Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 47/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 28/2009 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników


Zarządzenie Nr 47/2010

Wójta Gminy Boleszkowice

z dnia 23 sierpnia 2010 r.

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2009 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników

 

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Załącznik nr 2 Zarządzenia Nr 28/2009 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników, otrzymuje brzmienie:

„ Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 28/2009

Wójta Gminy Boleszkowice

 

 

Wykaz kryteriów obowiązkowych

 

Kryterium

Opis kryterium

1.Sumienność

Wykonywanie obowiązków dokładnie, skrupulatnie i solidnie.

2.Sprawność

Dbałość o szybkie, wydajne i efektywne realizowanie powierzonych za­dań, umożliwiające uzyskiwanie wysokich efektów pracy. Wykonywanie obowiązków bez zbędnej zwłoki.

3.Bezstronność

Obiektywne rozpoznawanie sytuacji przy wykorzystaniu dostępnych źró­deł, gwarantujące wiarygodność przedstawionych danych, faktów i infor­macji. Umiejętność sprawiedliwego traktowania wszystkich stron, niefa­woryzowania żadnej z nich.

4.Umiejętność stosowania od­powiednich przepisów

Znajomość przepisów niezbędnych do właściwego wykonywania obo­wiązków wynikających z opisu stanowiska pracy. Umiejętność wyszuki­wania potrzebnych przepisów. Umiejętność zastosowania właściwych przepisów w zależności od rodzaju sprawy. Rozpoznawanie spraw, które wymagają współdziałania ze specjalistami z innych dziedzin.

5.Planowanie i organizowanie pracy

Planowanie działań i organizowanie pracy w celu wykonania zadań. Pre­cyzyjne określanie celów, odpowiedzialności oraz ram czasowych działa­nia. Ustalanie priorytetów działania, efektywne wykorzystywanie czasu, tworzenie szczegółowych i możliwych do realizacji planów krótko- i dłu­goterminowych.

6.Postawa etyczna

 

 

Wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy, niebudzący podejrzeń o stronniczość i interesowność. Dbałość o nieposzlakowaną opinię. Postę­powanie zgodnie z etyką zawodową.

7. Wiedza specjalistyczna

 

Wiedza z konkretnej dziedziny, która warunkuje odpowiedni poziom merytoryczny realizowanych zadań. Wiedza oparta np. o zdobyte szkolenia, kursy lub na przykład poprzez studia.

 

 

 

 

 

Kryteria do wyboru

 

Kryterium

 

Opis kryterium

 

1

 

2

 

1. Umiejętność obsługi

urządzeń technicznych

 

Odpowiedni stopień wiedzy i umiejętności niezbędny do korzystania ze sprzętu komputerowego oraz urządzeń biurowych

 

2. Znajomość języka obcego

(czynna i bierna)

 

Znajomość języka obcego na poziomie odpowiednim do realizowanych zadań, pozwalająca na:

- czytanie i rozumienie dokumentów,

- pisanie dokumentów,

- rozumienie innych,

- mówienie w języku obcym

 

3. Nastawienie na własny

rozwój, podnoszenie

kwalifikacji

 

Zdolność i skłonność do uczenia się, uzupełniania wiedzy oraz podnoszenia kwalifikacji tak, aby zawsze posiadać aktualną wiedzę

 

4. Komunikacja werbalna

 

Formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie przez:

- wypowiadanie się w sposób zwięzły, jasny i

precyzyjny,

- dobieranie stylu, języka i treści wypowiedzi

odpowiednio do słuchaczy,

- udzielanie wyczerpujących i rzeczowych odpowiedzi

nawet na trudne pytania, krytykę lub zaskakujące

argumenty,

- wyrażanie poglądów w sposób przekonywający,

- posługiwanie się pojęciami właściwymi dla rodzaju

załatwianych spraw/wykonywanej pracy

 

5. Komunikacja pisemna

 

Formułowanie wypowiedzi w sposób gwarantujący zrozumienie przez:

- stosowanie przyjętych form prowadzenia

korespondencji,

- przedstawianie zagadnień w sposób jasny i zwięzły,

- dobieranie odpowiedniego stylu, języka i treści

pism,

- budowanie zdań poprawnych gramatycznie i logicznie

 

6. Komunikatywność

 

Umiejętność budowania kontaktu z inną osobą przez:

- okazywanie poszanowania drugiej stronie,

- próbę aktywnego zrozumienia jej sytuacji,

- okazanie zainteresowania jej opiniami,

- umiejętność zainteresowania innych własnymi opiniami

 

7. Pozytywne podejście do

obywatela

 

Zaspokajanie potrzeb obywatela przez:

