Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Przetarg nieograniczony na "Dzierżawę urządzeń wodociągowych wraz ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę na terenie gminy Boleszkowice"

WARUNKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Na „Dzierżawę urządzeń wodociągowych  wraz ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę na terenie gminy Boleszkowice”.

 

Boleszkowice , dnia 2010.11.09                                                         

 

GMINA BOLESZKOWICE

74-407 Boleszkowice

Tel.95/7606124

Fax.95/7606135

 

OPIS  PRZEDMIOTU  DZIERŻAWY:

W skład przedmiotu dzierżawy wchodzą ;

- stacje ujęcia wody w Boleszkowicach wraz z infrastrukturą techniczną, która  zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości:

Boleszkowice wraz z przysiółkami.

 - stacja ujęcia wody w Wysokiej zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości:

Wysoka i Wyszyna.

- stacja ujęcia wody w Chwarszczanach zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości:

Chwarszczany, Gudzisz, Reczyce.

- stacja ujęcia wody w Namyślinie zaopatruje w wodę mieszkańców miejscowości :

Namyślin, Porzecze, Chlewice, Kaleńsko.

 

Roczna sprzedaż wody odbiorcom z gminy Boleszkowice za rok 2009 wyniosła 144 tyś. m3, wody.

 

Długość czynnej sieci rozdzielczej (bez przyłączy ) wynosi –ok.54,20km.

Długość przyłączy wodociągowych wynosi – ok.19,85km.

Liczba przyłączy wodociągowych na terenie gminy Boleszkowice  – 920 szt.

 

 Stacja wodociągowa w Boleszkowicach:

 

      Stacja wodociągowa w Boleszkowicach bazuje na dwóch studniach wierconych o głębokości SW 1A – 57,0 m i SW 2 – 52,0 m z zainstalowanymi agregatami pompowymi typ. GC.3.04. Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ww. studni ważne  do 31.12.2012 roku.

    

W skład stacji wchodzi :

 1. zespół 2 szt. studni głębinowych:

     studnia SW- 1A Qe = 44,0 m3/h przy Se = 6,5 m, gł. 57,0 m

     studnia SW – 2  Qe = 67,0 m3/h przy Se = 6,5 m, gł. 52,0 m

 z zainstalowanymi agregatami pompowymi typ GC.3.04

 

 2. budynek stacji uzdatniania i poboru wody  z pełną  automatyzacją, w którym znajdują się następujące urządzenia :

            -  dwa filtry pośpieszne D- 1500 mm o przepustowości 17,6- 70,4 m3/h z areatorami              

               D- 600 mm  

             - trzy zbiorniki hydroforowe o poj. 4,5 m3

             - sprężarka

             - aparatura zabezpieczająco -  pomiarowa

             - chlorator

             - osadnik wód technologicznych o poj. 11,0 m3, wylot wód technologicznych do rowu 

               melioracji szczegółowych.

             - szafa   sterująca stacji uzdatniania   wody – technologiczna - szt. 1

             - szafa   elektryczna  - 1 szt.  

             - wodomierz

Do pomiaru ilości wody podawanej  ze studni SW-1A i SW-2 zamontowano w pomieszczeniu budynku stacji wodociągowej na rurociągu tłocznym  wodomierz.

 

Stacja Wodociągowa   w Wysokiej

 

      Stacja wodociągowa w Wysokiej bazuje na dwóch studniach wierconych o głębokości SW 2 – 49,0 m i SW 3 – 51,5 m z zainstalowanymi agregatami pompowymi. Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ww. studni ważne  do 31.05.2013 roku.

    

W skład stacji wchodzi  :

 

1.zespół 2 szt. studni głębinowych:

     studnia SW- 2 Qe = 33,0 m3/h przy Se = 7,0 m, gł. 49,0 m

     studnia SW -3 Qe = 85,0 m3/h przy Se = 6,0 m, gł. 51,5 m

z zainstalowanymi agregatami pompowymi: dla studni SW -2 o wydajności 33 m3/h przy wysokości podnoszenia 18 m i dla studni SW -3 o wydajności 75 m3/h przy wysokości podnoszenia 24 m.

 

2.budynek stacji poboru i uzdatniania wody  z pełną automatyzacją,  w którym znajdują się następujące urządzenia ;

- dwa filtry Ø 1400 mm z areatorami Ø 400 mm 

- cztery zbiorniki hydroforowe o poj. 4,0 m3

- dwie sprężarki

- chlorator

- pięć pomp wirowych

- dwa zbiorniki wyrównawcze betonowe o poj. po 100 m3

- aparatura zabezpieczająco- pomiarowa

- odstojnik wód popłucznych 6- komorowy o łącznej poj. 10 m3

- szafa   sterująca stacji uzdatniania   wody – technologiczna - szt. 1

- szafa   elektryczna  - 1 szt.     

