Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi lokalnej w skład której wchodzą działki o numerach ewidencyjnych 109 i 131 leżące w obrębie miejscowości Chlewice"


Karta informacyjna przedsięwzięcia

dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi lokalnej w skład której

wchodzą działki o nr ewidencyjnych 109 i 131 leżące w obrębie miejscowości Chlewice”

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Projekt inwestycji obejmuje wykonanie nowej nawierzchni na istniejącej drodze gruntowej na odcinku 550 mb, w skład której wchodzą działki o numerach ewidencyjnych 109 i 131 wraz z korektą niwelety, spadków poprzecznych oraz wykonanie pętli autobusowej. W ramach prac wykonane zostaną następujące elementy robót : profilowania istniejącej drogi, wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, utwardzonych poboczy i elementów ulic i chodnika przy przystanku autobusowym.

 

1.1 Oddziaływanie przedsięwzięcia.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczególnych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

 

1.2 Parametry techniczne projektowanej drogi

Przebudowę drogi zaprojektowano przy założeniu następujących parametrów technicznych:

klasa drogi - „D”

kategoria ruchu - KR1

prędkość projektowana - 40 km/h

szerokość drogi 3,5 m

szerokość poboczy - 0,75 m

Układ sytuacyjny przebudowywanych dróg nawiązuje ściśle do istniejącej trasy oraz do granic działki w miejscowości Chlewice. W przekroju normalnym szerokość jezdni wynosi 3,5 m. Spadki poprzeczne jezdni : jednostronny 2% przy przystanku autobusowym a na pozostałym odcinku drogi - spadek daszkowy wynoszący 2%. Wzdłuż krawędzi jezdni zaprojektowano pobocze gruntowe o szerokości 0,75 m i spadku poprzecznym wynoszącym 8 %.

Konstrukcja drogi gminnej składać się będzie z podbudowy z kruszywa łamanego grubości 15 cm, z warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4 cm i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną.

Powierzchnia planowanej inwestycji to 2360 m2. Działki przeznaczone pod infrastrukturę drogową to działki o funkcji pasa drogowego. Usytuowanie drzewostanu na obszarze objętym opracowaniem nie koliduje z projektowanym zakresem przebudowy w/w drogi. W związku z czym w czasie realizacji robót nie będzie wykonywana wycinka drzew.

3. Rodzaj technologii

Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych zostanie wykonane mechanicznie koryto drogi na całej szerokości jezdni i chodnika - czyli na powierzchni 2360 m2 , zgodnie z zaprojektowaną niweletą. Materiał z wykonanego koryta zostanie wykorzystany do utwardzenia poboczy.

W obrębie pętli autobusowej zaprojektowano następującą konstrukcję :

podbudowa z kruszywa łamanego , gr. 20 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego , gr. 6cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego , gr.4 cm

Fragment jezdni o nawierzchni z kostki betonowej ograniczony będzie krawężnikiem betonowym 15x30 ustawionym na ławie betonowej z oporem z betonu B10.

Konstrukcja jezdni :

podbudowa z kruszywa łamanego , grubości 20 cm,

podsypka cementowo- piaskowa ; grubości 4 cm

kostka betonowa - h-8 cm

Chodnik zaprojektowano o szerokości 2,0 m i spadku poprzecznym 2% w kierunku jezdni.

Konstrukcja chodnika:

podsypka cementowo -piaskowa , gr. 4cm

kostka betonowa h=8cm

Chodnik będzie ograniczony obrzeżem betonowym o wymiarach 30x8 cm ustawionym na podsypce piaskowej

Niweletę dróg dostosowano do rzędnych terenu istniejącego oraz terenu przyległego w celu właściwego odprowadzenia wód opadowych.

Podczas wykonywania robót budowlanych używany będzie jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia

4.1 Wariant pierwszy:

Alternatywnym wariantem jest bieżące utrzymanie drogi polegające na stałym monitoringu budowlanym drogi oraz wykonywaniem bieżących napraw lub odnowa polegająca na okresowym zabezpieczaniu drogi. Warianty te są jednakże kosztochłonne i nie gwarantują polepszenia jakości nawierzchni na dłuższy okres czasu. Częste remonty dodatkowo utrudniałyby ruch pojazdów przez ograniczenia użytkowania wymagane podczas remontów.

4.2 Wariant drugi wskazany przez inwestora:

Przedstawienie parametrów drogi po przebudowie wskazana w punkcie 1.2 natomiast technologię w punkcie 3.

4.3. Wariant najkorzystniejszy dla środowiska

Wariantem najkorzystniejszym dla środowiska jest wariant zaproponowany przez Inwestora polegający na przebudowie drogi. Obejmuje on poprawę ukształtowania profilu drogi wraz z odpowiednimi spadkami, wymianę podbudowy drogi oraz wykonanie nowej nawierzchni wraz z chodnikiem przy przystanku autobusowym.

