Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Petycja wniesiona przez osobę prawną Szulc-Efekt sp. z o. o.

Treść petycji:

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526.) 

Dane Podmiotu wnoszącego petycję znajdują się poniżej oraz w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, 1590)  oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach ( tj. Dz.U. 2018 poz. 870)  

Data dostarczenia  zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740) 

Adresatem Wniosku/Petycji* - jest Organ  ujawniony w komparycji - jednoznacznie identyfikowalny  za pośrednictwem adresu e-mail pod którym odebrano niniejszy wniosek/petycję. Rzeczony adres e-mail uzyskano z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

W razie wątpliwości co do trybu jaki należy zastosować do naszego pisma - wnosimy o bezwzględne zastosowanie dyspozycji art. 222 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695) 

Preambuła Wniosku/Petycji*:

Wnioskodawca przed złożeniem niniejszego wniosku - zapoznał się z protokołem pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli o sygnaturze: LKI.430.003.2019 Nr ewid. 74/2019/P/19/072/LKI (w całości dostępny na stronach nik.gov.pl) 

W rzeczonym protokole - wnioski pokontrolne powzięte przez NIK - mają negatywny wydźwięk - i są prawie tożsame z innymi uprzednio realizowanymi przez NIK kontrolami w gminach w tym obszarze tematycznym - zatem można mniemać, że opisany stan jest permanentny, etc 

W treści wzmiankowanego protokołu NIK - inter alia konkluduje:  

(Skróty i podsumowania za serwisem PAP) 

„(…) 

Promocja gmin odbywa się bez jasnych strategii i planów działań, głównie na podstawie doraźnych pomysłów i ustnych sugestii  Także wydatki planowane są raczej na podstawie budżetów z lat wcześniejszych, niż na podstawie rzeczowych analiz potrzeb promocyjnych. A na końcu nie ma systemów ewaluacji działań, więc w efekcie gminy nie wiedzą nawet, czy i w jakim stopniu wydane pieniądze przyczyniają się do budowania ich pozytywnego wizerunku.

(…) W żadnym objętym kontrolą urzędzie nie opracowano odrębnego dokumentu strategicznego odnoszącego się wyłącznie do promocji danej jednostki samorządu terytorialnego - nawet jeśli na konieczność sporządzenia takiego dokumentu wskazano w obowiązujących dokumentach strategicznych.

(…)  Gminy w przytłaczającej większości nie sporządzają też szczegółowych planów działań promocyjnych.

Promocja gmin najczęściej jest jedynie realizacją schematycznych zadań, uzupełnianych pojawiającymi się często ad hoc „pomysłami” na doraźne działania promocyjne, które nie przekładają się na efektywną promocję na podstawie przemyślanej strategii. (…) 

(…) Na te wadliwości NIK wskazywała już w poprzednich kontrolach w tym obszarze.

Wydatki najczęściej planowano na cykliczne imprezy okolicznościowe, publikację artykułów prasowych i zakup gadżetów promocyjnych.

Finansowanie z budżetów promocyjnych promocję celów, które nie miały nic wspólnego z promocją, stwierdzono w połowie skontrolowanych jst. (…) pieniądze z budżetów promocyjnych wydatkowano np. w związku z publikacją nekrologów, zakupem mebli, stołu bilardowego i organizacją szkolenia związanego z ekologią.

NIK wskazuje na potrzebę:

Prawidłowego planowania promocji gminy na podstawie analizy potrzeb i wynikających z nich celów (określonych np. w strategii rozwoju) oraz właściwego monitorowania osiąganych efektów;

Dlatego Izba skierowała do kierowników skontrolowanych jst wnioski pokontrolne. Dotyczyły one przede wszystkim:

- konieczności planowania zadań dotyczących promocji gminy, na podstawie sporządzanych analiz potrzeb oraz określenia wskaźników osiągania celów i zadań promocyjnych oraz monitorowania i dokonywania analizy osiągniętych efektów działań promocyjnych,

- finansowania ze środków przeznaczonych na promocję tylko przedsięwzięć służących promocji gminy,

(…)” 

Kształt niniejszego wniosku i zakres pytań wynika wprost z faktu zapoznania się przez Wnioskodawcę z ww. protokołem NIK.

Wnioskodawca pozwala sobie tylko zauważyć, ze w przepisach prawa obszar ten został expressis verbis uregulowany przez Ustawodawcę: 

Mianowice w art 7 ust. 1 pkt 17, 18 i 19   Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 , 583) - określono expressis verbis - zadania  Wójta/Burmistrza/Prezydenta w tym obszarze - jako inter alia:  

„(…) Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej; 

18) promocji gminy; 

19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; (…)” 

- zagadnienia te określono - jako obowiązkowe zadania własne gminy. 

