Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 20/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: zasad organizacji pracy placówek oświatowych na rok szkolny 2010/2011 dla których organem prowadzącym jest Gmina Boleszkowice

ZARZĄDZENIE Nr 20/2010

Wójta Gminy Boleszkowice

z dnia 19 kwietnia  2010r.

 

 

w sprawie: zasad  organizacji pracy placówek oświatowych na rok szkolny 2010/2011

dla których organem prowadzącym  jest Gmina Boleszkowice.

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 34a ust. 2

pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami)

 

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

Wprowadzam zasady organizacji pracy placówek oświatowych na rok szkolny 2010/2011 dla których organem prowadzącym  jest Gmina Boleszkowice, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

1.    Zobowiązuje Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boleszkowicach i Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Boleszkowicach do wspólnego opracowania projektu arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2010/2011 dla Zespołu Szkół w Boleszkowicach w skład którego będzie wchodzić Szkoła Podstawowa w Boleszkowicach i Publiczne Gimnazjum w Boleszkowicach.

2.    Zobowiązuje Dyrektora Gminnego Przedszkola w Boleszkowicach do opracowania projektu arkusza organizacyjnego przedszkola na rok szkolny 2010/2011.

 

§ 3

Projekty arkuszy organizacyjnych, o których mowa w § 1, należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami MEN oraz  zasadami określonymi w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi  Gminnego Przedszkola w Boleszkowicach, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej  w Boleszkowicach oraz Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Boleszkowicach.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik do zarządzenia Nr  20 /10 

Wójta Gminy Boleszkowice

  z dnia 19 kwietnia 2010r.

 

ZASADY

przygotowania arkuszu organizacji pracy placówek oświatowych

na rok szkolny 2010/2011

dla których organem prowadzącym  jest Gmina Boleszkowice.

 

Przy planowaniu organizacji pracy szkół należy uwzględnić obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:

1) Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.),

2) Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póź. zm.),

3) Ustawę z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z póź. zm.),

4) Rozporządzenie MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 142 z póź. zm.),

5) Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U Nr 61, poz. 624 z póź. zm.)

6) Rozporządzenie MEN z dnia 23.12.2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)

7) Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o żuciu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. Nr 67, poz. 756 z póź. zm.),

8) Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. Nr 36 poz. 155 z późn. zm.)

9) Rozporządzenia MEN z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz.U. Nr 217, poz. 2128)

10) Rozporządzenia MENiS z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U Nr 155, poz. 1288)

11) Rozporządzenia MEN z dnia 18.09.2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. Nr 175, poz 1086)

12) Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114)

13) Rozporządzenie MEN z dnia 03.02.2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

14) Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458)

15) Uchwała Nr XXX/196/2009 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Ustala się jednolite zasady organizacji pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Boleszkowice – stanowiące podstawę do opracowania arkuszy organizacyjnych na rok szkolny 2010/2011.

 

2. Ilekroć w dalszej części wytycznych jest mowa o:

1)      szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, zespół szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Boleszkowice,

2)      dyrektorze – należy rozumieć dyrektora jednostki o której mowa w pkt 1,

3)      roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od dnia 01 września 2010r. do dnia 31 sierpnia 2011r.

4)      uczniu – należy przez to rozumieć również wychowanka przedszkola.

 

3. Arkusz organizacji szkoły zatwierdzony przez Wójta Gminy Boleszkowice, stanowi dla dyrektora podstawę do zatrudnienia odpowiedniej liczby nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych.

 

4. Projekt organizacji szkoły winien określić zgodnie z planem nauczania przyjętym dla danego etapu edukacyjnego i z uwzględnieniem cyklu kształcenia:

a)      tygodniowy wymiar godzin lekcyjnych poszczególnych przedmiotów lub grup przedmiotów,

b)      liczbę godzin:

- do dyspozycji dyrektora ze wskazaniem jak zostały rozdysponowane,

- religii,

- pracy bibliotekarza,

- nauczania indywidualnego (zgodnie z aktualnymi orzeczeniami),

- rewalidacyjnych (zgodnie z aktualnymi orzeczeniami),

      c)  w szkołach gdzie są tworzone dwa lub więcej oddziałów tej samej klasy należy ustalić    

            zbliżoną liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach,

d)     liczbę godzin wynikających z podziału na grupy,

e)      liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach z podziałem na liczbę chłopców i dziewcząt.

 

5. Dyrektorzy zobowiązani są przedłożyć arkusze organizacji szkół stanowiących załącznik do pisma przewodniego kierowanego do Wójta Gminy w Boleszkowicach w terminie do 30 kwietnia 2010r.

