Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Boleszkowice, dnia 20.04.2012 r.

Nasz znak: OŚ-DŚ.6220.19.2012

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63, 64 i 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zmianami) oraz art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zmianami) oraz z § 3 ust. 1 pkt 5 i 66 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie: przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397), po uzyskaniu stosownych opinii i rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.02.2012 r. (data wpływu 06.02.2012 r.) firmy Elektrownie Wodne Sp. z o. o. Samociążek 92, 83-010 Koronowo w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Instalacji Odnawialnego űródła Energii w km 9+000 rzeka Myśla” położonego na terenie m. Gudzisz, gmina Boleszkowice, powiat Myślibórz, województwo zachodniopomorskie,

postanawiam

wnieść o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Instalacji Odnawialnego űródła Energii w km 9+000 rzeka Myśla” położonego na terenie m. Gudzisz, gmina Boleszkowice, powiat Myślibórz, województwo zachodniopomorskie w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zmianami) ze szczególnym uwzględnieniem:

1. Przedstawienia dokładnej charakterystyki przedsięwzięcia (uwzględniając wszystkie elementy inwestycji oraz skalę przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem rzędnych progów i rzędnych wody zarówno powyżej, jak i poniżej jazów, rzędnych planowanego piętrzenia);

2. Przedstawienia zakresu prac, przewidzianych do wykonania na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji oraz określenia ich oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska;

3. Przedstawienia wpływu inwestycji na potencjalne pogorszenie parametrów fizyko­chemicznych wód rzeki Myśla (zmiany poziomu wody, spowolnienie przepływu, gromadzenie się osadów dennych powyżej piętrzenia, podniesienie temperatury wody, spadek natlenienia) oraz wpływu potencjalnych zagrożeń na ekosystem rzeki;

4. Przedstawienia informacji dotyczących możliwości wystąpienia kolizji planowanych obiektów z istniejącą na przedmiotowym terenie szatą roślinną;

5. Wskazania na załączniku graficznym planowanego zagospodarowania terenu w odniesieniu do aktualnego zagospodarowania terenu;

6. Przedstawienia informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza i środowiska gruntowo-wodnego zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji inwestycji uwzględniając emisję niezorganizowaną (transport materiałów koniecznych do wykorzystania w fazie realizacji, ruch pojazdów transportowych w obrębie miejsca lokalizacji inwestycji dowożących i odbierających odpady, itp.) oraz wskazania działań, jakie zostaną podjęte w celu zminimalizowania tego typu emisji;

7. Bilansu ilościowo-jakościowego odpadów wytwarzanych w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji z uwzględnieniem miejsc i sposobów magazynowania wytworzonych odpadów oraz sposobów ich późniejszego zagospodarowania, w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206);

8. Zidentyfikowania źródeł emisji hałasu do środowiska zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji inwestycji, zidentyfikowania terenów chronionych akustycznie z uwzględnieniem zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli obowiązuje oraz istniejącego i planowanego zagospodarowania (art. 115 Prawo ochrony środowiska). Dokonać szczegółowej analizy w zakresie uciążliwości akustycznej planowanej inwestycji, przedstawiając na załączniku graficznym rozprzestrzenianie się emisji hałasu na tereny sąsiednie oraz podać działania mające na celu zminimalizowanie tej emisji;

9. Przedstawienia wykazu gatunków roślin i zwierząt występujących na terenie -przeznaczonym pod inwestycję oraz w jego otoczeniu, w tym gatunków podlegających prawnej ochronie gatunkowej oraz ich siedlisk, z podaniem wpływu inwestycji na te gatunki (ze szczególnym uwzględnieniem wpływu planowanego przedsięwzięcia na populacje poszczególnych gatunków ryb chronionych na mocy dyrektywy siedliskowej w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000);

10. Przedstawienia wykazu siedlisk przyrodniczych, występujących na terenie oraz w sąsiedztwie planowanej inwestycji z podaniem wpływu inwestycji na te siedliska;

11. Wskazania w jaki sposób planowana inwestycja wpłynie na stosunki wodne występujące w miejscu realizacji inwestycji i w jej bezpośrednim sąsiedztwie;

