Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach


Boleszkowice, dnia 04.05.2010 r.

Nasz znak: OŚ-DŚ.III.7224/21/2010

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84, art. 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), a także § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.12.2009 r. (data wpływu 05.01.2010 r.) Biura Projektowego X-Most ul. Krucza 18A/3, 74-747 Szczecin, działającego w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa mostów w miejscowości Chwarszczany: w km 94+201 nad rzeką Myślą, JNI 14210010 i w km 94+305 nad kanałem, JNI 14210011, na odcinku drogi krajowej Chojna-Kostrzyn, wraz z przebudową dojazdów i drogi pomiędzy obiektami” realizowanego w m. Chwarszczany, gmina Boleszkowice, po uzyskaniu wymaganych opinii,

orzekam

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa mostów w miejscowości Chwarszczany: w km 94+201 nad rzeką Myślą, JNI 14210010 i w km 94+305 nad kanałem, JNI 14210011, na odcinku drogi krajowej Chojna-Kostrzyn, wraz z przebudową dojazdów i drogi pomiędzy obiektami” realizowanego w m. Chwarszczany, gmina Boleszkowice, powiat myśliborski.

Uzasadnienie

W dniu 05.01.2010 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek z dnia 10.12.2009 r. Biura Projektowego X-Most ul. Krucza 18A/3, 74-747 Szczecin, działającego w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa mostów w miejscowości Chwarszczany: w km 94+201 nad rzeką Myślą, JNI 14210010 i w km 94+305 nad kanałem, JNI 14210011, na odcinku drogi krajowej Chojna-Kostrzyn, wraz z przebudową dojazdów i drogi pomiędzy obiektami” realizowanego w m. Chwarszczany, gmina Boleszkowice, powiat myśliborski.

Zgodnie z § 3 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), planowana inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

W związku z powyższym, po uzyskaniu od wnioskodawcy dodatkowych informacji, w dniu 12.01.2010 r. w powyższej sprawie wszczęto postępowanie administracyjne.

Po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy, pismem z dnia 20.01.2010 r. znak: OŚ.III.7224/5/2010 wezwano wnioskodawcę do złożenia stosownych wyjaśnień. Żądane uzupełnienie wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 28.01.2010 r.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Urząd Gminy Boleszkowice zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o wydanie stosownych opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

Zarówno Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu opinią z dnia 04.02.2010 r. znak: PPIS-N-NZ/407-9/10 jak i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2010 r. znak: RDOŚ-32-WOOŚ.TŚ-6642/17/10/kk odstąpili od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

W związku z powyższym postanowieniem z dnia 15.04.2010 r. znak: OŚ-DŚ.III.7224/19/2010 r. odstąpiłem od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

Powyższe ustaliłem na podstawie wnikliwej analizy sprawy uwzględniając przy tym szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) tj.:

I. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia:

Planowana inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi krajowej nr 31 na odcinku od km 94+191,30 do km 94+383,19, w miejscowości Chwarszczany. Głównym etapem przedsięwzięcia będzie rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni, a w jej miejscu wbudowanie nowej konstrukcji o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR4. W ramach inwestycji planowane będą następujące zadania:

- rozbiórka istniejących mostów na rzece Myśli oraz jej kanale ulgi i budowa w ich miejscu nowych konstrukcji dostosowanych do obowiązujących norm oraz warunków technicznych,

- budowa kanalizacji deszczowej, w celu właściwego odwodnienia jezdni,

- przebudowa wodociągu, w celu usunięcia kolizji z projektowanym mostem na rzece Myśli JNI14210010,

- przebudowa napowietrznych sieci energetycznych i telekomunikacyjnych, oraz przełożeniu kolizyjnych kabli usytuowanych w jezdni drogi oraz na istniejących obiektach mostowych, w celu usunięcia kolizji z projektowanym odcinkiem przebudowy drogi.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w istniejącym pasie drogowym, który zostanie lokalnie powiększony z uwagi na poszerzenie korony drogi z około 6 m do średnio 12,25 m. Zwiększenie korony drogi wynika z poszerzenia pasa ruchu do 3,5 m z obecnych 3 m, budowy chodników o szerokości 1,25 m po stronie prawej i 3 m po stronie lewej oraz poboczy o szerokości około 0,5 m.

