewrowego.

6) Zaprojektować i zrealizować szczelny bezodpływowy zbiornik na ścieki przemysłowe o pojemności 10 m3.

7) Stanowisko do demontażu silników wyposażyć w wannę odciekową.

 

II. Stwierdzam konieczność:

1. Prowadzenia monitoringu w poniższym zakresie:

1) Należy przeprowadzić właściwy odbiór techniczny całego przedsięwzięcia poprzez sprawdzenie zgodności wykonawstwa z projektem budowlanym i szczelności wszystkich elementów i połączeń.

2) Należy w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia eksploatacji inwestycji wykonać pomiary kontrolne emisji hałasu do środowiska. Wyniki pomiarów wraz z czytelnym załącznikiem graficznym, obrazującym wyniki, należy przedłożyć właściwym w tym zakresie organom.

III. Nie nakładam obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami).

IV. Nakładam obowiązek:

1. Uzgodnienia projektu budowlanego pod względem warunków sanitarno - higienicznych.

2. Zastosowania rygoru technologicznego wymaganego warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych.

3. Zaprojektowania użycia właściwych materiałów, urządzeń oraz właściwą eksploatację przedsięwzięcia w szczególności na wytwarzany hałas, zapylenie oraz przedostanie się niebezpiecznych substancji do gleby.

4. Spełnienia wszelkich warunków określonych w raporcie oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji na etapie budowy oraz eksploatacji.

5. Ujęcia na etapie projektowania wyników monitoringu przedinwestycyjnego.

 

Uzasadnienie

W dniu 13.04.2015 r. do tutejszego urzędu gminy wpłynął wniosek Pana Marcina Opala zam. ul. Lipowa 19A, 74-407 Boleszkowice, o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. „Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz miejsc demontażu pojazdów” realizowanego na działce ewidencyjnej nr 768/3 obręb Boleszkowice, Gmina Boleszkowice, powiat Myślibórz, województwo zachodniopomorskie. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 42 i 43 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397, ze zmianami), przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest obligatoryjne.

Biorąc pod uwagę powyższe po przeanalizowaniu ww. dokumentów wymaganych przepisami prawa przy badaniu przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpiłem o stosowne uzgodnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz o opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu.

Jednocześnie obwieszczeniem z dnia 20.04.2015 r. znak: OŚ-DŚ.6220.4.2015 umożliwiłem społeczeństwu zapoznanie się z zebraną dokumentacją oraz wyznaczyłem 22 dniowy termin do składania uwag i wniosków w związku z planowaną inwestycją. Obwieszczenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boleszkowice, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Boleszkowice, na tablicy ogłoszeń sołectwa Boleszkowice oraz w miejscu realizacji inwestycji.

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski w związku z planowaną inwestycją.

W dniu 11.05.2015 r. pismem znak: PPIS-N-ZNS/7/15 Powiatowy Inspektor Sanitarny wezwał Gminę Boleszkowice do złożenia stosownych wyjaśnień w prowadzonym postępowaniu. Stosowne uzupełnienie zostało sporządzone i wysłane w dniu 18.05.2015 r.

W dniu 26.05.2015 r. pismem znak: WONS-OŚ.4242.21.2015.KS Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska również wezwał Gminę Boleszkowice do złożenia stosownych wyjaśnień w prowadzonym postępowaniu. Stosowne uzupełnienie zostało sporządzone i wysłane w dniu 19.06.2015 r.

W dniu 01.06.2010 r. do tut. Urzędu wpłynęło uzgodnienie znak: PPIS-N-ZNS/403-2/15 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Warunki uzgodnienia zostały zawarte w sentencji niniejszej decyzji.

W dniu 10.07.2015 r. postanowieniem znak: WONS-OŚ-4242.21.2015.KS Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie uzgodnił realizację planowanego przedsięwzięcia oraz określił warunki. Warunki przedstawione przez RDOŚ uwzględniłem w sentencji niniejszej decyzji.

Ponadto należy stwierdzić, iż z uwagi na fakt usytuowania planowanej inwestycji w odniesieniu do najbliższej granicy państwa, oraz uwzględniając zapisy raportu stwierdzam, iż transgraniczne oddziaływanie na środowisko planowanej inwestycji nie będzie miało miejsca.

Podkreślenia wymaga również fakt, iż obowiązujące dokumenty planistyczne potwierdzają, że dla terenu przeznaczonego pod projektowane przedsięwzięcie brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Obecnie Gmina Boleszkowice posiada tylko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Boleszkowice uchwalone uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice w dniu 31 marca 2005 roku. Jednakże biorąc pod uwagę powyższe należy dodać, iż na w/w teren obejmujący planowaną inwestycję została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu znak: Bd.6730.7.2014 z dnia 01.07.2014 r. dotycząca budynku garażowo - gospodarczego z przyłączem wody, energii elektrycznej i kanalizacji sanitarnej wraz z utwardzeniem terenu w ramach uzupełnienia zabudowy zagrodowej.