- wodomierz  główny

 

Stacja Wodociągowa   w Chwarszczanach

 

Stacja wodociągowa w Chwarszczanach bazuje na jednej studni wierconej o głębokości   SW 1 – 107,0 m z zainstalowanym agregatem pompowym typ GC.3.04.  Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ww. studni ważne  do 31.12.2012 roku.

    

W skład stacji wchodzi  :

 

1.zespół 1 szt. studni głębinowej:

     studnia SW- 1 Qe = 66,0 m3/h przy Se = 3,5 m, gł. 107,0 m

     z zainstalowanym agregatem pompowym typ GC.3.04

 

2.budynek stacji poboru i uzdatniania wody  z pełną automatyzacją,  w którym znajdują się następujące urządzenia ;

- trzy filtry pośpieszne d- 1400 mm o przepustowości 30-91 m3/h z areatorami D- 600 mm 

- dwa zbiorniki hydroforowe o poj.  V= 6300 dm3

- sprężarka

- chlorator

- aparatura zabezpieczająco- pomiarowa

- osadnik wód technologicznych o poj. 9,1 m3 , wylot wód technologicznych do rz. Myśli.

- szafa   sterująca stacji uzdatniania   wody – technologiczna - szt. 1

- szafa   elektryczna  - 1 szt.    

- wodomierz  główny

 

 

Stacja Wodociągowa   w Namyślinie

 Stacja wodociągowa w Namyślinie bazuje na dwóch studniach wierconych o głębokości SW 2 – 23,0 m i SW 3 – 19,0 m z zainstalowanymi agregatami pompowymi typ GC.3.04 i GC.2.04. Pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych z ww. studni ważne  do 31.12.2012 roku.

    

W skład stacji wchodzi  :

 

1.zespół 2 szt. studni głębinowych:

     studnia SW- 1 Qe = 49,0 m3/h przy Se = 4,5 m, gł. 23,0 m

     studnia SW -2 Qe = 30,0 m3/h przy Se = 3,6 m, gł. 19,0 m

z zainstalowanymi agregatami pompowymi  typ GC.3.04 i GC.2.04.                                                                                                                                          

 

2.budynek stacji poboru i uzdatniania wody  z pełną automatyzacją,  w którym znajdują się następujące urządzenia ;

- dwa zbiorniki hydroforowe o poj. po 3,5 m3 

- sprężarka

- aparatura zabezpieczająco- pomiarowa

- chlorator

- wylot wód przelewowych do rz. Myśli

- szafa   sterująca stacji uzdatniania   wody – technologiczna - szt. 1

- szafa   elektryczna  - 1 szt.    

- wodomierz  główny

 

 

Do zadań  Dzierżawcy należeć będzie:

 

wykonywanie na majątku przekazanym czynności związanych   ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę na  terenu Gminy Boleszkowice w oparciu  o przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  (Dz.U. z 2006r. Nr 123 poz. 858 z późn. zm) oraz przepisy wykonawcze do niniejszej  ustawy, a także  inne akty prawne dotyczące  prawidłowej realizacji przedmiotu przetargu, a w tym w szczególności :

I. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę :

1. Całodobowa i bezawaryjna dostawa wody dla odbiorców indywidualnych i zbiorowych.

2. Pobór i utrzymywanie jakości wody odpowiadającej wymogom jakości wody pitnej.

3. Usuwanie wszelkich awarii, usterek i wszelkich nieszczelności na sieciach wodociągowych. dbałość o dobry stan techniczny i sanitarny urządzeń ( w tym hydrantów p.poż. ).

4. Utrzymanie pogotowia wodociągowego 24 h/dobę.

5. Dbałość o należyte utrzymanie stref sanitarnych ujęć wody i towarzyszących obiektów.

6. Pobór wody z ujęć  (studni) dla potrzeb wodociągów i eksploatacja urządzeń służących  do poboru wody winny być zgodne z warunkami pozwoleń wodno prawnych wydanych przez Starostwo Powiatowe w Myśliborzu,

7. Zawieranie umów z odbiorcami na dostawę wody i pobieranie opłat za zużytą wodę.

8. Dowóz wody odbiorcom w przypadku awarii trwającej powyżej 24 godz.

9. Pokrywanie wszystkich opłat związanych z obsługą i eksploatacją (m.in. za energię elektryczną i pobór wód podziemnych).

