Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach


Boleszkowice, dnia 24 marca 2009 r.

Nasz znak: GN-OŚ.III.7224/16/09

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.12.2008 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, złożonego przez „Zakład Usług Budowlanych i Drogowych” Karnieszewice 45A, 76-004 Sianów, działający z pełnomocnictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, ul. Boh. Warszawy, 70-340 Szczecin,

ustalam

następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Remont odcinka drogi krajowej nr 31 w miejscowości Boleszkowice wraz z przebudową przepustów, budową kanalizacji deszczowej i chodników”:

I. Nazwa, rodzaj i miejsce przedsięwzięcia:

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w m. Boleszkowice (ul. Warszawska) gmina Boleszkowice, powiat Myślibórz. Zadanie przedmiotowe stanowi inwestycja liniowa z zakresu budowy infrastruktury drogowej wraz z uzbrojeniem inżynieryjnym (budową kanalizacji deszczowej, usuniecie ewentualnych kolizji z innymi instalacjami i sieciami uzbrojenia inżynieryjnego).

Zakres przedmiotowej inwestycji (dane przybliżone):

- długość remontowanego odcinka drogi - L = 1,0574 km,

- powierzchnia jezdni ulicy - P = 0,6779 ha,

- ogólna powierzchnia podlegająca modernizacji - 1,47 ha,

- szerokość pasa jezdnego 6,0-7,0 m,

- dwa pasy ruchu (po jednym dla każdego kierunku).

Na podstawowe cele przedmiotowego zadania składają się:

- remont nawierzchni jezdni bitumicznej oraz remont i budowa pozostałych elementów zagospodarowania pasów drogowych (chodników, zjazdów, poboczy, rowów, przepustów pod zjazdami itp.),

- budowa kanalizacji deszczowej,

- remont dwóch istniejących przepustów pod drogą krajową,

- budowa i renowacja trawników,

- usunięcie ewentualnych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji:

- stosować materiały posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania,

- zabezpieczyć przed zakłóceniem stosunków wodnych,

- nie powodować zanieczyszczenia, poza niezbędnym wykazanym w karcie informacyjnej wód, gleby i powietrza,

- nie przekraczać dopuszczalnych na danym terenie norm hałasu w związku z funkcjonowaniem placu budowy,

- prace wykonywać w porze dziennej,

- wszelkie prace winny być prowadzone przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu , postój maszyn należy zorganizować na terenie odpowiednio utwardzonym i uszczelnionym, w możliwie największej odległości od zabudowy mieszkaniowej,

2. Warunki eksploatacji terenu w fazie eksploatacji:

- przebudowa drogi ograniczy przenikanie zanieczyszczeń do środowiska podczas przejazdu pojazdów,

- utrzymanie przedsięwzięcia w dobrym stanie technicznym.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska:

- odpady powstające w czasie realizacji inwestycji należy segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego celu urządzeniach, a rozbiórkowe elementy ulic należy w miarę możliwość zastosować do ponownego użycia,

- stosować nowoczesne technologie, umożliwiające skrócenie czasu realizacji robót budowlanych,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm w zakresie ochrony środowiska,

- unikać powodowania nadmiernej uciążliwości dla osób fizycznych,

- chronić istniejącą roślinność,

- zainstalować na placu budowy przenośne sanitariaty dla ekip budowlanych,

IV Wymogi w zakresie ograniczenia trans granicznego oddziaływania na środowisko:

Położenie omawianego odcinka drogi w granicach administracyjnych miejscowości Boleszkowice oraz skala przedsięwzięcia nie wskazują na możliwość trans granicznego oddziaływania na środowisko.

V Wymogi w sprawie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wraz z określeniem granic takiego obszaru:

Nie dotyczy.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 19.12.2008 r. „Zakład Usług Budowlanych i Drogowych” Karnieszewice 45A, 76-004 Sianów, działający z pełnomocnictwa Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, ul. Boh. Warszawy, 70-340 Szczecin, wystąpił o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont odcinka drogi krajowej nr 31 w miejscowości Boleszkowice wraz z przebudową przepustów, budową kanalizacji deszczowej i chodników”. Do wniosku dołączono zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko kartę informacją przedsięwzięcia wraz z wymaganymi dokumentami.

Z uwagi, iż planowana inwestycja, zgodnie z § 3 pkt. 56 i 72 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), należy do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane, Wójt Gminy Boleszkowice zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wystąpił o stosowne opinie do wskazanych w ustawie organów.

Postanowieniem z dnia 16 lutego 2009 r. znak: RDOŚ-32-WOOŚ-6642-12/09/AT Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, na podstawie art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko skierował sprawę do rozpatrzenia Staroście Myśliborskiemu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu opinią znak: PS-N.NZ/407-2/09 z dnia 27.01.2008 r. oraz Starosta Myśliborski postanowieniem znak: BOŚ.MSz.7633/9/09 z dnia 9 marca 2009 r. z uwagi na charakter inwestycji odstąpili od potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zapewniono udział społeczeństwa w postępowaniu poprzez zamieszczenie informacji o przedsięwzięciu i możliwości zapoznania się z dokumentacją, składania uwag i wniosków. Dane o złożonym wniosku zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boleszkowice oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Boleszkowice.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy planowanej inwestycji i stwierdzeniu, iż przedsięwzięcie poprawi parametry techniczno-eksploatacyjne i estetyczne drogi oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu, biorąc pod uwagę powyższe opinie, Wójt Gminy Boleszkowice postanowieniem znak: GN-OŚ.III.7224/15/09 z dnia 17.03.2009 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji. Możliwość odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny i sporządzenia raportu wynika z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W świetle powyższych ustaleń stwierdzono, że niniejsza decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie za pośrednictwem Wójta Gminy Boleszkowice w terminie 14 dni od daty otrzymania.

2. Niniejszą decyzję dołącza się jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

3. Złożenie wniosku o którym mowa w pkt. 2 powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

4. Termin o którym mowa w pkt. 3 może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Załącznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia;

Otrzymują:

1. Generalna Dyrekcja Dróg

Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

Ul. Boh. Warszawy 33

70-340 Szczecin

2. Regionalny Dyrektor Ochrony

Środowiska w Szczecinie

Ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

3. Starostwo Powiatowe w Myśliborzu

Ul. Spokojna 13

74-300 Myślibórz

4. Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

Ul. Spokojna 13

74-300 Myślibórz

5. Strony postępowania poprzez obwieszczenie (BIP)

6. a/a

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 ZaA_A_cznik_Nr_1_Charakterystyka_planowanego_przedsiA_wziA_cia.doc (DOC, 28.50Kb) 2010-01-26 09:13:24 507 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 26-01-2010 09:13:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 26-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 26-01-2010 09:13:24