Ponadto po przeanalizowaniu zgromadzonego materiału i informacji zawartych w raporcie oraz w oparciu o uzgodnienia RDOŚ w Szczecinie stwierdza się, iż w ramach analizy wariantowej rozważano lokalizację sektora przyjmowania pojazdów poza budynkiem stacji demontażu pojazdów w graniach działki inwestycyjnej. Wariant ten wiązać się będzie ze zwiększeniem ilości przekształconego teren oraz większą ilości powstających ścieków przemysłowych.

W stosunku do obszarów cennych pod względem przyrodniczym, w tym obszarów Natura 2000, planowana inwestycja znajduje się poza tego typu obszarami. Najbliższe obszary Natura 2000 znajdują się w odległości ok. 4,3 km w linii prostej od terenu inwestycji i są to:

 • obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina Dolnej Odiy PLB 320003;

 • obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolna Odra PLH 320037.

Ponadto jak wynika z przedłożonych informacji w granicach działki inwestycyjnej nie występują płazy, gady, ssaki oraz nie przystępują do lęgów ptaki. Teren jest przekształcony i poddany silnej antropopresji, prawie całkowicie pozbawiona szaty roślinnej. Występujące pojedyncze rośliny należą do gatunków ruderalnych, segetalnych, związanych z terenami zurbanizowanymi, bądź pochodzące z nasadzeń.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w Obszarze Dorzecza Odry na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Boleszkowice Kłodawka PLRW60001718929 oraz na obszarze jednolitej części wód podziemnych PLGW650026. W Planie Gospodarowania Wodami dla obszarów PLRW60001718929 określono status wód jako silnie zmieniony oraz ocenę stanu jako umiarkowany. Ponadto wskazano, iż istnieje ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych. Zastosowano jednak derogacje gdyż obecne wykorzystanie zasobów wód w JCW generuje istotny wpływ na jej stan, co uniemożliwia osiągnięcie celów środowiskowych we wskazanym okresie czasu ze względu na dysproporcjonalne koszty ewentualnych działań naprawczych podejmowanych dla poprawy tego stanu.

W Planie Gospodarowania Wodami dla wód podziemnych, dla obszaru PLGW650026 stan wód oceniono jako dobry, a ryzyko nieosiągnięcia celów jako niezagrożone. W związku z realizacją i eksploatacją inwestycji nie nastąpi degradacja wód podziemnych i powierzchniowych spowodowana jakimikolwiek zanieczyszczeniami, ani nie nastąpi pogorszenie stanu biologicznego, chemicznego wód powierzchniowych. Inwestycja nie wpłynie na nie osiągnięcie celów środowiskowych.

W związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia, przy zastosowaniu określonych w niniejszej decyzji warunków, wyklucza się ujemne oddziaływanie na ludzi, zwierzęta, grzyby oraz siedliska przyrodnicze. Z uwagi na charakter inwestycji, nie będzie ono w sposób znaczący oddziaływać na środowisko.

Na podstawie w/w uzgodnień oraz po przeprowadzeniu gruntownej analizy wniosku wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zmianami) ustaliłem warunki realizacji przedmiotowej inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

 

POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, ze zmianami) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Termin, o którym mowa powyżej, może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie rodzi praw do terenu i nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

Sporządził: Marcin Lazer

 

W załączeniu:

Załącznik nr 1 Charakterystyka przedsięwzięcia.

 

Otrzymują:

Pan Marcin Opala

Ul. Lipowa 19A

74-407 Boleszkowice

 

Do wiadomości:

1. Sebastian Zaradzki

    ul. Lipowa 20, 74-407 Boleszkowice;

2. Ireneusz, i Marzena Lewandowscy

    ul. Lipowa 19, 74-407 Boleszkowice;

3. Jan i Dorota Opala

     Ul. Lipowa 19, 74-407 Boleszkowice;

4. Dorota i Tomasz Opala

    Ul. Lipowa 19, 74-407 Boleszkowice;

5. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

     ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin;

6. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

    Ul. Spokojna 1374-300 Myślibórz;

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik Nr 1 do decyzji.doc (DOC, 24.50Kb) 2015-07-29 15:06:42 359 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 29-07-2015 15:06:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 29-07-2015
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 29-07-2015 15:23:34