Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XII/63/2011 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok

 

Uchwała Nr XII/63/2011

Rady Gminy Boleszkowice

z dnia 29 grudnia 2011 roku

 

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami)

 

RADA GMINY BOLESZKOWICE

 

Uchwala, co następuje:

 

§ 1. ZMNIEJSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU GMINY O KWOTĘ                 383.948,00 zł

 

Dz.

Rozdz.

§

Tytuł

w złotych

1

2

3

4

5

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

4.369,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4.369,00

 

0870

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

4.369,00

756

 

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

364.128,00

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

260.000,00

0310

Podatek od nieruchomości

260.000,00

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

104.128,00

0320

Podatek rolny

104.128,00

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

15.451,00

 

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

3.091,00

 

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 

3.091,00

85216

 

Zasiłki stałe

12.360,00

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 

12.360,00

 

 

§ 2    ZWIĘKSZA SIĘ DOCHODY BUDŻETU GMINY O KWOTĘ          -     430.968,00 zł

Dz.

Rozdz.

§

Tytuł

w złotych

1

2

3

4

5

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

5.939,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5.939,00

 

 

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

4.369,00

0920

Pozostałe odsetki

1.570,00

756

 

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

148.280,00

 

75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

5.380,00

0320

Podatek rolny

1.880,00

0330

Podatek leśny

3.500,00

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

90.000,00

0500

Podatek od czynności cywilnoprawnych

90.000,00

75618

 

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

44.900,00

0460

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

26.400,00

0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

18.500,00

 

75621

 

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

8.000,00

0020

Podatek dochodowy od osób prawnych

8.000,00

758

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

131.562,00

 

75802

 

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

127.992,00

 

 

2750

Środki na uzupełnienie dochodów gmin

127.992,00

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

3.570,00

 

 

0920

Pozostałe odsetki

3.570,00

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

133.738,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

103.659,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

103.659,00

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

1.849,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

1.849,00

85219

 

Ośrodki Pomocy Społecznej

8.726,00

 

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

8.726,00

 

85295

 

Pozostała działalność

19.504,00

 

 

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

8.800,00

2030

Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

10.704,00

853

 

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

11.449,00

 

85395

 

Pozostała działalność

11.449,00

 

 

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

9.731,65

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

1.717,35

 

 

 

§ 3    ZMNIEJSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ             259.430,00 zł

Dz.

Rozdz.

§

Tytuł

w złotych

1

2

3

4

5

600

 

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

9.000,00

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

9.000.00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9.000,00

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

3.700,00

 

70095

 

Pozostała działalność

3.700,00

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1.700,00

4300

Zakup usług pozostałych

2.000,00

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

96.500,00

 

75022

 

Rady gmin

3.000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

1.000,00

 

75023

 

Urzędy gmin

87.500,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

62.000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

7.000,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4.500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

4.000,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

2.000,00

4430

Różne opłaty i składki

3.000,00

75095

 

Pozostała działalność

6.000,00

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

2.000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4.000,00

754

 

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

14.000,00

 

75412

 

Ochotnicze Straże Pożarne

14.000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

4.000,00

756

 

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSOB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

1.750,00

 

75647

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

1.750,00

 

 

4100

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.500,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

200,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

50,00

758

 

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

27.754,00

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

27.754,00

 

4810

Rezerwy

27.754,00

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

10.084,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1.000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000,00

80104

 

Przedszkola

4.944,00

 

4220

Zakup środków żywności

2.524,00

4240

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych, książek

1.851,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

569,00

80110

 

Gimnazja

4.140,00

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

40,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4.100,00

851

 

 

OCHRONA ZDROWIA

9.000,00

 

85121

 

Lecznictwo ambulatoryjne

9.000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.000,00

4260

Zakup energii

2.000,00

4270

Zakup usług remontowych

2.000,00

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

62.000,00

 

85203

 

Ośrodki wsparcia

500,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

200,00

4260

Zakup energii

200,00

4300

Zakup usług pozostałych

100,00

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

8.479,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

5.261,50

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.173,00

4300

Zakup usług pozostałych

696,50

4410

Podróże służbowe krajowe

348,00

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

3.091,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja zadania własne)

3.091,00

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

7.000,00

3110

Świadczenia społeczne

7.000,00

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

2.600,00

 

3110

Świadczenia społeczne

2.600,00

85216

 

Zasiłki stałe

12.360,00

 

3110

Świadczenia społeczne (dotacja)

12.360,00

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

20.770,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

17.000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.000,00

4260

Zakup energii

370,00

4300

Zakup usług pozostałych (środki własne)

1.000,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

200,00

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

200,00

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

7.200,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

6.000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

200,00

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

6.000,00

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

6.000,00

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.000,00

921

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

15.142,00

 

 

 

 

 

 

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

14.142,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

11.000,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

1.500,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

500,00

4270

Zakup usług remontowych

1.000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

142,00

92116

 

Biblioteki

1.000,00

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

500,00

4270

Zakup usług remontowych

500,00

926

 

 

KULTURA FIZYCZNA

4.500,00

 

92695

 

Pozostała działalność

4.500,00

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2.000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.500,00

 

 

§ 4 ZWIĘKSZA SIĘ WYDATKI BUDŻETU GMINY O KWOTĘ                        306.450,00 zł

Dz.

