Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 13/2012 WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach

ZARZĄDZENIE NR 13/12

WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 23 marca 2012 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Boleszkowicach

 

 

 

Na podstawie art. 7 i art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach

samorządowych (Dz. U. Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 229,

poz.1494 oraz z 2011 r. Nr 134, poz. 777 i Nr 201, poz. 1183)

 

 

zarządzam, co następuje:

 

 

§ 1.1. Ogłaszam nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach.

 

2. Treść ogłoszenia określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

WÓJT GMINY BOLESZKOWICE
74-407 Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24
ogłasza nabór na stanowisko
Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach

 

1.   Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku,
 4. niekaralność  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. wykształcenie wyższe,
 7. II stopień specjalizacji zawodowej z zakresu pracy socjalnej,
 8. co najmniej 8-letni staż pracy  w pomocy społecznej,
 9. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
 10. znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, systemu oświaty, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,  finansów publicznych, samorządu gminnego, postępowania administracyjnego.
 11. opinie  dot. wykonywanej pracy z ostatniego  zakładu  pracy.

2.   Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. umiejętność kierowania zespołem pracowników,
 2. umiejętność skutecznego komunikowania się,
 3. umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych,
 4. znajomość obsługi komputera,
 5. umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków,
 6. samodzielność i kreatywność,
 7. znajomość procedur w zakresie pozyskiwania środków unijnych.

3.   Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. kierowanie gminnym ośrodkiem pomocy społecznej i reprezentowanie go na zewnątrz w zakresie wykonywania zadań statutowych jednostki,
 2. realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej i innych  wynikających z przepisów prawa i statutu jednostki,
 3. organizowanie pracy gminnego ośrodka pomocy społecznej.

4.   Informacja o warunkach pracy:

 1. Rodzaj pracy: praca biurowa, stanowisko kierownicze,
 2. Miejsce pracy:  Ośrodek Pomocy Społecznej w  Boleszkowice,
 3. Wymiar czasu pracy: pełny etat.

  

5.   Wymagane dokumenty, jakie winna złożyć osoba ubiegająca się  o przyjęcie:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 5. kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
 6. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych  osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

6.   Termin  i miejsce składania dokumentów:

Wymagane  dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Boleszkowice lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach” oraz imię, nazwisko kandydata i jego adres do korespondencji. Dokumenty należy składaćw terminie do dnia  13 kwietnia 2012 r. W przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

7.   Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w niniejszym ogłoszeniu zakwalifikowani zostaną do II etapu naboru – testu sprawdzającego znajomość regulacji, o których mowa w punkcie 1 lit. j. oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

8.   O terminie i miejscu przeprowadzenia  II etapu naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

9.   Z wybranym kandydatem zawarta będzie umowa o pracę na czas określony jednego roku. 

10.    Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu  Gminy Boleszkowice www.bip.boleszkowice.pl) oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

 

 

Wójt Gminy

Jan Krzywicki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 26-03-2012 13:50:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 26-03-2012
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 02-04-2012 10:30:29