Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gmina Boleszkowice ogłasza III nieograniczony przetarg na zadanie pn. "Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach"

 
 


Ogłoszenie nr 661818-N-2018 z dnia 2018-12-14 r.
 
Urząd Gminy Boleszkowice: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach poddziałania. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudowa wszystkich rodzajów malej infrastruktury, wtym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii w ramach działania Podstawowe Usługi i Odnowa Wsi na obszarach wiejskich objętego PROW na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Boleszkowice, krajowy numer identyfikacyjny 53335700000, ul. ul. Świerczewskiego  24 , 74407   Boleszkowice, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 095 7606124 w. 43, e-mail boleszkowice@boleszkowice.pl, faks 957 606 135.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.boleszkowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający wymaga aby oferty zostały złożone w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Boleszkowice ul. Słoneczna 24, 74-407 Boleszkowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach
Numer referencyjny: OŚGN.ZP.271.30.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w celu przebudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa która stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ. Dodatkowo Zamawiający zamieszcza pomocniczo przedmiar robót stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ. 3) Niedoszacowanie, pominięcie, ewentualnie brak pełnego rozpoznania przedmiotu zamówienia nie może stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę podwyższenia wynagrodzenia. 4) Zakres zamówienia został określony w dokumentach o których mowa w ppkt 2). W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany wykonać w szczególności następujące prace: A. DACH Wymiana pokrycia dachu - 347,49 m2 wymiana: a) pokrycia z blachy trapezowej na blachodachówkę wraz z izolacją; b) łacenia dachu w 50 % - 173,75 m2; c) elementów konstrukcji drewnianej dachu – 37,5 m; d) obróbek blacharskich wraz z parapetami zewnętrznymi – 126,47 m2 ; e) rynny 12 cm - 48,5 m i rury spustowe o śr. 10 cm – 16,5 m; f) przewodów instalacji odgromowej – 144,5 m; g) przemurowanie kominów z cegły – 1,31 m3; h) docieplenie dachu wełną mineralną wraz z podsufitką z desek – 347,49 m2; i) wywiezienie materiałów z rozbiórek – 27,76 m3. B. PODDASZE - 189,48 m2: wymiana: a) stolarki okiennej PVC – 0,92 m2; b) podłogi ślepej wraz z ociepleniem – 189,48 m2; c) schodów drewnianych o szer. 110 cm – 6 stopni; wykonanie : a) izolacji przeciwwilgociowej, ognioochronnej i odgrzybiającej – 696,33 m2; b) naprawy tynków z przemurowaniem ścianek z cegieł – 31,85 m2; c) wywiezienie materiałów z rozbiórek – 27,62 m3. C. ELEWACJA WRAZ Z OCIEPLENIEM - 280,21 m2: - wykonanie: a) ocieplenia płytami styropianowymi wraz z cokołem – 280,21 m2; b) cienkowarstwowego tynku mineralnego wraz z malowaniem – 280,21 m2; c) opaski betonowej – 10,75 m2 ; - wymiana: a) parapetów zewnętrznych z blachy – 4,8 m2; b) stolarki okiennej – 1,98 m2 i drzwiowej – 2,05 m2; c) schody betonowe – 0,18 m3 wraz z okładziną z płytek – 4,3 m2; d) cokołu z płytek klinkierowych – 21,84 m2; e) wywiezienie materiałów z rozbiórek – 1,61 m3. D. SCENA - 18,90 m2: a) rozbiórka części sceny wraz z wymianą posadzki – 23,05 m2; b) wymiana stopni schodowych – 3 stopnie; c) wymiana drewnianych okładzin ścian i sufitu z naprawa tynków – 199,4 m2 ; d) wymiana stolarki