Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko


Boleszkowice, dnia 15.04.2010 r.

Nasz znak: OŚ-DŚ.III7224/19/2010

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), a także § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami) działając na wniosek z dnia 10.12.2009 r. (data wpływu 05.01.2010 r.) Biura Projektowego X-Most ul. Krucza 18A/3, 74-747 Szczecin, działającego w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa mostów w miejscowości Chwarszczany: w km 94+201 na rzeką Myślą, JNI 14210010 i w km 94+305 nad kanałem, JNI 14210011, na odcinku drogi krajowej Chojna-Kostrzyn, wraz z przebudową dojazdów i drogi pomiędzy obiektami” realizowanego w m. Chwarszczany, gmina Boleszkowice, po uzyskaniu wymaganych opinii,

postanawiam

nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa mostów w miejscowości Chwarszczany: w km 94+201 na rzeką Myślą, JNI 14210010 i w km 94+305 nad kanałem, JNI 14210011, na odcinku drogi krajowej Chojna-Kostrzyn, wraz z przebudową dojazdów i drogi pomiędzy obiektami” realizowanego w m. Chwarszczany, gmina Boleszkowice, powiat myśliborski,

UZASADNIENIE

W dniu 05.01.2010 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek z dnia 10.12.2009 r. Biura Projektowego X-Most ul. Krucza 18A/3, 74-747 Szczecin, działającego w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa mostów w miejscowości Chwarszczany: w km 94+201 na rzeką Myślą, JNI 14210010 i w km 94+305 nad kanałem, JNI 14210011, na odcinku drogi krajowej Chojna-Kostrzyn, wraz z przebudową dojazdów i drogi pomiędzy obiektami” realizowanego w m. Chwarszczany, gmina Boleszkowice, powiat myśliborski.

Zgodnie z § 3 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), planowana inwestycja została zakwalifikowana do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

W związku z powyższym, po uzyskaniu dodatkowych informacji, w dniu 12.01.2010 r. w powyższej sprawie wszczęto postępowanie administracyjne.

Po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy, pismem z dnia 20.01.2010 r. znak: OŚ.III.7224/5/2010 wezwano wnioskodawcę do złożenia stosownych wyjaśnień. Żądane uzupełnienie wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 28.01.2010 r.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Urząd Gminy Boleszkowice zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o wydanie stosownych opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

Zarówno Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu opinią z dnia 04.02.2010 r. znak: PPIS-N-NZ/407-9/10 jak i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 9 kwietnia 2010 r. znak: RDOŚ-32-WOOŚ.TŚ-6642/17/10/kk odstąpili od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

Mając powyższe na uwadze rozpatrzono zagadnienie uwzględniając przy tym szczegółowe uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko wymienione w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) ustalając:

I. Planowana inwestycja polegać będzie na przebudowie drogi krajowej nr 31 na odcinku od km 94+191.30 do km 94+383.19, w miejscowości Chwarszczany. Głównym etapem przedsięwzięcia będzie rozbiórka istniejącej konstrukcji jezdni, a w jej miejscu wbudowanie nowej konstrukcji o parametrach odpowiadających kategorii ruchu KR4. W ramach inwestycji planowane będą następujące zadania:

- rozbiórka istniejących mostów na rzece Myśli oraz jej kanale ulgi i budowa w ich miejscu nowych konstrukcji dostosowanych do obowiązujących norm oraz warunków technicznych,

- budowa kanalizacji deszczowej, w celu właściwego odwodnienia jezdni,

- przebudowa wodociągu, w celu usunięcia kolizji z projektowanym mostem na rzece Myśli JNI14210010,

- przebudowa napowietrznych sieci energetycznych i telekomunikacyjnych, oraz przełożeniu kolizyjnych kabli usytuowanych w jezdni drogi oraz na istniejących obiektach mostowych, w celu usunięcia kolizji z projektowanym odcinkiem przebudowy drogi.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w istniejącym pasie drogowym, który zostanie lokalnie powiększony z uwagi na poszerzenie korony drogi z około 6 m do średnio 12,25 m. Zwiększenie korony drogi wynika z poszerzenia pasa ruchu do 3,5 m z obecnych 3 m, budowy chodników o szerokości 1,25 m po stronie prawej i 3 m po stronie lewej oraz poboczy o szerokości około 0,5 m.