Wariant ten, zgodnie z założeniami projektowymi, ma za zadanie przede wszystkim usprawnić ruch oraz poprawić warunki ruchu na tej drodze gminnej objętej niniejszym opracowaniem. Przy przeciętnych natężeniach ruchu, za jakie można uznać nawet te prognozowane w kilkunastu następnych latach dla tego rejonu gminy, droga w całości o nawierzchni utwardzonej w istotny sposób poprawi przepustowość tego ciągu komunikacyjnego i pozwoli ograniczyć ilość kolizji. Budowa drogi obejmuje również budowę chodnika, co pozwoli wyeliminować z jezdni pieszych i tym samym zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu. Dodatkowo w ramach inwestycji na tej drodze ma zostać poprawiony system odwadniania drogi co wyeliminuje powstawanie kałuż i ubytków zakrytych wodą.

 

5. Przewidywana ilość wykorzystanej wody, surowców, materiałów paliw oraz energii

W fazie budowy, planowane przedsięwzięcie związane będzie z koniecznością dostarczenia wody do celów technologicznych za pomocą beczkowozów lub bezpośrednio z sieci wodociągowej oraz energii elektrycznej (agregaty prądotwórcze) i paliw na plac budowy, w celu wykonania przedsięwzięcia zgodnie z zaprojektowana technologią i przepisami.

Ze względu na rodzaj inwestycji, w fazie eksploatacji, nie przewiduje się wykorzystania wody oraz innych surowców i materiałów.

6. Rozwiązania chroniące środowisko

Pod warunkiem wykonywania wszelkich prac budowlanych zgodnie z zasadami określonymi przez przepisy ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę nie przewiduje się negatywnych oddziaływań na środowisko analizowanego przedsięwzięcia. Dlatego też nie ma potrzeby podejmowania działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych skutków przedsięwzięcia na środowisko.

Zlokalizowanie przedsięwzięcia w granicach istniejącej i użytkowanej drogi oraz brak występowania w jej granicach gatunków chronionych, skutkować będzie brakiem negatywnego oddziaływania na obszar Natura 2000 i nie naruszy jego integralności. Z tego też względu nie wymaga się kompensacji przyrodniczej dla środowiska naturalnego.

7. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

Odpady stałe

W tym przypadku głównym problemem będą odpady wytwarzane w trakcie realizacji przebudowy, gdyż poprawione warunki jazdy nie wpłyną w zauważalny sposób na zmianę natężenia ruchu pojazdów oraz zachowań użytkowników korzystających z drogi w trakcie eksploatacji. Odpady wytworzone podczas realizacji przedsięwzięcia zostaną w miarę możliwości zagospodarowane przez wykonawcę na placu budowy. Pozostałe niewykorzystane odpady zostaną utylizowane przez wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ścieki

Występować będą w ilościach porównywalnych do obecnych, gdyż projektowana inwestycja nie spowoduje istotnego powiększenia powierzchni utwardzonych. Dzięki poprawie warunków jazdy zmaleje prawdopodobieństwo kolizji pojazdów i tym samym wydostania się bezpośrednio do gruntu produktów ropopochodnych. Powierzchnia projektowanej drogi będzie odwadniana poprzez system spadków poprzecznych i podłużnych. Takie rozwiązanie zapewni eliminację zagrożenia zanieczyszczenia wód podziemnych i gruntu zarówno w trakcie normalnej eksploatacji, jak i w przypadku sytuacji awaryjnych.

Zanieczyszczenia powietrza

Przebudowa rozpatrywanej drogi utwardzonej wraz z chodnikiem nie będzie miała zauważalnego wpływu na poziom natężenia ruchu pojazdów na tej drodze, natomiast może wpłynąć w przyszłości w istotny sposób na ograniczenie czasu ruchu pojazdów po drodze. Wpłynie tym samym w sposób pośredni na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w tym rejonie. Dzięki zmniejszeniu zagrożenia kolizjami wpłynie także korzystnie na ograniczenie prawdopodobieństwa wydostania się do otoczenia par substancji z przewożonych paliw w zbiornikach pojazdów.

Emisja hałasu

Skutki realizacji przedsięwzięcia będą tu praktycznie identyczne, jak w przypadku zanieczyszczeń powietrza. Droga utwardzona poprzez usprawnienie ruchu i skrócenie czasu potrzebnego kierującym pojazdami na przejazd przez miejscowość Chlewice przyczyni się do obniżenia emitowanego przez pojazdy hałasu.

 

8. Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Z uwagi na skalę planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się jego transgranicznego oddziaływania na środowisko.

9. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze Natura 2000 ostoi ptasiej PLB 320003 „Dolina Dolnej Odry” wyznaczonej Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. nr 198, poz. ). Jednakże ze względu na realizację inwestycji w obrębie zabudowy miejscowości Chlewice oraz fakt. Iż przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejącym drzewostanem, nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko przyrodnicze

 

 

Boleszkowice, dnia 12.06.2009 r.

Sporządził: Marcin Lazer

Podinspektor ds. Ochrony Środowiska

Urząd Gminy Boleszkowice

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 26-01-2010 09:44:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 26-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 26-01-2010 11:50:05