 

6. Arkusze należy przygotować w 2 egzemplarzach wraz z nimi dostarczyć następujące  dokumenty (podpisane i opieczętowane przez dyrektora szkoły):

a)      szkolne plany nauczania na poszczególne etapy edukacyjne,

b)      wykaz kadry pedagogicznej sporządzony w porządku alfabetycznym z określeniem

kwalifikacji i realizowanego wymiaru zajęć (wzór stanowi załącznik nr 1 do  niniejszych  zasad),

c)      wykaz planowanych godzin wynikających z art. 42 KN, z wyszczególnieniem         imiennie nauczycieli, ilości godzin, przedmiotu zajęć.

d)     wykaz pracowników administracyjno-obsługowych (wzór stanowi załącznik nr 2 do  niniejszych  zasad).

 

7. Dyrektor szkoły – zgodnie z art. 9d ust. 8 ustawy Karta Nauczyciela – dodatkowo załącza do arkusza organizacji w 2 egzemplarzach informację o nauczycielach przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz organizacyjny oraz wykazuje terminy założenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

 

8. Aneks nr 1 obowiązujący od 1 września, uwzględniający wszelkie zmiany w planowanej   organizacji szkoły oraz liczbę uczniów, należy złożyć w tut. Urzędzie do 5 września br. Zmiany należy nanieść kolorem zielonym na zatwierdzonym w maju arkuszu organizacyjnym szkoły i dołączyć uaktualniony wykaz kadry pedagogicznej.

Wszelkie zmiany w organizacji placówki w tym przydział godzin dla nauczycieli należy uzgodnić z Wójtem Gminy  do 31 sierpnia 2010r.

 

9. Zatrudnienie nauczyciela winno być w wymiarze jednego etatu. W szczególnych przypadkach podyktowanych koniecznością realizacji programu nauczania, nauczyciela można zatrudnić w niepełnym wymiarze godzin albo przyznać mu godziny ponadwymiarowe w wymiarze 1/4 lub za jego zgodą, w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

 

10. Nie należy planować zatrudnienia nauczycieli emerytów i rencistów. Wyjątek stanowi

      sytuacja braku nauczyciela o odpowiednich kwalifikacjach.

 

11. W przypadku braku nauczyciela o odpowiednich kwalifikacjach w arkuszu  organizacyjnym szkoły należy wykazać wakat.

 

 

II.  ZATRUDNIANIE PRACOWNIKÓW

 

1.    Pracownicy pedagogiczni:

a)      w pierwszej kolejności winni być zatrudniani nauczyciele o pełnych kwalifikacjach określonych w przepisach prawa oświatowego z placówek oświatowych z terenu Gminy Boleszkowice,

b)      nauczyciele, którzy winni uzupełniać godziny brakujące do obowiązującego pensum godzin;

c)      absolwenci szkół z pełnymi kwalifikacjami,

d)     nauczyciele emeryci, z pełnymi kwalifikacjami, wyłącznie po uzyskaniu zaświadczenia o braku innych ofert pracy z  Powiatowego Urzędu Pracy  za zgodą

                  organu prowadzącego i  tylko na okres zastępstwa – krótszy niż jeden rok  szkolny             (urlopy macierzyńskie, zwolnienia chorobowe);

e)      zawieranie  „umów na zastępstwo” wynikających z dłuższych  nieobecności   nauczycieli jest dopuszczalne w formie aneksu do projektu organizacyjnego.

 

2.    Pracownicy administracji i obsługi winni być zatrudnieni zgodnie ze statutem szkoły.

 

3.    Ilość etatów administracyjno – obsługowych powinna wynikać z faktycznych potrzeb i zakresu czynności pracowników, mając na uwadze maksymalne wykorzystanie przez nich  czasu pracy i racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi budżetu placówki.

 

 III.  ZASADY TWORZENIA ODDZIAŁÓW ORAZ  LICZEBNOŚĆ ODDZIAŁÓW

 

1. Na podstawie danych demograficznych z obwodów szkolnych oraz warunków organizacyjnych ustala się następujący plan liczby oddziałów w  szkole:

 

Lp.

Szkoła

Liczba oddziałów

1.

Szkoła Podstawowa w Boleszkowicach

8

2.

Gimnazjum w Boleszkowicach

6

3.

Gminne  Przedszkole w Boleszkowicach

2    w tym oddział rocznego przygotowania przedszkolnego

(tzw. „0”)

 

2. Liczebność oddziałów:

a)      liczba uczniów w oddziale szkoły nie powinna być większa niż 32.

b)      liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie powinna być większa niż 25.