Przebudowa wyżej opisanego odcinka drogi krajowej nr 31 w znacznym stopniu poprawi parametry techniczne i eksploatacyjne pasa jezdni co w znacznym stopniu poprawi komfort oraz bezpieczeństwo ruchu.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie generować w fazie eksploatacji zapotrzebowania na surowce, materiały, paliwa oraz energię. W fazie realizacji przedsięwzięcia nośniki te stanowić będą typowe zapotrzebowanie dla maszyn i uwarunkowań technologicznych, związanych z wykonawstwem robót drogowych, prac pielęgnacyjnych i utrzymaniowych.

W fazie budowy zostaną wykonane prace ziemne, rozbiórkowe, budowlane oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. W ramach tych prac nie przewiduje się działań mogących spowodować trwałe zmiany środowiska. Ewentualne zagrożenie będzie wynikać z powstania ścieków, zapylenia, hałasu i drgań powodowanych pracą i ruchem środków transportu oraz sprzętu budowlanego, emisji zanieczyszczeń z silników tych urządzeń oraz nieprawidłowo prowadzonej gospodarki odpadami i przemieszczaniem mas ziemi z wykopów. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wymagała wykorzystania, zagospodarowania bądź wytwarzania substancji, czy materiałów, które w jakikolwiek sposób mogłyby zaszkodzić środowisku oraz jego poszczególnym elementom. Materiały takie jak: asfalt, beton, stal zbrojeniowa, stal konstrukcyjna, drewno, tworzywa sztuczne wykorzystywane do budowy dróg, mostów i branż towarzyszących będą dostarczone na miejsce budowy w gotowych produktach lub półproduktach wymagających ich scalenia lub wiązania.

Na etapie budowy może pojawić się zanieczyszczenie powietrza gazami i pyłami oraz emisja hałasu związana z pracą sprzętu technicznego i poruszaniem się pojazdów w obrębie miejsca lokalizacji inwestycji. Wymienione uciążliwości będą krótkotrwałe i nie wykroczą poza obszar inwestycji. Ponadto, ograniczone zostaną poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń wynikających z obowiązujących przepisów BHP (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 49. póz. 330)), a wykonywane prace emitujące najwięcej hałasu prowadzone będą w porach najmniej szkodliwych dla warunków bytowych ludności.

Podczas realizacji inwestycji powstawać będą odpady z grupy 17, tj. odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, które zgodnie z art. 7 pkt. 2 ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami) powinny być w pierwszej kolejności poddane odzyskowi. W czasie prowadzenia prac budowlanych na terenie zaplecza (placu) budowy powstanie również pewna ilość odpadów komunalnych i komunalno-podobnych z grupy 20 03 tj. odpady komunalne powstające w wyniku obsługi socjalno-bytowej pracowników na terenie budowy.

Na etapie budowy, powstawać będą również ścieki bytowo-gospodarcze związane z przebywaniem na placu budowy osób wykonujących prace budowlane. Jednakże jest to źródło zanieczyszczeń o charakterze okresowym i krótkotrwałym, zależnym tylko od czasu trwania budowy.

W ramach budowy przewiduje się roboty ziemne (rozebranie istniejącego nasypu w obrębie istniejących przyczółków i odsłonięcie istniejących fundamentów), w trakcie których pozyskane zostaną masy ziemne. Ziemia z wykopów, która nie będzie mogła zostać wykorzystana na miejscu budowy zostanie przewieziona według wskazań Urzędu Gminy Boleszkowice na podane przez tą jednostkę miejsce składowania.

Planowane roboty będą również przyczyną czasowych utrudnień w ruchu pojazdów oraz pieszych w obszarze budowy i w jej najbliższym sąsiedztwie. W związku z czym, planowane jest wykonywanie prac budowlanych w systemie połówkowym podczas trwającego ruchu pojazdów oraz pieszych. Do tego celu zostaną zaprojektowane specjalne pomosty, kładki oraz ekrany i bariery odgradzające i zabezpieczające od terenu prac budowlanych. Ruch pojazdów będzie odbywał się wahadłowo z wykorzystaniem sterowania ręcznego w porach dnia od świtu do zmierzchu oraz sterowania za pomocą sygnalizacji świetlnej w porze nocnej.