12. Wskazania rozwiązań dotyczących funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w miejscu lokalizacji inwestycji (zarówno w fazie budowy, jak i w fazie eksploatacji);

13. Przedstawienia analizy wariantowej planowanego przedsięwzięcia wraz ze szczegółowym opisem i uzasadnieniem wybranego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na:

 • zwierzęta, rośliny i wodę zwłaszcza w kontekście funkcjonowania całego ekosystemu rzeki, siedlisk przyrodniczych oraz gatunków objętych ochroną, dla których ochrony wyznaczony został obszar Natura 2000;

 • dobra materialne (w kontekście ewentualnych zagrożeń powodziowych i powodowanych przez nie strat), wzajemne oddziaływanie między tymi elementami;

14. Określenia w zlewni której jednolitej części wód powierzchniowych planowana jest realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia;

15. Przedstawienia potencjalnego wpływu planowanej inwestycji (zarówno w fazie realizacji jak i eksploatacji) na cele środowiskowe zawarte w planie gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Odry, dla danej jednolitej części wód;

16. Określenia stopnia ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych (w ujęciu szczegółowym), w związku z planowaną inwestycją;

17. Wskazania jak planowana inwestycja wpłynie na populację ryb i gatunków organizmów wodnych, których występowanie stwierdzono w miejscu realizacji inwestycji oraz na organizmy znajdujące się w strefie jej oddziaływania (w szczególności na gatunki ryb odbywających długie wędrówki na tarło), a tym samym na ciągłość biologiczną cieku oraz jego reżim hydrologiczny;

18. Dokonania analizy w zakresie możliwości skumulowanego oddziaływania planowanej inwestycji z innymi istniejącymi na rzece Myśla elektrowniami wodnymi w takich miejscowościach jak: Barnówko, Dargomyśl, Chwarszczany, Reczyce, Namyślin, na poszczególne komponenty środowiska;

19. Wskazania rozwiązań, jakie przewiduje inwestor w celu zminimalizowania negatywnego wpływu planowanej inwestycji na organizmy wodne występujące w rzece Myśla;

20. Wskazania rozwiązań technicznych, jakie zostaną podjęte na etapie realizacji, jak i eksploatacji inwestycji, w celu zminimalizowania oddziaływania inwestycji na poszczególne komponenty środowiska (w zakresie zagospodarowania odpadów, minimalizacji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza oraz zagospodarowania ścieków).

21. Wskazania ewentualnych sytuacji awaryjnych, jakie mogą wystąpić na etapie realizacji oraz podczas eksploatacji inwestycji, a także wskazania działań, jakie zostaną podjęte w celu wyeliminowania tego typu zagrożenia.

22. Opisu elementów przyrodniczych środowiska objętych oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia (inwentaryzacja przyrodnicza terenu, opis fauny i flory z uwzględnieniem siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt wyszczególnionych w załączniku I i II do dyrektywy siedliskowej oraz gatunków ptaków wyszczególnionych w dyrektywie ptasiej, określić najbliższe obszary podlegające ochronie prawnej i ich odległość od miejsca lokalizacji przedsięwzięcia, określić ewentualny wpływ planowanego przedsięwzięcia na znajdujące się w pobliżu obszary chronione).

23. Przedstawienia wpływu inwestycji na obszar cenny (OC-4) oraz na obszar chronionego krajobrazu Dębno - Gorzów (OChK - A).

UZASADNIENIE

W dniu 06.02.2012 r. do tut. urzędu wpłynął wniosek firmy Elektrownie Wodne Sp. z o. o. Samociążek 92, 83-010 Koronowo w której imieniu działał Pan Jerzy Kujawski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja Instalacji Odnawialnego űródła Energii w km 9+000 rzeka Myśla” położonego na terenie m. Gudzisz, gmina Boleszkowice, powiat Myślibórz, województwo zachodniopomorskie.

W związku z powyższym w dniu 06.02.2012 r. zawiadomieniem z dnia 07.02.2012r. znak: OŚ-DŚ.6220.1.2012 wszczęto postępowanie administracyjne w w/w sprawie i poinformowano strony postępowania.