 

3. Przyjęcie uczniów z innego obwodu szkolnego nie może być podstawą do ubiegania się o

zwiększenie ilości oddziałów.

 

4. Do arkusza organizacyjnego należy dołączyć załącznik z informacją o liczbie uczniów przyjętych z innych obwodów szkół.

 

 

IV.  ZAJĘCIA  LEKCYJNE  I  POZALEKCYJNE

 

1. Do arkusza organizacji na dany rok szkolny wpisuje się:

a)      godziny dydaktyczne wynikające ze szkolnego planu nauczania, w przedszkolu z zajęć z grupami przedszkolnymi,

b)      godziny zniżek kierowniczych,

c)      godziny nauczania indywidualnego dla uczniów kontynuujących nauczanie w tej formie, posiadających aktualne orzeczenia na kolejny rok szkolny,

d)     godziny kształcenia specjalnego (rewalidacyjne) zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej,

e)      godziny pracy bibliotekarza i innych nauczycieli,

f)       nieobecności płatne: urlopy zdrowotne.

 

2. Godziny nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacyjnych dla uczniów, którzy otrzymują orzeczenie w trakcie roku szkolnego należy uzgodnić z Wójtem Gminy Boleszkowice i uwzględnić w aneksie do arkusza organizacyjnego.

 

3. Wymiar godzin nauczania indywidualnego i zajęć rewalidacyjnych, ustalony na podstawie obowiązującego prawa oświatowego, powinien być przed wpisaniem do arkusza lub aneksu uzgodniony z Wójtem Gminy Boleszkowice

 

4. Godziny nauczania indywidualnego przydzielone na okres krótszy niż jeden rok szkolny nie mogą dopełniać etatu nauczycielskiego.

 

5. Pula godzin dyrektorskich nie podlega zwiększeniu w związku z podziałem na grupy.

 

6. Godziny przeznaczone do dyspozycji dyrektora należy  przeznaczać na zajęcia pozalekcyjne.

 

7. Nie przewiduje się zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych płatnych z budżetu Gminy Boleszkowice.

 

 

V.  PEDAGOG  I  LOGOPEDA

 

1. Należy zaplanować etat  pedagoga w wymiarze 19 godzin łącznie na etapie edukacyjnym szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

2. Należy zaplanować etat  logopedy  w wymiarze 6 godzin na etapie edukacyjnym szkoły podstawowej.

 

 

VI. ŚWIETLICA

 

1. Pracę świetlicy szkolnej należy zorganizować biorąc pod uwagę godziny odjazdów autobusów szkolnych, potrzeby rodziców i uczniów, rzeczywistym czasem przebywania dzieci w świetlicy w ramach godzin przyznawanych na jej organizację.

 

2. Godziny pracy świetlicy powinny być zaopiniowane przez radę rodziców.

 

 

VII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.    W szkołach zajęcia rozpoczynają się o godz. 800.

2.    Czas pracy dyrekcji szkół ustala się w godz. 7 30 do końca zajęć dydaktyczno-

           wychowawczych w szkole.

3.    Czas pracy administracji trwa od godz. 730 do 15 30.

4.    Czas pracy obsługi ustala dyrektor szkoły.

5.    Dyrektorów szkół zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania  dyscypliny budżetowej.

 

Informacja:

Zgodnie z art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) w ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1 oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1)  Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;

2) Inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów, z tym że w ramach tych zajęć:

     a) nauczyciel szkoły podstawowej i gimnazjum, w tym specjalnych, jest obowiązany prowadzić zajęcia opieki świetlicowej lub zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 2 godzin w tygodniu,

3) Zajęcia i czynności związane z przygotowanie się do zajęć, samokształceniem i    doskonaleniem zawodowym.

 

 

Załącznik Nr 1

do zasad przygotowania

arkuszy organizacyjnych szkół

 

 

 

 

 

Wykaz kadry pedagogicznej na rok szkolny 2009 /2010

 

Lp.

Nazwisko i imię

Posiadane kwalifikacje

Nauczany przedmiot/przedmioty

ilość godzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do zasad przygotowania

arkuszy organizacyjnych szkół

 

 

 

 

 

Wykaz pracowników administracyjno-obsługowych szkół

 

Lp.

Nazwisko i imię

Stanowisko pracy

Posiadane kwalifikacje

Staż pracy

Wymiar etatu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 23-04-2010 10:10:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 23-03-2010
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 23-04-2010 10:12:42