Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XLVIII/293/2010 RADY GMINY BOLESZKOWICE z dnia 29 października 2010 r. w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice

UCHWAŁA NR XLVIII/293/2010

RADY GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 29 października 2010 r.

 

w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice

 

Na podstawie art. 12, ust. 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r., Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Boleszkowice nr XXV/159/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice,

 

uchwala się co następuje:

 

§ 1

1. Uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice przyjętego uchwałą nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 marca 2005 r. w zakresie obszarów określonych w ww. uchwale dotyczącej przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice.

 

2. Przedmiotem zmiany studium jest zmiana sposobu zagospodarowania terenów w obrębach: Boleszkowice – dotycząca terenów związanych z obsługą komunikacyjną, w tym również rzemiosła i innych usług uzupełniających; Chwarszczany – dotycząca terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej, terenów nieuciążliwej produkcji i usług rzemiosła, terenów zieleni urządzonej; Kaleńsko – dotycząca terenów lokalizacji funkcji produkcyjnych, składowo-magazynowych, usług rzemiosła oraz terenów obiektów i urządzeń rekreacji związanych z obsługą istniejącego zbiornika wodnego.

 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) tekst jednolity zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice,

2) Rysunek nr 1: Lokalizacja obszarów objętych zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice (skala 1:25 000),

3) Rysunek nr 2: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice dla części obrębu Boleszkowice(skala 1:10 000),

4) Rysunek nr 3: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice dla części obrębu Chwarszczany(skala 1:10 000),

5) Rysunek nr 4: Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice dla części obrębu Kaleńsko (skala 1: 10 000),

6) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag, zgodnie z art. 12 ust 1. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Boleszkowice.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Kopaszewski

 

 

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLVIII/293/2010

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 29 października 2010 r.

 

w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice

 

  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem planistycznym, określającym politykę zagospodarowania przestrzennego gminy, sporządzonym dla całego obszaru gminy.

W odróżnieniu od miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego studium nie stanowi prawa miejscowego. Jest zobowiązaniem władz gminy do działań zgodnie z wyznaczonymi kierunkami.

W dokumencie tym formułuje się zasady polityki przestrzennej, integruje dokumenty programowe i wizje związane z rozwojem gospodarczym i społecznym. Studium stanowi zbiór zapisów ustalonych i uzgodnionych jako nienaruszalne uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przyjęte za podstawę do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W 2008 r. inwestorzy wystąpili z wnioskami o zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice. Wnioski te dotyczyły lokalizacji terenów obsługi komunikacyjnej przy drodze krajowej nr 31 w obrębie Boleszkowice; terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej, terenów nieuciążliwej produkcji i usług rzemiosła, terenów zieleni urządzonej w obrębie Chwarszczany; terenów lokalizacji funkcji produkcyjnych, składowo-magazynowych, usług rzemiosła oraz terenów obiektów i urządzeń rekreacji związanych z obsługą istniejącego zbiornika wodnego w obrębie Kaleńsko.

W związku z brakiem spójności zgłoszonych wniosków z polityką przestrzenną gminy określoną w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice – uchwała nr XXVIII/128/05 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 31 marca 2005 r.– wystąpiła konieczność sporządzenia zmiany studium, umożliwiającej docelowo opracowanie planów miejscowych dla ww. terenów.

Jednocześnie podjęcie prac nad zmianą studium dla wspomnianych terenów, uzasadniały potrzeby rozwoju społeczno – gospodarczego gminy i spodziewane korzyści z tym związane.

Mając na uwadze powyższe, Rada Gminy Boleszkowice podjęła uchwałę nr XXV/159/2008 z dnia 26 listopada 2008 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice,

 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.      (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Wójt Gminy Boleszkowice sporządził projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice dla ww. terenów i przeprowadził czynności poprzedzające przedłożenie Radzie Gminy Boleszkowice projektu zmiany studium, a wynikające z art. 11 ww. Ustawy.

 

Do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice nie wniesiono uwag ze strony osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o czym stanowi art. 11 ust. 12 ww. Ustawy.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik nr 7 do uchwały nr XLVIII.293.2010.jpg (JPG, 242.55Kb) 2012-09-25 10:49:20 905 razy
2 Załącznik nr 8 do uchwały nr XLVIII.293.2010.png (PNG, 677.54Kb) 2012-09-25 10:49:20 881 razy
3 Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII.293.2010.jpg (JPG, 229.51Kb) 2012-09-25 10:47:40 935 razy
4 Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII.293.2010.jpg (JPG, 253.63Kb) 2012-09-25 10:47:40 911 razy
5 Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVIII.293.2010.png (PNG, 823.94Kb) 2012-09-25 10:47:40 909 razy
6 Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVIII.293.201.doc (DOC, 2.58Mb) 2012-09-25 10:47:40 1337 razy
7 Załącznik nr 5 do uchwały nr XLVIII.293.2010.png (PNG, 890.67Kb) 2012-09-25 10:47:40 847 razy
8 Załącznik nr 6 do uchwały nr XLVIII.293.2010.png (PNG, 11.11Mb) 2012-09-25 10:47:40 978 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 25-09-2012 10:47:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 25-09-2012
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 25-09-2012 10:49:40