Mając na uwadze oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska, podczas prowadzonych prac budowlanych, przewidziano następujące działania minimalizujące:

- przestrzeganie zasad lokalizacji bazy budowy, magazynów i parkingów poza zasięgiem korony drzew i z dala od koryta rzeki Myślą,

- utrzymywanie na trenie budowy i zaplecza porządku, dzięki np. odpowiedniej ilości i lokalizacji pojemników na odpady, sanitariatów i właściwej gospodarce materiałowej,

- uszczelnienie powierzchni terenów bazy i zaplecza budowy,

- zdjęcie warstwy próchnicznej gleby i jej wykorzystanie w rekultywacji terenów po zakończeniu budowy,

- ograniczenie szerokości pasa terenu zajętego pod budowę do niezbędnego minimum,

- zachowanie wszelkich środków ostrożności przeciwdziałających dostaniu się zanieczyszczeń z prac rozbiórkowych, transportu samochodowego i prac przy układaniu nawierzchni, do środowiska gruntowo-wodnego i bezpośrednio do wód powierzchniowych,

- prowadzenie prac rozbiórkowych z zastosowaniem odpowiednich środków (np. ekrany ochronne) zapobiegających przedostawania się odpadów do środowiska naturalnego,

- w celu minimalizacji zagrożenia wód powierzchniowych ze strony ścieków bytowo-gospodarczych i technologicznych zainstalowanie przenośnych sanitariatów na placu budowy,

- na wszystkich terenach czasowo zajętych pod budowę przeprowadzenie pełnej ich rekultywacji.

Na czas budowy obiektu mostowego nie przewiduje się specjalnego systemu odwodnienia dróg dojazdowych. Wody opadowe z nawierzchni odprowadzane będą powierzchniowo po skarpach do wód rzeki oraz na przyległy teren. Ten tymczasowy, ale i krótkotrwały powierzchniowy system oczyszczania powinien zapewnić oczekiwany poziom redukcji zawiesin i zabezpieczyć wody rzeki przed napływem wód bez dodatkowego podczyszczania. Podczas realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko. Należy jednak nadmienić, iż użytkowanie dróg i obiektów inżynierskich z nimi związanych stwarza potencjalną możliwość niekorzystnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne. űródłami takich zanieczyszczeń mogą być spływy deszczowe i roztopowe z nawierzchni dróg i uszczelnionych powierzchni obiektów inżynierskich oraz zrzuty substancji niebezpiecznych powstałych w wyniku wypadków drogowych.

Projektowany system kanalizacji deszczowej przewiduje uporządkowanie spływu wód opadowych z nawierzchni planowanej budowy. Będą one doprowadzane strefami przy-krawężnikowymi do kratek ściekowych, a następnie kolektorami do separatorów substancji ropopochodnych z wkładem koalescencyjnym zintegrowanych z osadnikiem, a po oczyszczeniu odprowadzane do odbiornika którym będzie rzeka Myśla. Ze względu na fakt, iż rzeka stanowić będzie odbiornik ostateczny podczyszczonych wód, zastosowane zostaną w studniach maty sorbentowe, które przechwycą ewentualne substancje ropopochodne w razie wystąpienia poważnej awarii. Ponadto należy stwierdzić, iż wody opadowe i roztopowe odprowadzane do wód powierzchniowych muszą odpowiadać warunkom określonym w obowiązujących przepisach prawnych.

Planowane przedsięwzięcie z uwagi na przyjętą technologię oraz zastosowane substancje i materiały nie niesie za sobą ryzyka wystąpienia poważnej awarii. Ponadto tego typu inwestycja nie została wymieniona w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 58, póz. 5535 z późniejszymi zmianami).

II. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania z uwzględnieniem:

1. Obszarów wodno - błotnych oraz obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarów wybrzeży, obszarów górskich lub leśnych:

Z analizy przedłożonych dokumentów wynika, iż planowane przedsięwzięcie nie jest usytuowane na obszarach wodno - błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych. Ponadto z uwagi na dużą odległość od wybrzeża morskiego oraz obszarów górskich, planowana inwestycja usytuowana jest również poza tymi obszarami.

2. Obszarów objętych ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Inwestycja ze względu na swój charakter nie będzie stwarzała zagrożenia dla wód podziemnych. Nie przewiduje się oddziaływania inwestycji na obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

3. Obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

Na podstawie danych zawartych w opracowaniu inwestora przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami Natura 2000. Najbliższy obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony ptaków PLB 320015 „Ostoja Witnicko-Dębniańska", zlokalizowany w odległości ponad 200 m od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Ponadto należy stwierdzić, iż według „Waloryzacji przyrodniczej gminy Boleszkowice" wykonanej przez Biuro Konserwacji Przyrody (Szczecin, 2002 r.), planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze cennym przyrodniczo OC-4 obejmującym dolinę rzeki Myśla.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest również na Obszarze Chronionego Krajobrazu OCHK „A" - Dębno - Gorzów.

Z uwagi na usytuowanie planowanej inwestycji oraz zakres prowadzonych działań, planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zagrożenia dla stanu środowiska przyrodniczego w/w obszaru Natura 2000. Wg przedłożonej karty informacyjnej, planowana inwestycja nie koliduje z roślinnością drzewiastą. Ponadto, przed przystąpieniem do prac budowlanych wykonawca robót zostanie zobligowany do ochrony drzewostanu przydrożnego. Celem zminimalizowania negatywnych skutków oddziaływania inwestycji w fazie realizacji na istniejącą roślinność będą podjęte działania polegające na ochronie systemów korzeniowych i części nadziemnych przed różnego rodzajem uszkodzeniami spowodowanymi przede wszystkim działaniem sprzętu mechanicznego.

Ponadto, ze względu na możliwość lokalizacji na przebudowywanych mostach gniazd ptaków objętych ochroną, m.in.: jaskółek i jerzyków, inwestor zobligował się, pismem z dnia 09.04.2010 r. znak: B.P.X-Most/I/12/2010, do zastosowania następujących działań minimalizujących:

- rozpoczęcia prac budowlanych poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od l marca do końca lipca,

- zabezpieczenie typowych miejsc lęgowych dla w/w gatunków przed budowaniem gniazd,

- zapewnienia stałej obserwacji sąsiedztwa terenu objętego inwestycją, w szczególnych przypadkach dla ochrony w/w gatunków prace powinny być przerwane.

Należy nadmienić, iż inwestor ze względu na przebudowę istniejących mostów na rzece Myśla, zobowiązał się również do zaopiniowania terminu realizacji robót z właściwym okręgowym Polskim Związkiem Wędkarskim.

Mając powyższe na uwadze stwierdza się, iż zastosowanie powyższych rozwiązań chroniących środowisko przyrodnicze, nie spowoduje negatywnego wpływu inwestycji na to środowisko. Z tego też względu, przedmiotowe przedsięwzięcie nie naruszy integralności wyznaczonego w/w obszaru Natura 2000 oraz nie wpłynie negatywnie na w/w obszar chronionego krajobrazu.

4. Obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

5. Obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

W sąsiedztwie terenu objętego wnioskiem, tj. w odległości 700 m od miejsca realizacji inwestycji znajduje się zabytkowa kaplica templariuszy z XIII w. Ponadto, przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest częściowo na terenie stanowiska archeologicznego zaewidencjonowanego pod nr: Chwarszczany, stan. 10 (AZP 46-06/49) oraz na terenie Parku Kulturowego w Chwarszczanach objętego ochroną konserwatorską stanowisk archeologicznych. Należy podkreślić, iż Wojewódzki Konserwator Zabytków w Szczecinie postanowieniem znak: ZArch-4171/BO/l/PK/2010, zaopiniował pozytywnie przedmiotową inwestycję.

6. Gęstości zaludnienia:

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane w obszarze gęsto zaludnionym, bowiem dotyczy obszarów przede wszystkim wiejskich, które należą do terenów słabo zaludnionych.