W dniu 07.02.2012 r. pismami znak: OS-DŚ.6220.2.2012 i OŚ-DŚ.6220.3.2012 zwrócono się z zapytaniem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu z prośbą o wydanie opinii czy dla planowanego przedsięwzięcia konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

W dniu 20.02.2012 r. wypłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak: PPIS-N-NZ/407-8/12 zmieniona opinią z dnia 20.02.2012 r. znak: PPIS-N-NZ/602-2/12 odstępująca od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

W dniu 27.02.2012 r., pismem znak: WOOŚ-TŚ.4240.47.2012.KB Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

W dniu 05.03.2012 r. do tut. Urzędu wpłynęło żądane uzupełnienie.

W dniu 19.03.2012 r. do tut urzędu wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak; WOOŚ-TŚ.4240.47.1.2012.KB wyrażające opinię, iż dla planowanej inwestycji Modernizacja Instalacji Odnawialnego űródła Energii w km 9+000 rzeki Myśli", istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Analizując informację o planowanej inwestycji przedstawione w załączonej do wniosku karty informacyjnej, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy ustalono, iż:

I. Skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemna proporcja:

Jak wynika z przedłożonej karty informacyjnej, planowane przedsięwzięcie polegać będzie na przeprowadzeniu modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii elektrycznej w istniejącej elektrowni wodnej na rzece Myśla w miejscowości Gudzisz w gminie Boleszkowice. W ramach realizacji inwestycji przewidziane jest wykonanie następujących prac:

 • przeprowadzenie demontażu istniejących turbozespołów zamocowanych na wale poziomym wraz z oprzyrządowaniem o osi poziomej;

 • przeprowadzenie montażu w podziemnych komorach turbinowych dwóch nowych turbin z osobnymi wałami pionowymi;

 • przeprowadzenie montażu dwóch nowych generatorów wraz z pasami transmisyjnymi;

 • wykonanie osłony generatorów poprzez ustawienie stalowego kontenera na płycie betonowej stanowiącej stropodach turbinowni;

Wały pionowe turbin wyprowadzone będą ponad strop turbinowni. Zgodnie z zapisami karty informacyjnej zamontowane zostaną przekładnie pasowe oraz dwa generatory w miejsce obecnie jednego. Całość przykryta zostanie konstrukcją stalową, która pełnić będzie również funkcję pomieszczenia gospodarczego. W pomieszczeniu tym planuje się umieszczenie również szafy sterowniczej z synchronizatorem wpięcia do sieci.

Istniejąca elektrownia wodna z jazem piętrzącym wodę znajduje się na działce nr 80 obręb 5 Gudzisz. Obecnie w km 9+000 rzeki Myśli znajdują się:

 • elektrownia wodna;

 • jaz piętrzący wodę;

 • upust wody;

Od strony górnej wody bierze początek kanał ulgi obiegający odcinek koryta rzeki, na którym wybudowano stopień wodny i elektrownię. Na wejściu do kanału znajduje się drugi jaz z upustem. Pomiędzy blokiem elektrowni, a jazem znajduje się węgornia.

II. Powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

Bez przeprowadzenia pełnej analizy w zakresie oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko, nie można jednoznacznie stwierdzić, czy w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji, nie nastąpi efekt skumulowanego oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska, z innymi planowanymi oraz istniejącymi na rzece Myśla elektrowniami wodnymi.

III. Wykorzystania zasobów naturalnych, surowców, materiałów, paliw i energii:

Na etapie realizacji inwestycji należy liczyć się z wykorzystaniem takich materiałów i surowców jak woda, energia elektryczna (na potrzeby robót budowlanych), paliwa do pojazdów i urządzeń mechanicznych wykonujących prace przy realizacji przedsięwzięcia.

IV. Emisji i występowania innych uciążliwości:

W związku z koniecznością wykonania prac budowlanych związanych z przygotowaniem terenu pod planowaną inwestycję, należy spodziewać się powstania okresowych uciążliwości, w postaci emisji hałasu do środowiska, zanieczyszczeń do powietrza i emisji odpadów. Biorąc powyższe pod uwagę, a także mając na uwadze charakter i skalę oddziaływania inwestycji, należałoby określić warunki realizacji i eksploatacji dla planowanej inwestycji, które pozwolą na zminimalizowanie powyższych oddziaływań na poszczególne komponenty środowiska przy zachowaniu obowiązujących przepisów w zakresie ochrony środowiska.

