Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 5 stycznia 2010 roku w spawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz umieszczanie w pasie drogowym tych dróg urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

ZARZĄDZENIE NR 1/2010

WÓJTA GMINY BOLESZKOWICE

z dnia 5 stycznia 2010 roku


w sprawie : ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz umieszczanie w pasie drogowym tych dróg urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 121, poz. 770, z 1998r: Nr 106, poz. 679, z 1999 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 , z 2003 r. Nr 96 poz. 874 i Nr 199, poz. 1937, z 2009r. : Nr 19,poz 100 I 101 I Nr 223, poz.1458), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192 poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326 I Nr 218,poz. 1391 ; z 2009r. Nr 19,poz. 100 ipoz.101 ) oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 roku Nr 180,poz. 1111 i Nr 223,poz.1458 ) zarządza się, co następuje:


§ 1

Ustala się stawki opłat dzierżawnych, zwanych dalej opłatami, za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych dla których zarządcą i właścicielem jest Gmina Boleszkowice na cele nie związane z budową , przebudową , remontem , utrzymaniem i ochroną dróg dotyczące :

  1. prowadzenia robót w pasie drogowym ,

  2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ,

  3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam

  4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych , niż wymienione w pkt 1-3.

-2-

§ 2

 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg wewnetrznych , o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 , ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia :

1) przy zajęciu jezdni do 50 % szerokości - 3,00 zł

2) przy zajęciu jezdni powyżej 50 % do całkowitego zajęcia jezdni – 5,00 zł

2. Stawki opłat określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do chodników , placów ,

zatok postojowych i autobusowych , ścieżek rowerowych i ciągów pieszych .

3. Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się

stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego

w wysokości - 1,00 zł

4. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwającego krócej

niż 24 godziny

§ 3

 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu , o którym mowa w §1 pkt. 2 ,z zastrzeżeniem ust.2 ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi wewnetrznej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia :


1) w jezdni – 20,00 zł,

2) poza jezdnią – 18,00 zł,

3) na drogowym obiekcie inżynierskim – 180,00 zł.


 1. Za zajęcie pasa drogowego , w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz ich przyłączy ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi wewnętrznej zajętej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia :

   1. w jezdni – 0,50 zł,

   2. poza jezdnią – 0,10 zł.

-3-

 1. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust.1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym . Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym .


§ 4

 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3,

  ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni :

 1. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - 0,50 zł,

2) reklamy - 1,50 zł.

2. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwającego krócej niż

24 godziny .

§ 5

 1. Stawki opłat określone w zarządzeniu obniża się o 50 % dla mieszkańców gminy Boleszkowice.

 2. Stawki opłat określone w zarządzeniu nie dotyczą inwestycji gminnych .

§ 6

Zajęcie drogi wewnętrznej , w celu o którym mowa w § 1, pkt 1 przez inwestora następuje po jej protokolarnym przekazaniu w terenie, a po zakończeniu korzystania z nieruchomości dokonuje się jej protokolarnego odbioru.

§7

 1. Jeżeli w ciągu dwóch lat od daty dokonania odbioru drogi wewnętrznej przez Gminę, ujawnią się na niej negatywne następstwa spowodowane nieprawidłowym wykonaniem inwestycji lub nieprawidłowym wykonaniem prac polegających na przywróceniu drogi do stanu poprzedniego, Gmina jest uprawniona do żądania od inwestora, który zajmował drogę, usunięcia zaistniałych wad w terminie wskazanym przez właściciela nieruchomości.


-4-

 1. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie o którym mowa w ust. l, Gmina może zlecić wykonanie zastępczych niezbędnych poprawek, a kosztami obciążyć inwestora, który zajmował drogę.

  § 8

 1. Opłata określona w § 2 jest płatna na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą a inwestorem dokonującym zajęcia drogi.

 2. Opłata określona w § 3 jest płatna z góry do 15 stycznia każdego roku do czasu usunięcia urządzenia z pasa drogi wewnętrzne.

 3. Stawki opłat określone w §2 i § 3 obejmują obowiązujący podatek VAT.

§ 9

 1. Wnioski w sprawie udostępnienia drogi wewnętrznej należy składać co najmniej na miesiąc przed planowanym terminem zajęcia nieruchomości w sekretariacie Urzędu Gminy Boleszkowice.

 2. Wniosek powinien zawierać : oznaczenie inwestora , numer NIP, wskazanie lokalizacji inwestycji ( numer działki, numer obrębu), podanie długości trasy realizowanej inwestycji, powierzchnię, planowany okres zajęcia drogi.

 3. Do wniosku należy dołączyć oryginały lub uwierzytelnione kopie następujących dokumentów:

a) aktualny wypis z rejestru gruntów,

b) aktualną decyzję o warunkach zabudowy, bądź

decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z załącznikiem

graficznym,

c) planszę z naniesionym przebiegiem projektowanego urządzenia,

na aktualnym podkładzie sytuacyjno- wysokościowym,

d)organizację ruchu w przypadku gdy wnioskowany teren stanowi drogę

wewnętrzną ogólnodostępną.

- 5-

4.W przypadkach nie wymagających pozwolenia na budowę ( np. zgłoszenie) do

wniosku należy dołączyć załączniki wymienione w pkt.3 z wyłączeniem lit.b.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt Gminy

mgr Jan WoźniakMetadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 06-01-2010 10:26:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 06-01-2010
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 07-01-2010 09:03:20