Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

INFORMACJA z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

INFORMACJA

z wykonania budżetu gminy za 2022 r.

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami) – Wójt gminy podaje do publicznej wiadomości informację z wykonania budżetu gminy za 2022 rok.

1.WYKONANIE BUDŻETU ZA 2022 ROK

Budżet na 2022 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXXVI/233/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku i po dokonanych zmianach w ciągu roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 27 402 282,73zł, natomiast po stronie wydatków  kwotą 31 256 141,99 zł tj.:                            

- dochody na plan 27 402 282,73 zł zostały zrealizowane w wysokości 27 412 404,74 zł
           co stanowi 100,03%;

- wydatki na plan 31 256 141,99 zł zostały zrealizowane w wysokości 21 849 374,23 zł
           co stanowi 69,90%.

Wykonanie dochodów budżetu gminy według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

1. Dochody własne na plan – 9 494 016,31 zł zrealizowano – 16 936 659,08 zł, co stanowi – 178,39%.

2. Subwencje ogólne na plan 3 432 825,00 zł zrealizowano 3 432 825,00 zł, co stanowi 100,00% wykonania.         

3. Dotacje na plan 3 292 787,80 zł zrealizowano w kwocie 3 216 085,12 zł, co stanowi  97,67 % wykonania.

4. Środki pochodzące z Unii Europejskiej, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w ustawie o finansach publicznych  na plan 686 156,72 zł zrealizowano w kwocie 685 343,44 zł, co stanowi  99,88%.

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na plan -107 935,30 zł zrealizowano 106 534,88 zł co stanowi 98,11%.

6. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na plan 450 631,59 zł zrealizowano w kwocie 425 510,09 zł, co stanowi 94,43% wykonania.

7. Środki otrzymane z funduszy celowych na realizację bieżących jednostek sektora finansów publicznych na plan 136 584,60 zł zrealizowano w kwocie 136 584,60 zł, co stanowi 100,00% wykonania.

8. Środki  z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19  na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań  związanych z przeciwdziałaniem Covid-19 na plan 1 905 124,00 zł  zrealizowano w kwocie 1 879 455,89 zł, co stanowi 98,65% wykonania.                       

Wykonanie wydatków według działów:

Dział

Wyszczególnienie

Plan na 31.12.2022 r.           (zł )

Wykonanie (w zł)

Realizacja planu po zmianach ( w %)

 010

Rolnictwo i łowiectwo

1 552 137,64

835 147,34

53,81%

 600   

Transport i łączność

8 321 133,10

1 085 761,36

13,05%

700

Gospodarka mieszkaniowa

41 220,00

35 258,79

85,54%

710

Działalność usługowa

129 172,68

92 099,98

71,30%

750

Administracja publiczna

2 812 838,32

2 573 399,00

91,49%

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

600,00

600,00

100,00%

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

524 623,89

487 361,17

92,77%

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

19 508,00

19 508,00

100,00%

757

Obsługa długu publicznego

160 000,00

159 386,53

99,62%

758

Różne rozliczenia

56 950,00

0,00

0,00%

801

Oświata i wychowanie

5 856 048,11

5 847 066,02

99,85%

851

Ochrona zdrowia

129 668,90

65 061,43

50,18%

852

Pomoc społeczna

1 524 624,34

1 495 486,29

98,09%

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1 925 310,00

1 904 459,89

98,92%

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

23 640,00

12 899,60

54,57%

855

Rodzina

2 740 100,00

2 660 544,55

97,10%

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

3 668 682,50

2 852 397,85

77,75%

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

932 785,51

           886 012,28   

94,99%

926

Kultura fizyczna

837 099,00

836 924,15

99,98%

 

RAZEM DOCHODY OGÓŁEM

31 256 141,99

21 849 274,23

69,90%

 

Nadwyżka budżetu gminy na koniec roku 2022  wynosi: 5 563 030,51 zł.

2. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  -  nie dotyczy.

3. Wymagalne zobowiązania:

a) wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądowych lub ostatecznych decyzji administracyjnych -  nie dotyczy.

b) uznanych za bezsporne pod właściwą jednostką sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem – nie dotyczy.

4. Kwoty dotacji:

a) otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 382 300,45 zł;

b) udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego – 71 529,29 zł.

5. Wykaz udzielonych poręczeń, gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą –

Nie dotyczy.