Przebudowa wyżej opisanego odcinka drogi krajowej nr 31 w znacznym stopniu poprawi parametry techniczne i eksploatacyjne pasa jezdni co w znacznym stopniu poprawi komfort oraz bezpieczeństwo ruchu.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie generować w fazie eksploatacji zapotrzebowania na surowce, materiały, paliwa oraz energię. W fazie realizacji przedsięwzięcia nośniki te stanowić będą typowe zapotrzebowanie dla maszyn i uwarunkowań technologicznych, związanych z wykonawstwem robót drogowych, prac pielęgnacyjnych i utrzymaniowych.

W fazie budowy zostaną wykonane prace ziemne, rozbiórkowe, budowlane oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. W ramach tych prac nie przewiduje się działań mogących spowodować trwałe zmiany środowiska. Ewentualne zagrożenie będzie wynikać z powstania ścieków, zapylenia, hałasu i drgań powodowanych pracą i ruchem środków transportu oraz sprzętu budowlanego, emisji zanieczyszczeń z silników tych urządzeń oraz nieprawidłowo prowadzonej gospodarki odpadami i przemieszczaniem mas ziemi z wykopów. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała wykorzystania, zagospodarowania bądź wytwarzania substancji, czy materiałów, które w jakikolwiek sposób mogłyby zaszkodzić środowisku oraz jego poszczególnym elementom. Materiały takie jak: asfalt, beton, stal zbrojeniowa, stal konstrukcyjna, drewno, tworzywa sztuczne wykorzystywane do budowy dróg, mostów i branż towarzyszących będą dostarczone na miejsce budowy w gotowych produktach lub półproduktach wymagających ich scalenia lub wiązania.

Na etapie budowy może pojawić się zanieczyszczenie powietrza gazami i pyłami oraz emisja hałasu związana z pracą sprzętu technicznego i poruszaniem się pojazdów w obrębie miejsca lokalizacji inwestycji. Wymienione uciążliwości będą krótkotrwałe i nie wykroczą poza obszar inwestycji. Ponadto, ograniczone zostaną poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń wynikających z obowiązujących przepisów BHP (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 49. póz. 330)), a wykonywane prace emitujące najwięcej hałasu prowadzone będą w porach najmniej szkodliwych dla warunków bytowych ludności.

Podczas realizacji inwestycji powstawać będą odpady z grupy 17, tj. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, które zgodnie z art. 7 pkt. 2 ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami) powinny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi. W czasie prowadzenia prac budowlanych na terenie zaplecza (placu) budowy powstanie również pewna ilość odpadów komunalnych i komunalno-podobnych z grupy 20 03 tj. odpady komunalne powstające w wyniku obsługi socjalno-bytowej pracowników na terenie budowy.

Na etapie budowy, powstawać będą również ścieki bytowo-gospodarcze związane z przebywaniem na placu budowy osób wykonujących prace budowlane. Jednakże jest to źródło zanieczyszczeń o charakterze okresowym i krótkotrwałym, zależnym tylko od czasu trwania budowy.

W ramach budowy przewiduje się roboty ziemne (rozebranie istniejącego nasypu w obrębie istniejących przyczółków i odsłonięcie istniejących fundamentów), w trakcie których pozyskane zostaną masy ziemne. Ziemia z wykopów, która nie będzie mogła zostać wykorzystana na miejscu budowy zostanie przewieziona według wskazań Urzędu Gminy Boleszkowice na podane przez tą jednostkę miejsce składowania.

Planowane roboty będą również przyczyną czasowych utrudnień w ruchu pojazdów oraz pieszych w obszarze budowy i w jej najbliższym sąsiedztwie. W związku z czym, planowane jest wykonywanie prac budowlanych w systemie połówkowym podczas trwającego ruchu pojazdów oraz pieszych. Do tego celu zostaną zaprojektowane specjalne pomosty, kładki oraz ekrany i bariery odgradzające i zabezpieczające od terenu prac budowlanych. Ruch pojazdów będzie odbywał się wahadłowo z wykorzystaniem sterowania ręcznego w porach dnia od świtu do zmierzchu oraz sterowania za pomocą sygnalizacji świetlnej w porze nocnej.