Wymienione jednak uciążliwości w stosunku do mieszkańców terenów wiejskich będą krótkotrwałe i nie wykroczą poza obszar inwestycji.

7. Obszarów przylegających do jezior:

Projektowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach przylegających do jezior.

8. Uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej:

Planowana inwestycja nie znajduje się na terenie uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

III. Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważonego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w punktach I oraz II z uwzględnieniem:

1. Zasięgu oddziaływania - obszar geograficzny i liczba ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Przedsięwzięcie polegać będzie w głównej mierze na wykonaniu robót zmierzających do znacznej poprawy bezpiecznego funkcjonowania komunikacji kołowej i pieszej, podniesienie walorów estetycznych drogi oraz obniżenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez zmniejszenie emisji hałasu oraz toksycznych składników spalin, kurzu i gumy. Powyższe zamierzenia zostaną osiągnięte poprzez równomierny ruch pojazdów, mniejsze gromadzenie szlamu w strefie przy-krawężnikowej w wyniku budowy kanalizacji deszczowej oraz stosowania materiałów o wyższych parametrach wytrzymałościowych i eksploatacyjnych.

Liczba ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać to około 1200 osób.

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia wystąpi podczas realizacji inwestycji i będzie ograniczony do terenu objętego inwestycją. Jednakże oddziaływanie to będzie krótkotrwałe.

2. Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Uwzględniając lokalny i stacjonarny zasięg oddziaływania projektowanej inwestycji oraz odległość do najbliższej granicy państwa, transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie będzie miało miejsca.

3. Wielkości i złożoności oddziaływania z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

Zarówno wielkość, jak i złożoność oddziaływania nie wykroczy poza teren, na którym realizowana będzie inwestycja. Na etapie realizacji przedsięwzięcia występować będą przekształcenia terenu, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji oraz powstawać będą odpady stanowiące w przewadze masy ziemne, które gromadzone będą w wyznaczonym miejscu i następnie wykorzystywane do wyrównania terenu. Krótkotrwałą uciążliwością związaną z fazą realizacji inwestycji będzie emisja pyłów oraz hałasu do środowiska, która ustanie niezwłocznie po zakończeniu prac.

4. Prawdopodobieństwa oddziaływania:

Jedynie na etapie budowy może wystąpić oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Oddziaływanie to jest spowodowane głównie powstawaniem odpadów, hałasu związanego z pracą maszyn i urządzeń oraz zwiększeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Uciążliwości te będą miały krótkotrwały charakter i ustąpią po zakończeniu budowy. Ponadto powyższe uciążliwości, ograniczone zostaną poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń wynikających z przepisów BHP.

5. Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływań:

Podczas realizacji inwestycji wystąpią oddziaływania krótkotrwałe i lokalne. Ocenia się, że oddziaływanie realizacji inwestycji na jakość powietrza, klimat akustyczny i wody powierzchniowe nie będzie istotne pod warunkiem, że prace budowlane będą wykonywane w porze dziennej oraz poprzez właściwy nadzór i organizację robót budowlanych, co powinno zapobiec ewentualnemu zanieczyszczeniu środowiska przez substancje ropopochodne pochodzące z zastosowanych maszyn i urządzeń budowlanych. Przewidywany czas trwania budowy będzie wynosić około 6-8 miesięcy.

Analizując powyższe organ uznał, iż zasięg inwestycji zamknie się w granicach działek przeznaczonych pod inwestycję. Planowana inwestycja nie będzie źródłem istotnych dla środowiska oraz zdrowia ludzi emisji i nie będzie w istotny sposób oddziaływać na środowisko, w tym na najbliżej położone obszary chronione. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenia uciążliwości związanych z komunikacją kołową i pieszą.

Możliwość odstąpienia od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami).

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Otrzymują:
1. Biuro Projektowe „X-Most”
ul. Krucza 18a/3

71-747 Szczecin

2. a/A

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja

Ochrony Środowiska w Szczecinie;

2. Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Myśliborzu;

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Lazer 04-05-2010 12:00:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Lazer 29-04-2010
Ostatnia aktualizacja: Marcin Lazer 04-05-2010 12:00:57