Wykonywanie przegród koryta rzeki w celu spiętrzania wód stanowi barierę w przemieszczaniu się ryb wędrownych i innych organizmów wodnych. Uciążliwości te kumulują się i intensyfikują w zależności od ilości stopni wodnych w biegu rzeki. Ponadto wpływają na zakłócenia w ruchu rumowiska rzecznego, które odkłada się przed przegrodami. Gromadzenie się osadów dennych powyżej piętrzenia wpływa na podniesienie temperatury wody, a także przyczynia się do spadku natlenienia i zmiany innych parametrów istotnych dla organizmów wodnych. Z przedłożonych dokumentów wynika, iż inwestor nie zamierza wykonać przepławki, która umożliwiłaby przemieszczanie się ryb i innych organizmów wodnych, a tym samym zapewniałaby ciąg biologiczny rzeki. Inwestor uzyskał pozwolenie wodnoprawne w 2000 r. (na okres 50 lat) w związku z czym nie obowiązywały wówczas przepisy dające podstawę do wykonania analizy, która pozwoliłaby na zajęcie stanowiska, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Brak wykonania przepławki wpływa negatywnie na populację ryb i innych organizmów wodnych, szczególnie ryb odbywających długie wędrówki na tarło, a tym samym wpływa na zaburzenie ciągłości biologicznej cieku oraz jego reżimu hydrologicznego. Mając na uwadze powyższe należy dążyć do odtworzenia korytarza ekologicznego opartego o ekosystem wodny celem zachowania dróg migracji gatunków związanych z wodą.

Ponadto, istnienie jazów sprawia, że na spiętrzonym odcinku rzeki zachodzą w wodzie procesy fizyczno-chemiczne oraz biologiczne, które wpływają na zmianę warunków bytowania ryb. Przemianie ulegają również stosunki ekologiczne w korycie rzeki (zmniejsza się prędkość przepływu wody, wzrasta głębokość oraz powiększa się powierzchnia lustra wody, co pociąga za sobą przekształcenia w strukturze gatunkowej ichtiofauny).

V. Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii:

Planowana inwestycja w rozumieniu art. 248 ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150, ze zmianami), nie należy do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii. Nie mniej jednak zarówno na etapie realizacji, jak i w związku z eksploatacją inwestycji (tak jak w przypadku większości inwestycji) mogą wystąpić sytuacje awaryjne. Dlatego też należałoby przeanalizować możliwość powstania tego rodzaju zagrożenia i wskazać działania, jakie zostaną podjęte w celu wyeliminowania tego zagrożenia.

Badając usytuowanie planowanej inwestycji ustalono:

1. W odniesieniu do obszarów wodno-błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w dolinie rzeki Myśla. W przedłożonych dokumentach brak jest charakterystyki środowiska gruntowo-wodnego, a tym samym informacji dotyczących występowania w strefie oddziaływania inwestycji obszarów wodno-błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

2. W odniesieniu do obszarów wybrzeży:

Obszar planowanej inwestycji leży poza obszarem wybrzeży.

3. W odniesieniu do obszarów górskich i leśnych:

Teren objęty inwestycją nie stanowi terenu górskiego. Nie stanowi również terenu leśnego.

4. W odniesieniu do obszarów objętych ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

W przedłożonej karcie informacyjnej przedsięwzięcia brak jest informacji na temat występowania tego typu obszarów w najbliższym sąsiedztwie miejsca realizacji inwestycji.

5. W odniesieniu do obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Inwestycja realizowana będzie poza granicami obszarów Natura 2000. Najbliższym tego typu obszarem jest znajdująca się w odległości ok. 1,1 km od miejsca realizacji inwestycji jest ostoja ptasia PLB320015 „Ostoja Witnicko-Dębniańska" wyznaczona w celu ochrony populacji dziko występujących gatunków ptaków wyszczególnionych w załączniku I do dyrektywy ptasiej oraz siedlisk warunkujących ich bytowanie. Teren, na którym ma być zlokalizowana inwestycja znajduje się w granicach obszaru chronionego krajobrazu Dębno-Gorzów „A". Wyniki „Waloryzacji przyrodniczej województwa zachodniopomorskiego" (BKP, luty 2010) wskazują, że w odległości ok. 200 m znajdują się siedliska przyrodnicze o kodzie:

 • 6510 „niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie";

 • 91E0 „łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe" -siedlisko priorytetowe.