10. Wykonywanie legalizacji wodomierzy w przypadku podejrzenia złych wskazań lub upływu terminu ważności legalizacji.

11. Dzierżawca zobowiązany jest do dostarczenia wody do celów bytowych odbiorcom w przypadku przerwy w dostawie trwającej dłużej niż 24 godziny.

12. Udział w dokonywaniu odbiorów technicznych i końcowych sieci wodociągowych.

13. Odpłatne dokonywanie odbiorów technicznych indywidualnych przyłączy wodociągowych.

14. Utrzymywanie wymogów BHP i p. poż.

15. Prowadzenie dokumentacji eksploatacji obiektów i urządzeń.

16. Wykonywanie wszystkich innych czynności zapewniających właściwą eksploatację.

17. Wyłoniony dzierżawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za przejęte

stacje wodociągowe wraz z towarzyszącą siecią wodociągową i ich eksploatację.

Ponadto informujemy, że:

- dokumentacja techniczna pozostaje do wglądu w Urzędzie Gminy w Boleszkowicach,                      

- dzierżawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z przedmiotem przetargu w terenie.

- Gmina zastrzega sobie, iż w przypadku rozbudowy sieci wodociągowej w okresie

obowiązywania umowy,  dzierżawca będzie zobowiązany do sukcesywnego przejmowania w eksploatację wykonanych odcinków sieci wodociągowej.

Utworzona baza danych o odbiorcach i elementach infrastruktury wodociągów stanowi własność Gminy.

 

 

TERMIN i WARUNKI  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA :

 

1.Umowa na dzierżawę urządzeń do zbiorowego zaopatrzenia w wodę  na terenie Gminy Boleszkowice  zostanie zawarta na  czas nieoznaczonyod 01.01.2011r. 

2.Od 01.01.2011r do 31.08.2011r obowiązywać będzie obecna cena wody, która wynosi: 2.36 zł/m3 plus VAT.

 3. Ustalenie  taryfy  na rok  kolejny w oparciu o art. 24a ust. 3 Ustawy  o zbiorowym zaopatrzeniu  w wodę i  zbiorowym odprowadzeniu ścieków z 13 listopada 2001 r  (Dz. U. Nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami)  przedłuży czas  obowiązywania dotychczasowych taryf  o 1 rok.

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW  , JAKIE  MAJĄ  DOSTARCZYĆ  OFERENCI

 

 

Lp.

Nazwa

         Wymagany dokument

Nr załącznika do SIWZ

1.

Aktualny odpis z właściwego rejestru

Status prawny odnośnie uprawnień do występowania w obrocie prawnym ( aktualny wypis z rejestru sądowego, lub zaświadczenie o wpisie  do ewidencji działalności gospodarczej

 

Załącznik zewnętrzny

2.

Oświadczenie

Oświadczenie, że w stosunku do oferenta  nie zostało wszczęte postępowanie  upadłościowe lub nie ogłoszono upadłości

Załącznik zewnętrzny

3.

Wykaz

Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonaniu umowy wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych,

Załącznik zewnętrzny

4.

Wykaz

Wykaz niezbędnych do wykonania umowy narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje oferent

Załącznik zewnętrzny

5.

Oświadczenie

Oświadczenie, że oferent będzie wykonywał umowę zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie jakości świadczonych usług i ochroną środowiska

 

Załącznik zewnętrzny

6.

Oświadczenie

Oświadczenie, że oferent zapoznał się zwarunkami przetargowymi, terenem działalności, projektem umowy i przyjmuje je bez zastrzeżeń. W przypadku wybrania oferty podpisze umowę bez zastrzeżeń w terminie ustalonym przez Gminę.

 

 

Załącznik zewnętrzny

 

Uwaga ! Kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną  do występowania w imieniu oferenta.

Dokumenty załączone do oferty winny być uporządkowane wg kolejności określonej w pkt 6  i oznaczone kolejnymi numerami odpowiadającymi pozycji wpisu do wykazu dokumentów.

W przypadku, gdy oferent nie złoży kompletu dokumentów  jego oferta zostanie odrzucona.

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia , wnioski, zawiadomienia, oraz informacje Gmina i Oferenci przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną .  

W przypadku  oświadczeń, wniosków zawiadomień  lub informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami – Włodzimierz Mazur, Roman Czerwiński tel.95/7606124 w. 43

 

 

 10. OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY

 

  Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszych warunków.

