Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Karta informacyjna przedsizięcia pn. "Przebudowa śródpolnego odcinka drogi powiatowej nr 2133Z Boleszkowice-granica powiatu"


 

 

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA PN.:

Przebudowa śródpolnego odcinka drogi powiatowej nr 2133Z Boleszkowice - gr. powiatu”.

INFORMACJA DODATKOWA

Przedsięwzięcie jest przewidziane do realizacji w ramach krajowych środków pomocowych.

INWESTOR:

Powiat Myśliborski

ul. Marcinkowskiego 2

74-300 Myślibórz

AUTOR:

Adam Trzciński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spis treści

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi powiatowej nr 2133Z o nawierzchni tłuczniowej i gruntowo tłuczniowej na długości 0,6 km - od m. Boleszkowice do gr. powiatu (na kierunku m. Sitno pow. gryfiński). Droga powiatowa spełnia funkcję lokalną stanowiąc połączenie dla miejscowości wiejskich w gminie Boleszkowice oraz dojazd do gruntów rolnych. Celem przebudowy jest poprawa stanu technicznego istniejącej infrastruktury drogowej, a tym samym skrócenie czasu przejazdu i podniesienie jakości podróżowania po atrakcyjnych turystycznie terenach. W ramach inwestycji planuje się wzmocnienie jezdni poprzez wykonanie dodatkowych warstw konstrukcyjnych z kruszywa łamanego i masy mineralno - bitumicznej, wyprofilowanie poboczy gruntowych i terenów chłonnych. Droga przebiega przez grunty rolne w terenie o rozproszonej zabudowie gospodarskiej.

  1. Oddziaływanie przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa śródpolnego odcinka drogi powiatowej nr 2133Z Boleszkowice - gr. pow.

 

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) przedstawione zadanie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

1.2. Spis działek objętych wnioskiem do decyzji środowiskowej

Tabela

Lp.

Numer ewidencyjny działki

Obręb

1.

153/1

Boleszkowice

1.3.Parametry techniczne projektowanej drogi:

- klasa drogi „L” - lokalna

przez klasę drogi rozumie się przyporządkowanie drodze o określonej kategorii (w przypadku niniejszej inwestycji drodze powiatowej) odpowiednich parametrów technicznych, wynikających z jej cech funkcjonalnych,

- kategoria ruchu KR-1,

(kategoria ruchu określa klasyfikację dróg według obciążenia ruchem na podstawie liczby osi obliczeniowych 100 kN na dobę na pas obliczeniowy),

- prędkość projektowa 40 km/h,

- całość objęto przebudową nawierzchni jezdni wraz z ujednoliceniem szer. do 4,0 m z dopuszczeniem miejscowych przewężeń do 3,5 m (obecnie szerokość istniejącej jezdni jest zmienna i wynosi od 3,0 m do 4,0 m) .

- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni: warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego, warstwa ścieralna z mieszanki mineralno bitumicznej,

- niweleta jezdni ulegnie nieznacznej zmianie w sposób zachowujący obecną dostępność drogi,

- przebudowa zjazdów do pól i do posesji,

- wykonanie poboczy gruntowych,

- wykonanie terenów chłonnych.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycie szatą roślinną

 

Powierzchnia zainwestowanej działki wynosi ok. 9000 m2 zainwestowanie działki pod omawiany obiekt obejmie powierzchnię ok. 3700 m2. Działka przeznaczona pod infrastrukturę drogową to działka o funkcji pasa drogowego.

W obrębie przebudowywanej drogi występuje zieleń w postaci drzew i krzewów.

W związku z projektem nie przewiduje się wycinki drzew, a jedynie cięcia pielęgnacyjne.

3. Rodzaje zastosowanej technologii

Konstrukcja projektowanej nawierzchni przyjęta zostanie na podstawie:

 • Analizy stanu konstrukcji istniejącej nawierzchni,

 • Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430).

Rodzaje zastosowanej nawierzchni:

 • konstrukcja jezdni w miejscach występowania nawierzchni tłuczniowej

i gruntowo - tłuczniowej:

- w-wa ścieralna z masy mineralno - bitumicznej,

- warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego,

 • istniejące zjazdy:

- w-wa ścieralna z masy mineralno - bitumicznej,

- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego,

- podsypka piaskowa.

W celu wykonania przebudowy zastosowane zostaną następujące maszyny budowlane: samochody samowyładowawcze, równiarki, koparki, rozkładarka mas bitumicznych, walce statyczne, wibracyjne i ogumione, zagęszczarki, prace wykończeniowe prowadzone będą za pomocą narzędzi ręcznych.

4. Warianty realizacji przedsięwzięcia

Z uwagi na uregulowany stan pasa drogowego oraz optymalne usytuowanie względem istniejącego terenu przewiduje się jeden wariant lokalizacyjny przedsięwzięcia (zgodny z załącznikiem graficznym).