drzwiowej – 1,4 m2; e) wymiana podłóg z wykładziną z tworzywa sztucznego – 21,51 m2; f) gładzi gipsowych wraz z malowaniem – 62,76m2; g) wywiezienie materiałów z rozbiórek -14,3 m. E. POMIESZCZENIE ŚWIETLICY - 136,64 m2: a) wymiana podsufitki z elementów drewnianych na płyty gipsowo-kartonowe – 136,64 m2; b) usuniecie starej farby z wykonaniem gładzi gipsowych wraz z malowaniem – 161,31 m2; c) wywiezienie materiałów z rozbiórek – 20,5 m3. F. WEJŚCIE - 8,50 m2 a) wymiana posadzki z płytek terakotowych wraz z izolacją i posadzką betonową – 8,5 m2; b) usuniecie starej farby z wykonaniem gładzi gipsowych wraz z malowaniem – 40,66 m2; c) wywiezienie materiałów z rozbiórek -1,7 m3. G. POMIESZCZENIA WC - 4,88 m2: a) wymiana okładzin ścian z płytek - 26,74 m2; b) wymiana stolarki okiennej – 0,48 m2 i drzwiowej – 2,8 m2; c) usuniecie starej farby z wykonaniem gładzi gipsowych wraz z malowaniem – 22,62 m2; d) wymiana posadzki z płytek terakotowych wraz z izolacją i posadzką betonową – 4,88 m2; e) wywiezienie materiałów z rozbiórek – 0,45 m3. H. POMIESZCZENIE GOSPODARCZE - 2,25 m2: a) usuniecie starej farby z wykonaniem gładzi gipsowych wraz z malowaniem – 15,75 m2; b) wywiezienie materiałów z rozbiórek – 0,32 m3. I. KLATKA SCHODOWA - 9,45 m2: a) wymiana podłogi wraz z wykładziną z tworzywa sztucznego – 11,39 m2; b) usuniecie starej farby z wykonaniem gładzi gipsowych wraz z malowaniem – 59,12 m2; c) wywiezienie materiałów z rozbiórek – 1,18 m3. J. KUCHNIA - 28,39 m2: a) usuniecie starej farby z wykonaniem gładzi gipsowych wraz z malowaniem – 89,49 m2; b) wywiezienie materiałów z rozbiórek – 0,89 m3. K. KOTŁOWNIA - 32,42 m2: a) wymiana schodów betonowych – 2,09 m3; b) wymiana stolarki okiennej – 1,02 m2; c) wymiana posadzki bet. z okładziną z płytek terakotowych wraz z izolacją – 35,99 m2; d) uzupełnienie ścianek murowanych – 36,9 m2; e) usuniecie starej farby z wykonaniem gładzi gipsowych wraz z malowaniem – 39,21m2; f) uzupełnienie tynków wraz z umocnieniem tynków na ścianach i sufitach siatką tynkarską 88,41 m2; g) licowanie ścian płytkami lastrykowymi 49,2 m2; h) wywiezienie materiałów z rozbiórek – 3,57 m3. L. INSTALACJE KANALIZACYJNE - wymiana: a) kratek wentylacyjnych - 6 szt.; b) umywalek – 1 kpl; c) muszli ustępów kompaktów – 2 kpl; d) rur PVC wraz z kształtkami, czyszczakami - 2 szt. i rurą wywiewną o średnicy 50 – 100 mm – 14,0 m, ; e) wpustów podłogowych – 2 szt.; f) zlewu w kotłowni – 1 kpl; g) obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi – 3,5 m2. M. INSTALACJE WODOCIĄGOWE - wymiana: a) rurociągów wraz z kształtkami i izolacją o śr. 20 mm – 5 m oraz zaworami przelotowymi o śr. 20 mm – 2 szt.; b) baterii umywalkowych – 1 szt.; c) podgrzewacza wody 5 l – 1 kpl. N. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA - wymiana: a) rurociągów stalowych na miedziane o śr. 15-32 mm wraz z osprzętem i izolacją – 176 m: b) grzejników płytowych stalowych GP-2 660 – 1600 mm -8 kpl; c) pompy cyrkulacyjnej o śr. 32 mm – 1 kpl; d) urządzenia schładzającego na piecu c.o. – 1 kpl; e) obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi – 18,0 m2. O. INSTALACJE ELEKTRYCZNE - wymiana: a) przewodów podtynkowych wraz z puszkami i robotami przy bruzdach – 565 m; b) opraw oświetleniowych – 50 kpl; c) gniazd, włączników – 67 szt.; d) tablicy licznikowej z bezpiecznikami – 1 kpl; e) wykonanie pomiarów sprawdzających – 3 pomiary. „Wykonawca, który złoży najkorzystniejsza ofertę najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedłoży szczegółowy Kosztorys.”

