Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XLIII/213/2014 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 25 września 2014 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XLIII/213/2014

RADY GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 25 września 2014 roku

 

 

w sprawie zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2014 rok.

 

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm.) Rada Gminy Boleszkowice

 

 uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zmienia się dochody  budżetu gminy Boleszkowice jak w załączniku Nr 1 do uchwały

ws. zmiany budżetu gminy Boleszkowice na 2014 rok.

 

§ 2. Zmienia się wydatki  budżetu gminy Boleszkowice jak w załączniku Nr 2 do uchwały

 ws. zmiany budżetu Gminy Boleszkowice na 2014 rok.

 

§ 3 Zmienia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku Nr 3 do uchwały ws. zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.

 

§ 4 Zmienia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami jak w załączniku Nr 4 do uchwały ws. zmiany budżetu Gminy na 2014 rok.

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Tadeusz Kopaszewski

 

 

 

 

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY

 

ZMNIEJSZENIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY O KWOTĘ  - 1.060,00 ZŁ

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- 60,00 zł zmniejszenie dotacji na wybory do Parlamentu Europejskiego;

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 1.000,00 zł zmniejszenie planu dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jst (zwrot odsetek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska za Termomodernizację)  

ZWIĘKSZENIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY O KWOTĘ - 200.209,52 ZŁ

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 92.000,00 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (ze sprzedaży mienia gminnego)

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

- 14.873,00 zł wpływy z odsetek na rachunkach bankowych

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

- 3.205,00 zł dotacja celowa dla jednostek samorządu terytorialnego na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników zgodnie z postanowieniami art.22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

- 35.786,52 zł  dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.7 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Twórcza szkoła)

 

POMOC SPOŁECZNA

- 1.116,00 zł dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej;

- 12.000,00 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

 - 4.000,00zł - dotacja celowa dla gmin na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej;

 

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- 6.820,00 zł dotacja z budżetu państwa  na realizację zadań bieżących gmin  z przeznaczeniem  na wyprawkę szkolną;

KULTURA FIZYCZNA

- 30.409,00 zł dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich ( zwrot wydatków za program "Organizacja spływu kajakowego na rzece Myśla i marszu na trasie Nordic-Walking w kwocie 5.609,00 zł oraz na program "Utworzenie miejsca do rekreacji ruchowej w m. Namyślin poprzez wykonanie siłowni zewnętrznej  w kwocie 24.800,00)

ZMNIEJSZENIA WYDATÓW BUDŻETU GMINY O KWOTĘ - 58.704,00 ZŁ

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 20.000,00 zł dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego; 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- 1.049,00 zł zmniejszenie wydatków  na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI  I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

- 60,00 zł zmniejszenie wydatków na wybory do Parlamentu Europejskiego zakup materiałów i wyposażenia

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoła Podstawowa – 10.703,00 zł w tym:

- 3.217,00 zł zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 7.400,00 zł zmniejszenie wydatków na ubezpieczenia społeczne;

- 86,00 zł zmniejszenie wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Przedszkole – 4.631,00 zł w tym:

-  1.013,00 zł zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 3.000,00 zł zmniejszenie wydatków na zakup środków żywności

- 618,00 zł zmniejszenie wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Gimnazjum – 4.711,00 zł w tym:

- 2.811,00 zł zmniejszenie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne

- 1.900,00 zł zmniejszenie wydatków na składki na Fundusz Pracy

POMOC SPOŁECZNA

- 5.000,00 zł zmniejszenie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej w zakresie usług pozostałych;

- 156,00 zł zmniejszenie wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  w rozdziale usługi opiekuńcze;

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 5.420,00 zł zmniejszenie wydatków w paragrafie zakup usług pozostałych;

- 6.700,00 zmniejszenie wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 274,00 zł zmniejszenie wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

 

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY O KWOTĘ - 257.853,52 ZŁ

 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

- 20.000,00 zł dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( zatoczka autobusowa przy drodze w Chwarszczanach);

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- 200,00 zł zwiększenie wydatków na rzecz osób fizycznych (diety komisji przetargowej);

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- 5.000,00 zł zwiększenie wydatków na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne);

 

BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- 15.000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia ( w tym zakup paliwa i bramy wjazdowej dla OSP Boleszkowice);

- 10.000,00 zł na zakup pieca c.o. do remizy w Boleszkowicach

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

- 20.000,00 zł zwiększenie wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów;

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Szkoła Podstawowa – 7.629,00 w tym:

 - 3.205,00 zł zakup materiałów i wyposażenia w związku z przyznaniem dotacji na zakup podręczników i oraz materiałów edukacyjnych;

- 1.193,00 zł na zakup usług remontowych;

- 3.058,00 zł na zakup usług pozostałych;

- 173,00 zł na różne opłaty i składki

Przedszkole – 3.000,00 zł na zakup usług pozostałych;

Gimnazjum – 12.621,00 zł w tym:

- 8.000,00 zł zakup usług remontowych;

- 4.000,00 zł zakup usług pozostałych;

- 621,00 zł zwiększenie wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

 

- 500,00 zł zwiększenie wydatków w rozdziale dowóz uczniów do szkół w paragrafie 4430 różne opłaty i składki z przeznaczeniem na ubezpieczenie autobusu;

 

- 35.786,52 zł zakup materiałów i wyposażenia w związku z dotacją na program „Twórcza szkoła”;

 

- 400,00 zł na wynagrodzenie za udział w komisji ws nadania awansu zawodowego dla nauczyciela;

 

OCHRONA ZDROWIA

- 15.325,00 zł zwiększenie wydatków w rozdz. Przeciwdziałanie alkoholizmowi z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;

 

POMOC SPOŁECZNA

- 1.000,00 zł zwiększenie wydatków  w rozdziale rodziny zastępcze;

- 1.116,00 zł zwiększenie wydatków wypłatę zasiłków okresowych;

- 12.000,00 zł zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń - zasiłki stałe;

- 3.310,00 zł zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenie w Ośrodku Pomocy Społecznej;

- 117,00 zł zwiększenie wydatków na różne opłaty i składki w OPS B-ce;

- 729,00 zł zwiększenie wydatków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w OPS B-ce;

- 4.000,00 zł zwiększenie wydatków na wypłatę dodatków pielęgnacyjnych dla osób uprawnionych do tych świadczeń;

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- 6.820,00 zł wydatki z dotacji na wyprawkę szkolną;

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- 3.150,00 zł zwiększenie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży);

- 5.328,00 zł zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w ZUK;

- 1.500,00 zł zwiększenie wydatków na podróże służbowe krajowe (delegacje);

- 2.142,00 zł zwiększenie wydatków na różne opłaty i składki ( opłacenie podatku od środków transportowych Żaczek  i ubezpieczenie );

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- 15.000,00 zł zwiększenie wydatków  na wynagrodzenia bezosobowe (świetlicowe);

- 5.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia;

- 4.123,00 zł na zakup energii w Bibliotekach;                                                                                                               

KULTURA FIZYCZNA

- 800,00 zł dotacja na współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży z powiatu myśliborskiego przez Szkuner w Myśliborzu;

- 41.692,00 zł zakup materiałów i wyposażenia na realizację programu PROW 2007-2013 tj. organizacja spływu kajakowego oraz utworzenie miejsca do rekreacji ruchowej siłownia zewnętrzna w Namyślinie;

- 4.565,00 zł na zakup usług pozostałych wyposażenia na realizację programu PROW 2007-2013 tj. organizacja spływu kajakowego oraz utworzenie miejsca do rekreacji ruchowej siłownia zewnętrzna w Namyślinie;.

 

 

Sporządziła: B. Jakubowska

Skarbnik Gminy

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 załącznik nr 1.pdf (PDF, 126.69Kb) 2014-09-30 13:24:15 533 razy
2 załącznik nr 2.pdf (PDF, 183.42Kb) 2014-09-30 13:24:15 492 razy
3 załącznik nr 3.pdf (PDF, 100.23Kb) 2014-09-30 13:24:15 486 razy
4 załącznik nr 4.pdf (PDF, 97.53Kb) 2014-09-30 13:24:15 489 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 30-09-2014 13:24:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 30-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 30-09-2014 13:24:15