  Oferta powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie niezmywalnym atramentem oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań .                                                                                                                 

  Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Oferenta.

  Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Oferenta.

  Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu  za zgodność z oryginałem);

 W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y niewymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)

Oferenta, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno wskazywać zakres umocowania i być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/y udzielającą/e pełnomocnictwa lub przez osoby upoważnione do podpisywania oferty na podstawie dokumentu rejestracyjnego.

 Gmina zaleca, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

  Wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferent  umieszcza ofertę w zamkniętej kopercie oznaczoną nazwą i adresem Gminy oraz opisaną w następujący sposóbPrzetarg na„Dzierżawę urządzeń wodociągowych wraz ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę na terenie gminy Boleszkowice”, nie otwierać przed 03.12.2010r do godz.1100

Gmina nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty i udziału w postępowaniu. 

 

   MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

 Oferty należy składać w siedzibie Gminy – Urząd Gminy Boleszkowice, ul Świerczewskiego 24, 74-407 Boleszkowice,  pokój nr 6 (sekretariat)   w  terminie do  dnia 30 listopada 2010r.  do godz. 15.00. Na cenę składa się czynsz dzierżawny w wysokości wywoławczej 2100zł plus podatek VAT miesięcznie.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentom bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2010r o godz.1100.

 

SPOSÓB OBLICZANIA CENY

 

 Wykonawca winien  podać tylko jedną stawkę czynszu dzierżawnego. Oferta z ceną wariantową zostanie odrzucona.   Na cenę składa się czynsz dzierżawny w wysokości  nie mniejszej jak 2100zł/miesięcznie.Do czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości obowiązującej na dzień wystawienia faktury. Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo  zapoznać się z terenem położenia urządzeń wodociągowych. Czynszobowiązywać będzie przez  okres kolejnych 12 miesięcy licząc od 01.01.2011roku.  

 

INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ  DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY DZIERŻAWY

 

Gmina zawrze umowę z Oferentem, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszych Warunkach i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.

Gmina po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich Oferentów, którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę) i adres Oferenta, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru.  Informację tę Gmina zamieści również na własnej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń).

Umowę z Oferentem, którego oferta zostanie wybrana Gmina zawrze w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, ale przed upływem terminu związania ofertą.

Gmina powiadomi wybranego Oferenta o miejscu i terminie podpisania umowy.

W przypadku gdy Oferent, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Gmina może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 

Gmina zastrzega sobie prawo :

 

  1. zmiany lub odwołania ogłoszenia albo warunków przetargu,
  2. odwołania przetargu bez podania przyczyn,
  3. zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiekz ofert.

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO WARUNKÓW

1. Formularz oferty.

 

2.Wzór  umowy

 

Boleszkowice, dn.  09.11.  2010r.                                                   

   

Załącznik nr 1

                                                                                                                                                 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                                                                                 M i e j s c o w o ść, d a t a

 

 

                                                      Gmina Boleszkowice

Od:

...............................................................................................................................................................

pełna nazwa i dokładny adres oferenta

NIP .............................. telefon ................................... fax .......................................

O F E R T A

 

 Na „Dzierżawę urządzeń wodociągowych wraz ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę  na terenie gminy Boleszkowice”.

 

 

1.Oferujemy zawarcie umowy dzierżawy urządzeń wodociągowych  wraz  ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę  na terenie gminy Boleszkowice, za cenę czynszu dzierżawnego w wysokości ……………………………… ( słownie : …………………………………………………..) miesięcznie.

 

2.Cena wody  obowiązywać będą przez kolejnych 8 miesięcy licząc od 01.01.2011r

3.Waloryzacja  czynszu następować będzie  zgodnie ze wskaźnikiem GUS wzrostu cen, towarów i  usług konsumpcyjnych za rok poprzedzający.

4. Oferta ważna do dnia ...............

5. Oświadczamy, że Warunki przetargu nieograniczonego na dzierżawęurządzeń wodociągowych  wraz ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę  na terenie gminy Boleszkowice”.

w   wraz z załącznikami (w tym projekt umowy) zostały przez nas zaakceptowane. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na określonych  w projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Gminę.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. ...................................................................

2. ................................................................

                                                                                                               Podpis

 

..................................................................

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 WzA_r_umowy_wodociA_g.doc (DOC, 79.00Kb) 2010-11-16 15:42:03 512 razy
2 SIWZ-wodociA_g.doc (DOC, 106.50Kb) 2010-11-16 15:42:03 421 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 16-11-2010 15:42:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 05-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 16-11-2010 15:56:18