Nie przewiduje się innych wariantów technologicznych jak opisanego w pkt 3.

5. Przewidywane ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystanych surowców, materiałów, paliw i energii

W fazie budowy planowane przedsięwzięcie związane będzie z koniecznością dostarczania wody do celów technologicznych za pomocą beczkowozów oraz energii elektrycznej (agregaty prądotwórcze) i paliw na plac budowy w celu wykonania przedsięwzięcia zgodnie z technologią i przepisami.

Ze względu na rodzaj inwestycji w fazie eksploatacji nie przewiduje się wykorzystania wody oraz innych surowców i materiałów.

6. Rozwiązania chroniące środowisko

Do zastosowanych rozwiązań chroniących środowisko dla planowanej inwestycji należy zaliczyć:

 • zastosowanie nowoczesnego sprzętu o niskim poziomie emitowania hałasu,

 • prowadzenie prac emitujących hałas powyżej 70 dB tylko w porze dziennej,

 • obsianie trawą skarp bocznych, terenów przyległych do drogi,

 • właściwe zagospodarowanie odpadów,

 • właściwe utrzymanie poboczy i terenów zielonych,

 • zastosowanie osadnika i separatora na sieci kanalizacji deszczowej.

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

7.1. Powietrze atmosferyczne

W trakcie realizacji robót związanych z planowaną inwestycją będzie występować wyłącznie niezorganizowana i okresowa emisja następujących rodzajów zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego:

 • pyłów z operacji związanych z prowadzeniem robót ziemnych, transportem oraz wykorzystaniem materiałów sypkich i pylastych jak też tzw. Emisja wtórna w wyniku przejazdów samochodowych i maszyn budowlanych,

 • zanieczyszczeń gazowych - w związku ze spalaniem oleju napędowego w silnikach samochodowych i maszyn budowlanych,

 • węglowodorów i substancji odorogennych - w związku z wykonaniem bitumicznej nawierzchni drogi.

7.2. Hałas

W fazie budowy występować będzie jedynie emisja hałasu z samochodów transportujących materiały budowlane i sprzętu pracującego na budowie. Będzie to emisja okresowa oraz występująca wyłącznie w porze dziennej.

Eksploatacja przebudowywanej drogi spowoduje określone oddziaływanie hałasu emitowanego do otaczającego środowiska, spowodowanego przez ruch pojazdów przemieszczających się na drodze. Natężenie hałasu uzależnione będzie od pory dnia - większy w porze dziennej, mniejszy w porze nocnej. Przebudowana jezdnia obniży poziom hałasu poprzez wyeliminowanie nierówności i wyrw w wyeksploatowanej nawierzchni.

Nawierzchnie asfaltowe z masy mineralno - bitumicznej są bardzo dobre w aspekcie ograniczenia emisji hałasu pochodzącego z ruchu pojazdów samochodowych.

7.3. Wody opadowe

Planowana inwestycja przewiduje odwodnienie pasa drogowego poprzez powierzchniowe odprowadzenie do gruntu (pobocza trawiaste i tereny chłonne):

- system powierzchniowy - wody opadowe będą spływały w przyległe pasy zieleni projektuje się trawiaste pobocza, i tereny chłonne w postaci muld, które będą podczyszczać wody opadowe i roztopowe przez infiltrację.

7.4. Odpady

W trakcie prowadzenia prac budowlanych wszystkie wytworzone odpady należą do grupy

17 zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogów odpadów (Dz. U. nr 112 poz. 1206) - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz drogowych, są to m.in. grunty z wykopów ewentualny gruz kamienny, ceglany i betonowy.

Odpady te zostaną zagospodarowane przez wykonawcę na placu budowy (ziemia z wykopów będzie wykorzystywana na placu budowy np. w celu formowania poboczy). Pozostałe elementy takie jak gruz technologiczny zostaną utylizowane przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Właściwe zagospodarowanie odpadów ograniczy wpływ etapu budowy na środowisko gruntowo - wodne.

8. Transgraniczne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko

Z uwagi na skalę planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się jego transgranicznego oddziaływania na środowisko

9. Obszary podlegające ochronie

Obszar objęty wnioskiem znajduje się w granicach administracyjnych gminy Boleszkowice w obrębie geodezyjnym Boleszkowice.

Droga powiatowa nr 2133Z przeznaczona do przebudowy zlokalizowana jest od najbliższego obszaru Natura 2000 pn. Dolina Dolnej Odry PLB320003 w odległości 7,5 km.

Mała skala przedsięwzięcia oraz zastosowane rozwiązania technologiczne chroniące środowisko spowodują brak wpływu inwestycji na obszar Natura 2000 i bezpośrednie otoczenie.

 

 

 

Sporządził: Adam Trzciński

tel.: 95 747 2021 wew. 21

kom: 668 344 638

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 26-01-2010 10:13:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 26-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 26-01-2010 11:51:30