Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Karta informacyjna przedsięwzięcia


Charakterystyka inwestycji dla zadania:

Rozbudowa mostów w miejscowości Chwarszczany: w km 94+201 nad rzeką Myślą, JNI 14210010 i w km 94+305 nad kanałem, JNI 14210011, na odcinku drogi krajowej nr 31 Chojna - Kostrzyn, wraz z przebudową dojazdów i drogi pomiędzy obiektami”

 1. Lokalizacja i rodzaj przedsięwzięcia

Odcinek drogi krajowej nr 31 objęty niniejszym projektem zlokalizowany jest w powiecie Myśliborskim na terenie gminy Boleszkowice. Początek jak i koniec przebudowy przyjęty został pomiędzy skrzyżowaniami drogi krajowej nr 31 z drogą wojewódzką nr 127 w miejscowości Chwarszczany (na odc. przebudowy DW127 przebiega po trasie DK31). Z uwagi na wykonanie korekty trasy w planie tj. łuków poziomych wraz krzywymi przejściowymi oraz przesunięcie osi jezdni w stosunku do stanu istniejącego, ostateczny kilometraż zakończenia robót budowlanych ustalony zostanie na etapie prac projektowych. Planowane przedsięwzięcie inwestycyjne ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, uatrakcyjnienie przyległych terenów pod względem turystycznym oraz zapewnienie poprawnego odprowadzenia wód opadowych. Roboty budowlane polegać będą na przebudowie drogi krajowej wraz z obiektami mostowymi na rz. Myśli i jej kanale ulgi. Omawiane roboty budowlane zlokalizowane będą w ramach istniejącego pasa drogowego oraz częściowo działek przyległych do niego z tytułu poszerzenia korony drogi. Wymienione roboty budowlane zakresem swoim obejmą: przebudowę nawierzchni jezdni drogi krajowej wraz z przyległymi poboczami, przebudowę wjazdów do posesji, przebudowę dwóch obiektów mostowych (rozbiórka i budowa nowych). Niniejsza przebudowa drogi krajowej zakresem swoim obejmie również wykonanie na całym odcinku chodnika oraz ścieżki pieszo-rowerowej zlokalizowanej w projektowanym pasie drogowym.

 1. Charakterystyka obiektu istniejącego

W chwili obecnej omawiany odcinek drogi krajowej nr 31 jest drogą jednojezdniową o nawierzchni bitumicznej. Omawianym odcinek drogi w całości przebiega przez teren zabudowany m. Chwarszczany, miejscowość posiada walory turystyczne z uwagi na bliską lokalizację zabytkowego zamku zakonnego (niegdyś we władaniu Templariuszy, a następnie Joannitów), ponadto funkcjonuje jak typowa droga krajowa klasy technicznej „G”, posiadająca szereg zjazdów publicznych i indywidualnych. Na terenie zabudowy dodatkowym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo uczestników ruchu jest przemieszczanie się pieszych.

W stanie obecnym droga krajowa nr 31 posiada jezdnię o szerokości 5.50 do 6.0m oraz obustronne pobocza gruntowe o szerokości od 1.25 do 5.0m. Na terenie zabudowy wzdłuż krawędzi jezdni oraz w jej pobliżu brakuje ciągów pieszych. Pas drogowy o przybliżonej powierzchni 0.4ha, w zakresie którego zlokalizowana jest droga krajowa nr 31 przebiega na odcinku o długości ca. 0.3km i posiada średnią szerokość ok. 13.3m.

Odwodnienie pasa drogowego następuje poprzez sprowadzenie wody deszczowej do trawiastych rowów przydrożnych (od str. Kostrzyna wzg. rz. Myśli) oraz kolektorów przy pomocy studzienek z wpustami ulicznymi (od str. Chojny wzg. rz. Myśli), a następnie odprowadzenie jej w teren pasa drogowego oraz częściowo do rzeki.

Istniejąca szata roślinna jest typową roślinnością zlokalizowaną w granicach pasa drogowego. Na omawianym odcinku, pobocza i skarpy korpusu drogowego zarośnięte są mieszankami traw oraz roślinnością samosiewną, na koronie drogi zlokalizowane są również liczne drzewa i krzewy.

W ramach utrzymania pasa drogowego, pobocza oraz skarpy poddawane są regularnym koszeniom.

 1. Technologia

W ramach przebudowy odcinka drogi krajowej nr 31 Chojna - Kostrzyn wykonane zostanie:

  • budowa nowych obiektów mostowych w miejscu istniejących;

  • wzmocnienie istniejących nasypów wraz z lokalnym ich poszerzeniem w celu dowiązania do projektowanej trasy i korony drogi;

  • budowa nowej konstrukcji jezdni w miejscu istniejącej (na odcinku pomiędzy obiektami oraz na długości dowiązania);

  • wzmocnienie istniejącej nawierzchni z jednoczesnym uregulowaniem szerokości jezdni. (na odcinku przejściowym pomiędzy nową konstrukcją, a istniejącą);

  • budowa chodników oraz ścieżki pieszo-rowerowej na całym odcinku przebudowy drogi;

  • budowa kanalizacji deszczowej na całym odcinku przebudowy drogi.

