Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Postanowienie w sprawie odstąpienia od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływnia przedsięwzięcia na środowisko.


Boleszkowice, dnia 17.03.2009 r.

Nasz znak: GN-OŚ. III7224/15/09

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), art. 63 ust. 2 oraz art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) po uzyskaniu stosownych opinii i po rozpatrzeniu wniosku firmy „Zakład Usług Budowlanych i Drogowych”, Karnieszewice 45A, 76-004 Sianów, działającej w pełnomocnictwie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, ul. Boh. Warszawy, 70-340 Szczecin,

postanawiam

1. odstąpić od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie odcinka drogi krajowej nr 31 w miejscowości Boleszkowice wraz z przebudową przepustów, budową kanalizacji deszczowej i chodników”

UZASADNIENIE

W dniu 19.12.2008 r. „Zakład Usług Budowlanych i Drogowych”, Karnieszewice 45A, 76-004 Sianów, działając w pełnomocnictwie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie, ul. Boh. Warszawy, 70-340 Szczecin, zwrócił się z wnioskiem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Remoncie odcinka drogi krajowej nr 31 w miejscowości Boleszkowice wraz z przebudową przepustów, budową kanalizacji deszczowej i chodników”, realizowanego na terenie gminy Boleszkowice, powiat Myślibórz. Planowane przedsięwzięcie to remont odcinaka drogi krajowej nr 31 w miejscowości Boleszkowice (ul. Warszawska). Inwestycja zlokalizowana jest na działkach nr 1497 i 1654 (działki głównej realizacji inwestycji) oraz działki nr 2, 1548, 1415/1, 1604/2 (działki mogące wchodzić w zakres inwestycji w związku z planowaną budową instalacji odwodnienia pasa drogi oraz remontem przepustów pod drogą krajową). Długość remontowanego odcinka wynosi 1,0574 km a ogólna powierzchnia planowanej inwestycji to 1,47 ha.

Zgodnie z § 3 pkt. 56 i 72 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), planowana inwestycja należy do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane.

W związku z powyższym Urząd Gminy Boleszkowice zwrócił się na podstawie art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu o wydanie stosownych opinii, co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie biorąc pod uwagę informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wydał postanowienie znak: RDOŚ-32-WOOŚ-6642-12/09/at z dnia 16 lutego 2009 r., iż planowana inwestycja nie ma wpływu na obszary Natura 2000 i na podstawie art. 156 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko skierował sprawę do Starosty Powiatowego w Myśliborzu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myśliborzu opinią Nr: PS-N.NZ/407-2/09 z dnia 27.01.2009 r. oraz Starosta Powiatowy w Myśliborzu postanowieniem znak: BOŚ.MSz.7633/9/09 z dnia 9 marca 2009 r. odstąpili od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Kierując się powyższym i zapisami § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), po przeprowadzonej analizie danych zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływani na środowisko przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Możliwość odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny i sporządzenia raportu wynika z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227).

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w terminie 7 dni od daty otrzymania.

Otrzymują:
1. GDDKiA w Szczecinie
ul. Boh. Warszawy 33
70-340 Szczecin
2. a/A

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 26-01-2010 09:10:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 26-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 26-01-2010 09:10:51