Mając na uwadze oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska, podczas prowadzonych prac budowlanych, przewidziano następujące działania minimalizujące:

- przestrzeganie zasad lokalizacji bazy budowy, magazynów i parkingów poza zasięgiem korony drzew i z dala od koryta rzeki Myśla,

- utrzymywanie na trenie budowy i zaplecza porządku, dzięki np. odpowiedniej ilości i lokalizacji pojemników na odpady, sanitariatów i właściwej gospodarce materiałowej,

- uszczelnienie powierzchni terenów bazy i zaplecza budowy,

- zdjęcie warstwy próchnicznej gleby i jej wykorzystanie w rekultywacji terenów po zakończeniu budowy,

- ograniczenie szerokości pasa terenu zajętego pod budowę do niezbędnego minimum,

- zachowanie wszelkich środków ostrożności przeciwdziałających dostaniu się zanieczyszczeń z prac rozbiórkowych, transportu samochodowego i prac przy układaniu nawierzchni, do środowiska gruntowo-wodnego i bezpośrednio do wód powierzchniowych,

- prowadzenie prac rozbiórkowych z zastosowaniem odpowiednich środków (np. ekrany ochronne) zapobiegających przedostawania się odpadów do środowiska naturalnego,

- w celu minimalizacji zagrożenia wód powierzchniowych ze strony ścieków bytowo-gospodarczych i technologicznych zainstalowanie przenośnych sanitariatów na placu budowy,

- na wszystkich terenach czasowo zajętych pod budowę przeprowadzenie pełnej ich rekultywacji.

Na czas budowy obiektu mostowego nie przewiduje się specjalnego systemu odwodnienia dróg dojazdowych. Wody opadowe z nawierzchni odprowadzane będą powierzchniowo po skarpach do wód rzeki oraz na przyległy teren. Ten tymczasowy, ale i krótkotrwały powierzchniowy system oczyszczania powinien zapewnić oczekiwany poziom redukcji zawiesin i zabezpieczyć wody rzeki przed napływem wód bez dodatkowego podczyszczania. Podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko. Należy jednak nadmienić, iż użytkowanie dróg i obiektów inżynierskich z nimi związanych stwarza potencjalną możliwość niekorzystnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. űródłami takich zanieczyszczeń mogą być spływy deszczowe i roztopowe z nawierzchni dróg i uszczelnionych powierzchni obiektów inżynierskich oraz zrzuty substancji niebezpiecznych powstałych w wyniku wypadków drogowych.

Projektowany system kanalizacji deszczowej przewiduje uporządkowanie spływu wód opadowych z nawierzchni planowanej budowy. Będą one doprowadzane strefami przy-krawężnikowymi do kratek ściekowych, a następnie kolektorami do separatorów substancji ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym zintegrowanych z osadnikiem, a po oczyszczeniu odprowadzane do odbiornika którym będzie rzeka Myśla. Ze względu na fakt, iż rzeka stanowić będzie odbiornik ostateczny podczyszczonych wód, zastosowane zostaną w studniach maty sorbentowe, które przechwycą ewentualne substancje ropopochodne w razie wystąpienia poważnej awarii. Ponadto należy stwierdzić, iż wody opadowe i roztopowe odprowadzane do wód powierzchniowych muszą odpowiadać warunkom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.

Planowane przedsięwzięcie z uwagi na przyjętą technologię oraz zastosowane substancje i materiały nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Ponadto tego typu inwestycja nie została wymieniona w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 58, póz. 5535 z późniejszymi zmianami).

II. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem:

1. Obszarów wodno - błotnych oraz obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarów wybrzeży, obszarów górskich lub leśnych:

Z analizy przedłożonych dokumentów wynika, iż planowane przedsięwzięcie nie jest usytuowane na obszarach wodno - błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Ponadto z uwagi na dużą odległość od wybrzeża morskiego oraz obszarów górskich, planowana inwestycja usytuowana jest również poza tymi obszarami.