Zatem każdy Podatnik - ma obowiązek i prawo zadawać pytanie czy -  jeśli prawdziwe są powzięte przez  NIK wnioski - można byłoby pieniądze podatników  wydatkować efektywniej w tym obszarze?

Wszak w obecnej - szybko zmieniającej się rzeczywistości, można korzystać z możliwości angażowania najnowszych dostępnych narzędzi i mediów pozwalających trafiać od określonych grup odbiorców , a światowi liderzy w tym względzie (część hrabstw w USA i niektóre Jednostki w UE) wykorzystują już nawet sztuczną inteligencję do planowania i koordynowania długofalowych działań w tym obszarze - sic!

 

Tymczasem - a contrario trendom światowym - w naszych gminach - przytaczając ponownie konkluzję ze wzmiankowanego raportu NIK: "Promocja gmin odbywa się bez jasnych strategii i planów działań, głównie na podstawie doraźnych pomysłów i ustnych sugestii  Także wydatki planowane są raczej na podstawie budżetów z lat wcześniejszych, niż na podstawie rzeczowych analiz potrzeb promocyjnych(…)”.

Resumując - zdaniem wnioskodawcy - biorąc pod uwagę, że wydatkowane są na ten cel pieniądze Podatników - w szczególnym interesie publicznym pro publico bono jest podanie tego obszaru kontroli społecznej, procedurom sanacyjnym, czy to w trybie art. 241 KPA czy innych przepisów dot. jawności i transparentności, etc  

II - Petycja Odrębna, o treści jak poniżej

Petycja odrębna - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji - została dołączona do niniejszego wniosku   - vide -  J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet.  - co jak wynika z cytowanego piśmiennictwa nie jest łączeniem trybów. 

 

W trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 tj. z dnia 2018.05.10)  -  biorąc pod uwagę, wyżej przytoczone tezy NIK  -  można upewnić się że poruszana przez nas tematyka należy z pewnością do wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji - wnosimy o: 

 

II.1) Wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy i zachęcaniem potencjalnych inwestorów do inwestycji na terenie gminy - tak aby zadania własne wykonywane przez gminę w obszarze art. 7 ust. 1 pkt. 18 Ustawy o samorządzie gminnym - były wykonywane - zgodnie z sugestiami Najwyższej Izby Kontroli przytoczonymi przez Wnioskodawcę w powołanym na wstępnie protokole pokontrolny NIK. 

Przypominamy, że Wnioskodawca uzyskał dostęp do rzeczonego protokołu  - na stronach WWW - nik.gov.pl o sygnaturze: LKI.430.003.2019 Nr ewid. 74/2019/P/19/072/LKI  -  i są to dostępne w sieci Internet -  protokoły pokontrolne. 

 

Oczywiście ABY NASZA PETYCJA NIE BYŁA W ŻADNYM RAZIE ŁĄCZONA Z PÓŹNIEJSZYM ewentualnym trybem zamówienia  nie musimy dodawać, że jesteśmy przekonani, iż ewentualne postępowanie dot wyłonienia Usługodawców będących beneficjentem - podnoszenia kwalifikacji urzędników -  będzie prowadzone z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji - i o wyborze oferenta będą decydować jedynie  ustalone przez decydentów kryteria związane inter alia z aktualnym stanem prawnym, oraz racjonalnym wydatkowaniem środków publicznych.   

 

II.2) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści petycji na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach   - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie. 

§8) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku w trybie §7  Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania s. i wniosków. (Dz. U. z dnia 22 styczna 2002 r. Nr 5, poz. 46) -  na adres druk-premium@samorzad.pl  lub promocja-gminy@samorzad.pl 

§9) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych pytań i petycji złożonych na mocy art. 63 Konstytucji RP - w związku z art.  241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres druk-premium@samorzad.pl promocja-gminy@samorzad.pl 

Wniosek został sygnowany bezpiecznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)

 

Wnioskodawca: 

Osoba Prawna

Szulc-Efekt sp. z o. o.

Prezes Zarządu - Adam Szulc 

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

tel. 608-318-418 

nr KRS: 0000059459

Kapitał Zakładowy: 222.000,00 pln 

www.gmina.pl    

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  Imię i nazwisko osoby reprezentującej Podmiot wnoszący petycję ujawnione jest powyżej  

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy -  petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, sygnowana podpisem elektronicznym (który ujawnia dodatkowe dane), a adres ujawniony expressis verbis w petycji jest wskazanym zwrotnym adresem e-mail.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 odpowiedź.pdf (PDF, 51.09Kb) 2024-03-04 10:45:40 122 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 28-02-2024 14:56:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 28-02-2024
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 04-03-2024 10:45:40