- zrozumienie funkcji usługowej swojego stanowiska

pracy,

- okazywanie szacunku,

- tworzenie przyjaznej atmosfery,

- umożliwienie obywatelowi przedstawienia własnych

racji,

- służenie pomocą

 

8. Umiejętność pracy

w zespole

 

Realizacja zadań w zespole przez:

- pomoc i doradzanie kolegom w razie potrzeby,

- zrozumienie celu i korzyści wynikających ze

wspólnego realizowania zadań,

- współpracę, a nie rywalizację z pozostałymi

członkami zespołu,

- zgłaszanie konstruktywnych wniosków usprawniających

pracę zespołu,

- aktywne słuchanie innych, wzbudzanie zaufania

 

9. Umiejętność

negocjowania

 

Wypracowywanie stanowiska akceptowanego przez zainteresowanych dzięki:

- dążeniu do zrozumienia stanowiska (opinii) innych

osób,

- przygotowaniu i prezentowaniu różnorodnych

argumentów w celu wsparcia swojego stanowiska,

- przekonywaniu innych do weryfikacji własnych sądów

lub zmiany stanowiska,

- rozpoznawaniu najlepszych propozycji,

- stymulowaniu otwartych dyskusji na temat źródeł

konfliktów,

- ułatwianiu rozwiązywania problemu, kwestii spornej,

- tworzeniu i proponowaniu nowych rozwiązań

 

10. Zarządzanie informacją

/dzielenie się

informacjami

 

Pozyskiwanie i przekazywanie informacji, które mogą wpływać na planowanie lub proces podejmowania decyzji przez:

- przekazywanie posiadanych informacji osobom, dla

których informacje te będą stanowiły istotną pomoc

w realizowanych przez nie zadaniach,

- uzgadnianie planowanych zmian z osobami, dla których

mają one istotne znaczenie

 

11. Zarządzanie zasobami

 

Odpowiednie do potrzeb rozmieszczenie i wykorzystanie zasobów finansowych lub innych przez:

- określanie i pozyskiwanie zasobów,

- alokację i wykorzystanie zasobów w sposób efektywny

pod względem czasu i kosztów,

- kontrolowanie wszystkich zasobów wymaganych do

efektywnego działania

 

12. Zarządzanie personelem

 

Motywowanie pracowników do osiągania wyższej skuteczności i jakości pracy przez:

- zrozumiałe tłumaczenie zadań, określanie

odpowiedzialności za ich realizację, ustalanie

realnych terminów ich wykonania oraz określenie

oczekiwanego efektu działania,

- komunikowanie pracownikom oczekiwań dotyczących

jakości ich pracy,

- rozpoznawanie mocnych i słabych stron pracowników,

wspieranie ich rozwoju w celu poprawy jakości pracy,

- określanie potrzeb szkoleniowo-rozwojowych,

- traktowanie pracowników w uczciwy i bezstronny

sposób, zachęcanie ich do wyrażania własnych opinii

oraz włączanie ich w proces podejmowania decyzji,

- ocenę osiągnięć pracowników,

- wykorzystywanie możliwości wynikających z systemu

wynagrodzeń oraz motywującej roli awansu w celu

zachęcenia pracowników do uzyskiwania jak

najlepszych wyników,

- dopasowanie indywidualnych oczekiwań pracowników

dotyczących własnego rozwoju do potrzeb urzędu,

- inspirowanie i motywowanie pracowników do

realizowania celów i zadań urzędu,

- stymulowanie pracowników do rozwoju i podnoszenia

kwalifikacji

 

13. Zarządzanie jakością

realizowanych zadań

 

Nadzorowanie prowadzonych działań w celu uzyskiwania pożądanych efektów przez:

- tworzenie i wprowadzanie efektywnych systemów

kontroli działania,

- sprawdzanie jakości i postępu w realizacji działań,

- modyfikowanie planów w razie konieczności,

- ocenianie wyników pracy poszczególnych pracowników,

- wydawanie poleceń mających na celu poprawę

wykonywanych obowiązków

 

14. Zarządzanie

wprowadzaniem zmian

 

Wprowadzanie zmian w urzędzie przez:

- podejmowanie inicjatywy wprowadzania zmian,

- uzasadnianie konieczności wprowadzania zmian,

- określanie etapów i ram czasowych wprowadzanych

zmian,

- wspieranie innych w okresie wprowadzania zmian,

- podejmowanie kroków zmniejszających niechęć do

wprowadzanych zmian,

- skupianie się na sprawach kluczowych związanych z

wprowadzanymi zmianami,

- przewidywanie reakcji pracowników na wprowadzane

zmiany,

- wprowadzanie zmian w sposób pozwalający osiągnąć

pozytywne rezultaty klientom urzędu

 