2. Obszarów objętych ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Inwestycja ze względu na swój charakter nie będzie stwarzała zagrożenia dla wód podziemnych. Nie przewiduje się oddziaływania inwestycji na obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

3. Obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Na podstawie danych zawartych w opracowaniu inwestora przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000. Najbliższy obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony ptaków PLB 320015 „Ostoja Witnicko-Dębniańska", zlokalizowany w odległości ponad 200 m od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Ponadto należy stwierdzić, iż według „Waloryzacji przyrodniczej gminy Boleszkowice" wykonanej przez Biuro Konserwacji Przyrody (Szczecin, 2002 r.), planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze cennym przyrodniczo OC-4 obejmującym dolinę rzeki Myśla.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest również na Obszarze Chronionego Krajobrazu OCHK „A" - Dębno - Gorzów.

Z uwagi na usytuowanie planowanej inwestycji oraz zakres prowadzonych działań, planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zagrożenia dla stanu środowiska przyrodniczego w/w obszaru Natura 2000. Wg przedłożonej karty informacyjnej, planowana inwestycja nie koliduje z roślinnością drzewiastą. Ponadto, przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca robót zostanie zobligowany do ochrony drzewostanu przydrożnego. Celem zminimalizowania negatywnych skutków oddziaływania inwestycji w fazie realizacji na istniejącą roślinność będą podjęte działania polegające na ochronie systemów korzeniowych i części nadziemnych przed różnego rodzajem uszkodzeniami spowodowanymi przede wszystkim działaniem sprzętu mechanicznego.

Ponadto, ze względu na możliwość lokalizacji na przebudowywanych mostach gniazd ptaków objętych ochroną, m.in.: jaskółek i jerzyków, inwestor zobligował się, pismem z dnia 09.04.2010 r. znak: B.P.X-Most/I/12/2010, do zastosowania następujących działań minimalizujących:

- rozpoczęcia prac budowlanych poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od l marca do końca lipca,

- zabezpieczenie typowych miejsc lęgowych dla w/w gatunków przed budowaniem gniazd,

- zapewnienia stałej obserwacji sąsiedztwa terenu objętego inwestycją, w szczególnych przypadkach dla ochrony w/w gatunków prace powinny być przerwane.

Dopuszcza się do prowadzenia robót budowlanych w w/w okresie ochronnym pod warunkiem:

- rozpoczęcia robót minimum 1-2 miesiące wcześniej,

- zabezpieczenia typowych miejsc lęgowych dla tego gatunku przed budowaniem gniazd,

- stałej obserwacji przyległego terenu (w szczególnych przypadkach dla ochrony tego gatunku prace powinny być przerwane lub zabezpieczone).

Należy również nadmienić, iż inwestor ze względu na przebudowę istniejących mostów na rzece Myśla, zobowiązał się do zaopiniowania terminu realizacji robót z właściwym okręgowym Polskim Związkiem Wędkarskim.

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, iż zastosowanie powyższych rozwiązań chroniących środowisko przyrodnicze, nie spowoduje negatywnego wpływu inwestycji na to środowisko. Z tego też względu, przedmiotowe przedsięwzięcie nie naruszy integralności wyznaczonego w/w obszaru Natura 2000 oraz nie wpłynie negatywnie na w/w obszar chronionego krajobrazu.

4. Obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

5. Obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

W sąsiedztwie terenu objętego wnioskiem, tj. w odległości 700 m od miejsca realizacji inwestycji znajduje się zabytkowa kaplica templariuszy z XIII w. Ponadto, przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest częściowo na terenie stanowiska archeologicznego zaewidencjonowanego pod nr: Chwarszczany, stan. 10 (AZP 46-06/49) oraz na terenie Parku Kulturowego w Chwarszczanach objętego ochroną konserwatorską stanowisk archeologicznych. Należy podkreślić, iż Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie postanowieniem znak: ZArch-4171/BO/l/PK/2010, zaopiniował pozytywnie przedmiotową inwestycję.

6. Gęstości zaludnienia:

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane w obszarze gęsto zaludnionym, bowiem dotyczy obszarów przede wszystkim wiejskich, które należą do terenów słabo zaludnionych.

Wymienione jednak uciążliwości w stosunku do mieszkańców terenów wiejskich będą krótkotrwałe i nie wykroczą poza obszar inwestycji.

