Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE Nr 52/2011 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14 października 2011r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko ds kadr, ogólno-organizacyjnych, sekretariat w Urzędzie Gminy Boleszkowice

ZARZĄDZENIE Nr 52/2011

Wójta Gminy Boleszkowice

z dnia 14 października 2011r.

 

w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko ds kadr, ogólno-organizacyjnych, sekretariat w Urzędzie Gminy Boleszkowice

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.4 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam nabór na wolne stanowisko ds. kadr, ogólno-organizacyjnych, sekretariat w Urzędzie Gminy Boleszkowice.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Jednocześnie powołuje komisje konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na wolne stanowisko ds. kadr, ogólno-organizacyjnych, sekretariat w Urzędzie Gminy Boleszkowice, w składzie:

1. Jan Krzywicki – Przewodniczący

2. Małgorzata Kopyłowska - członek

3. Barbara Jakubowska - członek

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez:

1. Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Boleszkowice.

2. Opublikowanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Wójt Gminy

Jan Krzywicki

 

Wójt Gminy Boleszkowice

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Boleszkowice, ul. Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice

 

I. Określenie stanowiska urzędniczego - ds. kadr, ogólno-organizacyjnych, sekretariat.

II. Określenie wymagań:

Wymagania niezbędne:

- wykształcenie średnie, preferowane wyższe;

- znajomość problematyki samorządowej;

- sprawna obsługa komputera i programów pakietu Office;

- dyspozycyjność.

Wymagania dodatkowe:

- umiejętność pracy w zespole oraz pod presją;

- komunikatywność, odpowiedzialność, dokładność;

- wysoka kultura osobista;

- posiadanie prawa jazdy kategorii B.

III.  Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

-obsługa organizacyjno-techniczna Wójta, w tym:

-- przygotowanie we współpracy z właściwymi merytorycznie pracownikami projektów zarządzeń,

-- prowadzenie rejestru zarządzeń Wójta i dokumentacji z tym związanej,

-przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji;

-przyjmowanie listów i wniosków wpływających do Urzędu;

-prowadzenie ewidencji korespondencji wchodzącej i wychodzącej;

-przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem;

-prowadzenie zbioru przepisów prawnych i udostępnianie ich do wglądu;

-udzielanie informacji interesantom;

-obsługa centrali telefonicznej;

-obsługa ksero i fax;

-prowadzenie rejestru delegacji;

-nadzór nad przechowywaniem i wydawaniem kluczy Urzędu;

-prowadzenie spraw kadrowych.

IV.   Wykaz niezbędnych dokumentów :

- list motywacyjny,

- c.v. (życiorys) ze szczególnym uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej ,

- kwestionariusz osobowy,

- dokumenty poświadczające wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe (uwierzytelniona kopia),

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zajmowanego stanowiska,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

V.    Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 28.10. 2011 roku do godz.15.00 osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy  lub drogą pocztową na adres: URZĄD GMINY BOLESZKOWICE    Ul. Świerczewskiego 24,   74-407 Boleszkowice (liczy się data wpływu do Urzędu), w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem: „KONKURS na stanowisko ds. kadr, ogólno-organizacyjnych, sekretariat”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy w po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.boleszkowice.pl ) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 )”.

Z wytypowanym kandydatem zostanie zawarta umowa o pracę na okres próbny.

Wójt Gminy

Jan Krzywicki

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 14-10-2011 17:46:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 23-09-2011
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 14-10-2011 17:46:18