Zgodnie z wynikami „Waloryzacji przyrodniczej Gminy Boleszkowice" (BKP, Szczecin 2002) w miejscu realizacji inwestycji w granicach obszaru chronionego krajobrazu, wyznaczono obszar cenny OC-4, dla którego zagrożeniem walorów przyrodniczych jest zabudowa hydrotechniczna rzeki oraz przemiany w obrębie doliny, m.in. wycinka roślinności czy penetracja ludzka.

W przedłożonej dokumentacji, brak jest charakterystyki związanej z występowaniem na przedmiotowym terenie szaty roślinnej oraz gatunków zwierząt w związku z czym, należy uzupełnić przedłożoną dokumentację o wyniki inwentaryzacji przyrodniczej.

6. W odniesieniu do obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

W otoczeniu terenu przeznaczonego pod planowaną inwestycję oraz w najbliższym sąsiedztwie, brak jest strefy przemysłowej i obiektów wskazujących na prowadzenie działalności usługowej, mogącej przyczynić się do przekroczenia standardów jakości środowiska na terenie objętym realizacją inwestycji oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Nie mniej jednak bez przeprowadzenia szczegółowych analiz, nie można jednoznacznie stwierdzić, czy planowana inwestycja nie spowoduje przekroczenia tych standardów.

7. W odniesieniu do obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

Brak informacji na temat występowania tego typu obszarów w najbliższym sąsiedztwie miejsca realizacji inwestycji.

8. W odniesieniu do gęstości zaludnienia:

Teren objęty planowaną inwestycją znajduje się w odległości ok. 100 m od zabudowań miejscowości Gndzisz.

9. W odniesieniu do obszarów przylegających do jezior:

Teren objęty inwestycją nie przylega do jezior, ani innych tego typu zbiorników wodnych.

10. W odniesieniu do uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej:

W przedłożonych dokumentach brak jest informacji na temat występowania uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Analizując rodzaj i skalę możliwego oddziaływania planowanej inwestycji ustalono, iż w związku z koniecznością wykonania zamierzonych prac w fazie realizacji, a także na etapie użytkowania inwestycji, pojawią się oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska, w tym:

 • emisja zanieczyszczeń do powietrza;

 • emisja hałasu do środowiska;

 • emisja odpadów oraz ścieków wytwarzanych w miejscu realizacji.

Mając powyższe na uwadze, bez przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania na środowisko, tutejszy organ nie ma możliwości:

 • oszacowania bezpośrednich i pośrednich skutków oddziaływania przedmiotowej inwestycji na poszczególne komponenty środowiska;

 • określenia czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania;

 • określenia oddziaływania skumulowanego z innymi planowanymi bądź istniejącymi przedsięwzięciami zlokalizowanymi na rzece Myśla;

 • kreślenia zasięgu oddziaływania planowanej inwestycji;

Ponadto biorąc pod uwagę usytuowanie planowanej inwestycji w granicach obszaru chronionego krajobrazu OChK Dębno - Gorzów „A" oraz możliwość wystąpienia podstawowych zagrożeń dla środowiska przyrodniczego wynikających z konieczności, wykonania prac na etapie realizacji, a także w związku z użytkowaniem przedmiotowej inwestycji, tutejszy organ postanowił o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko i ustalił zakres raportu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Mając powyższe na uwadze, organ postanowił jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Otrzymują:

 1. Elektrownie Wodne Sp. z o. o.

Samociążek 92

86-010 Koronowo

 1. Kardas Elżbieta

Gudzisz 68

74-407 Boleszkowice

 1. Zachodniopomorski Zarząd

Melioracji i Urządzeń Wodnych

Ul. Spokojna 23

74-300 Myślibórz

 1. a/a

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie;

 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu;

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 26-04-2012 08:38:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 26-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 26-04-2012 08:41:19