 

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2022 udzielono w zakresie podatków lub opłat zwolnień, ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500,00 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

 

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Nie udzielono ulg.

 

PODATEK ROLNY

Nie udzielono ulg.                                  

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nie udzielono ulg, umorzeń, odroczeń.

 

Wykaz osób, którym w 2022 roku udzielono pomocy publicznej na podstawie art.12 ust. 1 pkt.4 ustawy o podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha

1/ Witkowski Paweł

 

Wykaz osób, którym w 2022 roku udzielono pomocy publicznej na podstawie art. 13 ustawy o podatku rolnym (ulga inwestycyjna)

1/  Krzysztofiak Szymon

2/  Kopaszewski Adrian

 

Wykaz osób, którym w 2022  roku  udzielono zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Nie udzielono zwolnień od podatku.

 

Wykaz osób, którym w roku 2022 udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

lp.

Nazwisko i imię lub nazwa

lp.

Nazwisko i imię lub nazwa

1,

Bajer Krzysztof

45.

Majos Mateusz

2.

Białomazur Marek

46.

Makrzanowski Marcin

3.

Biały Bartosz

47.

Marciniak Krzysztof

4.

Biały Krzysztof

48.

Matuszewski Krzysztof

5.

Bochnak Bogdan

49.

Mencel Ireneusz

6.

Bocian Artur

50.

Mencel-Haba Iwona

7.

Całko Wojciech

51.

Nowak Dorota

8.

Cebula Jan

52.

Opala Grzegorz

9.

Chodara Artur

53.

Org-Star Sp. z o.o.

10

Ciechanowicz Jadwiga

54.

Pietruch Iwona

11.

Ciechanowicz Przemysław

55.

Pietruch Krzysztof

12.

Ciechanowicz Wojciech

56.

Rój Kazimierz

13.

Czyż Agnieszka

57.

Saja Mateusz

14.

Ćwiok Krzysztof

58.

Sanecka Halina

15.

Ćwiok Łukasz

59.

Sawczuk Julisz

16.

Ćwiok Waldemar

60.

Sawczuk Paula

17.

Downar Piotr

61.

Sawicka-Soroczyńska Izabela

18.

Fortuna Monika

62.

Stankiewicz Andrzej

19.

Fossa Jarosław

63.

Stankiewicz Łukasz

20.

Fossa Mirosław

64.

Stankiewicz Zdzisław

21.

Gruchot Piotr

65.

Solski Andrzej

22.

Hadryś Mirosław

66.

Star Agro Sp. z o.o.

23.

Hewusz Teresa

67.

Strzelecki Zbigniew

24.

Holdy Sp. z o.o.

68.

Sułkowski Piotr

25.

Jakubowski Piotr

69.

Szymański Grzegorz

26.

Kaleta Arkadiusz

70.

Tomala Jacek

27.

Karaś Zbigniew

71.

Tatała Jacek

28.

Karnicki Marek

72.

Tomala Lech

29.

Kaźmierski Tomasz

73.

Wawrzyniak Mart

30.

Kopaszewski Adrian

74.

Wawrzyniak Szymon

31.

Kopaszewski Jerzy

75.

Widecki Jan

32.

Koperwas Józef

76.

Wiśniewski Tomasz

33.

Kostrzewski Adam

77.

Witkowska Anna

34.

Krzysztofiak Szymon

78.

Witkowski Dariusz

35.

Kubica Marcin

79.

Wodziński Paweł

36.

Lemczak Barbara

80.

Zając Anna

37.

Lenartowicz Jacek

81.

Żmuda-Trzebiatowska Maria

38.

Lewandowska Marzenna

82.

Żmuda-Trzebiatowski Dawid

39.

Linek Dominik

83.

Żmuda-Trzebiatowski Grzegorz

40.

Linek Zygmunt

84.

Żmuda-Trzebiatowski Zygmunt

41.

Łaskarzewski Piotr

85.

 

42.

Łojko Szymon

86.

 

43.

Łukasiewicz Krzysztof

87.

 

44.

Majos Eugeniusz

 

 

 

Sporządziła:

Barbara Jakubowska  - Skarbnik Gminy

Boleszkowice, dnia 22 maja 2023 rok

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Joanna Barylak 23-05-2023 10:41:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Barylak 23-05-2023
Ostatnia aktualizacja: Joanna Barylak 23-05-2023 10:42:23