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45212300-9
45261000-4
45440000-3
45330000-9
45430000-0
45311000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2019-06-28

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 100 000 zł (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych); w przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie; UWAGA: W przypadku, gdy wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane doświadczenie zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej o wartości robót co najmniej 200 000 złotych brutto każda (słownie: dwieście tysięcy 00/100 złotych). W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać przynajmniej jeden z wykonawców. Zamawiający nie dopuszcza łącznego spełniania ww. warunku. 3. Potencjał podmiotu trzeciego: 1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych; 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4) Zamawiający ocenia, czy udostępnione Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1,2 i 4 ustawy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; w przypadku oferty wspólnej ww. odpis składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 (jeden) miesiąc przed upływem terminu składania ofert; w przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa ten/ci z wykonawców składających ofertę wspólną, który/którzy w ramach konsorcjum będzie/będą odpowiadał/odpowiadali za spełnienie tego warunku. Zamawiający dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców. Ww. Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem; b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; w przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. Ww. wykaz należy złożyć w oryginale, natomiast dowody i inne dokumenty w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz oferty zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ; w tym oświadczenie wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców. W przypadku korzystania z zasobu podmiotu trzeciego na potrzeby spełnienia warunku w zakresie doświadczenia podmiot ten należy wykazać jako podwykonawcę – zgodnie z ust. 3 pkt 3 niniejszego rozdziału; w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale; 2) Oświadczenia własne z art. 25a ust. 1 ustawy na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 1 SIWZ, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów. Ww. zobowiązanie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej; przykładowy wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ; 4) Odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zd. 2 SIWZ lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 SIWZ). Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium należy wnieść w wysokości:5.000 złotych(słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych) przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do Zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Gminy Boleszkowice Nr 30 1240 3552 1111 0000 4046 4709; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości –w kasie Zamawiającego, w godz. 10.00 – 13.00.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji jakości na roboty budowlane 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zmiana umowy: 1) zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie i pod rygorami art. 144 ustawy, 2) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień umowy w przypadku: A. konieczności przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych Wykonawcy, b) siły wyższej, klęski żywiołowej, c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, d) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, e) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy; B. Wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: a) wstrzymania robót przez Zamawiającego, b) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; C. Powstania okoliczności będących następstwem działania organów administracji, w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp., D1. Powstania konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w szczególności: 1a. w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 1b. jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji projektowej, 1c. konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 1d. w konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych z uwagi na czasową lub całkowitą niedostępność materiałów lub technologii (np. zaprzestanie produkcji materiału). D2. Każda ze wskazanych w ww. lit. 1a – 1d zmian może być powiązana ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych przez Strony. W takim przypadku Wykonawca wykona wycenę robót budowlanych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych: 2a. stawka roboczogodziny R - minimalna dla województwa zachodniopomorskiego wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu, 2b. koszty pośrednie Kp (liczone od R+S) – minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu, 2c. zysk Z (liczone od R+S+Kp) – minimalny wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzania kosztorysu, 2d. ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych, itp., 2e. nakłady rzeczowe – w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. E. Zmiany stawki podatku VAT powodującej zwiększenie lub zmniejszenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, F. W przypadku innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej skutkującej niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ, G. Zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia, pod warunkiem spełniania przez nowe osoby warunków określonych w SIWZ. 3) Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, poprzez przedstawienie drugiej Stronie propozycji zmiany w formie pisemnej, które powinny zawierać: a) opis zmiany i jej charakter, b) uzasadnienie zmiany, c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, d) czas wykonania oraz wpływ zmiany na termin realizacji umowy. 4) Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. inspektor nadzoru oraz kierownik budowy. 5) W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 6) Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych. 7) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego, określonego w umowie. Podstawą wprowadzenia robót zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. 8) zmianę zakresu oraz wynagrodzenia w sytuacji gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, i jest mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Zakres w takim przypadku zostanie określony protokołem konieczności a wynagrodzenie na podstawie kosztorysu przedłożonego przez wykonawcę i zaakceptowanego przez zamawiającego. 6.Strony przewidują : 1) zmianę wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w ten sposób, że wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian a zmianie ulega tylko wysokość podatku VAT – waloryzacja wynagrodzenia, w przypadku zmiany stawki podatku VAT, będzie miała charakter automatyczny, Wykonawca naliczy VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury, 2) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,* 3) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,* -*jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 7. Waloryzacja wynagrodzenia, w przypadkach o których mowa w ust.6 pkt 2-3 nie będzie miała charakteru automatycznego. We wniosku o zmianę wynagrodzenia Wykonawca wykaże bezpośredni wpływ tych zmian na koszt wykonanie przedmiotu umowy przedkładając Zamawiającemu stosowne wyliczenie uwzględniające m. innymi ilość pracowników zatrudnionych przy realizacji zamówienia, ilość przepracowanych przez tych pracowników roboczogodzin, rodzajów posiadanych prze nich umów. 1) Waloryzacja nastąpi ze skutkiem na dzień wejścia w życie przepisów dokonujących zmian, o których mowa w ust. 6 pkt 2-3. 2) Waloryzacja wynagrodzenia, w przypadkach o których mowa w ust. 6 pkt 2-3 zostanie dokonana gdy Zamawiający uzna, że Wykonawca wykazał że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku wystąpienia wątpliwości odnośnie przedstawionych przez Wykonawcę wyliczeń zawartych we wniosku o waloryzację Zamawiający przewiduje negocjacje, jako formę porozumienia się stron. W przypadku braku porozumienia Wykonawcy przysługuje droga sądowa na zasadach ogólnych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-31, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
7. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty, bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Ww. oświadczenie oraz ewentualne dowody Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. 8. Zasady dotyczące składania oświadczeń i dokumentów oraz ich forma i język. 1) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca (osoba lub osoby uprawnione do jego reprezentowania), podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca (podmiot trzeci), wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 2) Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej i poprzedzone jest dopiskiem „za zgodność z oryginałem”. 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 4) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdziale V ust. 4 pkt 1 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 5) W przypadku, o którym mowa w pkt 4) Zamawiający będzie żądał od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 6) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 7) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. 8) Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. 9) W przypadku wątpliwości Zamawiający wezwie, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
 
 

 
 
 
 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie nr 661818.docx (DOCX, 31.KB) 2018-12-14 08:54:25 31.KB 148 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ Boleszkowice GOK 14.12.2018.docx (DOCX, 208KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-12-14 08:52:22 208KB 23 razy
2 zał Nr 8 Projekt GOK 21.11.2018.pdf (PDF, 154KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-12-14 08:52:45 154KB 20 razy
3 zał Nr 9 Przedmiar Robót 21.11.2018.pdf (PDF, 142KB)
Po terminie otwarcia ofert
2018-12-14 08:53:00 142KB 24 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 informacja z otwarcia ofert GOK.pdf (PDF, 200KB) 2018-12-31 13:11:24 200KB 153 razy
Wynik postępowania
1 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - GOK.pdf (PDF, 330KB) 2019-01-15 11:58:52 330KB 150 razy
Udzielenie zamówienia
1 ogłoszenie o udzieleniu zamównienia GOK.pdf (PDF, 196KB) 2019-01-23 16:06:31 196KB 130 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 14-12-2018 08:52:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Włodzimierz Mazur 14-12-2018
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 23-01-2019 16:06:31