15. Zorientowanie na

rezultaty pracy

 

Osiąganie zakładanych celów, doprowadzanie działań do końca przez:

- ustalanie priorytetów działania,

- identyfikowanie zadań krytycznych, szczególnie

trudnych, mogących mieć przełomowe znaczenie,

- określanie sposobów mierzenia postępu realizacji

zadań,

- przyjmowanie odpowiedzialności w trakcie realizacji

zadań i wywiązywanie się z zobowiązań,

- zrozumienie konieczności rozwiązywania problemów

oraz kończenia podjętych działań

 

16. Podejmowanie decyzji

 

Umiejętność podejmowania decyzji w sposób bezstronny i obiektywny przez:

- rozpoznawanie istoty problemu oraz określenie jego

przyczyn,

- podejmowanie decyzji na podstawie sprawdzonych

informacji,

- rozważanie skutków podejmowanych decyzji,

- podejmowanie decyzji w złożonych lub obarczonych

pewnym ryzykiem sprawach,

- podejmowanie decyzji obarczonych elementem ryzyka po

uprzednim zbilansowaniu potencjalnych zysków i strat

 

17. Radzenie sobie w

sytuacjach kryzysowych

 

Pokonywanie sytuacji kryzysowych oraz rozwiązywanie skomplikowanych problemów przez:

- wczesne rozpoznawanie potencjalnych sytuacji

kryzysowych,

- szybkie działanie mające na celu rozwiązanie

kryzysu,

- dostosowywanie działania do zmieniających się

warunków,

- wcześniejsze rozważanie potencjalnych problemów i

zapobieganie ich skutkom,

- informowanie wszystkich, którzy będą musieli

zareagować na kryzys,

- wyciąganie wniosków z sytuacji kryzysowych tak, żeby

można było w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji,

- skuteczne działanie (także) w okresach przejściowych

lub wprowadzania zmian

 

18. Samodzielność

 

Zdolność do samodzielnego wyszukiwania i zdobywania informacji, formułowania wniosków i proponowania rozwiązań w celu wykonania zleconego zadania

 

19. Inicjatywa

 

- umiejętność i wola poszukiwania obszarów

wymagających zmian i informowanie o nich,

- inicjowanie działania i branie odpowiedzialności za

nie,

- mówienie otwarcie o problemach, badanie źródeł ich

powstania

 

20. Kreatywność

 

Wykorzystywanie umiejętności i wyobraźni do tworzenia nowych rozwiązań ulepszających proces pracy przez:

- rozpoznawanie oraz identyfikowanie powiązań między

sytuacjami,

- wykorzystywanie różnych istniejących rozwiązań w

celu tworzenia nowych,

- otwartość na zmiany, poszukiwanie i tworzenie nowych

koncepcji i metod,

- inicjowanie lub wynajdywanie nowych możliwości lub

sposobów działania,

- badanie różnych źródeł informacji, wykorzystywanie

dostępnego wyposażenia technicznego,

- zachęcanie innych do proponowania, wdrażania i

doskonalenia nowych rozwiązań

 

21. Myślenie strategiczne

 

Tworzenie planów lub koncepcji realizowania celów w oparciu o posiadane informacje przez:

- ocenianie i wyciąganie wniosków z posiadanych

informacji,

- zauważanie trendów i powiązań między różnymi

informacjami,

- identyfikowanie fundamentalnych dla urzędu potrzeb

i generalnych kierunków działania,

- przewidywanie konsekwencji w dłuższym okresie,

- przewidywanie długoterminowych skutków podjętych

działań i decyzji,

- planowanie rozwiązywania problemów i pokonywania

przeszkód,

- ocenianie ryzyka i korzyści różnych kierunków

działania,

- tworzenie strategii lub kierunków działania,

- analizowanie okoliczności i zagrożeń

 

22. Umiejętności

analityczne

 

Umiejętne stawianie hipotez, wyciąganie wniosków przez analizowanie i interpretowanie danych, tj.:

- rozróżnianie informacji istotnych od nieistotnych,

- dokonywanie systematycznych porównań różnych

aspektów analizowanych i interpretowanych danych,

- interpretowanie danych pochodzących z dokumentów,

opracowań i raportów,

- stosowanie procedur prowadzenia badań i zbierania

danych odpowiadających stawianym problemom,

- prezentowanie w optymalny sposób danych i wniosków z

przeprowadzonej analizy,

- stosowanie odpowiednich narzędzi i technologii

(włącznie z aplikacjami komputerowymi) w celu

rozwiązania problemu/zadania

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Boleszkowice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Boleszkowice

Jan Woźniak

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 07-09-2010 10:08:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 25-08-2010
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 07-09-2010 10:10:38