Rozdz.

§

Tytuł

w złotych

1

2

3

4

5

700

 

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

34.700,00

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

4.500,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

4.500,00

70095

 

Pozostała działalność

30.200,00

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

21.000,00

 

 

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

3.400,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

800,00

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

5.000,00

710

 

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

2.000,00

 

71013

 

Prace geodezyjne i kartograficzne

2.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

2.000,00

750

 

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

5.800,00

 

75022

 

Rady Gmin

2.500,00

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

2.500,00

75023

 

Urzędy Gmin

1.300,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

800,00

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

 

75075

 

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

2.000,00

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000,00

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

3.601,00

 

75412

 

Ochotnicze Straże Pożarne

3.601,00

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

100,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

1,00

4260

Zakup energii

500,00

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2.000,00

4430

Różne opłaty i składki

1.000,00

757

 

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

40.000,00

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

40.000,00

 

 

8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

40.000,00

801

 

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

13.920,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1.000,00

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.000,00

80104

 

Przedszkola

8.770,00

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

3.826,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3.250,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

425,00

4260

Zakup energii

869,00

4300

Zakup usług pozostałych

400,00

80110

 

Gimnazja

4.140,00

 

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

40,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.000,00

6627

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1.800,00

6629

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

1.300,00

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

10,00

 

4430

Różne opłaty i składki

10,00

852

 

 

POMOC SPOŁECZNA

158.660,00

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

112.138,00

3110

Świadczenia społeczne

102.545,96

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9.592,04

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

3.206,00

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Dotacja 1.849,00, własne – 1.357,00 zł

3.206,00

85216

 

Zasiłki stałe

15.086,00

 

3110

Świadczenia społeczne(środki własne)

15.086,00

85219

 

Ośrodki Pomocy Społecznej

8.726,00

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.200,00

4300

Zakup usług pozostałych

7.026,00

 

85295

 

Pozostała działalność

19.504,00

 

3110

Świadczenia społeczne:

- dożywianie  - 10.704,00

- wsparcie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 8.800,00

19.504,00

853

 

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

12.519,00

 

85395

 

Pozostała działalność

12.519,00

 

 

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

9.731,65

 

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

1.717,35

4300

Zakup usług pozostałych

1.070,00

900

 

 

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

22.000,00

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

19.000,00

 

4260

Zakup energii

4.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

15.000,00

90015

 

Oświetlenie, ulic, placów i dróg

3.000,00

 

4260

Zakup energii

2.000,00

4300

Zakup usług pozostałych

1.000,00

921

 

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

9.250,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

9.000,00

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

7.000,00

4260

Zakup energii

2.000,00

92116

 

Biblioteki

250,00

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

250,00

926

 

 

KULTURA FIZYCZNA

4.000,00

 

92695

 

Pozostała działalność

4.000,00

 

4300

Zakup usług pozostałych

4.000,00

 

 

 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                         Przewodniczący Rady

 

                                                                         Lech Daniel

 

 

 

UZASADNIENIE:

 

Powyższe zmiany budżetu i w budżecie gminy zostały dokonane w związku ze zmniejszeniem i zwiększeniem dochodów w zakresie:

 

 

ZMNIEJSZENIA:

 

DZ.852 POMOC SPOŁECZNA

- 15.451,00 złdotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z czego:, 3.091,00 składki na ubezpieczenie zdrowotne, 12.360,00 zł zasiłki stałe,

 

 

 

ZWIĘKSZENIA:

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

- 127.992,00 zł uzupełnieniesubwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na uzupełnienie dochodów gmin.

 

POMOC SPOŁECZNA

- 114.308,00dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom z przeznaczeniem na:

wypłatę świadczeń rodzinnych – 103.659,00 zł; składki na ubezpieczenia społeczne – 1.849,00 zł ; rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 8.800,00 zł;

 

- 19.430,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin z czego: - 10.704,00 zł „Pomoc państwa w zakresie dożywiania; - 8.726,00 zł bieżąca działalność Ośrodków Pomocy Społecznej.

 

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- 11.449,00dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na realizację programu „Umiem, więc jestem”.

 

 

Pozostałe zmiany zostały dokonane w ramach przeniesień kredytów budżetowych. Zmniejszono plan wydatków z zadań, które nie zostały wykonane, a zwiększono plan wydatków na zadania, które zostały wykonane, a nie miały odpowiedniego zabezpieczenia w budżecie.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 04-01-2012 09:03:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 02-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 04-01-2012 09:03:46