  • przebudowa linii napowietrznych niskiego napięcia oraz telekomunikacyjnych (przestawienie kolizyjnych słupów)

  • przebudowa wodociągu (przełożenie wodociągu metodą przewiertu sterowanego pod dnem rzeki oraz kanałem ulgi)

Podczas wykonywania powyższych robót budowlanych odtworzone zostaną również pobocza gruntowe wraz ze skarpami i rowami przydrożnymi.

Przebudowa ziemnych elementów korpusu drogowego polegała będzie również na uzupełnieniu humusu, reprofilacji skarp nasypów i wykopów oraz udrożnieniu rowów przydrożnych. Po wykonaniu powyższych prac cała powierzchnia skarp nasypów i wykopów pokryta zostanie humusem gr. 5-10cm wraz z obsianiem mieszanką traw. Rowy przydrożne umocnione zostaną darniną celem lepszego podczyszczania wód deszczowych spływających z istniejącego korpusu drogowego. Remontowi poddane zostaną również wjazdy, na których to wykonane zostaną nowe nawierzchnie z kostki betonowej i mieszanki mineralno - bitumicznej. Projektowana ścieżka rowerowa wykonana zostanie o nawierzchni z kostki betonowej ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej.

 1. Wariantowość

Zakres opracowania obejmuje wykonanie jednoetapowego rozwiązania przebudowy drogi krajowej.

Jako warianty rozwiązań projektowych poza wariantem bezinwestycyjnym „0”, wykonany zostanie wariant inwestycyjny obejmujący przebudowę drogi krajowej nr 31 na odcinku o długości ok. 0.3km w ramach projektowanego pasa drogowego w zakresach opisanych w pkt. 1 i 3

 1. Eksploatacja

Planowane przedsięwzięcie wpłynie korzystnie na ilość wykorzystywanych materiałów eksploatacyjnych, paliw oraz energii, a także w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Lepsza nawierzchnia drogowa to również bardziej płynna jazda, bez gwałtownych przyspieszeń, zwolnień lub manewrów omijających wyboje. Taki typ jazdy zawsze prowadzi do mniejszego zużycia paliw pędnych, a w konsekwencji do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń. Planowana inwestycja nie zwiększy zużycia wody oraz surowców naturalnych.

 1. Ochrona środowiska

Przebudowa drogi krajowej nr 31 na odcinku Chojna - Kostrzyn ma głównie na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonanie powyższych robót budowlanych w znacznym stopniu zwiększy bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, a także zmniejszy oddziaływanie tej drogi na środowisko. Jak już nadmieniono w pkt. 5 przebudowana nawierzchnia jezdni usprawni warunki jazdy, a co za tym idzie zmniejszy emisję gazów i hałasu

Przebudowa nawierzchni jezdni nie pociągnie za sobą wzrostu ruchu samochodowego i wzrostu emisji zanieczyszczeń gdyż droga ta nie należy do dróg o dużym znaczeniu komunikacyjnym, a jedynie pełni funkcję drogi obsługującej głównie ruch lokalny i turystyczny oraz drogi dojazdowej dla pojazdów ciężarowych.

Ponadto przewiduje się uporządkowanie spływu wód opadowych z nawierzchni projektowanego odcinka drogi. Wody opadowe będą doprowadzane strefami przykrawężnikowymi do kratek ściekowych, a następnie kolektorami do urządzeń odczyszczania. Po oczyszczeniu ścieków deszczowych, wody odprowadzane będą do rzeki (odbiornik ostateczny).

Projektowany system odwodnienia dotyczy tylko zlewni projektowanego odcinka i nie zmienia istniejącego sposobu spływu wód opadowych z drogi. Wody opadowe odprowadzane do wód powierzchniowych muszą odpowiadać warunkom określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. (Dz.U. Nr.168, poz. 1763), dla których istnieje konieczność po uzyskaniu Decyzji Środowiskowej, uzyskania Decyzji Wodnoprawnej (w drodze rozprawy) na wprowadzenie do odbiornika ścieków deszczowych oraz wykonanie urządzeń wodnych (wylotów jak i mostów).

Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem mogącym wpłynąć na transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, a także przebiega przez obszary, które nie stanowią obszarów chronionych na podstawie Dyrektywy Unijnej NATURA 2000.

Reasumując powyższe, planowana inwestycja nie pogorszy warunków środowiskowych jak również nie zwiększy zakresu swojego oddziaływania na środowisko. Całość inwestycji przeprowadzona zostanie w granicach projektowanego pasa drogowego.

Jednocześnie informujemy, iż inwestycja będzie realizowana w oparciu o zgodę na realizację inwestycji drogowej.

Opracował

mgr inż. Konrad UCHNIEWSKI

5/5

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZaA_A_cznik_Nr_1.pdf (PDF, 87.94Kb) 2010-01-26 12:06:34 547 razy
2 ZaA_A_cznik_Nr_2.pdf (PDF, 842.34Kb) 2010-01-26 12:06:34 589 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 26-01-2010 12:06:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 26-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 26-01-2010 12:06:34