7. Obszarów przylegających do jezior:

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach przylegających do jezior.

8. Uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej:

Planowana inwestycja nie znajduje się na terenie uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

III. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt I i II, wynikające z:

1. Zasięgu oddziaływania - obszar geograficzny i liczba ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Przedsięwzięcie polegać będzie w głównej mierze na wykonaniu robót zmierzających do znacznej poprawy bezpiecznego funkcjonowania komunikacji kołowej i pieszej, podniesienie walorów estetycznych drogi oraz obniżenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez zmniejszenie emisji hałasu oraz toksycznych składników spalin, kurzu i gumy. Powyższe zamierzenia zostaną osiągnięte poprzez równomierny ruch pojazdów, mniejsze gromadzenie szlamu w strefie przy-krawężnikowej w wyniku budowy kanalizacji deszczowej oraz stosowania materiałów o wyższych parametrach wytrzymałościowych i eksploatacyjnych.

Liczba ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać to około 1200 osób.

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia wystąpi podczas realizacji inwestycji i będzie ograniczony do terenu objętego inwestycją. Jednakże oddziaływanie to będzie krótkotrwałe.

2. Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Uwzględniając lokalny i stacjonarny zasięg oddziaływania projektowanej inwestycji oraz odległość do najbliższej granicy państwa, transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie będzie miało miejsca.

3. Wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

Zarówno wielkość, jak i złożoność oddziaływania nie wykroczy poza teren, na którym realizowana będzie inwestycja. Na etapie realizacji przedsięwzięcia występować będą przekształcenia terenu, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji oraz powstawać będą odpady stanowiące w przewadze masy ziemne, które gromadzone będą w wyznaczonym miejscu i następnie wykorzystywane do wyrównania terenu. Krótkotrwałą uciążliwością związaną z fazą realizacji inwestycji będzie emisja pyłów oraz hałasu do środowiska, która ustanie niezwłocznie po zakończeniu prac.

4. Prawdopodobieństwa oddziaływania:

Jedynie na etapie budowy może wystąpić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Oddziaływanie to jest spowodowane głównie powstawaniem odpadów, hałasu związanego z pracą maszyn i urządzeń oraz zwiększeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Uciążliwości te będą miały krótkotrwały charakter i ustąpią po zakończeniu budowy. Ponadto powyższe uciążliwości, ograniczone zostaną poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP.

5. Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływań:

Podczas realizacji inwestycji wystąpią oddziaływania krótkotrwałe i lokalne. Ocenia się, że oddziaływanie realizacji inwestycji na jakość powietrza, klimat akustyczny i wody powierzchniowe nie będzie istotne pod warunkiem, że prace budowlane będą wykonywane w porze dziennej oraz poprzez właściwy nadzór i organizację robót budowlanych, co powinno zapobiec ewentualnemu zanieczyszczeniu środowiska przez substancje ropopochodne pochodzące z zastosowanych maszyn i urządzeń budowlanych. Przewidywany czas trwania budowy będzie wynosić około 6-8 miesięcy.

Analizując powyższe organ uznał, iż zasięg inwestycji zamknie się w granicach działek przeznaczonych pod inwestycję. Planowana inwestycja nie będzie źródłem istotnych dla środowiska oraz zdrowia ludzi emisji i nie będzie w istotny sposób oddziaływać na środowisko, w tym na najbliżej położone obszary chronione. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia uciążliwości związanych z komunikacją kołową i pieszą.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Załączniki:

  1. Charakterystyka przedsięwzięcia.

Otrzymują:

  1. Biuro Projektowe „X-Most

Ul. Krucza 18a/3

71-747 Szczecin

Pełnomocnik

Generalnej Dyrekcji Dróg

Krajowych i Autostrad

Oddział w Szczecinie

2. a/a

Do wiadomości

  1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie

Ul. Jagiellońska 32

70-382 Szczecin

  1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu

Ul. Spokojna 13

74-300 Myślibórz

7

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZaA_A_cznik.doc (DOC, 26.50Kb) 2010-05-04 12:27:25 520 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 04-05-2010 12:27:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 29-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 04-05-2010 12:27:25