Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


Boleszkowice, dnia 28.09.2009 r.

Nasz znak: GN-OŚ. III.7224/41/09

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63, 64 i 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) oraz art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) po uzyskaniu stosownych opinii i rozpatrzeniu wniosku firmy „FOL-JANX” Jan Trojnar z siedzibą w m. Namyślin,

postanawiam

wnieść o potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie hali produkcyjnej w m. Namyślin” w zakresie określonym w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227).

UZASADNIENIE

W dniu 29.06.2009 r. firma „Fol-Janx” Jan Trojnar Namyślin 38, 74-406 Namyślin zwróciła się z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie hali produkcyjnej w m. Namyślin”, realizowanego na terenie gminy Boleszkowice, powiat Myślibórz. Z uwagi na niekompletność dokumentów oraz braki w karcie informacyjnej wnioskodawca zobowiązał się do uzupełnienia wskazanych braków.

Po uzyskaniu stosownego uzupełnienia określono, iż zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), planowana inwestycja należy do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

W związku z powyższym Urząd Gminy Boleszkowice zwrócił się na podstawie art. 64 ust. 1 i art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do Starosty Powiatowego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o wydanie stosownych opinii, co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu pismem znak: Nr: PPIS-N-NZ/17/09 z dnia 03.08.2009 r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia braków w złożonym wniosku. Po dostarczeniu stosownych wyjaśnień Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu pismem znak: Nr: PPIS-N-NZ/17407-45/09 z dnia 11.08.2009 r. (data wpływu 21.08.2009 r.) odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Starosta Powiatowy w Myśliborzu po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją wniósł o umorzenie sprawy z uwagi na niekompletność karty informacyjnej przedsięwzięcia. W chwili gdy wnioskodawca dostarczył poprawioną i uzupełnioną kartę informacyjną przedsięwzięcia Wójt Gminy Boleszkowice ponownie wystąpił do Starosty o stosowną opinię.

Starosta Myśliborski postanowieniem Nr: BOŚ.MSz.7633/47/09 z dnia 14 września 2009 r. taki obowiązek nałożył.

Analizując informację o planowanej inwestycji przedstawione w załączonej do wniosku karty informacyjnej, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy ustalono, iż planowane przedsięwzięcie polegać będzie na wyburzeniu istniejącej hali produkcyjnej w m. Namyślin, w miejscu której zostanie wybudowana nowa hala z konstrukcji stalowej o szerokości 18 m i długości 30 m. Planowana hala produkcyjna będzie składać się z trzech elementów:

- I poziom: szerokość 18 m, długość 9 m, wysokość 6 m, dach jednospadowy;

- II poziom: szerokość 18 m, długość 15 m, wysokość 9 m, dach dwuspadowy;

- III poziom: szerokość 18 m, długość 6 m, wysokość 13 m, dach dwuspadowy;

W nowopowstałej hali prowadzona będzie ta sama działalność co w budynku dotychczasowym, tj. produkcja folii, worków opakowaniowych, foli paroizolacyjnych oraz worków na śmieci z polietylenu w ilości 1000 kg dziennie.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w m. Namyślin na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 468/1 o powierzchni 0,5970 ha, w odległości ok. 45 m od drogi wojewódzkiej nr 127 i ok. 40 m od budynku mieszkalnego.

Szatę roślinną stanowią pojedyncze drzewa. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będzie wykonywana wycinka drzew.

W ramach przedsięwzięcia nie planuje się wykorzystania zasobów naturalnych w postaci wód podziemnych, powierzchniowych, gleb i kopalin.

Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko będzie źródłem:

- Emisja hałasu:

W fazie realizacji inwestycji źródłem emisji hałasu będą samochody ciężarowe oraz maszyny budowlane. Uciążliwość ta będzie miała charakter lokalny i będzie ograniczona do jednego sezon budowlanego, przy czym inwestor zobowiązany jest do prowadzenia prac wyłącznie w porze dziennej. W fazie eksploatacji źródła hałasu znajdują się w budynku. Zgodnie z przedłożoną kartą informacyjną przedsięwzięcia zainstalowane maszyny nie emitują nadmiernego hałasu do środowiska. Potwierdzają to coroczne kontrole przeprowadzane przez stację sanitarno-epidemiologiczną.

- Ścieki bytowo-gospodarcze:

Ścieki bytowo-gospodarcze w ilości ok. 0,6 m3/dobę są gromadzone w dwóch zbiornikach bezodpływowych, podziemnych, które są wywożone na oczyszczalnię ścieków w Dębnie. Łączna pojemność zbiorników wynosi 9 m3.

- Ścieki technologiczne:

Zgodnie z załączoną kartą informacyjną przedsięwzięcia ścieki technologiczne nie występują.

- Wody opadowe:

Wody opadowe z dachów odprowadzane są bezpośrednio do gruntu.

- Odpady:

W trakcie prac budowlanych wytwarzane będą odpady inne niż niebezpieczne, należące do grupy 17 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2007 r. w sprawie kategorii odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206). Inwestor jest zobowiązany do ich selektywnego magazynowania w miejscach do tego przeznaczonych, a następnie do zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W trakcie eksploatacji w zakładzie powstają odpady typu:

1. Ścinki folii opakowaniowej, zabrudzone, połączone z innymi materiałami nie nadające się do przerobu na granulat w ilości od 10 do 15 Mg rocznie (w tym pochodzące z odpadów odebranych lub odkupionych od innych firm) które wywożone są na składowisko CZG Długoszyn.

2. Odpady folii z procesu produkcyjnego nadające się do przerobu na granulat wykorzystywany jako surowiec do produkcji worków na śmieci i folii paroizolacyjnej w ilości ok. 10 Mg rocznie.

3. Odpady z opakowań odbierane, względnie odkupywane od innych firm w ilości ok. 300 Mg rocznie.

4. Odpadowe oleje smarowe w ilości ok. 30 kg rocznie.

5. Zużyte lampy fluoroscencyjne w ilości ok. 5 kg roczne.

6. Odpady bytowo gospodarcze w ilości ok. 3 Mg rocznie gromadzone w pojemnikach i wywożone na składowisko odpadów CZG Długoszyn.

Inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami wyszczególnionymi w art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227). Najbliższy obszar Natura 2000 „Dolina Dolnej Odry” PLB 320003 zlokalizowany jest w odległości ok. 1 km od terenu planowanej inwestycji. Przedsięwzięcie ma charakter lokalny, wobec czego nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko. W związku z planowaną inwestycją nie wiąże się ryzyko wystąpienia poważnej awarii, przy czym Inwestor jest zobowiązany do uwzględnienia bezpieczeństwa ludzi i ograniczenia uciążliwości zakładu poprzez przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

Z analizy sprawy opartej o kartę informacyjną przedsięwzięcia wynika, iż planowana inwestycja nie będzie źródłem istotnych dla środowiska i zdrowia ludzi emisji i nie będzie w istotny sposób wpływać na środowisko. Jednakże w celu szczegółowego przeanalizowania całego przedsięwzięcia oraz dokonania bezpośredniej i pośredniej oceny wpływu inwestycji na środowisko oraz zdrowie ludzi Wójt Gminy Boleszkowice wnosi o wykonanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w w/w zakresie.

Możliwość nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny i sporządzenia raportu wynika z art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227).

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Otrzymują:
1. „Fol-Janx” Jan Trojnar
Namyślin 38
74-406 Namyślin
2. a/A

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 26-01-2010 10:41:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 26-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 26-01-2010 10:41:23